Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Mga Hebreo_10: 26, Maaari bang maligtas ang mga tumalikod?
Mga Hebreo_10: 26, Maaari bang maligtas ang mga tumalikod?

Mga Hebreo_10: 26, Maaari bang maligtas ang mga tumalikod?

pagpapakilala

Dalawang talata sa Hebreo (10:26 at 6: 4-6) ay minsan na hindi naiintindihan na sinasabi na kung nagkasala ka ng sadya pagkatapos makatanggap ng kaalaman sa katotohanan at maging isang naniniwala, na hindi ka mapapatawad para sa sinasadyang kasalanan. Gayunpaman ito ay isang hindi pagkakaunawaan sa kung ano ang sinabi. Hinahayaan nating tingnan ang kapwa ang konteksto ng daanan at kung ano ang talagang ipinahatid ng Griyego. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa pagsasalin ng ESV ng daanan ng Hebreohanon 10: 22-39 at gayundin sa Mga Hebreyo 10:26 sa KJV. 

Hebreo 10: 22-39 (ESV)

22 lumapit tayo sa isang tunay na puso sa buong katiyakan ng pananampalataya, na ang aming mga puso ay iwiwisik malinis mula sa isang masamang budhi at ang aming mga katawan ay hinugasan ng purong tubig. 23 Ipaalam sa amin hawakan nang mahigpit ang pagtatapat ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. 24 At isaalang-alang natin kung paano pukawin ang bawat isa sa pag-ibig at mabubuting gawa, 25 hindi pinapabayaang magkita, tulad ng nakagawian ng ilan, ngunit naghihikayat sa bawat isa, at higit pa tulad ng nakikita mong papalapit na ang Araw.

26 Sapagka't kung tayo ay nagpapatuloy na nagkasala ng sadya pagkatapos matanggap ang kaalaman sa katotohanan, hindi na nananatiling isang handog para sa mga kasalanan, 27 ngunit isang nakakatakot na pag-asa ng paghuhukom, at isang matinding apoy na susunugin ang mga kalaban. 28 Ang sinumang tumabi sa batas ni Moises ay namatay na walang awa sa katibayan ng dalawa o tatlong mga saksi. 29 Gaano karaming mas masahol na parusa, sa palagay mo, ay magiging karapat-dapat sa pamamagitan ng isang yapakan ang Anak ng Diyos, at nilapastangan ang dugo ng tipan na kung saan siya ay pinaging banal, at nagalit ng Espiritu ng biyaya? 30 Sapagka't kilala natin siya na nagsabi, “Akin ang paghihiganti; Magbabayad ako. " At muli, "Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. " 31 Nakakatakot na bagay na mahulog sa kamay ng buhay na Diyos.
32 Ngunit alalahanin ang mga dating araw nang, pagkatapos mong maliwanagan, tiniis mo ang isang mahirap na pakikibaka sa mga pagdurusa, 33 kung minsan ay nalantad sa publiko sa paninirang-puri at pagdurusa, at kung minsan ay nakikipagsosyo sa mga sobrang tratuhin. 34 Sapagka't ikaw ay nahabag sa mga nasa bilangguan, at iyong tinanggap na masayang pagnakawan ng iyong pag-aari, yamang nalalaman mong ikaw ay may mas mainam na pag-aari at isang matibay. 35 Samakatwid huwag mong itapon ang iyong kumpiyansa, na may malaking gantimpala. 36 para kailangan mo ng pagtitiis, upang kapag nagawa mo ang kalooban ng Diyos maaari kang makatanggap ng ipinangako. 37 Para sa, “Ngunit sa kaunting panahon, at ang darating ay darating at hindi magtatagal; 38 ngunit ang aking matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at kung siya ay urong, ang aking kaluluwa ay walang kaligayahan sa kanya. ” 39 Ngunit hindi tayo kabilang sa mga umuurong at nawasak, ngunit sa mga may pananampalataya at pinangangalagaan ang kanilang kaluluwa.

Hebreo 10:26 (KJV)

26 Sapagkat kung sinasadya nating magkasala pagkatapos nating matanggap ang kaalaman tungkol sa katotohanan, hindi na mananatili sa sakripisyo para sa mga kasalanan.

Pangkalahatang-ideya ng Pangkalahatang-ideya

Ang tema ng daanan na ito ay ang pagpapanatili ng ating pananampalataya habang papalapit na ang Araw (ng Panginoon). Hindi namin nais na matagpuan sa kasalanan kapag bumalik ang Panginoon at kailangan nating harapin ang Paghuhukom. Ang talata 26 ay darating pagkatapos mismo ng talata 25 na direktang tumutukoy sa "Papalapit na ang Araw". Ito ang konteksto kung saan dapat maunawaan ang talata 26. Ang ESV ay malinaw na isang mas mahusay na pagsasalin sa kasong ito kumpara sa KJV dahil ang salitang Griyego para sa kasalanan ay talagang nasa genitive. Iyon ay, hindi isang kusa na kasalanan na kinokondena tayo ngunit sa halip ay handang bumalik sa isang makasalanang pamumuhay (patuloy na nagkakasala nang walang pagpigil). Ang inilalarawan dito ay kung balewalain natin ang pananampalataya (gumawa ng pagtalikod) at masumpungan na nabubuhay tayo sa kasalanan, pagdating ng araw, ang sakripisyo para sa kasalanan ay tinapon. Ang pagtalikod ay pag-alis ng pananampalataya. Kung tinalikuran natin ang pananampalataya, pinababayaan natin ang ating sakripisyo. Ang pagtingin nang malapitan sa Griyego ay malinaw na nagpapatunay sa pagtatasa na ito. 

