Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ang Batas at ang Sabado kumpara sa Bagong Pakikipagtipan
Ang Batas at ang Sabado kumpara sa Bagong Pakikipagtipan

Ang Batas at ang Sabado kumpara sa Bagong Pakikipagtipan

Ang Sampung Utos at ang Batas ni Moises

Nakatutuwang pansinin ang salin ng mga Hudeo sa Deuteronomio 5:22. (Soncino Chumash, A. Cohen, ed., Soncino Press, 1968, p. 1019). Ang direktang anunsyo ng mga utos mula sa Sinai ay "hindi na natuloy." Hindi (tulad ng ipinahihiwatig ng ibang mga bersyon) na ang Diyos ay hindi nagdagdag ng mga salita, kung kaya't ginagawa ang sampung utos na isang natatanging hanay ng mga batas na naiiba sa natitirang batas, ngunit ang mga tao, tulad ng sinasabi ng kuwento (Deut. 5: 22-28), hindi makarinig ng tinig ng Diyos. Bilang tugon ay nagpatuloy ang Diyos sa pagpapahayag ng kautusan sa pamamagitan ni Moises. Sa kasong ito, ang sampung utos ay nahiwalay mula sa natitirang batas dahil ang Diyos ay nagambala ng matinding takot sa mga tao. Wala ring sinabi kung saan ang lahat ng sampu (na kinabibilangan ng batas ng Sabbath na kumakatawan sa buong sistemang Sabbatical) ay nagbubuklod sa lahat ng mga tao sa lahat ng oras. Ang sampung utos ay bahagi ng isang buong sistemang ligal na ibinigay sa Israel. Sa 2 Mga Taga-Corinto 3 Sinasadya ni Paul na ihambing ang pansamantalang katangian ng sampung utos bilang isang sistema ng batas sa bagong diwa ng batas na nagpapakilala sa pananampalatayang Kristiyano. Ang lumang sistema ay "dumating na may kaluwalhatian" (v. 7), ngunit ang kaluwalhatian na iyon ay nalampasan ng bagong pangangasiwa ng espiritu. Ang batas na ibinigay sa Sinai ay nakasulat sa mga tapyas na bato (isang sanggunian sa sampung utos sa Ex. 34:28, 29), ngunit ang "sulat" na isinulat ng espiritu ni Cristo sa puso (v. 3) ay higit na nakahihigit . Hindi sinabi ni Paul na ang batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises ay "walang hanggang batas ng Diyos."

Sa Mga Gawa 15 isang konseho ang gaganapin upang tugunan ang matitinding problema na itinaas ng ilang mga Kristiyanong Judio na "nagtuturo sa mga kapatid na maliban kung kayo ay tuli alinsunod sa kaugalian ni Moises, hindi ka maaaring maligtas ... Ang ilang mga mananampalataya na kabilang sa mga Pariseo ay bumangon at sinabi: 'Kinakailangan na tuliin sila, at singilin sila na sundin ang batas ni Moises' ”(Mga Gawa 15: 1, 5). Ang tugon ni Pedro ay nagpapahiwatig ng napakalaking pagbabago ng patakaran na itinuro ng Diyos at ng Mesiyas para sa pandaigdigan na pangkat ng mga Kristiyano: tiisin? Ngunit naniniwala kami na maliligtas tayo sa biyaya ng Panginoong Hesus, tulad din sa kanila ”(Mga Gawa 15: 10-11). Ito ay magiging isang direktang pagkakasalungatan ng Banal na Kasulatan upang sabihin na ang Torah sa anyong Moises na anyong ito ay isang walang halong pagpapala para sa Israel! Mayroong marami na inilaan bilang isang matinding disiplina at ang layunin nito ay upang bumuo ng isang hadlang sa pagitan ng Israel at ng mga bansa. Sa ilalim ng Bagong Pakikipagtipan, tulad ng ipinaliwanag ni Pedro, ang Diyos ay nagbigay ngayon ng banal na espiritu sa mga Hentil pati na rin sa mga Hudyo, "at hindi Niya ginawang pagkakaiba sa pagitan natin at nila, ngunit nilinis ang kanilang mga puso sa pananampalataya" (Mga Gawa 15: 9). Ito ay ang matalinong pagtanggap ng Mabuting Balita ng Kaharian ng Diyos na naglinis ng mga puso ng bawat isa na naniniwala sa Ebanghelyo habang ipinangangaral ito ni Jesus (Marcos 1: 14-15; Marcos 4: 11-12; Mat. 13:19; Lukas 8 : 11-12; Juan 15: 3; Gawa 26:18; Rom 10:17; I Juan 5:20; Isa 53:11).

Tinukoy ni Paul ang pakikipagtipan sa Sinai, sa oras na iyon ay ibinigay ang sampung utos, na humahantong sa pagkaalipin: "Ang tipan na nagmula sa Bundok Sinai ay nagbubunga ng mga bata na alipin" (Gal 4:24). Sa ibang sipi ay inilarawan ni Paul ang dalawang tapyas na bato, na marahil ay dalawang kopya ng sampung utos, bilang "ministeryo ng pagkondena at kamatayan" (2Cor 3: 7-9). Ang sampung utos ay tiyak na hindi ang pangwakas na salita ng Diyos sa tao. Ang mga ito ay isang pansamantalang code of law na papalitan ng isang mas mataas na hanay ng mga utos ngayon na nakasentro sa mga salita ni Jesus at ng mga Apostol: Dapat nating bigyang pansin ang "mga salita na sinalita ng mga banal na propeta, at ang utos ng iyong Ang mga Apostol na hinirang ng Panginoon at Tagapagligtas ”(2 Ped 3: 2). Ang mga salitang Bagong Tipan na ito ay tiyak na hindi lamang isang pag-uulit ni Moises.

Ang Pinagmulan ng Pagsunod sa Sabado

Batay sa Genesis 2: 2, 3 at Exodo 20: 8-11, madalas na pinagtatalunan na ang araw ng Sabado ay itinatag sa paglikha bilang isang lingguhang pahinga para sa lahat ng sangkatauhan mula kay Adan pataas. Ang account na ito ng pinagmulan ng lingguhang pag-iingat sa Araw ng Pahinga ay hindi pinapansin ang mga sumusunod na katotohanan sa Bibliya:

