Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ahensya sa Bibliya
Ahensya sa Bibliya

Ahensya sa Bibliya

Paliwanag ng batas ng ahensya

Sa kaisipang Hebrew, ang unang sanhi o panghuli na sanhi ay hindi laging nakikilala mula sa pangalawang o malapit na mga sanhi. Iyon ay upang sabihin, ang punong-guro ay hindi laging malinaw na nakikilala form na ahente (ang isang kinomisyon upang magsagawa ng isang kilos sa ngalan ng iba pa). Minsan ang ahente na nakatayo para sa punong-guro, ay itinuturing na kung siya mismo ang punong-guro, kahit na hindi ito literal. Ang punong-guro at ahente ay mananatiling dalawang natatanging tao. Ang ahente na kumikilos at nagsasalita para sa punong-guro ay ang punong-guro sa pamamagitan ng proxy (isang taong pinahintulutan na kumilos para sa iba pa). 

Ang salitang Hebrew para sa ahente o ligal na emisaryo ay Shaliach na maihahambing sa mundo ng Greek Mga Apostolos at salitang Ingles na Apostol. Ang isang apostol ay isang ahente na kinomisyon ng isang punong-guro. Nabasa natin sa Hebreo 3: 1-2, si Hesus ay ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat at tapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, tulad din ni Moises na matapat din sa buong bahay ng Diyos.

ahente, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Ahente (Hebrew. Shaliach); Ang pangunahing punto ng batas ng ahensya ng mga Hudyo ay ipinahayag sa dikta, "ang ahente ng isang tao ay itinuturing na tao mismo" (Ned. 72B; Kidd, 41b) Samakatuwid, ang anumang kilos na ginawa ng isang wastong hinirang na ahente ay itinuturing na na ginawa ng punong-guro, na samakatuwid ay mayroong buong responsibilidad para dito. 

RA Johnson, Ang Isa at ang Marami sa Konsepto ng Israel sa Diyos

Sa isang dalubhasang kahulugan nang ang patriyarka bilang panginoon ng kanyang sambahayan ay inatasan ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod bilang kanya malak (ang kanyang messenger o anghel) ang tao ay pinagkalooban ng awtoridad at mga mapagkukunan ng kanyang panginoon na kumatawan sa kanya ng buong buo at makagawa ng negosyo sa kanyang pangalan. Inisip ng Semitiko na ang kinatawan ng messenger na ito ay naisip bilang personal - at sa mismong mga salita - ang pagkakaroon ng nagpadala. "

"Pinagmulan at Maagang Kasaysayan ng Opisina ng Apostoliko," T. Korteweg, sa Ang Panahong Apostoliko sa Kaisipang Patristiko, ed. Hilhorst, p 6f.

Ang pinanggalingan ng tanggapan ng apostoliko ay nakasalalay… halimbawa sa Mishnah Berakhot 5.5: 'Ang ahente ng isang tao ay tulad ng sa kanyang sarili.' ang nucleus hindi lamang ng pagtatalaga ng mga Hudyo ng shaliach, kundi pati na rin ng Kristiyanong apostolado tulad ng nakita namin ito sa NT… ang tukoy na Semitiko at Hudyong konsepto ng kinatawang awtoridad na ipinahiwatig sa pagtatalaga ng shaliach.

Hebreo 3: 1-2 (ESV), Jesus the apostol (shaliach) at mataas na pari ng aming pagtatapat

1 Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayo na nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang Si Jesus, ang apostol at mataas na pari ng ating pagtatapat, 2 na naging matapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, Kung paanong si Moises ay naging matapat sa buong bahay ng Dios.

BiblikalAgency.com

Proximate at ultimate causation

proximate sanhi ay isang kaganapan na pinakamalapit sa, o agad na responsable para sa sanhi, ilang sinusunod na resulta. Ito ay umiiral sa kaibahan sa isang mas mataas na antas pangwakas na dahilan na karaniwang iniisip na "totoong" dahilan na may nangyari. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Hayaang kunin ang halimbawa ng 2 Samuel 3:18 sa ibaba. Ang PANGINOON (ang punong-guro) ay ang una /tunay sanhi ng kaligtasan habang si David ay ang pangalawa / malapit sapagka't sinasabi, "Sa kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel." Parehong Diyos at David ay mga tagapagligtas na may paggalang sa Israel. Ngayon ay dinala ng Diyos sa Israel ang isang tagapagligtas, si Jesus tulad ng ipinangako niya (Gawa 13:23).

2 Samuel 3:18 (ESV), "Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel"

18 Ngayon ay isakatuparan mo; sapagka't ipinangako ng Panginoon kay David, na sinasabi,Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo, at mula sa kamay ng kanilang lahat na mga kaaway. '”

Mga Gawa 13: 22-23 (ESV), dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus ayon sa pangako niya

22 At nang maalis na niya siya, itinaas niya si David na maging kanilang hari, na pinatotohan niya at sinabi, 'Natagpuan ko kay David na anak ni Isai ang isang lalake ayon sa aking puso, na gagawin ang aking buong kalooban.' 23 Sa mga supling ng lalaking ito Ang Diyos ay nagdala sa Israel ng isang Tagapagligtas, si Jesus, tulad ng pangako niya.

BiblikalAgency.com

Gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga ahente

Nasa ibaba ang mga halimbawa kung paano gumagana ang Diyos sa pamamagitan ng mga ahente. Ginawa ni Moises at ni Aaron ang iniutos ng Panginoon. Itinaas ni Aaron ang tungkod at hinampas ang tubig. Sa paggawa niya ng gawang ito, sinaktan ng PANGINOON ang tubig ng Nilo at ginawang dugo. Si Aaron ang pinakamalapit na sanhi (ahente) at ang PANGINOON ang pangwakas na sanhi (prinsipyo) ng kilos. Sa Exodo 23, nagpadala ang PANGINOON ng isang anggulo sa harap ng Israel at inatasan silang maging maingat at sundin ang kanyang tinig - "sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya." Narito ang Diyos ay gumagamit ng isang ahente upang maglingkod sa kanyang mga layunin at binigyan ang ahente na ito ng awtoridad na gumana sa kanyang pangalan. Ang pagsunod sa tinig ng anghel = ginagawa ang lahat ng sinabi ng Diyos. At nang sabihin nitong "Nakipagbuno si Jacob sa Diyos" siya ay talagang nakikipaglaban sa isang anghel ng PANGINOON. Muli ang 2 Samuel 3:18, ay nagpapahiwatig na kapwa ang PANGINOONG Diyos at si David ay mga tagapagligtas na may paggalang sa Israel. Si Jesus ay alipin din ng Diyos na kanyang binuhay (Gawa 3:26) at siya ay itinaas ng kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas. Ang mga gawa at kilos ng mga ahente ng Diyos ay ang mga gawa at kilos ng Diyos. 