ChristianRefutation.com

Ano ang sinasabi ng Griyego sa talata 26?

Nasa ibaba ang teksto ng kritikal na Griyego para sa Mga Hebreyo 10:26 na sinusundan ng detalyadong talahanayan ng interlinear sa bawat salitang Griyego nang magkakasunud-sunod, ang rendering ng Ingles, ang Parsing, at kahulugan ng leksikon ng bawat salitang Griyego. Ang mga Pagsasalin na Literal at Interpretive ay ibinibigay sa ibaba ng talahanayan ng interlinear

Hebreo 10:26 (NA28)

26 Σίωςουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,

Literal at Interpretative Translations

Nasa ibaba ang literal na pagbibigay ng Hebreo 10:26 batay sa interlinear table. Malapit itong tumutugma sa pagkakasunud-sunod ng salitang Greek. Ipinakita rin ang hindi gaanong literal na interpretasyon ng pagpapakahulugan.

Griyego

Pagsasalin

Nagpaparada

Depinisyon

26 Ἑκουσίως

kusang loob

pang-abay

nang walang pagpipilit, ie sadya, sadya

γὰρ

para

Magkakasama

nagpapakita ng hinuha o pagpapatuloy: para, sapagkat, sa katunayan, ngunit

ἁμαρτανόντων

kung-ng-makasalanan

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Participle, Genitive, Masculine, Plural

kasalanan, gumawa ng kasalanan, gumawa ng mali

ἡμῶν

we

Panghalip, Genitive, (Walang Kasarian), Pangmaramihan, 1st Person

Ako, ako, aking; tayo, tayo, ating; madalas na idinagdag para sa diin: ang aking sarili, ang ating sarili

μετὰ

pagkatapos (kasama)

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

(gen.) na may, bukod, isang marker ng samahan ng iba't ibang mga uri at kahulugan; (acc.) pagkatapos, kalaunan, isang marker ng oras

..

ang

Determiner, Accusative, Neuter, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; ῦοῦ kasama ang inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

λαβεῖν

natanggap

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Infinitive

kumuha, tumanggap; (pass.) na matatanggap, napili

..

ang

Determiner, Accusative, Pambabae, Isahan

ang, ito, iyon, sino

ἐπίγνωσιν

kaalaman

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

kaalaman, pagkilala, kamalayan

τῆς

ng

Determiner, Genitive, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; ῦοῦ kasama ang inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

ἀληθείας

ng katotohanan

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

Katotohanan

οὐκέτι

wala na

pang-abay

hindi na, hindi muli, hindi na, hindi na

..

ukol sa

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

(1) gen tungkol sa, tungkol sa, ng, na may pagsangguni sa; para sa; sa account ng (π. ἁμαρτίας madalas na handog ng kasalanan); (2) acc. sa paligid, tungkol sa; malapit; ng, na may sanggunian, patungkol

ἁμαρτιῶν

ng kasalanan

Pangngalan, Genitive, Feminine, Plural

kasalanan, maling gawain; kadalasan ang anumang kilos na taliwas sa kalooban at batas ng Diyos

ολείπεται

ito ay inabandona

Pandiwa, Kasalukuyan, Pasibo, Nagpapahiwatig, Ika-3 Tao, Singular

iwan; abandunahin, disyerto (pasibo, manatili); sa pamamagitan ng implikasyon, upang talikuran

θυσία

isang handog

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

sakripisyo, handog; kilos ng pag-alay

ChristianRefutation.com

Hebreo 10:26 Pagsasalin sa Literal

Para kung sinadya ng nagkakasala - ating sarili  

- matapos matanggap ang kaalaman sa katotohanan -

- hindi na - patungkol sa kasalanan -

ito ay inabandona - isang handog

Hebreo 10:26 Pagsasalin sa Interpretative

 Para kung sadya tayong nagkakasala

matapos matanggap ang kaalaman ng katotohanan,

wala nang alay hinggil sa kasalanan - 

ito ay inabandona

 

ChristianRefutation.com

Pagsusuri

Hinahayaan nating ibagsak ang talata sa pagsangguni sa mga pangunahing salitang Griyego na ginamit na madalas na hindi maintindihan.