 1. Exodo 16:23: Ang araw ng Sabado ay ipinahayag ng Israel ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, "Bukas ay pagtalima sa Araw ng Pamamahinga, isang banal na Araw ng Pamamahinga sa Panginoon." Walang pahiwatig dito na ang ikapitong-araw na pamamahinga ay may bisa mula pa noong nilikha. Hindi sinabi ng Diyos: "Bukas ay ang Igpapahinga na ibinigay sa lahat ng mga bansa mula sa paglikha." Dagdag pa ni Moises: “Kita n'yo, binigyan ka ng Panginoon ng [Israel] ng Araw ng Pamamahinga; samakatuwid binibigyan ka niya ng tinapay sa loob ng dalawang araw sa ikaanim na araw. Manatili sa bawat tao sa kanyang lugar; huwag lumabas ang sinoman sa kanyang kinalalagyan sa ikapitong araw ”(Ex. 16:29). Kung ibinigay ng Diyos ang Sabado sa Israel sa Exodo 16, aalisin ba Niya ito mula sa sangkatauhan sa pangkalahatan? Kakatwa na kung ang pag-iingat ng Araw ng Pahinga ay nahayag bilang banal na batas mula sa paglikha para sa bawat bansa ay itatakda ng Diyos ngayon ang Israel bilang isang bansang obligadong panatilihin ang Araw ng Pahinga.
 2. Nehemias 9:13, 14: Ang pinagmulan ng lingguhang pagtalima sa Araw ng Pahinga ay hindi sa paglikha, ngunit sa Sinai: Binigyan mo sila ng matuwid na mga ordenansa at totoong batas, mabubuting batas at utos. At iyong ipinakilala sa kanila ang Iyong banal na Sabado, at inilagay mo sa kanila ang mga utos, utos at batas sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Moises.
 3. Nehemias 10: 29-33: Ang lingguhang Sabado ay bahagi ng batas ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises at sa gayon bahagi ng buong sistema ng pagtalima ng Sabbatical na isiniwalat sa Sinai: batas, na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, na lingkod ng Diyos, at upang sundin at sundin ang lahat ng mga utos ng Diyos na ating Panginoon, at ang Kanyang mga kahatulan at ang Kanyang mga palatuntunan ... magbenta, hindi kami bibili sa kanila sa araw ng Sabado o sa isang banal na araw; at aalisin namin ang mga pananim sa ikapitong taon… Inilagay din namin ang aming sarili sa obligasyon na magbigay ng taunang isang katlo ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos: para sa tinapay na handog na tinapay, para sa patuloy na handog na butil, para sa patuloy na handog na susunugin, Ang mga Araw ng Pamamahinga, ang bagong buwan, para sa takdang panahon, para sa mga banal na bagay at para sa mga handog dahil sa kasalanan upang itubos sa Israel, at sa lahat na gawain sa bahay ng ating Dios. Pansinin na ang Israel ay nakasalalay sa isang buong sistema ng mga Sabbath at mga banal na araw.
 4. Ang layunin ng Sabado, kahit na ito ay sumasalamin sa pamamahinga ng Diyos sa paglikha, ay partikular na upang gunitain ang Pag-alis ng bansang Israel mula sa Ehipto. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ang ika-apat na utos: kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Dios [Israel, hindi ang sangkatauhan mula sa paglikha] na tuparin ang araw ng Sabado ”(Deut. 5:15).
 5. Ang tipang ginawa sa Israel sa Horeb ay hindi ginawa sa mga magulang (Abraham, Isaac at Jacob). Ang sampung utos ay hindi maaaring kumatawan sa ilang pandaigdigang batas na ibinigay sa buong sangkatauhan. Partikular ang pahayag sa Deuteronomio 5: 3: "Hindi ginawa ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang." Ang Igpapahinga ay ibinigay sa Israel bilang tanda ng espesyal na ugnayan ng Diyos sa Israel, "upang malaman nila na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila" (Ezek. 20:12). Ito ay walang punto kung ang Igpapahinga ay kinakailangan ng lahat ng mga bansa. Ito ay isang partikular na marka ng pakikitungo ng Diyos sa isang bansa, ang Israel.
 6. Ang mga Hudyo ay dapat na kredito ng ilang pag-unawa sa pinagmulan ng kanilang pambansang Sabbath. Sa Jubilees 2: 19-21, 31 nalaman natin na: "ang Lumikha ng lahat ng mga bagay… ay hindi pinabanal ang lahat ng mga tao at mga bansa upang panatilihin doon ang Sabbath, ngunit ang Israel lamang."

Ang pagkumpirma ng mga teksto sa bibliya na aming nabanggit sa itaas ay mula sa panitikang rabbinical. Sinabi ni Genesis Rabbah na ang ikapitong araw ng paglikha ay ang Sabbath ng Diyos, ngunit hindi ang sangkatauhan. Sa Mishnah sa ilalim ng Shabbata, nakita natin na "kung ang isang Hentil ay darating upang patayin ang apoy, hindi nila dapat sabihin sa kanya, 'huwag mong patayin,' dahil sila [Israel] ay hindi mananagot para sa kanyang pag-iingat ng Araw ng Pamamahinga." Ang dahilan dito ay ang "ang Sabado ay isang walang hanggang tipan sa pagitan Ko at ng mga anak ni Israel, ngunit hindi sa pagitan Ko at ng mga bansa ng mundo" (Melkita, Shabbata, 1).

Mula sa mga daanan na ito malinaw na ang buong sistema ng mga batas, kabilang ang lingguhang Sabado, ang banal na araw na Sabado ng ikapitong linggo (Pentecost), ang banal na araw na Sabado ng ikapitong buwan (Mga Trumpeta), ang mga bagong buwan at iba pang mga banal na araw , ang ikapitong taong lupain na Sabbath at ang Jubilee pagkatapos ng apatnapu't siyam na taon, lahat ay bahagi ng isang sistemang Sabbatical na ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Ang lingguhang pahinga ay isang paggunita sa Exodus ng Israel (Deut 5:15). Sa gayon sinabi ni Ezekiel na ang Diyos ay "kumuha [ng Israel] mula sa lupain ng Egypt at dinala sila sa ilang. Ibinigay ko sa kanila ang Aking mga palatuntunan at ipinaalam sa kanila ang Aking mga palatuntunan, na kung saan, kung ang isang tao [ie, isang Israelite] ay tumalima sa kanila, siya ay mabubuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang Aking mga Araw ng Pamamahinga upang maging tanda sa pagitan Ko at ng mga ito [Israel], upang malaman nila na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. at sila ay magiging isang tanda sa pagitan Ko at ikaw, upang iyong makilala na ako ang Panginoon mong Dios ”(Ezek 20: 10-12, 20).

Mula sa datos na ito ay hindi posibleng maibawas na ang sistemang Sabbatical ay inatasan sa sangkatauhan mula sa paglikha pasulong. Ang lahat ng mga sipi na ito ng Banal na Kasulatan, na kinumpirma ng iba pang mga akdang Hudyo, ay tumutukoy sa mga Araw ng Pamamahinga bilang isang espesyal na tanda ng relasyon ng Diyos sa isang piling bansa. Yamang tinutunton ng Deuteronomio 5:15 ang pinagmulan ng Sabado sa Exodo, bakit iniugnay ng Exodo 20:11 ito sa paglikha? Ang sagot ay talagang nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw sa paglikha. Gayunpaman, ang teksto (Gen 2: 3) ay hindi nagsasabi na pagkatapos ay Inutusan niya si Adan at ang sangkatauhan na magpahinga tuwing kasunod na ikapitong araw. Kung sinabi Niya ito, ang Sabado ay hindi maaaring maging alaala sa Pag-alis ng Israel (Deut 5:15). Ang totoo ay maraming hindi wastong pagbasa ng teksto sa Genesis 2: 3 na nangangahulugang nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw at binasbasan ang bawat susunod na ikapitong araw mula noon, na inuutos ang sangkatauhan na magpahinga sa araw na iyon. Sa totoo lang ang Diyos lamang ang nagpahinga sa paglikha at sa ikapitong araw lamang na nagtapos sa Kanyang nilikha. Hanggang libu-libong taon na ang lumipas ay ginamit Niya ang Kanyang sariling ikapitong-araw na pamamahinga sa paglikha bilang isang modelo upang ipakilala ang bawat ikapitong araw na Igpapahinga na ibinigay sa Israel. Ang Diyos lamang ang nagpahinga sa unang ikapitong araw at kalaunan ay nagsiwalat ng ikapitong araw sa Israel bilang isang permanenteng pagtalima sa Sabado (Ex 16). Ang lingguhang Sabado ay lumilitaw sa sampung utos, na nagbubuod ng batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises sa Israel, ngunit hindi ito dapat ihiwalay mula sa buong sistema ng pahinga sa Sabbatical na ibinigay sa Israel, lingguhan, buwanang, taun-taon, pitong taon at sa Jubilee .