Exodo 7: 17-20 (ESV), hinahampas ni Aaron ang tubig = ang PANGINOON ay pumapasok sa tubig

17 Ganito ang sabi ng Panginoon, Sa pamamagitan nito ay malalaman mong ako ang Panginoon: narito, sa tungkod na nasa aking kamay ay sasampalin ko ang tubig na nasa Nilo, at magiging dugo. 18 At ang mga isda sa Nilo ay mamamatay, at ang Nilo ay mabaho, at ang mga Egipcio ay magsasawa sa pag-inom ng tubig mula sa Nilo. " 19 At sinabi ng PANGINOON kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, 'Kunin mo ang iyong tungkod at iunat ang iyong kamay sa ibabaw ng tubig ng Ehipto, sa kanilang mga ilog, kanilang mga kanal, at kanilang mga lawa, at lahat ng kanilang mga pool ng tubig, upang sila ay maging dugo, at magkakaroon ng dugo sa buong lupain ng Egipto, maging sa mga sisidlang kahoy at sa mga sisidlang bato. '" 20 Ginawa ni Moises at ni Aaron ang iniutos ng Panginoon. At sa paningin ni Faraon, at sa paningin ng kaniyang mga lingkod, binuhat niya ang tungkod, at sinaktan ang tubig sa Nilo, at ang buong tubig sa Nilo ay naging dugo..

Exodo 23: 20-25 (ESV), Pagsunod sa tinig ng aking messenger = pagsunod sa lahat ng sinabi kong (PANGINOON)

20 "Narito, Nagpadala ako ng isang anghel bago ka upang bantayan ka sa daan at dalhin ka sa lugar na aking inihanda. 21 Mag-ingat sa kanya at sundin ang kanyang tinig; huwag kang maghimagsik laban sa kaniya, sapagkat hindi niya patatawarin ang iyong paglabag, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. 22 "Pero kung susundin mong maingat ang kanyang tinig at gawin ang lahat ng sinasabi ko, kung gayon ako ay magiging isang kaaway ng iyong mga kaaway at magiging kalaban sa iyong mga kalaban. 23 Kapag ang aking anghel ay mauuna sa iyo, at dalhin ka sa mga Amorrheo, at sa mga Hetheo, at sa mga Peresehanon, at sa mga Cananeo, sa mga Heveo, at sa mga Jebusehanon, at aking lipulin sila. 24 huwag kang yuyuko sa kanilang mga dios, ni maglilingkod sa kanila, ni gawin ang gaya ng kanilang ginagawa, kundi iyong ibagsak mo sila ng lubos at babaliin ang kanilang mga haligi. 25 Maglingkod ka sa Panginoon mong Dios, at pagpapalain niya ang iyong tinapay at iyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna mo.

 • "Ang pangalan ko ay nasa kanya" = siya ang aking ahente at nagpapatakbo siya sa aking awtoridad. 

Oseas 12: 2-4 (ESV) Nakipaglaban si Jacob sa anghel = Nakipagtalo si Jacob sa Diyos

2 Ang PANGINOON ay mayroong paratang laban sa Juda at parurusahan si Jacob alinsunod sa kanyang mga lakad; gagantihan niya siya alinsunod sa kanyang mga gawa. 3 Sa sinapupunan kinuha niya ang takong ng kanyang kapatid, at sa kanyang pagkalalaki Nakipagtalo siya sa Diyos. 4 Nakipaglaban siya sa anghel at nanaig; umiyak siya at humingi ng pabor sa kanya.

2 Samuel 3:18 (ESV), "Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel"

18 Ngayon ay isakatuparan mo; sapagka't ipinangako ng Panginoon kay David, na sinasabi,Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo, at mula sa kamay ng kanilang lahat na mga kaaway. '”

Gawa 3:26 (ESV), "Binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod"

26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Mga Gawa 5: 30-31 (ESV), Ang Diyos ng ating mga ninuno ay binuhay si Jesus - Itinaas siya ng Diyos bilang pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga ninuno ay binuhay si Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan

BiblikalAgency.com

Ang mga ahente ng Diyos ay tinawag na "Diyos"

Direktang tinukoy ni Jesus ang Mga Awit 82: 6 nang nililinaw na ang mga pinaroroonan ng salita ng Diyos ay tinawag na Diyos at inaangkin lamang niya na siya ay Anak ng Diyos sa paggawa ng mga gawa ng kanyang Ama. Sa Mga Awit 45: 2-7 ang Anak ng Tao ay tinawag na "Diyos" dahil sa pagpapala at kamahalan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Sa ibang mga kaso si Moises ay ginawang tulad ng Diyos kay Paraon at ang mga Hukom sa loob ng Exodo ay tinukoy bilang Diyos (Elohim). Ang mga quote ay mula sa English Standard Version (ESV) maliban kung ipinahiwatig. 

Juan 10: 34-37, direktang binabanggit ni Jesus ang mga pinanggalingan ng salita ng Diyos ay tinawag na mga diyos

34 Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba nasusulat sa iyong kautusan? Sinabi ko, kayo ay mga diyos'? 35 Kung tinawag niya silang mga diyos na pinanggalingan ng salita ng Diyos - at hindi masisira ang Banal na Kasulatan— 36 sinasabi mo tungkol sa kaniya na itinalaga ng Ama at isinugo sa sanglibutan, 'Ikaw ay lumalait,' sapagkat sinabi ko, 'Ako ang Anak ng Diyos'? 37 Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, kung gayon huwag mo akong paniwalaan;

Mga Awit 82: 6-7, ang mga tao ay tinawag na mga diyos

6 Sabi ko, "Kayo ay mga diyos, mga anak ng Kataas-taasan, lahat kayo; 7 gayon pa man, tulad ng mga tao mamamatay ka, at mahulog tulad ng sinumang prinsipe. "

Mga Awit 45: 2-7, Ang Mesiyas ay tinukoy bilang Diyos sa pagiging pinahiran ng Diyos

2 Ikaw ang pinakagwapo sa mga anak ng tao; ang biyaya ay ibinuhos sa iyong mga labi; samakatuwid ay pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. 3 Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, Oh makapangyarihang tao, sa iyong karangalan at kamahalan. 4 Sa iyong kamahalan sumakay nang matagumpay para sa sanhi ng katotohanan at kahinahunan at katuwiran; hayaan ang iyong kanang kamay na magturo sa iyo ng mga kahanga-hangang gawa! 5 Ang iyong mga arrow ay matalas sa puso ng mga kaaway ng hari; ang mga tao ay nahuhulog sa ilalim mo. 6 Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay isang setro ng katuwiran; 7 minahal mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan. Samakatuwid ang Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka na may langis ng kasiyahan na lampas sa iyong mga kasama;

Exodo 4: 14-16, si Moises ay bilang Diyos kay Aaron

14 Nang magkagayo'y nagalit ang galit ng Panginoon laban kay Moises, at sinabi, Hindi ba si Aaron na iyong kapatid na Levita? Alam kong marunong siyang magsalita. Narito, siya ay lalabas upang salubungin ka, at kapag nakita ka niya, siya ay magagalak sa kanyang puso. 15 Ikaw ay magsasalita sa kaniya at ilalagay ang mga salita sa kanyang bibig, at ako ay makakasama sa iyong bibig at sa kanyang bibig, at tuturuan ko kayong kapwa dapat gawin. 16 Siya ang magsasalita para sa iyo sa mga tao, at siya ang magiging iyong bibig, at ikaw ay magiging tulad ng Diyos sa kaniya.

Exodo 7: 1, si Moises ay Diyos kay Paraon

1 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, Ginawa kitang tulad ng Diyos kay Paraon, at ang kapatid mong si Aaron ay magiging iyong propeta.

Exodo 21: 6, Ang mga Hukom ng Israel ay tinawag na Diyos

6 kung magkagayo'y dadalhin siya ng kanyang panginoon sa Diyos, at dadalhin siya sa pintuan o sa poste ng pintuan. At ang kanyang panginoon ay dadaanin ang kanyang tainga ng isang gulat, at siya ay magiging alipin niya magpakailan man.