"Sinadya"

ang salitang Greek na Ἑκουσίως (hekousiōs) ay nangangahulugang kusa, sadya o sadya. Ginamit lamang ito ng dalawang beses sa Bagong Tipan Ang kahulugan ng salitang ito ay karagdagang alam ng iba pang pangyayari sa 1 Pedro 2: 5, "pastolin mo ang kawan ng Diyos na nasa gitna mo, na nangangasiwa, hindi sa pagpipilit, Ngunit kusang loob, tulad ng nais sa iyo ng Diyos. ” Sa talatang ito ang pagpayag ay naiiba sa isang salitang Griyego na nangangahulugang pinipilit. Iyon ang Ἑκουσίως (hekousiōs) ay ang kabaligtaran ng pamimilit. Ang implikasyon ay "if-of-sinning" nang walang pagpilit, kung gayon ang sakripisyo ay pinabayaan. Iyon ang gumagawa ng pagkakasala ay ginagawa ito nang buong pagwawalang bahala sa katotohanan. Kapag ipinagbili ng isang tao ang kanilang sarili sa kasalanan ay inabandona nila ang kanilang pananampalataya.

"Ng-makasalanan"

Ang salitang Griyego na ἁμαρτανόντων (hamartanontōn) ay nasa Greek genitive case. Ang pinakakaraniwang paggamit ng genitive ay kapag ang salita sa genitive ay nagbibigay ng ilang paglalarawan ng ulo na kilala (ito ay naglalarawan). Iyon ay, ang salitang gumana medyo tulad ng isang pang-uri. Ang salitang "ng" ay karaniwang idinagdag bago ang pandiwa para sa mga paglitaw ng genitive. Ano ang ipinaparating ng participle sa genitive plural na "if-of-sinning." Iyon ay, kung tayo ay "of-sinning" (hindi sa kusa nating pagkakasala) ang ating sakripisyo / alay ay inabandona.

Ang mahalagang paglilinaw dito ay na ito ay tumutukoy sa isang kasalukuyang estado ng pagiging inilarawan bilang isang taong aktibong nakikibahagi sa kasalanan. Ang genitive case ay binabago ang pangunahing kahulugan ng pandiwa sa isang paraan na ang pandiwa ay naglalarawan ng isang kasalukuyang pattern ng pag-uugali sa halip na isang nauna. Ang ipinahiwatig ay ang pandiwang "nagkakasala" ay naglalarawan sa kasalukuyang estado ng pagiging, pattern ng pag-uugali, o pagkatao. Sa katunayan ayaw nating mahuli sa kasalanan sa pagbabalik ng Panginoon. Kung tinapon natin ang ating pananampalataya, tinapon din natin ang aming sakripisyo. Wala sa nasabing daanan ang epekto na kung itinapon natin ang ating pananampalataya, imposibleng makuha ito muli. Ngunit kailangan nating magsisi at talikod muli mula sa kasalanan baka dumating sa atin ang araw ng Panginoon ng sorpresa. 

"Ito ay inabandona"

Ang salitang Greek na ἀπολείπεται (apoleipetai) ay nangangahulugang iwan o iwanan. Ang implikasyon nito ay ang talikuran. Kung talikuran natin ang ating pananampalataya ay pinababayaan natin ang ating sakripisyo. Kung tinalikuran natin ang ating pananampalataya, pinababayaan natin ang ating sakripisyo. Gayunpaman, wala sa daanan ang nagpapahiwatig na kung tatalikod tayo sa kadiliman hindi tayo makakabalik sa ilaw at ibalik ang ating pananampalataya. 

ChristianRefutation.com

Bersyon ng Pamantayang Literal

Ang isang naaangkop na pag-render ng Hebreo 10:26 ay ibinigay ng Literal Standard Version. kung saan ang salitang "ay" ay idinagdag upang mabago ang salitang "nagkakasala." Nagbibigay ito ng isang mas tumpak na implikasyon na wala tayo sa mga pangako ng Diyos kung nagkakasala tayo (hindi na sinasadya nating magkasala pagkatapos maging isang mananampalataya). Hindi tayo matagpuan sa isang estado ng kusa na pagsuway sa pagbabalik ng Panginoon. Kung tatanggihan natin siya - tatanggihan niya tayo.   

Hebreo 10:26 (LSV)

Para sa [kung] tayo ay kusa na nagkakasala pagkatapos matanggap ang buong kaalaman ng katotohanan - wala nang pananatiling sakripisyo para sa mga kasalanan,

ChristianRefutation.com

Pagbabalanse ng Banal na Kasulatan

Nasa ibaba ang maraming mga sanggunian upang mailagay ang mga bagay sa pananaw. Ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. 