Si Claus Westermann, sa kanyang komentaryo sa Genesis 1-11, ay nagbigay ng kabuuan ng kanyang mga natuklasan tungkol sa pinagmulan ng Araw ng Igpapahinga: "Sa katunayan ang isang tao ay hindi makahanap ng isang institusyon, at kahit na isang paghahanda para sa Sabado, ngunit sa dakong huli ang pundasyon ng Sabado ay makikita. sa mga pangungusap na ito ”(p. 237)

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay hindi kasama sa ikapitong araw ng Igpapahulay

Sinabi ni Mateo na ang mga pari na nagtatrabaho sa Templo ay hindi nakagapos ng batas sa ikapitong araw na Sabado (Matt 12: 5). Hindi kasalanan para sa mga pari na iyon na masira ang Araw ng Pamamahinga. Tulad ng itinuro ni Jesus, siya at ang kanyang mga tagasunod ay kumakatawan sa bagong espirituwal na pagkasaserdote (Matt 12: 4-5) at siya mismo ang bagong Mataas na Saserdote. Ang pang-pitong araw na pagsunod sa Sabado ay bahagi ng dating pagkakasunud-sunod. Maaari nating sabihin na ang batas, sa pamamagitan ng pagbubukod sa mga pari mula sa utos ng Igpapahinga noong nagtatrabaho sila sa Templo, ay inilarawan ang kalayaan ng mga Kristiyano mula sa batas sa Sabado habang ginagawa nila ngayon ang gawain ng Diyos araw-araw sa isang linggo. Huwag hayaang may maghusga sa iyo patungkol sa isang pagdiriwang, o bagong buwan o isang Sabado (Col 2:16) Kung paanong ang mga sakripisyo ng Lumang Tipan ay isang anino ni Cristo, gayon din ang Araw ng Pamamahinga (Col 2:17) . Ang pagbubukod ng mga pari mula sa pagtalima sa araw ng Igpapahinga ay tumutukoy sa isang oras kung kailan ang mga sumusunod sa Diyos ay gagawin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa isang bagong tipan na naging perpekto, hindi katulad ng ginawa ng Diyos sa mga ninuno (Heb 8: 7-13) ang mga bato ay itinatayo bilang isang espirituwal na bahay, upang maging isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng mga espiritwal na hain na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. (1Pet 2: 5) Sa kay Cristo tayo ay pinili na mga tao, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari. (1 Ped 2: 9) Mahal tayo ni Jesus at pinalaya tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama (Apoc 1: 5-6, Apoc 5:10, Apoc 20: 6) . Bilang isang maharlikang pagkasaserdote, si Kristo at ang mga nasa kay Cristo ay walang kasalanan sa paglapastangan sa Sabado. (Mat 12: 5) Si Cristo ang ating Sabbath (Mat 11: 28-29). Sinabi Niya na Halika sa akin at bibigyan kita ng pahinga sa konteksto ng kanyang mga alagad na inakusahan na lumalabag sa araw ng Sabado. (Matt 11: 28-30 na sinundan ng Matt 12: 1-8) Ngayon ang araw upang makapasok sa pamamahinga ng Diyos - ngayon kung maririnig mo ang kanyang tinig ay huwag mong patigasin ang iyong mga puso. (Heb 4: 7) Kung si Josue ay nagbigay sa kanila ng pahinga, ang Diyos ay hindi nagsasalita ng ibang araw sa paglaon. (Heb 4: 8) Ang araw ay dumating na at nananatiling pahinga para sa mga tao ng Diyos (Heb 4: 9-10). Samakatuwid pagsikapang ipasok ang pamamahinga na iyon, upang ang sinuman ay hindi mahulog sa parehong uri ng pagsuway - ang tigas ng puso. (Heb 4:11)  Ang pangako ng pagpasok sa kapahingahan ng Diyos ay nananatili pa rin, sapagkat tayo na naniwala ay pumapasok sa kapahingahan na iyon (Heb 4: 1-3)

Mateo 12: 1-7 (ESV), Ang mga pari sa templo ay nilapastangan ang Sabado at walang kasalanan

1 Sa oras na iyon Dumaan si Jesus sa mga bukirin sa Araw ng Pamamahinga. Ang kanyang mga alagad ay nagutom, at nagsimula silang manguha ng mga uhay at kumain2 Datapuwa't nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kaniya,Narito, ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi ayon sa batas na gawin sa Araw ng Pamamahinga. " 3 Sinabi niya sa kanila, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya ay nagugutom, at ang mga kasama niya?4 kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng Presensya, na labag sa batas na kainin niya o para sa mga kasama niya, kundi para lamang sa mga pari.5 O hindi mo ba nabasa sa Kautusan kung paano sa araw ng Sabado ang mga pari sa templo ay nilalapastangan ang Araw ng Pamamahinga at walang kasalanan6 Sinasabi ko sa iyo, isang bagay na mas malaki kaysa sa templo ang narito. 7 At kung nalaman mo kung ano ang ibig sabihin nito, 'Nais ko ang awa, at hindi pagsasakripisyo,' hindi mo hahatulan ang walang kasalanan.

Mga Taga-Colosas 2: 16-17 (ESV), Huwag hayaang may maghusga sa iyo - tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado.

16 Samakatwid huwag hayaang may maghusga sa iyo sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado. 17 Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo.

Hebreo 8: 6-13 (ESV), magtataguyod ako ng isang bagong tipan - hindi tulad ng tipan na aking ginawa sa kanilang mga magulang

6 Ngunit tulad nito, Si Cristo ay nakakuha ng isang ministeryo na higit na mahusay kaysa sa una kaysa sa tipang kanyang pinagitna mas mabuti, dahil ito ay naisabatas sa mga mas mabubuting pangako. 7 Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kasalanan, walang pagkakataon na maghanap ng isang segundo. 8 para nahahanap niya ang kasalanan sa kanila nang sinabi niya: “Narito, ang mga araw ay darating, sabi ng Panginoon, kailan ako magtataguyod ng isang bagong tipan kasama ang sangbahayan ni Israel at ang sangbahayan ni Juda, 9 hindi tulad ng tipan na aking ginawa sa kanilang mga magulang sa araw na aking hinawakan sila upang ilabas sila mula sa lupain ng Egypt. Sapagka't sila'y hindi tumuloy sa aking tipan, at sa gayo'y hindi ako nagpakita ng malasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. 10 Sapagka't ito ang tipang gagawin ko sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang isipan, at isulat ang mga ito sa kanilang mga puso, at ako ang magiging kanilang Diyos, at sila ang aking magiging bayan. 11 At hindi sila magtuturo, bawa't isa sa kaniyang kapwa at bawa't isa sa kaniyang kapatid, na sinasabi, Kilalanin mo ang Panginoon, sapagka't silang lahat ay makikilala sa akin, mula sa pinakamaliit sa kanila hanggang sa pinakadako. 12 Sapagka't ako'y magiging maawain sa kanilang mga kasamaan, at hindi ko na naalalahanan ang kanilang mga kasalanan. 13 Sa pagsasalita ng isang bagong tipan, ginagawa niya ang una na hindi na ginagamit. At kung ano ang nagiging lipas na at tumatanda na ay handa nang maglaho.

1 Pedro 2: 4-5 (ESV), Pagtatayo bilang isang espirituwal na bahay, upang maging isang banal na pagkasaserdote

4 Pagdating mo sa kanya, isang buhay na bato na tinanggihan ng mga tao ngunit sa paningin ng Diyos na pinili at mahalaga, 5 kayo ay tulad ng mga buhay na bato ay itinatayo bilang isang espirituwal na bahay, upang maging isang banal na pagkasaserdote, upang mag-alay ng mga espiritong hain na katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo..

1 Pedro 2: 9 (ESV), Isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan na pag-aari niya

9 Ngunit ikaw ay isang napiling lahi, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari, upang maipahayag mo ang mga kahusayan sa kanya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang ilaw.

Pahayag 1: 5-6 (ESV), Ginawa kaming isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama

5 at mula kay Jesucristo ang tapat na saksi, ang panganay ng namatay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa.
To siya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo 6 at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Apocalipsis 5: 9-10 (ESV), Ginawa mo silang isang kaharian at mga pari sa aming Diyos

9 At umawit sila ng isang bagong awit, na nagsasabing, sa pamamagitan ng iyong dugo tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo at wika at tao at bansa, 10 at iyong ginawang isang kaharian at mga saserdote sa ating Dios, at maghahari sila sa lupa. "

Apocalipsis 20: 6 (ESV), Magiging pari sila ng Diyos at ni Cristo

6 Mapalad at banal ang nakikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli! Higit sa ganoong ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Cristo, at sila ay maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon.