Exodo 22: 8-9, Ang mga Hukom ng Israel ay tinawag na Diyos

8 Kung ang magnanakaw ay hindi natagpuan, ang may-ari ng bahay ay lalapit sa Diyos upang ipakita kung nailagay niya o hindi ang kanyang kamay sa pag-aari ng kanyang kapit-bahay. 9 Para sa bawat pagsuway sa pagtitiwala, maging para sa isang baka, para sa isang asno, para sa isang tupa, para sa isang balabal, o para sa anumang uri ng nawala na bagay, na sinasabi ng isa, 'Ito ito, 'ang kaso ng kapwa partido ay darating sa harap ng Diyos. Ang kinondena ng Diyos ay magbabayad ng doble sa kanyang kapwa.

Exodo 22: 28, Ang mga Hukom ng Israel ay tinawag na Diyos

28 "Huwag mong sumpain ang Diyos, ni sumpain mo ang pinuno ng iyong bayan.

BiblikalAgency.com

Ang mga messenger ng Diyos ay nagsasalita at kinakausap na para bang sila mismo ay Diyos

Ang sinasabi ng mga anghel ng Diyos ay itinuturing na para bang nagmula ang Diyos mismo. Ito ang batas ng ahensya ng mga Judio. Ang doktrinang ito ay ipinakita sa buong Tanakh (Lumang Tipan). Maraming mga ahente ng Diyos ang lilitaw na maging Diyos ngunit hindi literal. Sa kaso kung saan mayroong dalawang nilalang at ang isa ay nagsasalita para sa iba pa ngunit sila ay magkakaiba, sa buong mundo ay ipinapalagay sa Talmud, ang Targums at ang dami ng interpretasyon ng mga Hudyo, na ito ay kaso ng isang ahente. 

Genesis 31: 11-13 (ESV), Ang anghel ng Diyos ay nagsasalita sa unang persona bilang Diyos

11 pagkatapos sabi ng anghel ng Diyos sa akin sa panaginip na 'Jacob,' at sinabi ko, 'Narito ako!' 12 At sinabi niya, I angaon mo ang iyong mga mata, at tingnan mo, ang lahat ng mga kambing na nakikipagsapalaran sa kawan ay may guhit, may batik, at may galaw; sapagka't nakita ko ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. 13 Ako ang Diyos ng Bethel, kung saan pinahiran mo ng poste at gumawa ka ng panata sa akin. Ngayon, bumangon ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik sa lupain na iyong kaanak.

Exodo 3: 2-6 (ESV), Ang anghel ng PANGINOON ay nagsasalita at kinakausap bilang Diyos

2 at ang anghel ng PANGINOON ay nagpakita sa kanya sa isang apoy ng apoy mula sa gitna ng isang palumpong. Tumingin siya, at, narito, ang bush ay nagniningas, gayon ma'y hindi natupok. 3 At sinabi ni Moises, Ako ay liliko upang makita ang dakilang tanawin na ito, kung bakit ang apura ay hindi nasusunog. 4 Nang makita ng Panginoon na siya ay lumingon upang tingnan, Tinawag siya ng Diyos mula sa palumpong, “Moises, Moises! " At sinabi niya, "Narito ako." 5 Pagkatapos sinabi niya, “Huwag kang lalapit; hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. " 6 At sinabi niya, “Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. ” At itinago ni Moises ang kanyang mukha, sapagkat natakot siyang tumingin sa Diyos.

 • Kapag sinabing itinago ni Moises ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos, alam natin na ito ang anghel ng PANGINOON sa palumpong.
  • Sinasabi ng Exodo 3: 2 na ito ay ang anghel ng PANGINOON
  • Ang langit ay hindi maaaring maglaman ng Diyos (1 Hari 8:27)
  • Walang talagang nakakita sa Diyos sa anumang oras (1 Juan 4:12)
  • Ang Diyos ay naninirahan sa hindi malalapit na ilaw (1 Tim 6:16)
  • Ang Kataas-taasan ay hindi tumira sa mga bahay na gawa ng kamay (Gawa 7: 48-50)
  • Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga messenger (Heb 1: 1-2)

Deuteronomio 5:22 (ESV), ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises ngunit sinabi na nakausap ang buong kapulungan

22 "Ang mga salitang ito ang Ang Panginoon ay nagsalita sa iyong buong kapulungan sa bundok mula sa gitna ng apoy, ng ulap, at ng makapal na kadiliman, na may malakas na boses; at hindi na siya nagdagdag. At isinulat niya ang mga ito sa dalawang tapyas na bato at ibinigay sa akin.

Deuteronomio 11: 13-15 (LSV), Si Moises ay Nagsasalita sa unang persona bilang Diyos

13 At nangyari, kung makinig ka ng masigasig sa Aking mga utos na iniuutos ko sa iyo ngayon, na ibigin ang iyong Diyos na YHWH, at paglingkuran Siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa, 14 pagkatapos I na binigay ang ulan ng iyong lupain sa kapanahunan nito: ulan ng taglagas at ulan ng tagsibol; at natipon mo ang iyong butil, at ang iyong bagong alak, at iyong langis. 15 at I ay nagbigay ng damo sa iyong bukid para sa iyong hayop, at kumain ka at nasiyahan.

Hukom 6: 11-14 (ESV), ang anghel ng PANGINOON ay tinukoy bilang PANGINOON at nagsasalita para sa PANGINOON

11 Ngayon ang anghel ng PANGINOON Dumating at umupo sa ilalim ng terebinto sa Ophra, na pag-aari ni Joas na Abiezrit, habang ang kanyang anak na si Gedeon ay naghuhugas ng trigo sa pugasan ng ubas upang maitago ito mula sa mga Madianita. 12 At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya at sinabi sa kaniya, Ang Panginoon ay sumasa iyo, Oh makapangyarihang lalaking matapang. " 13 At sinabi ni Gedeon sa kaniya,Mangyaring, Panginoon ko, kung ang PANGINOON ay kasama namin, bakit nangyari sa amin ang lahat ng ito?? At nasaan ang lahat ng mga kamangha-manghang gawa na ikinuwento sa amin ng aming mga magulang, na sinasabi, Hindi ba kami dinala ng Panginoon mula sa Egipto? Datapuwa't ngayon ay pinabayaan kami ng Panginoon, at ibinigay sa kamay ng Madian. 14 At ang Panginoon ay lumingon sa kaniya at sinabi, "Pumunta ka sa iyong lakas na ito at iligtas ang Israel mula sa kamay ng Madian; hindi ba kita pinapunta? "

Zacarias 3: 6-7 (ESV), Ang anggulo ng PANGINOON ay naghahatid ng mensahe ng PANGINOON

At ang anghel ng PANGINOON taimtim na siniguro kay Joshua, 7 "Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo: Kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at iingatan ang aking katungkulan, kung gayon mamamahala ka sa aking bahay at ingatan ang aking mga korte, at bibigyan kita ng karapatang makapasok sa mga tumatayo rito.

Zacarias 4: 6 (ESV), "Ngunit sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo"

6 Nang magkagayo'y sinabi niya sa akin, "Ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel: Hindi sa pamamagitan ng lakas, ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo.

