Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
1 Juan 1: 1-3 Interlinear
1 Juan 1: 1-3 Interlinear

1 Juan 1: 1-3 Interlinear

 1 1 John: 1 3-

Ang prologue sa 1 John ay nagbibigay ng ilang mga kagiliw-giliw na pahiwatig upang linawin ang Prologue ni John. Nakita natin mula sa 1 Juan 1: 2, ang buhay na walang hanggan ay kasama ng Ama at ngayon ay nahayag na. Ang buhay na walang hanggan ay hindi isang tao ngunit isang konsepto. Para sa buhay na walang hanggan na nakasama ang (mga kalamangan) ay ipinapahiwatig ng Ama na ito ay nasa paningin (patungo / nakaharap) sa Ama mula sa simula. Ito ay sa katulad na kahulugan na ang Mga Logo (Salita) ay kasama (nakaharap sa) Diyos. Sinusuri namin dito ang Greek at nagbibigay ng isang literal at interpretative translation. 

1 Juan 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Interlinear Table, 1 Juan 1: 1-3

Nasa ibaba ang isang salita para sa salitang interlinear table na may Greek, English translation, Parsings at lexicon kahulugan ng bawat salita (Maikli Greek-English Diksiyonaryo ng Bago Tipan, Barclay Newman, dinagdagan ng BDAG)

Griyego

Pagsasalin

Nagpaparada

Talasalitaan

1  Ὃ

1  Ano

Panghalip, Nominative, Neuter, Singular

 sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

ἀπʼ

mula

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

mula sa, malayo sa; sa pamamagitan ng; mula sa; laban

..

ng una

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

simula, una

Ano

Panghalip, Pang-akusasyon, Neuter, Singular

sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

ἀκηκόαμεν

narinig namin

Pandiwa, Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

dinggin; makatanggap ng balita ng; bigyang-pansin ang; intindihin

Ano

Panghalip, Pang-akusasyon, Neuter, Singular

sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

ἑωράκαμεν

nakita na natin

Pandiwa, Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

makita, obserbahan, pansinin (pumasa. lumitaw); maramdaman, maunawaan, makilala; karanasan; bisitahin, halika upang makita

τοῖς

na

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

ὀφθαλμοῖς

sa mga mata (tingnan)

Pangngalan, Dative, Masculine, Plural

(mga) mata

ἡμῶν

ng sa amin

Panghalip, Genitive, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, 1st Person

tayo, tayo, ating

Ano

Panghalip, Pang-akusasyon, Neuter, Singular

sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

ἐθεασάμεθα

napagmasdan namin

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Nagpapahiwatig, 1st Person, Plural

kita n'yo, tingnan mo; pansinin, obserbahan; dumalaw

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

αἱ

Iyon

Determiner, Nominative, Feminine, Plural

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

kamay (awtoridad)

Pangngalan, Nominative, Feminine, Plural

Kamay, kapangyarihan, awtoridad; aktibidad; daliri

ἡμῶν

ng sa amin

Panghalip, Genitive, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, 1st Person

tayo, tayo, ating

ἐψηλάφησαν

hinawakan namin

Pandiwa, Aorist, Aktibo, nagpapahiwatig, ika-3 Tao, Pangmaramihan

hawakan, maramdaman

..

tungkol sa

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

tungkol sa, tungkol sa, ng, na may pagsangguni sa; para sa; sa account ng

τοῦ

ang

Determiner, Genitive, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

Kami

ng salita

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

may sinabi (hal. salita; sinasabi; mensahe, pagtuturo; pag-uusap, pag-uusap, pangangatuwiran

τῆς

ang

Determiner, Genitive, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

ng buhay

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

buhay (literal o makasagisag)

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ang

Determiner, Nominative, Pambabae, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

buhay

Determiner, Accusative, Masculine, Singular

buhay

ἐφανερώθη

ay ipinakita

Pandiwa, Aorist, Passive, nagpapahiwatig, ika-3 Tao, Singular

upang maipalabas ang maliwanag (literal o makasagisag): - lilitaw, malinaw na ideklara, (magpakita), magpakita (sa sarili)

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἑωράκαμεν

nakita na natin

Pandiwa, Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

makita, obserbahan, pansinin (pumasa. lumitaw); maramdaman, maunawaan, makilala; karanasan; bisitahin, halika upang makita