Mga Awit 32: 5 (ESV), At aking ipahahayag ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon, at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan

5 Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo, at hindi ko tinakpan ang aking kasamaan; Sabi ko, "Aking ipahahayag ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon," at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Selah

Ezekiel 18: 21-23 (ESV), May kaluguran ba ako sa pagkamatay ng masama, sabi ng Panginoong Dios

  21 Ngunit kung ang isang masamang tao ay tumalikod sa lahat ng kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa at tuparin ang lahat ng aking mga palatuntunan at gawin ang matuwid at tama, siya ay tiyak na mabubuhay; hindi siya mamamatay. 22 Wala sa mga pagkakasalang ginawa niya ang maaalala laban sa kaniya; para sa katuwiran na kanyang nagawa ay mabubuhay siya. 23 May kaluguran ba ako sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoong DIOS, at hindi sa halip na siya ay tumalikod sa kanyang daan at mabuhay?

Lucas 17: 3-4 (ESV), Kung siya ay nagkakasala laban sa iyo ng pitong - at lumingon sa iyo ng pitong beses, na sinasabi, 'Nagsisisi ako,' dapat mo siyang patawarin.

3 Magbayad ng pansin sa inyong sarili! Kung nagkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya, at kung siya ay magsisi, patawarin mo siya, 4 at kung siya ay nagkakasala laban sa iyo ng pitong beses sa isang araw, at babalik sa iyo ng pitong beses, na sasabihing, 'Nagsisisi ako,' dapat mo siyang patawarin. "

Gawa 17: 30-31 (ESV), Ngayon inuutusan niya ang lahat ng mga tao saanman na magsisi

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon inuutusan niya ang lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

1 Juan 1: 5-9 (ESV), Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungang patawarin tayo sa ating mga kasalanan

5 Ito ang mensahe na aming narinig mula sa kanya at ipinaalam sa iyo, na ang Diyos ay ilaw, at sa kanya ay walang kadiliman. 6 Kung sasabihin nating mayroon tayong pakikisama sa kanya habang naglalakad tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi nagsasagawa ng katotohanan. 7 Ngunit kung tayo ay lumalakad sa ilaw, na tulad niya ay nasa ilaw, tayo ay may pakikisama sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang Anak ay naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan.. 8 Kung sasabihin nating wala tayong kasalanan, nililinlang natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. 9 Kung ikumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan.

1 Tesalonica 5: 2-6 (ESV), Let hindi tayo natutulog, tulad ng ginagawa ng iba, ngunit manatili tayong gising at maging matino

2 Para sa inyong sarili ay lubos na may kamalayan na ang araw ng Panginoon ay darating na parang magnanakaw sa gabi. 3 Habang sinasabi ng mga tao, "Mayroong kapayapaan at seguridad," kung gayon ang biglaang pagkawasak ay darating sa kanila habang ang sakit sa panganganak ay dumating sa isang buntis, at hindi sila makakatakas. 4 Ngunit wala kayo sa kadiliman, mga kapatid, para sa araw na iyon upang sorpresahin ka tulad ng isang magnanakaw. 5 Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng ilaw, mga anak ng araw. Hindi tayo kasama ng gabi o ng kadiliman. 6 Kaya't huwag tayong matulog, tulad ng ginagawa ng iba, ngunit manatili tayong gising at maging matino.

1 Corinto 1: 4-9 (ESV), Habang hinihintay mo ang paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo

4 Nagpapasalamat ako lagi sa aking Diyos para sa iyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo kay Cristo Jesus, 5 na sa lahat ng paraan ikaw ay napayaman sa kanya sa lahat ng pananalita at lahat ng kaalaman— 6 kung paanong ang patotoo tungkol kay Cristo ay pinatunayan sa gitna ninyo— 7 upang hindi ka nagkulang sa anumang regalo, habang hinihintay mo ang paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo, 8 na magtataguyod sa iyo hanggang sa wakas, na walang kasalanan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. 9 Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kanyang Anak, na si Jesucristo na ating Panginoon.

Santiago 5: 14-15 (ESV), Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa isang may karamdaman - kung nakagawa siya ng mga kasalanan, siya ay mapapatawad.

14 Mayroon bang may sakit sa inyo? Tumawag siya para sa mga matanda ng iglesya, at ipanalangin nila siya, at pahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15 At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa isang may karamdaman, at bubuhayin siya ng Panginoon. At kung nakagawa siya ng mga kasalanan, patatawarin siya.

Hebreo 3: 12-15 (ESV), Magpayaman sa bawat isa araw-araw, hangga't tinatawag itong "ngayon"

12 Ingatan mo, mga kapatid, baka nariyan sa sinuman sa inyo ang isang masama, hindi naniniwala na puso, na hahantong sa iyo upang lumayo mula sa buhay na Diyos. 13 Ngunit magpayo sa bawat isa araw-araw, hangga't ito ay tinawag na "ngayon," upang ang sinuman sa inyo ay hindi patigasin ng daya ng kasalanan. 14 Sapagka't kami ay naparito upang makibahagi kay Cristo, kung talagang pinanghahawakan natin ang aming orihinal na kumpiyansa hanggang sa wakas. 15 Tulad ng nasabi, "Ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong mga puso tulad ng sa paghihimagsik."