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, ang propeta ay isang anghel ng Panginoon, na nagsasalita sa unang persona bilang Diyos

13 Pagkatapos si Haggai, ang messenger ng PANGINOON, nagsalita sa mga tao sa mensahe ng PANGINOON, "Ako ay sumasaiyo, sabi ng Panginoon. "

BiblikalAgency.com

Konsepto ng anghel ng PANGINOON (Malach ng YHWH)

Ang Anghel ng PANGINOON ay isang kinakailangang bunga ng Diyos na hindi mapaloob ng oras o kalawakan. Hindi isang lungsod, o isang katawan o isang templo. Sa kadahilanang ito ang Diyos ay nagpapadala ng mga messenger upang makipag-usap sa mga tao. Ang Diyos ay hindi maaaring literal na bumaba sa kanyang sarili dahil ito ay naglalagay ng isang paghihigpit sa kanyang sarili. Ang ginagawa ng isang anghel ay ihatid ang kalooban ng Diyos. Ang salitang Hebreo malach literal na nangangahulugang messenger. Muli ang Diyos ay gumagamit ng mga messenger upang magsalita para sa kanya. Ang mga messenger ay madalas na nagsasalita sa unang tao na para bang sila ay Diyos na nagmula sa mensahe. 

1 Mga Hari 8:27 (ESV), Ang Langit ay hindi maaaring maglaman ng Diyos

27 “Ngunit tatahan ba talaga ang Diyos sa lupa? Narito, ang langit at ang kataas-taasang langit ay hindi kayang tumagil sa iyo; gaano pa kabawasan ang bahay na aking naitayo!

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, ang propeta ay isang anghel ng Panginoon, na nagsasalita sa unang persona bilang Diyos

13 Pagkatapos si Haggai, ang messenger ng PANGINOON, nagsalita sa mga tao sa mensahe ng PANGINOON, "Ako ay sumasaiyo, sabi ng Panginoon. "

Haggai 1:13 (LSV), si Haggai na propeta ay malach ni YHWH (anghel ng PANGINOON)

At si Haggai, messenger ng YHWH, sa mga mensahe ni YHWH, ay nagsasalita sa mga tao, na sinasabi, "Kasama ko kayo, isang pahayag ni YHWH."

Malakias 2: 7 (ESV), Ang mga Pari ay tinatawag ding malach (messenger) ng PANGINOON

7 Sapagkat ang mga labi ng isang pari ay dapat magbantay ng kaalaman, at ang mga tao ay dapat humingi ng tagubilin mula sa kanyang bibig, sapagkat siya nga ang messenger ng PANGINOON ng mga hukbo.

BiblikalAgency.com

Ang mga ahente ng Diyos, kasama na ang anghel ng PANGINOON, ay hindi literal na Diyos

Ang mga sanggunian sa itaas ay naglalarawan kung paano ang mga ahente ng Diyos ay hindi literal na Diyos. Walang lugar sa Bibliya kung saan inuutusan ang mga tao na sambahin ang Anghel ng Panginoon. Ang katotohanang ang Anghel ng PANGINOON ay hindi literal na PANGINOON (YHWH) ay higit na ipinakita ng katotohanang ang Anghel ng PANGINOON (YHWH) ay binigyan ng mga tagubilin mula sa PANGINOON (YHWH) at inaaliw ng PANGINOON (YHWH). 

2 Samuel 24: 16-17 (ESV), inatasan ng Diyos ang anghel ng PANGINOON na sumuko

16 At nang iniunat ng anghel ang kanyang kamay patungo sa Jerusalem upang lipulin ito, ay humiwalay ang Panginoon mula sa kapahamakan, at sinabi sa anghel na nagpapahamak sa gitna ng mga tao, Sapat na; ngayon hawakan mo ang iyong kamay. " At ang anghel ng Panginoon ay nasa tabi ng giikan ni Arauna na Jebuseo. 17 Nang magkagayo'y nagsalita si David sa PANGINOON nang makita niya ang anghel na sasaktan ang bayan, at sinabi, Narito, ako ay nagkasala, at ako'y gumawa ng masama. Ngunit ang mga tupa, ano ang nagawa nila? Mangyaring hayaan ang iyong kamay na maging laban sa akin at laban sa bahay ng aking ama. "

Zacarias 1: 12-13 (ESV), ang Diyos ay nagsalita ng mga salita upang aliwin ang anghel ng PANGINOON

12 Nang magkagayo'y sinabi ng anghel ng Panginoon, 'O PANGINOON ng mga hukbo, hanggang kailan ka hindi maawa sa Jerusalem at sa mga bayan ng Juda, na pinagalit mo sa pitong pung taon?' 13 At ang Panginoon ay sumagot ng mga kaibig-ibig at nakakaaliw na salita sa anghel na nakipagusap sa akin.

BiblikalAgency.com

Ang Mesiyas ng propesiya ay ahente ng Diyos

Ang mga hula ng Mesiyanikong Lumang Tipan (Tanakh) ay naglalarawan sa darating na anak ng tao bilang isang ahente ng Diyos na sa pamamagitan niya ay magtatatag ang Diyos ng isang walang hanggang pagkasaserdote at kaharian. Ang mga quote ay mula sa English Standard Version (ESV) maliban kung ipinahiwatig. 

Deuteronomio 18: 15-19, "Ang Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta - ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig"

15 "Tsiya na iyong PANGINOONG Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid — sa kaniya ka makikinig- 16 tulad ng iyong hiniling sa Panginoon mong Dios sa Horeb sa araw ng pagpupulong, na iyong sinabi, Huwag mo akong pakinggan muli ng tinig ng PANGINOON na aking Diyos, o makita pa ang malaking apoy na ito, baka mamatay ako. 17 At sinabi sa akin ng Panginoon, 'Tama sila sa kanilang sinabi. 18 Magbabangon ako para sa kanila ng isang propeta na tulad mo mula sa kanilang mga kapatid. At ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasalitain niya sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa kanya. 19 At sinumang hindi makinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, ako mismo ang hihingin sa kaniya. 

Mga Awit 110: 1-6, "Ang PANGINOON ay nagsabi sa aking Panginoon"

1 Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon: "Umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng mga paa. " 2 Ang Panginoon ay nagpapadala mula sa Sion ng iyong makapangyarihang setro. Magmando sa gitna ng iyong mga kaaway! 3 Ang iyong bayan ay mag-aalay ng kanilang sarili ng malaya sa araw ng iyong kapangyarihan, sa mga banal na kasuutan; mula sa sinapupunan ng umaga, ang hamog ng iyong kabataan ay magiging iyo. 4 Ang PANGINOON ay nanumpa at hindi magbabago,Ikaw ay isang pari magpakailanman alinsunod sa pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. " 5 Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay; sisirain niya ang mga hari sa araw ng kanyang poot. 6 Siya ang magsasagawa ng paghuhukom sa mga bansa, na punan sila ng mga bangkay; masisira niya ang mga pinuno sa buong lupa.

Mga Awit 8: 4-6, "Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay"

4 ano ang tao na naaalala mo sa kanya, at ang anak ng tao na nagmamalasakit ka sa kanya 5 Gayon ma'y ginawa mo siyang medyo mas mababa kaysa sa mga makalangit na nilalang at pinuronalan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. 6 Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa,

Mga Awit 110: 1 (LSV), YHWH sa aking Panginoon

ISANG SALITA NI DAVID. Isang deklarasyon ng YHWH sa aking Panginoon"Umupo ka sa kanang kamay ko, || Hanggang sa gawin kong mga tungkulin ang iyong mga kaaway. ”

Isaias 9: 6-7, "Sa amin ipinanganak ang isang bata, sa amin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki"

6 Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki; at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggan na Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa pagdaragdag ng kanyang pamahalaan at ng kapayapaan ay walang katapusan, sa trono ni David at sa ibabaw ng kanyang kaharian, upang maitaguyod ito at itaguyod ito ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Ang sigasig ng PANGINOON ng mga hukbo ay gagawa nito.

