Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ang Trinity Delusion
Ang Trinity Delusion

Ang Trinity Delusion

Index ng Banal na Kasulatan

    Genesis 1: 26
    Genesis 18: 1-3
    Genesis 18: 22
    Genesis 19: 24
    Exodus 3: 2
    Exodus 3: 14
    Exodus 33: 11
    Mga Numero 12: 8
    Deuteronomio 4: 35
    Deuteronomio 6: 4 - SHEMA
    Deuteronomio 18: 15-18
    Deuteronomio 32: 39
    2 Samuel 7: 22
    1 Kings 1
    Awit 2: 7
    Awit 8: 5
    Awit 16
    Awit 22
    Awit 49: 7
    Awit 82: 6
    Awit 110: 1
    Awit 110: 5
    Kawikaan 8: 22
    Kawikaan 30: 4
    Isaias 6: 8
    Isaias 7: 14
    Isaias 9: 6
    Isaias 42: 8
    Isaias 43: 11
    Isaias 44: 6
    Isaias 48: 11
    Isaias 48: 16
    Daniel 3: 25
    Hosea 13: 4
    Joel 2: 27
    Joel 2: 32
    Micah 5: 2
    Zacarias 2: 8 11-
    Zacarias 12: 10
    Malakias 2: 10
    Malakias 3: 1

    Matthew 1: 23
    Matthew 3: 16 17-
    Matthew 24: 36
    Matthew 28: 19
    Mark 2: 7
    Mark 10: 18
    Mark 12: 28 34-
    Luke 1: 76
    Luke 10: 18
    John 1: 1
    John 1: 15
    John 1: 18
    John 2: 19
    John 5: 18
    John 5: 23
    John 6: 38
    John 8: 58
    John 10: 30
    John 10: 33
    John 12: 41
    John 17: 3
    John 17: 5
    John 18: 6
    John 20: 28
    Gawa 2: 21
    Gawa 7: 59
    Gawa 13: 33
    Gawa 20: 28
    Romans 9: 5
    Romans 10: 13
    Romans 14: 11
    1 8 Corinto: 6
    1 10 Corinto: 4  
    2 3 Corinto: 17
    2 8 Corinto: 9
    2 13 Corinto: 14
    Efeso 4: 4 6-
    Filipos 2: 6
    Filipos 2: 9-11
    Colosas 1: 15
    Colosas 1: 16
    Colosas 2: 9
    1 Timothy 2: 5
    1 Timothy 3: 16
    1 Timothy 6: 14-16
    Titus 2: 13
    Hebreo 1: 1 2-
    Hebreo 1: 2
    Hebreo 1: 3
    Hebreo 1: 5
    Hebreo 1: 6
    Hebreo 1: 7
    Hebreo 1: 8
    Hebreo 1: 10
    Hebreo 2: 7
    Hebreo 3: 5
    Hebreo 13: 8
    1 Peter 1: 1-2
    1 1 Peter: 11  
    2 1 Peter: 1
    1 3 John: 16
    1 5 John: 7
    1 5 John: 20
    Apocalipsis 1: 17
    Apocalipsis 2: 8
    Apocalipsis 3: 14
    Apocalipsis 21: 6
    Apocalipsis 22: 9
    Apocalipsis 22: 13

Ang Katotohanan Tungkol sa Diyos at sa Kanyang Anak na si Hesus

O Ano ang isang gusot na Web

Pagpapakita ng Maling Mga Claim

Ang Panginoon nating Diyos, Ang Panginoon ay iisa

Sanggunian

  •  
  •