Apocalipsis 2: 4-5 (ESV), Repent, at gawin ang mga gawa na ginawa mo noong una. Kung hindi, aalisin ko ang iyong kandelero mula sa lugar nito

4 Ngunit mayroon ako laban sa iyo, iyon iniwan mo muna ang pagmamahal na mayroon ka noong una. 5 Alalahanin mo nga kung saan ka mula sa pagbagsak; magsisi, at gawin ang mga gawa na ginawa mo noong una. Kung hindi, pupunta ako sa iyo at aalisin ang iyong kandelero mula sa kinalalagyan nito, maliban kung magsisi ka.

Apocalipsis 2: 14-16 (ESV), Repent Kung hindi, pupunta ako sa iyo sa madaling panahon at makikipaglaban laban sa kanila gamit ang espada ng aking bibig.

14 Ngunit may ilang mga bagay ako laban sa iyo: mayroon kang ilan roon na humahawak sa turo ni Balaam, na nagturo kay Balac na maglagay ng isang hadlang sa harap ng mga anak ni Israel, upang makakain sila ng pagkain na inialay sa mga diosdiosan at makagawa ng sekswal na kahalayan. 15 Gayundin mayroon kang ilang mga nagtataglay ng aral ng mga Nicolaita. 16 Samakatuwid magsisi. Kung hindi, pupunta ako sa iyo sa madaling panahon at makikipaglaban laban sa kanila gamit ang espada ng aking bibig.

Apocalipsis 2: 20-22 (ESV), Ang mga nakikiapid sa kanya ay itatapon ko sa malaking kapighatian, maliban kung magsisi sila sa kanyang gawains

20 Ngunit may laban ako sa iyo, na tinitiis mo ang babaeng si Jezebel, na tumawag sa kanyang sarili na isang propetisa at nagtuturo at nang-akit sa aking mga lingkod na magsagawa ng sekswal na imoralidad at kumain ng pagkaing inialay sa mga idolo. 21 Binigyan ko siya ng oras upang magsisi, ngunit tumanggi siyang magsisi sa kanyang sekswal na kahalayan. 22 Narito, itatapon ko siya sa isang kulungan ng sakit, at ang mga nangangalunya sa kanya ay itatapon ko sa matinding kapighatian, maliban kung magsisi sila sa kanyang gawas,

Apocalipsis 3: 1-3 (ESV), Repent - Kung hindi ka gigising, darating ako na parang magnanakaw

1 “At sa anghel ng iglesya sa Sardis ay isulat mo: 'Ang mga salita sa kaniya na mayroong pitong espiritu ng Diyos at pitong bituin. “'Alam ko ang mga gawa mo. May reputasyon kang buhay, ngunit patay ka na. 2 Gumising ka, at palakasin ang natitira at malapit nang mamatay: sapagka't hindi ko nasumpungan ang iyong mga gawa na kumpleto sa paningin ng aking Dios. 3 Tandaan, kung gayon, kung ano ang iyong natanggap at narinig. Panatilihin ito, at magsisi. Kung hindi ka magising, darating ako tulad ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong oras ako lalaban sa iyo.

Apocalipsis 3: 15-20 (ESV), Yaong mga mahal ko, pinagsasabihan ko at dinidisiplina, kaya't maging masigasig at magsisi

15 “'Alam ko ang iyong mga gawa: hindi ka malamig o mainit. Nais kong ikaw ay malamig o mainit! 16 Kaya't, dahil ikaw ay maligamgam, at hindi mainit o malamig, ilalabas kita mula sa aking bibig. 17 Para sa iyong sinabi, ako ay mayaman, ako ay umunlad, at wala akong kailangan, hindi napagtanto na ikaw ay mahirap, kaawa-awa, mahirap, bulag, at hubad. 18 Pinayuhan kita na bumili mula sa akin ng ginto na pino ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at mga puting kasuutan upang ikaw ay mabihisan at ang kahihiyan ng iyong kahubaran ay hindi makita, at mag-salve upang pahiran ang iyong mga mata, upang maaari kang tingnan mo. 19 Yaong mga mahal ko, pinagsasabihan ko at dinidisiplina, kaya't maging masigasig at magsisi. 20 Narito, tumayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung may makarinig ng aking tinig at magbubukas ng pinto, papasok ako sa kanya at kumain kasama niya, at siya ay kasama ko.

ChristianRefutation.com

Kumusta naman ang Hebreo 6: 1-8?

Ang Hebreo 6: 4-6 ay madalas na pinagsama sa Hebreo 10:26 upang makagawa ng isang kaso na kung lumayo ka ay higit na nawala ka. Kung paano ipapakita ng isang mas malapit na pagsusuri kung ano ang kahulugan na inilaan ng may-akda tungkol sa orihinal na Griyego. Hindi kinakailangang ibigay ng mga pagsasalin sa Ingles ang naaangkop na pag-render. Ang susi para sa pag-unawa sa konteksto ng Bersikulo 4-6 ay mga talata 7-8. 