Isaias 52:13, "Ang aking lingkod ay kikilos nang matalino"

13 Narito, aking lingkod ay kikilos nang matalino; siya ay magiging mataas at itataas, at itataas.

Isaias 53: 10-12, "Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ang matuwid, ang aking lingkod, ay gagawing maraming mabilang”

10 Gayon ma'y ang kalooban ng PANGINOON na durugin siya; pinasubo niya siya; kapag ang kanyang kaluluwa ay naghahandog para sa pagkakasala, makikita niya ang kanyang supling; pahabain niya ang kanyang mga araw; ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. 11 Mula sa hirap ng kanyang kaluluwa siya ay makakakita at mabubusog; sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay ang matuwid, aking lingkod, gumawa ng marami upang mabilang na matuwid, at siya ay magdadala ng kanilang mga kasamaan. 12 Kaya't hahatiin ko siya sa isang bahagi sa marami, at hahatiin niya ang samsam sa malakas, sapagkat ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at nabilang kasama ng mga lumalabag; gayon pa man dinala niya ang kasalanan ng marami, at gumagawa ng pamamagitan para sa mga nagkasala.

BiblikalAgency.com

Si Jesus ay ahente ng Diyos

Sa buong Bagong Tipan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang at kinilala ng iba bilang isang ahente ng Diyos. Ang mga sipi sa Bibliya ay mula sa ESV.

Mateo 12:18, Narito ang aking lingkod na aking pinili

 18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Lucas 4: 16-21, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako"

At siya ay dumating sa Nazaret, kung saan siya ay pinalaki. At gaya ng nakagawian niya, pumunta siya sa sinagoga sa araw ng Sabado, at tumayo siya upang magbasa. 17 At ang scroll ng propetang si Isaias ay ibinigay sa kaniya. Inilabas niya ang scroll at nahanap ang lugar kung saan nakasulat ito, 18 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, 19 upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. " 20 At pinagsama niya ang scroll at ibinalik sa tagapag-alaga at umupo. At ang mga mata ng lahat sa sinagoga ay nakatuon sa kaniya. 21 At nagsimula siyang sabihin sa kanila,Ngayon ang Banal na Kasulatan na ito ay natupad sa iyong pandinig. "

Juan 4:34, "Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin"

34 Sinabi sa kanila ni Jesus,Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at upang magawa ang kanyang gawain.

Juan 5:30, "Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin"

30 “Wala akong magagawa nang mag-isa. Tulad ng naririnig ko, humahatol ako, at ang aking paghuhusga ay makatarungan, sapagkat Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Juan 7: 16-18, "Ang aking katuruan ay hindi akin, ngunit sa kanya na nagsugo sa akin"

16 Kaya't sinagot sila ni Jesus,Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. 17 Kung nais ng sinuman na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang aral ay mula sa Diyos o kung nagsasalita ako sa sarili kong awtoridad. 18 Ang nagsasalita sa kanyang sariling awtoridad ay naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian; pero ang naghahanap ng kaluwalhatian sa nagsugo sa kaniya ay totoo, at sa kanya ay walang kasinungalingan.

Juan 8: 26-29, "Wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit nagsasalita ako tulad ng itinuro sa akin ng Ama"

6 Marami akong sasabihin tungkol sa iyo at maraming huhusgahan, ngunit ang nagsugo sa akin ay totoo, at ipinapahayag ko sa mundo ang narinig ko sa kanya. " 27 Hindi nila naintindihan na nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, “Kapag naitaas ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako ang siya, at iyon Wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. 29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaan mag-isa, dahil palagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. "

Juan 8:40, "Ako, isang tao na nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos"

40 ngunit ngayon hinahangad mong patayin ako, isang lalaking nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Hindi ito ang ginawa ni Abraham.

Juan 12: 49-50, "Ang Ama na nagsugo sa akin ay binigyan niya ako ng isang utos - kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin"

49 para Hindi ako nagsasalita sa sarili kong awtoridad, ngunit ang Ama na nagsugo sa akin ay binigyan niya ako ng isang utos — kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin.. 50 At alam kong ang utos niya ay buhay na walang hanggan. Kung ano ang sinasabi ko, samakatuwid, Sinasabi ko tulad ng sinabi sa akin ng Ama. "

Juan 14:24, "Ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama"

24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama sino ang nagpadala sa akin.

Juan 15:10, "Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig"

10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad din ng Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig.

Mga Gawa 2: 22-24, Ang isang tao ay ibinigay na naaayon sa plano at kaalaman ng Diyos

22 "Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Jesus of Nazareth, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, ipinako mo sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin. 24 Binuhay siya ng Diyos, pinakawalan ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito.

Mga Gawa 3: 19-26, binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod

19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-iingat ay magmula sa harapan ng Panginoon, at upang maipadala niya ang Cristo na itinalaga para sa iyo, si Jesus, 21 na siyang tatanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At magiging bawat kaluluwa na hindi nakikinig ang propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. ' 24 At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, 'At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa.' 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Gawa 4: 24-30, Panalangin ng mga mananampalataya patungkol sa "iyong banal na lingkod na si Jesus"

24 … Sabay nilang itinaas ang kanilang tinig sa Diyos at sinabi, “Panginoong Diyos, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nandoon, 25 Na sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay nagsabi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Bakit mo nagngalit ang mga Gentil, at ang mga bayan ay walang kabuluhan? 26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'- 27 sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, 28 upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap. 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. "

Mga Gawa 5: 30-32, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. 32 At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya. "

Mga Gawa 10: 37-43, Siya ang hinirang ng Diyos upang Hukom

37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagka't ang Diyos ay sumasa kaniya39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 pero Binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Mga Taga Filipos 2: 8-11, Nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Kaya't siya ay itinaas ng mataas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan. 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

1 Timoteo 2: 5-6, May isang Diyos at iisa ang tagapamagitan

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

1 Pedro 2:23, Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kaniya na humahatol nang makatarungan

23 Nang siya ay mabastusan, hindi siya tumungo bilang kapalit; nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na nangahatol nang makatarungan.

Mga Hebreo 4: 15-5: 6, Ang bawat mataas na saserdote na itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

15 para wala tayong isang mataas na saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isang sa bawat respeto ay tinukso tulad natin, ngunit walang kasalanan. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan. 5: 1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya ng nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Sa Mga Hebreong 5: 8-10, si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

BiblikalAgency.com

Si Hesus ay naiugnay sa Diyos at tinawag na Diyos batay sa konsepto ng kalayaan

Mayroong kaunting mga lugar sa Bagong Tipan kung saan si Hesus, ang ahente ng Diyos, ay nakakaugnay sa Diyos na pinaglilingkuran niya sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring ipaliwanag ng batas ng ahensya. 

Juan 1: 17-18 (ESV), Ang tanging Diyos na nasa tabi ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya

17 Sapagka't ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises; ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. 18 Wala pang nakakita sa Diyos; ang tanging Diyos, na nasa panig ng Ama, ay nagpakilala sa kanya.