Mateo 11: 28-30 (ESV), Lumapit sa akin, lahat ng nagpapagal at nabibigatan, at bibigyan kita ng pahinga

28 Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan, at bibigyan kita ng pamamahinga. 29 Dalhin sa iyo ang aking pamatok, at matuto mula sa akin, sapagkat ako ay banayad at mababa ang puso, at makakahanap ka ng pahinga para sa iyong mga kaluluwa. 30 Sapagka't ang aking pamatok ay madali, at ang aking pasan ay magaan. "

Hebreo 4: 7-11 (ESV), If Si Joshua ay nagbigay sa kanila ng pahinga, Ang Diyos ay hindi nagsalita ng ibang araw sa paglaon

7 muli ay nagtalaga siya ng isang tiyak na araw, "ngayon, "Na nagsasabi sa pamamagitan ni David napakatagal pagkatapos, sa mga salitang naka-quote na,"Ngayon, kung maririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong mga puso. " 8 para kung si Joshua ay nagbigay sa kanila ng pahinga, Ang Diyos ay hindi nagsalita ng ibang araw sa paglaon. 9 Kung gayon, nananatiling isang pamamahinga sa Sabado para sa mga tao ng Diyos, 10 sapagka't ang sinumang pumasok sa kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga din sa kanyang mga gawa tulad ng sa Diyos na ginawa mula sa kanyang. 11 Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahan na iyon, upang walang sinuman ang mahulog sa parehong uri ng pagsuway.

Hebreo 4: 1-3 (ESV), Kami na naniwala ay pumapasok sa pahingaang iyon

1 Samakatuwid, habang ang pangako ng pagpasok sa kanyang pahinga ay nananatili pa rin, matakot tayo baka baka may alinman sa inyo na tila nabigo na maabot ito. 2 Para sa mabuting balita ay dumating sa amin tulad ng sa kanila, ngunit ang mensahe na kanilang narinig ay hindi nakinabang sa kanila, sapagkat hindi sila pinag-isa ng pananampalataya sa mga nakikinig. 3 Para sa amin na naniwala ay pumasok sa pamamahinga na iyon, tulad ng sinabi niya, "Tulad ng aking panunumpa sa aking poot, 'Hindi sila papasok sa aking kapahingahan,'" kahit na ang kanyang mga gawa ay natapos mula pa nang itatag ang mundo.

Ang ating Sabbath ay si Cristo

Ang mahalaga ngayon ay si Cristo at ang kanyang mga utos. Siya at ang kanyang bagong batas ay ang katuparan ng anino na iyon. Sa kanya dapat tayong magsikap para sa isang permanenteng "Sabado," araw-araw ng linggo. Hindi kataka-taka, kung gayon, na isinasama ni Mateo ang tanyag na sinasabi ni Jesus tungkol sa pagpunta sa kanya upang makahanap ng pahinga sa parehong konteksto bilang isang pagtatalo tungkol sa pag-agaw ng mga uhay ng mais sa Sabado (Matt 11: 28-12: 8). 

Ipinahiwatig ni Mateo na ispiritwalisado ang Araw ng Pamamahinga habang itinatala niya si Jesus na sinasabi na ang mga pari ay maaaring masira ang Araw ng Pamamahinga at walang kapintasan (Mat. 12: 5-6). Ang mga pari na inosenteng nilabag ang Araw ng Pamamahinga, iyon ay, hindi sila nakagapos ng Araw ng Pamamahinga kapag nagtatrabaho sila sa tabernakulo o templo, ay isang "uri" ng bagong pagkasaserdote ng lahat ng mga naniniwala. Sinira din ni David at ng kanyang mga kasamahan ang batas sa Lumang Tipan sa pamamagitan ng pagkain ng showbread. Ngunit ang kanilang pag-uugali ay isang nabibigyang katwiran na "uri" ng kalayaan sa Bagong Tipan mula sa batas (Mat. 12: 4). Si Kristo ay nag-alok ng "pahinga" sa mga lumapit sa kanya (Mat. 11: 28-30). Hindi ba ito magiging isang palaging pahinga sa halip na isang lingguhang Sabado? Hindi ba mas mahusay na sundin ang pamamahinga ng Igpapahinga kay Cristo bawat araw at sa halip na sundin ang liham ng ika-apat na utos na dapat lamang sundin isang araw sa isang linggo?

Ang ating Paskuwa ay si Cristo

Ipinagdiwang ni Hesus ang kanyang huling kapistahan kasama ang kanyang mga alagad sa Paskuwa. Sinabi niya, "Uminom ako ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." (Lucas 22:18.) At kumuha siya ng tinapay, at nang makapagpasalamat, ay pinagputolputol niya at ibinigay sa kanila, na sinasabi, "Ito ang aking katawan, na ibibigay para sa inyo - Gawin ito bilang pag-alaala sa akin." ( Lucas 22:19) Gayundin ang kopa pagkatapos nilang kumain, na sinasabi, "Ang kopa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. (Lucas 22:20) Sa tuwing kinukuha natin ang katawan at dugo ni Cristo ipinahahayag namin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating (1Cor 11: 23-26) Si Cristo ang ating Paskuwa ay naihain. (1Cor 5: 7). Ang tinapay na walang lebadura ay ang pagiging tapat at katotohanan (1Cor 5: 8) Dahil dito hindi tayo upang kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa isang hindi karapat-dapat na paraan ngunit upang suriin muna ang ating sarili. (1Cor 11: 27-29) Ang makukuha mula sa gitna natin ay sekswal na imoralidad, kasakiman, pandaraya, idolatriya, pagkalasing ' at mapang-abusong pag-uugali. (1Cor 5: 9-11) Ito ang kasamaan na lilinisin - hindi pagkabigo na sumunod sa lumang nakasulat na code. (1Cor 5: 9-13) 

Sa 1 Mga Taga Corinto 5: 7-8 inilalapat ni Pablo ang parehong alituntunin na "ispiritwalisado" sa taunang Paskuwa at Mga Araw ng Tinapay na Walang Lebadura tulad ng sa Araw ng Pamamahinga. "Si Kristo ang ating Paskuwa ay isinakripisyo." Ang aming Kristiyanong Paskuwa ay hindi na tupa na pinatay taun-taon ngunit isang Tagapagligtas na pinatay minsan at para sa lahat, na may kapangyarihang iligtas tayo araw-araw, hindi isang beses sa isang taon. "Kaya't ating ipagdiwang ang kapistahan, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura ng masamang hangarin at kasamaan, kundi sa walang lebadurang tinapay ng katapatan at katotohanan" (1Cor 5: 8).

Napansin namin na ang "tinapay na walang lebadura" na pumalit sa literal na tinapay na walang lebadura ay ang "tinapay na walang lebadura ng katapatan at katotohanan." Ito ang totoong mga isyung pang-espiritwal, hindi tungkol sa paglilinis ng lebadura mula sa aming mga kotse at bahay sa loob ng isang linggo sa isang taon. Ang mga Kristiyano, sabi ni Paul, ay dapat na "ganapin ang pagdiriwang" nang permanente. Nakaliligaw ang pagsasalin sa KJV, na nagbibigay ng impresyon na "panatilihin natin ang kapistahan." Ang komentaryo ng Cambridge Bible for Schools and Colleges ay angkop: "Panatilihin natin ang pagdiriwang [isang kasalukuyang progresibong panahon sa Griyego], na tumutukoy sa walang hanggang pagdiriwang na itinatago ng Simbahang Kristiyano ... hindi ang kapistahan, tulad ng sa KJV, na nangangahulugang ilang partikular na pagdiriwang. " (Rev. JJ Lias, Komento sa I Corinto, Cambridge University Press, 1899, p. 61.) Ang sistemang Moises ng batas bilang isang hanay ng mga batas ay pinalitan ng batas ng kalayaan sa espiritu, na summed sa isang utos mahalin ang ating kapwa tulad ng ating sarili (Gal 5:14).