Hebreo 6: 1-8 (ESV)

1 Kaya't iwan natin ang pangunahing aral ni Cristo at magpatuloy sa kapanahunan, hindi muling maglalagay ng pundasyon ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, 2 at ng mga tagubilin tungkol sa paghuhugas, ng pagpapatong ng mga kamay, ang pagkabuhay na muli ng mga patay, at ang walang hanggang paghuhukom. 3 At ito ang gagawin natin kung pinahihintulutan ng Diyos. 4 Sapagkat imposible, sa kaso ng mga dating naliwanagan, na natikman ang regalong langit, at naibahagi sa Banal na Espiritu, 5 at natikman ang kabutihan ng salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng darating na panahon, 6 at pagkatapos ay bumagsak, upang maibalik sila sa pagsisisi, sapagkat ipinako nila muli sa krus ang Anak ng Diyos sa kanilang sariling kapahamakan at pinapahiya siya. 7 Para sa lupa na nakainom ng ulan na madalas bumuhos dito, at gumagawa ng isang ani na kapaki-pakinabang sa mga taong para sa kanila ay nalinang, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 8 Ngunit kung ito ay nagdadala ng mga tinik at mga tinik, ito ay walang halaga at malapit nang sumpain, at ang wakas nito ay susunugin..

ChristianRefutation.com

Ano ang Sinasabi ng Griyego sa talatang Hebreohanon 6: 4-6?

Nasa ibaba ang teksto ng kritikal na Griyego para sa Heb 6-4-6 na sinusundan ng detalyadong talahanayan ng interlinear sa bawat salitang Griyego nang sunud-sunod, ang rendering ng Ingles, ang Parsing, at kahulugan ng leksikon ng bawat salitang Griyego. Ang mga salin na literal at interpretative mula sa detalyadong talahanayan ng interlinear ay nasa ibaba ng talahanayan.

Hebreo 6: 4-6 (NA-28)

4 Νατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου

5 ὶαὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος

6 ὶαὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.

Griyego

Pagsasalin

Nagpaparada

Talasalitaan

4 Ἀδύνατον

walang kapangyarihan

Pang-uri, Nominative, Neuter, Singular

sa kawalan ng kakayahan sa sapat na paggana, walang lakas, walang kakayahan

γὰρ

pero

Magkakasama

nagpapakita ng hinuha o pagpapatuloy: para, sapagkat, sa katunayan, ngunit

τοὺς

Iyon

Determiner, Accusative, Masculine, Plural

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; ῦοῦ kasama ang inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

ἅπαξ

una

pang-abay

simula, una

φωτισθέντας

sila ay naiilawan

Pandiwa, Aorist, Passive, Participle, Accusative, Masculine, Plural

magbigay ng ilaw sa, ilaw, lumiwanag sa; dalhin sa ilaw, ihayag, ipakilala; maliwanagan, ilawan

γευσαμένους

nakatikim na sila

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Participle, Accusative, Masculine, Plural

tikman, kainin, makisalo sa (nagpapahiwatig ng kasiyahan ng karanasan)

..

kapwa

Magkakasama

at, ngunit (madalas na hindi isinalin); pareho at

τῆς

ng

Determiner, Genitive, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; ῦοῦ kasama ang inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

..

regalo

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

regalo

τῆς

ng

Determiner, Genitive, Pambabae, Isahan

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; ῦοῦ kasama ang inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

ἐπουρανίου

ng langit

Pangngalan, Genitive, Feminine, Singular

makalangit; celestial

at

Rin

pang-abay

at, gayun din, ngunit, kahit na; iyon ay, katulad

μετόχους

ng pagbabahagi

Pang-ukol na Pamamahala sa Genitive

isa na namamahagi, kasosyo; kasama, kasama

γενηθέντας

sila ng sanhi-to-be

Pangngalan, Genitive, Feminine, Plural

maging, maging; mangyari, maganap, bumangon (aor. madalas na nagpapahiwatig. nangyari o nangyari ito); nagmula, ipinanganak o nilikha; gawin (ng mga bagay), maging isang bagay (ng mga tao); halika na

πνεύματος

espiritu

Pangngalan, Nominative, Feminine, Singular

espiritu, panloob na buhay, sarili; disposisyon, estado ng pag-iisip; espiritu, espiritu pagiging o kapangyarihan, kapangyarihan (madalas ng masasamang espiritu); buhay

Kami

banal

Pang-uri, Genitive, Neuter, Singular

na itinalaga sa o ng Diyos, inilaan; banal, malinis sa moral, patayo;

5 at

5 at

Magkakasama

at; at pagkatapos, pagkatapos; ngunit, gayon pa man, subalit; gayun din, kahit na, ganun din

καλὸν

maganda

Pang-uri, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

mabuti; tama, maayos, angkop; mas mabuti; marangal, matapat; mabuti, maganda, mahalaga