* Ang teksto na ito ay may iba't ibang pagbabasa tungkol sa "nag-iisang Diyos"

 • "Ang nag-iisang Anak" (ASV, DRA, HCS, JNT, KJV, NAB, NJB, NKJ, NRS, REV, RSV, TEV, TLB)
 • "Ang nag-iisang bugtong" - menor de edad na variant

Juan 10: 29-37 (ESV), "Ako at ang Ama ay iisa"

29 Aking Ama, na ibinigay sa akin ang mga ito, ay higit sa lahat, at walang sinumang makakakuha sa kanila mula sa kamay ng Ama. 30 Ako at ang Ama ay iisa. " 31 Ang mga Hudyo ay muling kumuha ng mga bato upang batuhin siya. 32 Sinagot sila ni Jesus, “Pinakita ko sa iyo ang maraming mabubuting gawa mula sa Ama; para saan sa mga ito ang ibabato mo ako? " 33 Sumagot ang mga Judio sa kaniya, Hindi sa mabubuting gawa na ibabato ka namin, kundi sa kalapastanganan, sapagka't ikaw, na isang tao, ay nagpapakilala sa iyong sarili na Diyos. 34 Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba nasusulat sa iyong kautusan? 'Sinabi ko, kayo ay mga diyos'? 35 Kung tinawag nilang mga diyos kung kanino dumating ang salita ng Diyos - at ang Banal na Kasulatan ay hindi maaaring masira- 36 sinasabi mo tungkol sa kaniya na itinalaga ng Ama at isinugo sa sanglibutan, 'Ikaw ay lumapastanganan,' sapagkat sinabi ko, 'Ako ay Anak ng Diyos'? 37 Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, pagkatapos ay huwag kang maniwala;

Juan 14: 8-11, 15-20 (ESV) "Sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama"

8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sapat na sa amin." 9 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Matagal ko na ba akong nakasama, at hindi mo pa rin ako kilala, Felipe? Sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo masasabi na, 'Ipakita sa amin ang Ama'? 10 Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa iyo ay hindi ko sinasalita sa sarili kong kapangyarihan, ngunit ang Ama na nananahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11 Maniwala ka sa akin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kung hindi maniwala dahil sa mga gawa mismo ...

15 “Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. 16 at Hihiling ko sa Ama, at bibigyan ka niya ng isa pang Katulong, upang makasama ka magpakailanman, 17 maging ang espiritu ng katotohanan, na hindi tatanggapin ng sanglibutan, sapagkat hindi siya nito nakikita o makikilala. Kilala mo siya, sapagkat siya ay tumira sa iyo at mananatili sa iyo. 18 “Hindi kita iiwan bilang ulila; Pupunta ako sayo. 19 Konting sandali pa at hindi na ako makikita ng mundo, ngunit makikita mo ako. Sapagkat nabubuhay ako, ikaw din ay mabubuhay. 20 Sa araw na iyon malalaman mong ako ay nasa aking Ama, at ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo.

Juan 20: 26-31 (ESV), “Aking Panginoon at aking Diyos!

Pagkalipas ng walong araw, ang kanyang mga alagad ay nasa loob na ulit, at kasama nila si Thomas. Bagaman naka-lock ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan. 27 Pagkatapos sinabi niya kay Thomas, “Ilagay ang iyong daliri dito, at tingnan ang aking mga kamay; at ilabas ang iyong kamay, at ilagay ito sa aking tagiliran. Huwag maniwala, ngunit maniwala. ”  28 Sinagot siya ni Thomas, "Aking Panginoon at aking Diyos! " 29 Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Naniwala ka ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga hindi nakakita at naniwala pa. ” 30 Ngayon si Jesus ay gumawa ng maraming iba pang mga tanda sa harapan ng mga alagad, na hindi nakasulat sa aklat na ito; 31 ngunit ang mga ito ay nakasulat upang maniwala ka diyan Si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at na sa pamamagitan ng paniniwala maaari kang magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan.

1 Juan 5: 18-20 (ESV), Siya ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan

Alam natin na ang bawat isa na ipinanganak ng Diyos ay hindi mananatiling nagkakasala, ngunit siya na ipinanganak ng Diyos ay pinoprotektahan siya, at ang masama ay hindi hinahawakan.
19 Alam natin na tayo ay mula sa Diyos, at ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng isa na masama.
20 At alam natin yun Ang Anak ng Diyos ay dumating at binigyan tayo ng kaunawaan, upang ating makilala siya na totoo; at tayo ay nasa kaniya na totoo, sa kanyang Anak na si Jesucristo. Siya ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan.

Iba-iba itong nai-render ng iba't ibang mga pagsasalin:

 • "Ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan." (ASV, KJV, NKJV, NASB, NASB1995, 1977, WEB)
 • “At dahil kay Jesus, tayo ay nabibilang sa totoong Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. (CEV)
 • Ang katanungang mainit na pinagtatalunan tungkol sa pangungusap na ito ay sino ang "Isang ito" sino ang totoong Diyos? Ang Ama ba o si Jesucristo? Ang grammar ay maaaring mapunta sa alinmang paraan, at ang bawat panig ng pagtatalo ay mayroong kapansin-pansin na tagataguyod, kaya ang pagtitipon ng mga iskolar upang suportahan ang posisyon ng isang tao ay maaaring gawin para sa parehong posisyon. Ang pagtatalo ay hindi naayos ng pinakamalapit na pangngalan na antecedent sapagkat ang pagtukoy sa pinakamalapit na pangngalan ay hindi isang matigas na tuntunin ng gramatika ng Griyego at may mga oras na si John, tulad ng ibang mga manunulat ng Bagong Tipan, ay hindi sumusunod dito (cp. 1 Juan 2:22).

Mga Gawa 20:28 (ESV), Church of God, na nakuha niya sa kanyang dugo

28 Mag-ingat kayo sa inyong sarili at sa lahat ng kawan, kung saan ginawa kayo ng tagapangasiwa ng Banal na Espiritu, upang pangalagaan ang simbahan ng Diyosna nakuha niya sa kanyang sariling dugo (* ang kanyang dugo).

* Karamihan sa mga pagsasalin, kabilang ang ESV, hindi naisalin ang Mga Gawa 20:28.

 • Ang pinakamaagang mga manuskrito ng Alexandria at ang Kritikal na Tekstong Griyego (NA-28) ay nabasa, "Church of God, na binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo."
 • Sa paglaon nabasa ang mga manuskrito ng Byzantine, "Simbahan ng Panginoon at Diyos, na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo." 
 • Karamihan sa mga salin sa Ingles ay maling nabasa ang "Church of God, na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling Dugo"

Roma 9: 4-5 (ESV), "Ang Cristo ba na Diyos sa lahat (maraming pagkakaiba-iba)"

4 Sila ay mga Israelita, at sa kanila nabibilang ang pag-aampon, kaluwalhatian, mga tipan, pagbibigay ng batas, pagsamba, at mga pangako. 5 Sa kanila ang mga patriyarka, at mula sa kanilang lahi, ayon sa laman, si Cristo, na siyang Diyos sa lahat, binasbasan magpakailanman. Amen.

* Ang teksto na ito ay may maraming mga kahaliling pagbabasa (iba-iba) tungkol sa "Cristo, na Diyos sa lahat, pinagpala magpakailanman."