Lucas 22: 15-20 (ESV), Ang tasa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo

15 At sinabi niya sa kanila, Matindi kong hinangad na kumain ng paskua sa inyo bago ako maghirap. 16 Sapagkat sinasabi ko sa iyo na hindi ko kakainin ito hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng Diyos. " 17 At kumuha siya ng isang tasa, at nang magpasalamat ay sinabi niya, “Kuhanin ito, at hatiin ito sa inyo. 18 Sapagkat sinasabi ko sa iyo na mula ngayon ay hindi na ako umiinom ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." 19 At kumuha siya ng tinapay, at nang magpasalamat, ay pinagputolputol at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa inyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 20 At gayon din ang kopa pagkatapos nilang kumain, na sinasabi, Ang kopa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo

1 Corinto 5: 6-8 (ESV), Para kay Kristo, ang ating tupa ng Paskuwa, ay naihain

6 Ang iyong pagmamayabang ay hindi maganda. Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang maliit na lebadura ay nagpapalabas ng buong masa? 7 Linisin ang lumang lebadura na maaari kang maging isang bagong bukol, dahil ikaw ay walang lebadura. Para kay Kristo, ang ating tupa ng Paskuwa, ay naihain. 8 Ipagdiwang natin ngayon ang kapistahan, hindi kasama ng dating lebadura, lebadura ng masamang hangarin at kasamaan, ngunit sa walang lebadurang tinapay ng katapatan at katotohanan.

1 Corinto 11: 23-32 (ESV),  Gawin ito, nang madalas na inumin mo ito, sa pag-alala sa akin

23 Sapagkat natanggap ko mula sa Panginoon ang naibigay ko rin sa iyo, na ang Panginoong Jesus noong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay, 24 at nang siya ay magpasalamat, ay sinira niya ito, at sinabi, Ito ang aking katawan, na para sa iyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 25 Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang tasa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, Ang kopa na ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito, nang madalas na inumin mo ito, sa pag-alala sa akin. " 26 Sapagka't madalas na kumain ka ng tinapay na ito at uminom ng tasa, ay ipinapahayag mo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating.
27 Sinuman, samakatuwid, na kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa isang hindi karapat-dapat na pamamaraan ay nagkakasala tungkol sa katawan at dugo ng Panginoon. 28 Hayaan ang isang tao na suriin ang kanyang sarili, kung gayon, at sa gayon ay kumain ng tinapay at uminom ng tasa. 29 Para sa sinumang kumakain at umiinom nang hindi natukoy ang katawan ay kumakain at umiinom ng paghuhusga sa kanyang sarili.

Isang piyesta, bagong buwan o isang Sabado - isang anino ng mga bagay na darating

Dapat nating tratuhin bilang pangunahing kahalagahan ang pagtukoy lamang ni Paul sa mga salitang "Sabado" at "mga banal na araw" sa buong kanyang napanatili na mga sulatin. Ito ay nangyayari sa Colosas 2:16. Sa talatang ito inilalarawan ni Paul ang mga banal na araw (taunang pagtalima), mga bagong buwan (buwanang pagtalima) at Sabbath (lingguhang pagtalima) bilang isang "anino." Sa paggawa nito ay inilalantad niya ang kaisipang apostoliko sa kritikal na isyung ito.

16 Kaya't huwag kang hatulan ng sinuman tungkol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado. 17 Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo. (Colosas 2: 16-17)

 

Tila lubos na kamangha-mangha na kung naramdaman ni Paul na ang pagsunod sa Sabado ay isang ganap na kinakailangan para sa kaligtasan mailalarawan niya ang lingguhang Sabado at mga banal na araw bilang isang anino! Maaari itong humantong sa mapanganib na hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman ang katotohanan ay malinaw na lampas sa lahat ng pagdududa. Totoong tinawag ni Paul ang Sabado, ang mga banal na araw at ang mga bagong buwan na anino. Ang isang anino ay tumigil na maging makabuluhan kapag ang katotohanan, si Kristo, ay lumitaw. Gumagamit si Paul ng eksaktong kaparehong wika ng anino at reyalidad na nakita natin sa Hebreo 10: 1 kung saan ang mga "anino" na mga hain ng Lumang Tipan ay ginawang ngayon ng pag-alay ng "katawan" ni Kristo (Heb 10:10): "Ang batas pagkakaroon ng anino ng mabubuting bagay na darating… ”(Heb 10: 1).

Dito ang batas ng mga pagsasakripisyo ay pansamantala at ginawang hindi kinakailangan ng paglitaw ni Cristo. Ngunit sinabi ni Paul na eksaktong kapareho ng pagtalima ng mga espesyal na araw sa Colosas 2: 16-17. Ang batas na inireseta ang pagtalima ng mga banal na araw, mga bagong buwan at Sabado ay inilarawan ang katotohanan ni Cristo at ang kanyang Kaharian - ang mga magagandang bagay na darating. Ang punto tungkol sa pagiging isang anino ng Sabado ay napakahalaga na dapat nating tingnan muli ang Colosas 2: 16-17: "[Dahil kinansela ni Cristo ang sertipiko ng mga batas na laban sa atin, v. 14], samakatuwid ay huwag hayaang may kumilos bilang ang iyong hukom hinggil sa pagkain at inumin o tungkol sa isang pagdiriwang, bagong buwan o araw ng Sabado - mga bagay na anino ng darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo. "

Nandoon ito sa itim at puti. Ito ang pangwakas na impormasyon sa Bagong Tipan na ibinigay tungkol sa pagsunod sa Sabbath. Ang kahalagahan ng araw ng Sabado para sa mga Kristiyano, pati na rin ng mga banal na araw at mga bagong buwan, ay maihahambing sa isang anino. Ang mga araw na ito ay wala nang anumang sangkap at samakatuwid ay hindi makikinabang sa mga sumusubok na obserbahan ang mga ito.

Si Dean Alford sa kanyang bantog na Komento sa Greek Testament: "Maaari nating obserbahan na kung ang ordenansa ng Araw ng Igpapahinga ay, sa anumang anyo, ng walang hanggang obligasyon sa Simbahang Kristiyano ay imposible para sa Apostol na magsalita ng ganito [ Col 2: 16-17]. Ang katotohanan ng isang sapilitan na pahinga ng isang araw, maging ang ikapito o ang una, ay direktang nasa ngipin ng kanyang pagpapahayag dito: ang paghawak ng ganoong ay mananatili pa ring anino, habang taglay natin ang sangkap. "

Kung ang mga Kristiyanong Hentil ay hiniling sa pagpalit na magpahinga sa araw ng Sabado, kakailanganin nito ang mga tiyak na tagubilin mula sa konseho ng Mga Gawa 15 na nagpasya kung hanggang saan ang isang mananampalatayang Hentil ay obligadong sundin ang mga gawi ng Hudaismo. Ang pag-iingat sa Araw ng Pamamahinga, ayon sa pasiyang apostoliko, ay hindi isang kinakailangan para sa mga mananampalatayang Hentil. Dapat nating tandaan na ang mga Hentil ay pinahintulutan na dumalo sa mga sinagoga ng mga Hudyo, ngunit hindi sila inatasan ng huli na maging tagapag-alaga ng Araw ng Pamamahinga. Ang mga naging ganap na proselita lamang sa Hudaismo ang nagtaguyod ng pagtalima sa araw ng Igpapahinga. Ang mga Hudyo mismo ay alam na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng Araw ng Pamamahinga at hindi inaasahan ang pagsunod sa Sabado sa ibang mga bansa. Sa gayon ay kakailanganin nito ng isang espesyal na ordenansa para sa mga Hentil kung ang pag-iingat ng Sabbath ay kinakailangan para sa kanila bilang mga Kristiyano.

Sa buong aklat ni Juan ang mga kapistahan ay inilarawan bilang Hudyo - Juan 7: 2 (Mga Tabernakulo), Juan 6: 4 (Paskuwa), Juan 5: 1 (Paskuwa). Ang araw ng paghahanda para sa Sabado ay tinatawag na "araw ng paghahanda ng mga Hudyo" (Juan 19:42). Iniisip ni Juan na ang Araw ng Pamamahinga bilang isang Hudyo na may araw ng paghahanda ng mga Hudyo bago ito. Ang mga katagang ito ay bahagyang katugma sa paniniwala na ang mga pagdiriwang ng Lumang Tipan ay nakasalalay sa pamayanang Kristiyano. Kasama ni Paul, nakikita ni Juan ang mga araw bilang isang anino ng higit na higit na katotohanan ni Cristo. 