γευσαμένους

nakatikim na sila

Pandiwa, Aorist, Gitnang, Participle, Accusative, Masculine, Plural

tikman; kumain; karanasan

θεοῦ

ng Diyos

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Diyos ayon sa kalooban ng Diyos, maka-Diyos; ayon sa wangis ng Diyos

ῥῆμα

mga pagsasalita

Pangngalan, Pinag-aakusa, Neuter, Singular

kung ano ang sinabi, salita, sinasabi; bagay, bagay, kaganapan, nangyayari

δυνάμεις

kapangyarihan

Pangngalan, Accusative, Feminine, Plural

lakas, lakas; kilos ng kapangyarihan, himala

..

kahit na

Magkakasama

at; at sa gayon, ganoon

μέλλοντος

ng darating

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Participle, Genitive, Masculine, Singular

pagpunta, maging tungkol sa, balak; dapat, tadhana; (ptc. walang inf.) darating, hinaharap

αἰῶνος

ng edad

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

edad; kaayusan ng mundo; kawalang-hanggan

6 at

6 at

Magkakasama

at, gayun din, ngunit, kahit na; yan ay

παραπεσόντας

kung sila ay mahulog

Pandiwa, Aorist, Aktibo, Participle, Accusative, Masculine, Plural

lumayo, gumawa ng pagtalikod

πάλιν

muli

pang-abay

muli, minsan pa

ἀνακαινίζειν

upang maibalik

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Infinitive

magpabago, ibalik

..

sa

Pang-ukol na Pamamahala sa Akusasyon

may acc. sa, sa; sa, sa, sa, sa, sa, malapit; kabilang sa; laban; tungkol sa; bilang

μετάνοιαν

pagsisisi

Pangngalan, Accusative, Feminine, Singular

pagsisisi, pagbabago ng puso, pagtalikod sa mga kasalanan ng isa, pagbabago ng paraan

ἀνασταυροῦντας

ipinako nila sa krus

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Participle, Accusative, Masculine, Plural

ipako sa krus; ipako sa krus muli

ἑαυτοῖς

sa kanilang mga sarili

Panghalip, Dative, Masculine, Plural, 3rd Person

ang kanyang sarili, ang sarili, mismo, ang kanilang mga sarili; nagmamay-ari ng pro. kanya, kanya, atbp. kapalit na pro. isa't isa, bawat isa

..

ang

Determiner, Accusative, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito; may inf. sa pagkakasunud-sunod na, kaya't, na may resulta na, iyon

υἱὸν

nito

Pangngalan, Accusative, Masculine, Singular

anak na lalaki; supling, supling, tagapagmana; (na may gen.) madalas na nagbabahagi ng isang espesyal na relasyon o ng pagkakahawig sa isang tao o bagay; alagad, tagasunod

τοῦ

of

Determiner, Genitive, Masculine, Singular

ang; ito, iyon; siya, siya, ito

θεοῦ

ng Diyos

Pangngalan, Genitive, Masculine, Singular

Diyos, maka-Diyos; ayon sa wangis ng Diyos

at

Rin

Magkakasama

at, gayun din, ngunit, kahit na; yan ay

παραδειγματίζοντας

nakakahiya sila

Pandiwa, Kasalukuyan, Aktibo, Participle, Accusative, Masculine, Plural

upang mapailalim sa kahihiyan sa publiko, manatili sa paghamak, ilantad sa panunuya sa publiko

ChristianRefutation.com

Literal at Interpretative Translations

Nasa ibaba ang isang literal na pagsasalin batay sa talahanayan ng interlinear sa itaas. Ibinigay din ang isang mas nababasa na pagsasalin ng interpretasyon batay sa literal.

Hebreo 6: 4-6 Pagsasalin sa Literal

4 Ngunit walang kapangyarihan muna ang mga iyon

sila ay naiilawan

nakatikim na sila

pareho ng regalong langit

sanhi din ng pagbabahagi ng Banal na Espiritu

5 at nakatikim sila ng magagandang pahayag ng Diyos

kahit na mga kapangyarihan ng isang darating na edad

6 At kung mahuhulog sila

muli upang maibalik sa pagsisisi

ipinako nila sa kanilang sarili ang anak ng Diyos

pati sila ay nakakahiya

Hebreo 6: 4-6 Pagsasalin sa Interpretative

4 Ngunit may kapansanan ang mga nauna

ay naiilawan

natikman

pareho ng regalong langit

na naging bahagi din ng Banal na Espiritu

5 at nakaranas ng magagandang pagsasalita ng Diyos

kahit na mga kapangyarihan ng darating na panahon

6 At kung mahuhulog sila -

muli upang maibalik sa pagsisisi -

ipinako nila sa kanilang sarili ang Anak ng Diyos

at ipahiya siya.