 • "Si Kristo. Ang Diyos na higit sa lahat ay pagpalain magpakailanman ”(NAB, REB, RSV, TEV)
 • "Si Cristo, na higit sa lahat, pinagpala ng Diyos magpakailanman" (ASV, DRA, KJV, NAS, NAU, NRS)
 • "Si Cristo, na higit sa lahat. Pagpalain ang Diyos magpakailanman ”(JNT, TLB)

Tito 2: 11-14 (ESV), Ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo

11 Sapagka't ang biyaya ng Dios ay nagpakita, na naghahatid ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, 12 sanay sa amin na talikuran ang di-makadiyos at pandaigdigan na mga hilig, at mamuhay nang may pagpipigil, matuwid, at maka-Diyos sa kasalukuyang panahon, 13 naghihintay para sa aming pinagpala na pag-asa, ang paglitaw ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo, 14 Na ibinigay ang kanyang sarili para sa atin upang matubos tayo mula sa lahat ng kasamaan at upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayan na pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa.

2 Pedro 1: 1-2 (ESV), Ang aming Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo

1 Si Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, Sa mga tumanggap ng pananampalatayang pantay na katayuan sa atin sa pamamagitan ng kabutihan ni ating Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo: 2 Nawa ang biyaya at kapayapaan ay maparami sa iyo sa kaalaman tungkol sa Diyos at kay Jesus na ating Panginoon.

Mga Hebreo 1: 8-9 (ESV), Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman

8 Ngunit tungkol sa Anak na sinasabi niya, "Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman, ang setro ng katuwiran ay ang setro ng iyong kaharian. 9 Inibig mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan; samakatuwid Pinahiran ka ng Diyos, iyong Diyos na may langis ng kasiyahan na lampas sa iyong mga kasama. "

Ang mga talatang ito, sa lawak na ang mga ito ay tumpak sa orihinal na teksto ng Bagong Tipan, ipinapakita na si Jesus ay maaaring tawaging "Diyos" batay sa konsepto ng ahensya.
BiblikalAgency.com

Si Hesus ay hindi Diyos sa isang literal na ontolohikal na kahulugan

Bagaman si Hesus ay isang lingkod ng Diyos na maaaring ituring bilang Diyos batay sa konsepto ng Ahensya, malinaw sa sumusunod na saksi na hindi siya Diyos sa isang literal na ontolohikal na diwa. Ang mga sanggunian sa Bibliya ay nasa ESV.

Juan 8:54, "ang aking Ama ang niluluwalhati ako"

54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos. '

Juan 10:17, "Dahil dito mahal ako ng Ama"

17 Para sa kadahilanang ito Mahal ako ng Ama, sapagkat ibinubuhos ko ang aking buhay na baka kunin ko ulit.

Juan 10:29, "Ang aking Ama ay higit sa lahat"

29 Ang aking ama, sino ang nagbigay ng mga ito sa akin, ay higit sa lahat, at walang sinumang makakakuha sa kanila mula sa kamay ng Ama.

Juan 14:28, “ang Ama ay higit sa akin"

28 Narinig mong sinabi ko sa iyo, 'Aalis ako, at pupunta ako sa iyo.' Kung mahal mo ako, nagagalak ka, dahil Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit sa akin.

Juan 17: 1-3, ikaw ang tanging totoong Diyos at Jesucristo na kanyang isinugo

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, “Pare, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 yamang binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo.

Juan 20:17, "Umakyat ako sa aking Diyos at iyong Diyos"

17 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat Hindi pa ako aakyat sa Ama; ngunit puntahan ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, 'Aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos. '"

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

Mga Gawa 2:36, Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ang Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Kristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. ”

Mga Gawa 3:13, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Hesus

13 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya.

Mga Gawa 3:18, inihula ng Diyos na ang kanyang Cristo ay magdurusa

18 Pero ano Diyos hinulaan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Cristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya.

Mga Gawa 4:26, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Dinihugan

26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon. laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'-

Mga Gawa 5: 30-31, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. "

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, lubos na siya ay tinangan ng Diyos at iginawad

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

1 Timoteo 2: 5-6, May isang Diyos at iisa ang tagapamagitan

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

1 Corinto 11: 3, ang ulo ni Cristo ay ang Diyos

3 Ngunit nais kong maunawaan mo iyon ang ulo ng bawat tao ay si Cristo, ang ulo ng isang asawa ay ang kanyang asawa, at ang ulo ni Cristo ay ang Diyos.

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na aming Ama at ng Panginoong Jesucristo.  3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

Colosas 1: 3, Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Palagi kaming nagpapasalamat Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ipinagdarasal namin kayo

Mga Hebreo 4: 15-5: 1, Ang bawat mataas na saserdote na itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

15 para wala tayong isang mataas na saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isang sa bawat respeto ay tinukso tulad natin, ngunit walang kasalanan. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan. 5: 1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan.

Mga Hebreo 5: 5-10, Si Cristo ay hinirang ng Diyos - na itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec. 7 Sa mga araw ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga panalangin at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay narinig dahil sa kanyang paggalang. 8 Kahit na siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

Apocalipsis 11:15, kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Cristo

15 Nang magkagayo'y hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang pakakak, at may malakas na tinig sa langit, na sinasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging ang kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Cristo, at siya ay maghahari magpakailanman at magpakailanman. "

Ang Apocalipsis 12:10, ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo

10 At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabing, "Ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo narito, sapagka't ang nagsusumbong sa ating mga kapatid ay natapon, na inaakusahan sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Dios.

Pahayag 20: 6, Mga Pari ng Diyos at ni Cristo

6 Mapalad at banal ang nakikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli! Higit sa ganoong ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Cristo, at sila ay maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon.

BiblikalAgency.com

Ang PANGINOON (YHWH), na nag-iisa lamang na Diyos, ay ang nagbuhay ng kanyang lingkod

Ang konsepto ng ahensya ng mga Hudyo ay ang ahente ng tao ay itinuturing na tao mismo. Gumagamit ang Diyos ng mga ahente na kinatawan at messenger na nagsasalita ng salita at hangarin ng Diyos. Ang pinahiran ng Diyos na si Hesus, malinaw na umaangkop sa loob ng modelo ng isang ahente. Siya na ang Mesias na pinatotohan ng lahat ng mga propeta ay ang punong-guro ng lingkod ng Diyos na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa mundo. Sa Mga Hebreong si Hesus ay tinukoy bilang kapwa natin apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat. Ang mga term na ito ay magkasingkahulugan sa isang messenger (Malach) at ahente (Shaliach). Ang mga sanggunian ay nasa ESV maliban kung nakasaad sa ibang paraan. 

Deuteronomio 6: 4-5, Ang panginoon na aming Diyos na Panginoon ay iisa.

4 "Makinig, Oh Israel: Ang PANGINOONG Diyos natin, ang PANGINOON ay iisa. 5 Iibigin mo ang PANGINOON mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas.

Deuteronomio 4:35, Bukod sa YHWH, wala nang ibang Diyos

35 Sa iyo ipinakita ito, upang iyong malaman na ang PANGINOON ay Diyos; wala ng iba bukod sa kanya.

Deuteronomio 18: 15-19, ipinahayag ni Moises na ang YHWH na iyong Diyos ay magbabangon ng isang katulad kong propeta mula sa iyo

15 "Ang Panginoong iyong Dios ay maglalagay para sa iyo ng isang propeta na katulad ko mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid—Sa kanya ka makikinig— 16 tulad ng iyong hiniling sa Panginoon mong Dios sa Horeb sa araw ng pagpupulong, na iyong sinabi, Huwag mo akong pakinggan muli ng tinig ng PANGINOON na aking Diyos, o makita pa ang malaking apoy na ito, baka mamatay ako. 17 At sinabi sa akin ng Panginoon, 'Tama sila sa kanilang sinabi. 18 Magbabangon ako para sa kanila ng isang propeta na tulad mo mula sa kanilang mga kapatid. At ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasalitain niya sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa kanya. 19 At sinumang hindi makinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, Ako mismo ang mangangailangan sa kanya.