Ang ating Kalayaan kay Cristo

Mayroong isang kalayaan kay Kristo kung saan ang mga Kristiyano ay masisiyahan at maipapasa sa iba. Ang isang mahigpit na paghawak sa mga pagdiriwang ng Lumang Tipan ay pumipigil sa diwa ni Kristo at ng Ebanghelyo. Wala na tayo sa ilalim ng batas (Rom 6:14). Kami ay "napalaya mula sa batas" (Rom 7: 6). Kami ay "namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Cristo, upang [tayo] ay makisama sa isa pa, sa kanya na nabuhay na maguli, upang tayo ay makapamunga para sa Diyos" (Rom 7: 4). Sa mga "nagnanais na maging nasa ilalim ng batas" (Gal 4:21) inirerekumenda namin ang mahahalagang salita ni Paul sa Galacia 4: 21-31: Ang tipan sa Bundok Sinai ay humahantong sa pagkaalipin. Para sa mga anak ng pangako mayroong isang bago at maluwalhating kalayaan kay Cristo. Mayroong isang Bagong Pakipan sa espiritu. Ang Lumang Tipan kasama ang ligal na sistema nito ay napalitan ng isang bagay na mas mahusay (Heb 8:13). Hindi tayo "nasa ilalim ng obligasyon na sundin ang buong batas" (Gal 5: 3). Kung susubukan nating gawin ito, tayo ay "nahulog mula sa biyaya" (Gal 5: 4). Ngayon na ang pananampalataya ay dumating, wala na tayo sa ilalim ng Ang Batas, ang Araw ng Pamamahinga at ang Bagong Tipan na Kristiyanismo na nangangalaga sa batas (Gal 3:24, 25). Ang mga nagpipilit sa batas sa dating anyo ay nanganganib na kabilang sa tipan mula sa Bundok Sinai (Gal 4:24). Ang mga anak ng tipan ng batas ay hindi maaaring maging tagapagmana ng mga anak na lalaki ng malayang babae (Gal 4:30). Ang mga dumidikit sa sistemang ligal ng Sinai ay hindi mabubuting kandidato para sa Kaharian ng Diyos.

Tiyak na malinaw na ang lahat ng uri ng mga araw ng pahinga sa Lumang Tipan ay hindi na nagbubuklod sa mga naghahangad na magpahinga kay Cristo, tumitigil sa kanilang sariling mga gawain araw-araw (Heb 4: 9, 10). Sa mga salita ng isang labing dalawampu't siglo na teologo, ang araw ng Sabado ay nangangahulugang "tumigil ako sa lahat ng aking masasamang gawain sa lahat ng mga araw ng aking buhay, payagan ang Panginoon na gumana sa akin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, at sa gayon magsimula sa buhay na ito ang walang hanggang Sabbath. " (Zacharias Ursinus sa Heidelberg Catechism, 1563)

Ang mga panganib ng Legalismo

Mayroong mga seryosong panganib na nauugnay sa mga sekta at guro na nagtataguyod na ang mga Kristiyano ay dapat maging mapagmasid sa Torah sa pagsunod sa mga ordenansa ng Batas Moises na walang implikasyon sa moralidad.

 1. Ang isang panganib ng ligalismo ay maaari itong magsulong ng isang matuwid na pagbibigay katwiran batay sa mahigpit na pagsunod sa batas ng Lumang Tipan - ito ay isang maling Ebanghelyo
 2. Ang kaalaman ay nagmumula, ngunit ang pag-ibig ay bumubuo. Kung may naiisip na may alam siya, hindi pa niya alam ang alam niya. Ngunit kung may nagmamahal sa Diyos, siya ay kilala ng Diyos. (1Cor 8: 1-3). Ang mga "abugado" na pinag-aralan nang mabuti sa Batas ay may posibilidad na magyabang sa kanilang sarili sa pagmamataas kaysa paglakad sa kapakumbabaan. Ang batas ay isang hadlang sa bagay na ito. Ang kaalaman tungkol sa batas na Moises ay naging isang pagmamataas para sa maraming mga modernong-araw na mga Pariseo.
 3. Ang pagbibigay diin sa Kautusang Mosaiko ay nagpapahina sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang paghuhusga sa mga Kristiyano ay may posibilidad na bigyang-diin ang lumang nakasulat na code nang higit pa sa tukoy na mga pagtuturo ni Cristo. May posibilidad silang magturo ng pagtalima ng Torah sa halip ang pangunahing mensahe ng Ebanghelyo kabilang ang pagsisisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at pagtanggap ng Banal na Espiritu. (Mga Gawa 2:38) Si Jesus, na nakataas sa kanang kamay ng Diyos at ang iisang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao ang ating awtoridad. (1Tim 2: 5-6) Dapat nating sundin ang kanyang mga turo at bigyang-diin ang binigyang diin niya at ng kanyang mga apostol.
 4. Ang pagbibigay diin sa lumang nakasulat na code ay nakakubli sa katotohanang maglilingkod tayo sa bagong paraan ng Espiritu. Ngayon ay pinakawalan kami mula sa batas- at hindi na tayo maglilingkod sa dating paraan ng nakasulat na code. (Rom 7: 6) Ang Espiritu ang nagbibigay buhay; ang laman ay walang tulong. Ang mga salitang sinabi ni Jesus ay espiritu at buhay. (Juan 6:63) Tumatanggap tayo ng Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya, hindi ang mga gawa ng batas. (Gal 3: 2-6) Sa pamamagitan lamang ng muling pagsilang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na maaari nating manain ang buhay na walang hanggan (Juan 3: 3-8)
 5. Ang ligalismo ay isang bitag na maraming nahuhulog na kung saan ay talagang hahatulan sila sa halip na tiyakin ang kanilang katuwiran. Ang ating katuwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng laman ay tulad ng maruming basahan at ang pagbibigay-katwiran ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ang mga gawa ng Kautusan. (Gal 2:16, Gal 3:10) Siya na tumatanggap ng tanda ng Tipan ng Tipan - pisikal na pagtutuli - ay "nasa ilalim ng pananagutan na tuparin ang buong batas" (Gal 5: 3). Ang mga nagpumilit sa batas, sa kahulugan ng Lumang Tipan bilang isang code ng mga regulasyon, "ay napalayo kay Cristo ... Ikaw ay nahulog mula sa biyaya" (Gal 5: 4). Ito ang mahigpit na babala ni Paul sa sinumang magpataw sa mga mananampalataya ng ligal na mga obligasyong hindi hinihiling ni Jesus sa kanyang mga tagasunod.

Tulad ng sinabi ni Hesus, bantayan at mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at Saduceo. " (Mat 16: 6) Sa pagsasabi nito, hindi niya sinabi sa kanila na mag-ingat sa lebadura ng tinapay, ngunit sa turo ng mga Pariseo at Saduceo (Mat 16:12) Huwag husgahan ayon sa pagpapakita, ngunit humatol nang may wastong paghuhusga. (Juan 7:24)

1 Corinto 1: 27-31 (ESV), Christ Jesus - sa atin ng karunungan mula sa Diyos, katuwiran at kabanalan at pagtubos

27 Ngunit pinili ng Diyos ang maloko sa mundo upang mapahiya ang matalino; Pinili ng Diyos ang mahina sa mundo upang mapahiya ang malakas; 28 Pinili ng Diyos ang mababa at kinamumuhian sa mundo, maging ang mga bagay na hindi, upang mawala sa mga bagay na mayroon, 29 so upang walang sinumang tao ang maaaring magyabang sa presensya ng Diyos. 30 At dahil sa kaniya ikaw ay kay Cristo Jesus, na naging sa amin ng karunungan mula sa Diyos, katuwiran at kabanalan at pagtubos, 31 Sa gayon, gaya ng nasusulat, Ang magpayabang ay magyabang sa Panginoon.

Ang Diyos ay Mas Ninanais ng Awa kaysa higit sa Sakripisyo

Oseas 6: 6 (ESV)

6 Sapagkat ninanais ko ang matibay na pag-ibig at hindi pagsasakripisyo, ang pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog.