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

μαρτυροῦμεν

nagpatotoo kami

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

upang maging isang saksi, ibig sabihin, magpatotoo (literal o sa makasagisag): - singil, magbigay (katibayan), magpatotoo, magkaroon (makakuha, ng) mabuting (matapat) na ulat, maulat nang mabuti, magpatotoo, magbigay (magkaroon) ng patotoo, ( maging, magdala, magbigay, kumuha) sumaksi

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἀπαγγέλλομεν

idineklara namin

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

upang ipahayag: - magdala ng salita (muli), ideklara, iulat, ipakita (muli), sabihin

ὑμῖν

sa iyo

Panghalip, Dative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Pang-2 Tao

sa (kasama o sa iyo): - kayo, kayo, ang inyong (Sarili)

..

ang

Determiner, Accusative, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

..

buhay

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

buhay

..

ang

Determiner, Accusative, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

αἰώνιον

walang hanggan (malawak)

Pang-uri, Accusative, Feminine, Singular

magpakailanman (ginamit din sa nakaraang oras, o nakaraan at hinaharap din): - walang hanggan, magpakailanman, walang hanggan, mundo (nagsimula)

ἥτις

alin

Panghalip, Nominative, Feminine, Singular

aling ilang, ie anumang na; din (tiyak) alin ang magkatulad: - x at (sila), (tulad) ng, (sila) na, sa na sila, kung ano (ano man), samantalang ikaw, (sila) na, sino (kahit saan)

..

ay

Pandiwa, Hindi Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

maging, mayroon; mangyari, maganap; mabuhay; na matatagpuan sa; manatili, manatili; halika

..

patungo

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

 (gen.) sa, para sa; (dat.) sa, sa, malapit, ng; (acc.) sa, patungo sa; kasama ang; nang sa gayon; laban

..

ang

Determiner, Accusative, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

πατέρα

ay

Pangngalan, Accusative, Masculine, Singular

isang "ama" (literal o masimbolo, malapit o mas malayo)

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἐφανερώθη

ay ipinakita

Pandiwa, Aorist, Passive, nagpapahiwatig, ika-3 Tao, Singular

upang maipalabas ang maliwanag (literal o makasagisag): - lilitaw, malinaw na ideklara, (magpakita), magpakita (sa sarili)

ὑμῖν

sa amin

Panghalip, Dative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Unang Tao

sa (kasama o sa iyo): - kayo, kayo, ang inyong (Sarili)

3

3 Ano

Panghalip, Pang-akusasyon, Neuter, Singular

sino, alin, ano, iyon; kahit sino, isang tao, isang tiyak

ἑωράκαμεν

nakita na natin

Pandiwa, Perpekto, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

makita, obserbahan, pansinin (pumasa. lumitaw); maramdaman, maunawaan, makilala; karanasan; bisitahin, halika upang makita

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ἀπαγγέλλομεν

idineklara namin

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Nagpapahiwatig, Ika-1 Tao, Maramihan

upang ipahayag: - magdala ng salita (muli), ideklara, iulat, ipakita (muli), sabihin

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ὑμῖν

sa iyo

Panghalip, Dative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Pang-2 Tao

sa (kasama o sa iyo): - kayo, kayo, ang inyong (Sarili)

ἵνα

Upang

Magkakasama

upang (na tumutukoy sa layunin o ang resulta): - kahit na, dahil sa hangarin (na), baka, sa gayon ay, (sa gayon) na, (para) upang

καί

Rin

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

ὑμεῖς

ikaw (maramihan)

Panghalip, Nominative, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, Pang-2 Tao

ikaw (bilang paksa ng pandiwa): - kayo (ang inyong sarili), kayo

οινωνίαν

paglahok

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

pakikipagsosyo, ibig sabihin (literal) na pakikilahok, o pakikipagtalik (panlipunan), o pagpapakinabangan ng (kakaibang):

..

ikaw (maramihan) ay maaaring magkaroon

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Sumusunod, Pangalawang Tao, Pangmaramihan

hawakan (ginamit sa iba't ibang mga aplikasyon, literal o sa sagisag, direkta o remote; tulad ng pagkakaroon; kakayahan, pagpapatuloy, ugnayan, o kundisyon)