Mga Gawa 3: 19-26, Tulad ng ipinahayag ni Moises at ng mga propeta, binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod

19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pagre-refresh ay maaaring magmula sa presensya ng Panginoon, at iyon maaari niyang ipadala ang Cristo na itinalaga para sa iyo, Jesus, 21 na siyang tatanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At magiging bawat kaluluwa na hindi nakikinig ang propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. ' 24 At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, 'At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa.' 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Hebreo 3: 1-2, Si Hesus na apostol (shaliach) at mataas na saserdote ng ating pagtatapat

Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayo na nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang Si Jesus, ang apostol at mataas na pari ng ating pagtatapat, 2 na naging matapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, Kung paanong si Moises ay naging matapat sa buong bahay ng Dios.

Malakias 2: 7, Ang mga Pari ay tinatawag na malach (messenger) ng PANGINOON

7 Sapagkat ang mga labi ng isang pari ay dapat magbantay ng kaalaman, at ang mga tao ay dapat humingi ng tagubilin mula sa kanyang bibig, sapagkat siya nga ang messenger ng PANGINOON ng mga hukbo.

BiblikalAgency.com

Konklusyon, si Jesus ay ang apostol at mataas na pari ng ating pagtatapat

Si Jesus ay ang taong Mesiyas. Gayunpaman bilang isang ahente ng Diyos siya ay tinukoy bilang Diyos sa ilang mga lugar. Gayunpaman ito ay naaayon sa batas ng ahensya, na hindi ito upang ipahiwatig na si Jesus ay Diyos sa isang literal na ontolohikal na kahulugan. Bagaman sinalita niya ang mga salita ng Ama at ginawa ang iniutos sa kanya ng Ama, siya at ang Ama ay magkakaiba-iba na tao, at sa halip ay alipin siya ng Diyos na binuhay ng Diyos upang maging kanyang Mesiyas. Si Jesus, ang apostol (Shaliach) At ang punong saserdote ng ating pagtatapat, ay matapat sa humalal sa kaniya, na gaya rin ni Moises na matapat sa buong bahay ng Dios. Ang mga sanggunian na ibinigay sa ibaba ay lalong nagpapatunay dito. 

Mga Hebreo 1: 1-4 (ESV), ang Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak, na hinirang niya ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay

1 Noong una, sa maraming oras at sa maraming paraan, Ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, 2 ngunit sa mga huling araw na ito siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak, na hinirang niyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya nilikha ang mundo. 3 Siya ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong marka ng kanyang kalikasan, at itinataguyod niya ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng paglilinis para sa mga kasalanan, umupo siya sa kanang kamay ng kamahalan sa kataas. 4 na naging mas nakahihigit sa mga anghel bilang ang pangalang minana niya ay higit na mahusay kaysa sa kanila.

Mga Hebreo 3: 1-2 (ESV), Si Jesus na apostol at pinakamataas na pari ng ating pagtatapat

1 Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayo na nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang Si Jesus, ang apostol at mataas na pari ng ating pagtatapat, 2 na naging matapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, Kung paanong si Moises ay naging matapat sa buong bahay ng Dios.

Ang IVP Bible Background Komentoaryong Bagong Tipan, Craig S. Keener sa Juan 5:30.

"Si Hesus ay matapat shaliach, O ahente; Itinuro ng batas ng Hudyo na ang ahente ng lalaki ay bilang isang tao mismo (sinusuportahan ng kanyang buong awtoridad), sa sukat na matapat na kinatawan siya ng ahente. Si Moises at ang mga propeta sa Lumang Tipan ay minsang tinitingnan bilang mga ahente ng Diyos. "

Diksyonaryo ng Mamaya Bagong Tipan at Mga Pag-unlad Nito, eds Martin, Davids, "Kristiyanismo at Hudaismo: Mga Paghiwalay ng Mga Paraan", 3.2. Johannine Christology.

"Ang Johannine christology ay lilitaw na binubuo mula sa mga ideya ng karunungan ng mga Hudyo at ang kaugnay na konsepto ng shaliach (naiilawan "isang ipinadala" mula sa langit; shaliach sa Hebrew, mga apostolos sa Greek). Shaliach at ang mga ideya ng karunungan ay madaling pinagsamantalahan ng mga unang-siglong mga Kristiyano na nagsisikap na ipaliwanag sa kanilang sarili at sa iba pa kung sino si Jesus at kung ano ang likas na katangian ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa Pang-apat na Ebanghelyo si Hesus ay ipinakita bilang Salita na naging laman (Jn 1: 1, 14). Ang pagpapaandar ng Johannine "Salita" (mga logo) ay humigit-kumulang sa Karunungan, na kung saan sa mga tradisyon sa Bibliya at postbiblikal na paminsan-minsan na naisasatao (Kaw 8: 1–9: 6; Sir 24: 1–34; dapat tandaan na sa Sir 24: 3, Ang karunungan ay nakilala bilang salita na nagmula sa bibig ng Diyos). 

Sa tatlong mga talata si Jesus ay inakusahan ng kalapastanganan sa pag-angkin ng banal na pribilehiyo at karapatan. Sa unang sipi, sinasabing sinira ni Jesus ang araw ng Sabado sa pamamagitan ng pagaling sa isang tao at pagkatapos ay pinatindi ang kasunod na kontrobersya sa pamamagitan ng pagtukoy sa Diyos bilang kanyang Ama (Jn 5: 16-18). Ang mga kritiko ni Jesus ay nahinuha mula sa pahayag na ito na si Jesus ay gumawa ng kanyang sarili na “katumbas ng Diyos.” Ang pangalawang daanan ay magkatulad. Dito pinatunayan ni Hesus, "Ako at ang Ama ay iisa" (Jn 10:30). Ang kanyang mga kritiko ay kumukuha ng mga bato upang batuhin siya, sapagkat, kahit na isang tao lamang ang tao, si Jesus ay ginawang Diyos. Ngunit ang kahulugan dito ay marahil hindi na si Hesus ay literal na inangkin na siya ay Diyos. Ang pag-angkin na maging kaisa ng Diyos ay maaaring nauugnay sa konsepto ng shaliach. Bilang kinatawan ng Diyos, na isinugo upang gawin ang gawain ng Diyos, maaaring sabihin ni Jesus na siya ay "iisa" sa Ama. "

BiblikalAgency.com

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Mga Banal na Ahente: Pagsasalita at Pagkilos sa Stead ng Diyos

Bib BibliyaUnitary.com

www.bib Bibliyaunitarian.com/articles/jesus-christ/divine-agents-speaking-and-acting-in-gods-stead

Jesus - Ang Pinakadakilang Ahente ng Diyos

J. Dan Gill, 21st Century Reformation

www.21stcr.org/jesus-the-messiah-article/jesus-gods-greatest-agent/

Si Jesus, ang Ahente ng Diyos

Restitudio Podcast 163

Mayroon bang dalawang Diyos o may iba pang nangyayari? Ang sagot ay ang prinsipyo ng ahensya. Si Jesus ay maaaring tawaging Diyos sapagkat siya ay kumakatawan sa Diyos.

restitutio.org/2019/02/10/163-jesus-gods-agent/

BiblikalAgency.com