ChristianRefutation.com

Pagsusuri

"May kapansanan"

Ang salitang Greek na Ἀδύνατον (adynatos) ay isang negatibong participle ng δυνατός (dynatos) na nangangahulugang lakas. Sa gayon ang kahulugan ay pinaka-literal na walang kapangyarihan (hindi "imposible" tulad ng maraming mga salin sa Ingles na nabasa). Maaari itong mabigyang kahulugan upang ipahiwatig ang kawalan ng lakas, kakulangan, kapansanan o pagkabagabag.

"Nakatikim ng pareho ng regalong langit ay naging tagapamahagi ng Banal na Espiritu at nakaranas ng magagandang pagsasalita ng Diyos"

Lumilitaw na tumutukoy ito sa bautismo ”ng Banal na Espirito at ang pagsasalita ng mga wika na ibinibigay ng Espiritu sa pagsasalita. Hindi lahat ng nagpapakilala bilang isang Kristiyano ay nakatanggap ng gayong mayamang karanasan. Ang implikasyon dito, ay kung nakatanggap ka ng gayong karanasan walang dahilan na dapat kang lumayo. Kung gagawin mo ang iyong pananampalataya ay malubhang kulang. 

"Muli upang maibalik sa pagsisisi"

Sinasabi nito ang pagsisisi sa halip na kaligtasan. Ang implikasyon nito ay kung ang pagtikim ng mabubuting bagay ng Diyos at pagtanggap ng Banal na Espiritu ay hindi sapat upang mapanatili ang isang pangako sa pagsisisi ang isang tao ay may hindi gumana na pananampalataya na malamang na hindi malulutas. Ang pag-iilaw, pagtikim ng kaloob ng langit, at pagbabahagi sa Banal na Espiritu, at karanasan ng magagandang pananalita ng Diyos ay dapat na sapat upang mapanatili tayo sa isang estado ng pagsisisi. Kung hindi, mayroon kaming ilang mga malubhang problema. Gayunpaman hindi lahat ng mga kumikilala bilang mga Kristiyano ay may ganoong isang masamang karanasan. Ang daanan ay hindi ganap na nalalapat sa lahat ng mga hindi pa nakakaranas ng Diyos sa isang dramatikong paraan. 

"Ipinako nila sa kanilang sarili ang Anak ng Diyos at pinapahiya siya"

Ang pahayag na ito ay hindi isang katwiran kung bakit ang ilan ay hindi maibabalik sa pagsisisi. Ang katumbas na Greek na "para" o "dahil" ay hindi ginagamit. Sa halip ito ay nagsasalita tungkol sa kakila-kilabot na implikasyon ng pagbagsak ng kademonyohan kay Cristo. Ang isang nahuhulog at nanatiling patay sa kanilang pananampalataya ay nararapat na sunugin sa araw ng paghatol ng Diyos. Hindi ito nangangahulugang wala tayong pagkakataong magsisi at bumalik sa Diyos habang ngayon ay hanggang ngayon. Ang agarang konteksto muli ay talata 7-8:

Hebreo 6: 7-8 (ESV)

7 Para sa lupa na nakainom ng ulan na madalas bumuhos dito, at gumagawa ng isang ani na kapaki-pakinabang sa mga taong para sa kanila ay nalinang, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. 8 Ngunit kung ito ay nagdadala ng mga tinik at mga tinik, ito ay walang halaga at malapit nang sumpain, at ang wakas nito ay susunugin..

ChristianRefutation.com

Konklusyon

Ano ang sinasabi na kung hindi ka magbubunga pagkatapos mong makibahagi sa buhay na tubig ng Espiritu, ang iyong pananampalataya ay naging impotent. Iyon ay, ikaw ay may kapansanan (sa isang kalagayang hindi gumana) na hindi ka maaaring bumalik sa pagkakaroon ng prutas. Hindi sinasabi na ang isang tao ay hindi maibabalik sa pananampalataya bagkus ipinahihiwatig na kung hindi sila nagbubunga ang kanilang pananampalataya ay walang lakas at hindi gumana. Pansinin ang talata Heb 6: 8 na nagsasabing "malapit nang sumpain" (hindi ay sumpain). May pagkakataon pa ring mamunga bago matapos ang pag-aani. Magsisi habang ngayon ay ngayon!

Ni ang Hebrew 6: 4-6 o Hebrew 10:26 ay nagpapahiwatig na ang isa ay hindi maaaring maligtas kung sila ay minsan ay naniwala at bumalik sa kasalanan at kawalan ng paniniwala. Ang parehong mga daanan ay nababahala sa pagiging handa para sa araw ng Panginoon. Kung nahanap tayong inabandona ang ating pananampalataya, ang sakripisyo ni Kristo (na naaangkop sa atin) ay tatalikuran. Kung tinalikuran natin ang Ebanghelyo, maiiwan tayo. Ang mga daanan na ito ay nauugnay sa pananatili sa isang estado ng pagtalikod. Hindi nito itinuturo na kung minsan tayong tumalikod, walang pag-asang bumalik. Magsisi, sapagkat ang Kaharian ng Diyos ay malapit na!