Mikas 6: 6-8 (ESV)

6 Ano ang aking sasapitan sa harap ng Panginoon,
at yuyuko ang aking sarili sa harap ng Diyos sa kaitaasan?
Pupunta ba ako sa harap niya na may mga handog na susunugin,
na may mga guya isang taong gulang?
7 Ikalulugod ba ng Panginoon ang libu-libong mga tupang lalake,
na may sampung libo ng mga ilog ng langis?
Ibibigay ko ba ang aking panganay sa aking pagsalangsang,
ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? "
8 Sinabi niya sa iyo, Oh tao, kung ano ang mabuti;
at ano ang hinihiling sa iyo ng PANGINOON
kundi upang gawin ang hustisya, at mahalin ang kabaitan,
at lumakad nang may kababaang-loob kasama ng iyong Diyos?

Mateo 9: 11-13 (ESV) 

1 At nang makita ito ng mga Fariseo, ay sinabi nila sa kaniyang mga alagad, Bakit ang inyong guro ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? 12 Ngunit nang marinig niya ito, sinabi niya, “Ang mga mabuti ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may karamdaman. 13 Pumunta at alamin kung ano ang ibig sabihin nito: 'Nais ko ng awa, at hindi pagsasakripisyo.' Sapagka't hindi ako naparito upang tawagan ang matuwid, kundi ang mga makasalanan. "

Mateo 12: 1-7 (ESV)

1 Sa oras na iyon si Jesus ay dumaan sa mga bukid sa araw ng Sabado. Ang kanyang mga alagad ay nagutom, at nagsimula silang manguha ng mga uhay at kumain. 2 Datapuwa't nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kaniya, Narito, ang iyong mga alagad ay ginagawa ang hindi nararapat gawin sa araw ng Sabado. 3 At sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya ay nagugutom, at ang mga kasama niya: 4 kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng Presensya, na hindi ayon sa batas na kainin niya o para sa mga kasama niya, kundi sa mga pari lamang? 5 O hindi mo ba nabasa sa Kautusan kung paano sa araw ng Sabado ang mga pari sa templo ay nilalapastangan ang Sabado at hindi nagkakasala? 6 Sinasabi ko sa iyo, isang bagay na mas malaki kaysa sa templo ang narito. 7 At kung nalaman mo kung ano ang ibig sabihin nito, 'Nais ko ang awa, at hindi pagsasakripisyo,' hindi mo hahatulan ang walang kasalanan.

Isaias 1: 10-17 (ESV)

10 Dinggin ang salita ng PANGINOON,
kayong mga pinuno ng Sodoma!
Pakinggan mo ang turo ng aming Dios,
kayong mga tao ng Gomorrah!
11 "Ano sa akin ang dami ng iyong mga hain?
sabi ng PANGINOON
;
Mayroon akong sapat na mga handog na sinusunog na mga tupang lalake
at ang taba ng mga hayop na mabusog
;
Hindi ako nasisiyahan sa dugo ng mga toro,
o ng mga kordero, o ng mga kambing
.
12 "Kapag dumating ka upang humarap sa akin,
sino ang humiling sa iyo
ang pagyurak sa aking mga korte?
13 Huwag nang magdala ng walang kabuluhan na mga handog;
karumal-dumal sa akin ang insenso.
Bagong buwan at Sabado at ang pagtawag sa mga kumpol—
Hindi ko matiis ang kasamaan at solemne na pagpupulong
.
14 Ang iyong mga bagong buwan at ang iyong itinalagang pagdiriwang
galit ang aking kaluluwa
;
sila ay naging isang pasanin sa akin;
Pagod na akong dalhin ang mga ito.
15 Kapag nagkalat ang iyong mga kamay,
Itatago ko ang aking mga mata sa iyo;
kahit na maraming mga dasal ka,
Hindi ako makikinig;
ang iyong mga kamay ay puno ng dugo.
16 Hugasan ang inyong sarili; linisin ang inyong sarili;
alisin ang kasamaan ng iyong mga gawa sa harap ng aking mga mata;
tumigil sa paggawa ng masama
,
17 matutong gumawa ng mabuti;
humingi ng hustisya,
tamang pang-aapi;
dalhin ang hustisya sa mga ulila,
pakiusapan ang dahilan ng balo

Natakpan ni Jesus ang Batas

Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtatrabaho sa Araw ng Igpapahinga

Marcos 2: 23-28 (ESV) - Isang araw na Sabado ay dumadaan siya sa mga bukid, at habang papasok na sila, nagsimulang manguha ng mga uhay ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kaniya ng mga Fariseo, Narito, bakit ginagawa nila ang hindi ayon sa batas sa araw ng Sabado? " At sinabi niya sa kanila, Hindi pa ba ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya ay nangangailangan at nagutom, siya at ang mga kasama niya: kung paanong siya ay pumasok sa bahay ng Dios, sa panahon ni Abiathar na punong saserdote, at kumain ng tinapay ng Presensya, wna hindi ayon sa batas para sa anuman maliban sa mga pari ang kumain, at ibinigay din sa mga kasama niya? ” At sinabi niya sa kanila,Ang Sabbath ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa SabbathKaya't ang Anak ng Tao ay panginoon kahit ng araw ng Sabado. "

Mateo 12: 1-8 (ESV) - Sa oras na iyon si Jesus ay dumaan sa mga bukirin sa Araw ng Pamamahinga. Ang kanyang mga alagad ay nagutom, at nagsimula silang manguha ng mga uhay at kumain. Datapuwa't nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kaniya,Narito, ginagawa ng iyong mga alagad ang hindi ayon sa batas na gawin sa Araw ng Pamamahinga. " Sinabi niya sa kanila, “Hindi ba ninyo nabasa kung ano ang ginawa ni David nang siya ay nagugutom, at ang mga kasama niya: kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay ng Presensya, na labag sa batas na kumain siya ni para sa mga kasama niya, ngunit para lamang sa mga pari? O hindi mo ba nabasa sa Kautusan kung paano sa Araw ng Pamamahinga ang mga pari sa templo ay nilapastangan ang Sabado at walang kasalanan? Sinasabi ko sa iyo, isang bagay na mas malaki kaysa sa templo ang narito. At kung alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, Hangad ko ang awa, at hindi pagsasakripisyo, 'hindi mo sana hinatulan ang walang kasalanan. Sapagkat ang Anak ng Tao ay panginoon ng araw ng Sabado. "

Luke 6: 1-5 (ESV) - Sa isang Araw ng Pamamahinga, habang siya ay dumadaan sa mga bukirin, ang kanyang mga alagad ay naghikot at kumain ng ilang mga uhay ng butil, na pinahid sa kanilang mga kamay. Ngunit ang ilan sa mga Pariseo ay nagsabi,Bakit mo ginagawa ang hindi ayon sa batas na gawin sa Araw ng Pamamahinga? " At sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya ay nagugutom, siya at ang mga kasama niya: kung paano siya pumasok sa bahay ng Diyos at kumuha at kumain ng tinapay ng Presensya, na hindi ayon sa batas sapagka't may makakain maliban sa mga saserdote, at ibinigay din sa mga kasama niya? At sinabi niya sa kanila,Ang Anak ng Tao ay panginoon ng Sabado. "

Juan 5: 16-17 (ESV) - At ito ang dahilan kung bakit inuusig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa Sabado. Ngunit sinagot sila ni Jesus, “Ang aking Ama ay gumagana hanggang ngayon, at nagtatrabaho ako. "

Juan 9:16 (ESV) - Sinabi ng ilan sa mga Pariseo, "Ang taong ito ay hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi niya tinutupad ang Sabado. " Ngunit sinabi ng iba, "Paano makagawa ng ganyang mga tanda ang isang taong makasalanan?" At nagkaroon ng paghati sa gitna nila.