μεθʼ

sa

Magkakasama

isang pangunahing preposisyon (madalas na ginamit na pang-abay); maayos, na nagsasaad ng saliw; "Sa gitna" (lokal o sanhi); iba-iba ang binago ayon sa kaso (pag-uugnay ng genitive, o pagkakasunud-sunod ng akusasyon) kung saan ito isinama

ἡμῶν

us

Panghalip, Genitive, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, 1st Person

sa amin: - ang aming (kumpanya), sa amin, tayo

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

νωνίοινωνία

ang pakikilahok

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

pakikipagsosyo, ibig sabihin (literal) na pakikilahok, o pakikipagtalik (panlipunan), o pagpapakinabangan ng (kakaibang):

μετὰ

sa

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

isang pangunahing preposisyon (madalas na ginamit na pang-abay); maayos, na nagsasaad ng saliw; "Sa gitna" (lokal o sanhi); iba-iba ang binago ayon sa kaso (pag-uugnay ng genitive, o pagkakasunud-sunod ng akusasyon) kung saan ito isinama

τοῦ

ng

Determiner, Genitive, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

πατρὸς

ama

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

isang "ama" (literal o masimbolo, malapit o mas malayo)

καί

at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

μετὰ

sa

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

isang pangunahing preposisyon (madalas na ginamit na pang-abay); maayos, na nagsasaad ng saliw; "Sa gitna" (lokal o sanhi); iba-iba ang binago ayon sa kaso (pag-uugnay ng genitive, o pagkakasunud-sunod ng akusasyon) kung saan ito isinama

τοῦ

ng

Determiner, Genitive, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

υἱοῦ

nito

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

isang "anak na lalaki" (paminsan-minsan ng mga hayop), ginamit nang napakalawak ng agarang, remote o masagisag, pagkamag-anak

αὐτοῦ

Sa kanya

Panghalip, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

at (na may wastong personal na panghalip) ng ibang mga tao: - kanya, ito (-sa sarili), isa, isa pa, (akin) pag-aari, sinabi, (sarili), pareho), ((kanya-, aking- , iyong-) sarili, (iyong) sarili, siya, na, kanilang (-s), sila (-Samantala), doon (-at, - ni, -in, -into, -of, -on, -sa ), sila, (ang mga) bagay, ito (tao), mga, magkasama, napaka, na

Ἰησοῦ

ni Jesus

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Hesus (Joshua)

Χριστοῦ

ng pinahiran

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Literal Rendering at Interpretative Translations

Ang parehong literal at interpretative na pagsasalin ay ibinigay sa ibaba para sa 1 Juan 1: 1-3, Ang Literal ay batay sa interlinear table sa ibaba ng mga pagsasalin. 

1 Juan 1: 1-3, Pagsasalin sa Literal

1 Ano ang mula sa una,

ang narinig,

ang aming nakita,

na sa paningin sa amin,

kung ano ang aming naobserbahan,

yung mga kamay naming hinawakan,

patungkol sa salita ng buhay, 

2 At ang buhay ay nahayag,

at nakita natin,

at nagpatotoo kami,

at ipinapahayag namin sa iyo,

ang buhay na walang hanggan,

na patungo sa Ama,

at ipinakita sa amin.

3 Kung ano ang nakita natin,

at kung ano ang ipinapahayag namin,

at sa iyo upang ikaw din,

pakikilahok na maaari mong makuha sa amin,

at ang pakikilahok sa Ama,

at kasama ang Anak niya,

ng pinahiran ni Hesus.

1 Juan 1: 1-3 Interpretative Translation

1 Iyon ay mula pa sa simula,

ang narinig,

ang aming nakita,

ang nasa harap ng aming mga mata,

kung ano ang aming naobserbahan,

mga awtoridad na nakasalamuha namin,

tungkol sa plano ng buhay, 

2 At ang buhay ay nahayag,

at nakita natin,

at nagpatotoo kami,

at ipinapahayag namin sa iyo,

ang buhay na walang hanggan,

na sa paningin ng Ama,

at ipinakita sa amin.

3 Kung ano ang nakita natin,

at kung ano ang ipinapahayag namin,

sa iyo din upang ikaw ay,

 maaaring makilahok sa amin,

at ang pakikilahok sa Ama,

at kasama ng kanyang Anak,

Jesus Mesias.