Inihayag ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain

Marcos 7: 15-23 (ESV) - Walang anuman sa labas ng isang tao na sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya ay maaaring madumhan siya, ngunit ang mga bagay na nagmumula sa isang tao ay siyang nagpapahawa sa kanya. " At nang makapasok siya sa bahay at iwan ang mga tao, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. At sinabi niya sa kanila, “Kung gayon kayo rin ba ay walang pagkaunawa? Hindi mo ba nakikita na ang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ay hindi maaaring madumhan siya, yamang hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan, at pinatalsik? ” (Kaya't idineklara niyang malinis ang lahat ng pagkain.) At sinabi niya, "Kung ano ang lumalabas sa isang tao ay siyang nagpapahawa sa kanya. Sapagka't mula sa loob, mula sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pagiisip, seksuwal na kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagnanasa, kasamaan, daya, kahalayan, inggit, paninirang-puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob, at kanilang dinudungisan ang isang tao.

Luke 11: 37-41 (ESV) - Habang nagsasalita si Jesus, hiniling sa kanya ng isang Fariseo na kumain siya, kaya't pumasok siya at humiga. Namangha ang Fariseo nang makita na hindi muna siya naghugas bago kumain. At sinabi sa kanya ng Panginoon, “Ngayon kayong mga Fariseo ay linisin ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit sa loob mo ay puno ng kasakiman at kasamaan. Mga tanga! Hindi ba siya na gumawa ng labas ang gumawa din sa loob? Pero ibigay bilang limos ang mga bagay na nasa loob, at, narito, ang lahat ay malinis para sa iyo.

Nagtuturo si Jesus laban sa karahasan

Mateo 5: 38-39 (ESV) - “Narinig ninyong sinabi, 'Isang mata para sa mata at isang ngipin para sa isang ngipin.' Ngunit sinasabi ko sa iyo, Huwag labanan ang masasama. Ngunit kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, ibaling mo rin sa kanya ang isa.

Mateo 5: 43-45 (ESV) 43 Narinig mo na sinabi na, 'Mahal mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kalaban.' 44 Ngunit sinasabi ko sa iyo, Mahalin mo ang iyong mga kaaway at ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo, 45 upang kayo ay maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagka't pinasikat niya ang kanyang araw sa mga masasama at sa mga mabuti, at nagpapadala ng ulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid.

Mateo 26:52 (ESV) - Nang magkagayo'y sinabi sa kaniya ni Jesus, Ibalik mo ang iyong tabak sa tagiliran niya. Sapagka't ang lahat na kumuha ng tabak ay mangamamatay sa pamamagitan ng tabak.

Luke 6: 27-31, 36 (ESV) - “Ngunit sinasabi ko sa iyo na nakikinig, Mahalin ang iyong mga kaaway, gumawa ng mabuti sa mga napopoot sa iyo, pagpalain ang mga nagmumura sa iyo, manalangin para sa mga umabuso sa iyo. Sa isang humampas sa pisngi mo, ihandog mo rin ang isa pa, at mula sa aalis ng iyong balabal ay huwag mo ring itago ang iyong tunika. Ibigay mo sa lahat na nagmakaawa sa iyo, at mula sa isang kumukuha ng iyong mga kalakal ay huwag mo itong hilingin. At ayon sa nais mong gawin sa iyo ng iba, gawin ito sa kanila… Maging maawain, tulad din ng iyong Ama na maawain.

Ino-override ni Jesus ang batas tungkol sa diborsyo

Marcos 10: 2-12 (ESV) - At lumapit ang mga Fariseo at upang subukin siya ay tinanong, Nararapat ba sa batas na ihiwalay ng isang lalake ang kanyang asawa? Sinagot niya sila,Ano ang iniutos sa iyo ni Moises? " Sabi nila, "Pinayagan ni Moises ang isang lalaki na sumulat ng isang sertipiko ng diborsyo at paalisin siya. " At sinabi sa kanila ni Jesus, “Dahil sa katigasan ng inyong puso ay isinulat niya sa iyo ang utos na ito. Ngunit mula sa simula ng paglalang, 'Ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae.' 'Samakatuwid ang lalake ay iiwan ang kanyang ama at ina at mahigpit na makikipagtulungan sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman.' Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kung gayon ang sinamahan ng Diyos, huwag hayaang ihiwalay ng tao. " At sa bahay ay tinanong siya muli ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila,Sinumang makahiwalay sa kanyang asawa at magpakasal sa iba ay nangangalunya laban sa kanya, at kung hiwalayan niya ang kanyang asawa at nag-asawa ng iba, siya ay nangangalunya. "

Mateo 5: 31-32 (ESV) - "Sinabi din na, 'Sinumang humiwalay sa kanyang asawa, bigyan siya ng isang sertipiko ng diborsyo.' Datapuwa't sinasabi ko sa iyo, na ang bawa't humiwalay sa asawa, maliban sa kadahilanan ng pakikiapid, ay nagpapangalunya, at ang sinumang magpakasal sa pinaghiwalay na babae ay nangangalunya..

Mateo 19: 3-9 (ESV) - At lumapit sa kaniya ang mga Pariseo at sinubukan siya sa pamamagitan ng pagtatanong, Nararapat ba sa batas na ihiwalay ang asawa sa anumang dahilan? Sumagot siya, '? Kaya't hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kung gayon ang sinamahan ng Diyos, huwag hayaang ihiwalay ng tao. " Sinabi nila sa kaniya, Bakit nga nagutos si Moises sa isa na magbigay ng sertipiko ng diborsiyo at paalisin siya? Sinabi niya sa kanila, "Dahil sa katigasan ng iyong puso ay pinayagan ka ni Moises na hiwalayan ang iyong mga asawa, ngunit mula sa simula ay hindi ganoon. At sinasabi ko sa iyo: sinumang makahiwalay sa kanyang asawa, maliban sa pakikiapid, at magpakasal sa iba, ay nangangalunya. "

Lucas 16:18 (ESV) - “Ang sinumang nakikipaghiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa ng iba ay nakagawa ng pangangalunya, at ang nag-asawa ng isang babaeng hiwalay sa kanyang asawa ay nangangalunya.

Nagturo si Hesus na huwag humusga

Mateo 7: 1-5 (ESV) - “Huwag husgahan, upang hindi kayo hatulanSapagka't sa hatol na iyong ipahayag ay hatulan ka, at sa sukat na gagamitin mo ito ay susukat sa iyo. Bakit mo nakikita ang maliit na puling sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napansin ang troso na nasa iyong sariling mata? O paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Hayaan mong alisin ko ang maliit na butil sa iyong mata,' kung mayroong troso sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang troso mula sa iyong sariling mata, at pagkatapos ay makikita mo ng malinaw ang pagkuha ng maliit na puling mula sa mata ng iyong kapatid.

Lucas 6: 37-38 (ESV) - “Huwag husgahan, at hindi kayo hahatulan; huwag hatulan, at hindi ka hahatulan; magpatawad, at patatawarin ka; magbigay, at bibigyan ka. Mahusay na panukalang-batas, pinindot, inalog, tumatakbo, ilalagay sa iyong kandungan. Para sa panukalang-batas na ginagamit mo ay susukat ito sa iyo. "

Karagdagang mga utos ni Jesus

Ang mga utos ni Jesus, tulad ng inilarawan sa Mateo kabanata 5-7 ay nauugnay sa pagkakaroon ng isang dalisay na puso at matuwid na pag-uugali. Saklaw ang mga paksang ito tulad ng galit (Mat 5: 21-26), pagnanasa (Mt 5: 27-30), diborsyo (Mt 5: 31-32), mga panunumpa (Mt 5: 33-37), paghihiganti (Mat 5: 38-42), mapagmahal na mga kaaway (Mt 5: 43-48), pagbibigay sa mga nangangailangan (Mt 6: 1-4), pagdarasal (Mt 6: 5-13), pagpapatawad (Mt 6:14), pag-aayuno (Mt 6: 16-18), pagkabalisa (Mat 6: 25-34), paghuhusga sa iba (Mt 7: 1-5), ang ginintuang tuntunin (Mat 7: 12-14), at pagbunga (Mat 7: 15-20 )

Ang ilang mga talata sa itaas ay mga sipi mula sa ebook, Ang Batas, ang Araw ng Pamamahinga at ang Bagong Pakikipagtipan sa Kristiyanismo, Sir. Anthony Buzzard, ginamit nang may pahintulot

I-download ang PDF: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874