Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ako ay Mga Pahayag ni Jesus
Ako ay Mga Pahayag ni Jesus

Ako ay Mga Pahayag ni Jesus

Ako ay Mga Pahayag - Paano nakilala si Hesus sa mga Ebanghelyo

Nang tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad, "sino ang sinasabi ninyo na ako?", Ang tugon ay "Cristo" (Marcos 8:29), o "Cristo ng Diyos" (Lucas 9:20), o "Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos ”(Mateo 16:16). Ang "Christ", "Anak ng Diyos" at "Anak ng Tao" ay magkatulad na mga termino. Sa katunayan, kinilala ni Jesus ang sarili bilang "Anak ng Diyos" sa Lucas 22:70, Juan 10:36, at Mateo 27:43 at ang "Anak ng Tao" sa Marcos 8:38, Lucas 5:24, 9:26 , 12: 8, 22:48. Pangunahing sanggunian sa Juan ay ang Juan 4: 25-26, Juan 8:28, Juan 10: 24-25 at Juan 20:31 kung saan kinilala ni Jesus ang kanyang sarili at kinilala rin bilang "ang Cristo," "ang Anak ng Tao," at "Ang Anak ng Diyos". Ang pangunahing punto ng pangangaral ng mga apostol sa aklat ng Mga Gawa, mula sa mga pinili ni Cristo, ay ang "Cristo ay si Jesus." Naulit ito sa Mga Gawa 2:36, Mga Gawa 5:42, Mga Gawa 9:22, Mga Gawa 17: 3, at Mga Gawa 18:15. 

Marcos 8: 29-30 (ESV), Ikaw ang Cristo

At tinanong niya sila, "Ngunit sino ang sinasabi ninyo na ako?" Sinagot siya ni Pedro, “Ikaw ay ang Cristo. " At mahigpit na sinisingil niya sila na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanya.

Lucas 9: 20-22 (ESV), Ang Cristo ng Diyos - Ang Anak ng Tao

Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Datapuwa't sino ang sabi ninyo, sino ako? At sumagot si Pedro, "Ang Cristo ng Diyos. " At mahigpit na ipinagbilin niya at iniutos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino man, na sinasabi,Ang Anak ng Tao kailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng mga nakatatanda at punong saserdote at eskriba, at papatayin, at sa ikatlong araw ay bubuhayin. "

Mateo 16: 15-20 (ESV), Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos

15 Sinabi niya sa kanila, "Datapuwa't sino ang sinasabi ninyo na ako?" 16 Sumagot si Simon Peter, "Ikaw ang Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos. " 17 At sinagot siya ni Jesus, “Mapalad ka, Simon Bar-Jonas! Sapagka't laman at dugo ay hindi ito ipinahayag sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. 18 At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuang-impyerno ay hindi mananaig laban dito. 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at kung anuman ang iyong itali sa lupa ay tataliin sa langit, at kung ano ang iyong kalagan sa lupa ay tatanggalin sa langit. " 20 Pagkatapos ay mahigpit na inatasan niya ang mga alagad na huwag sabihin sa sinuman na siya ang Cristo.

Juan 4: 25-26 (ESV), darating ang Mesias - "Ako na nakikipag-usap sa iyo ay siya"

Sinabi sa kanya ng babae, "Alam kong darating ang Mesiyas (siya na tinawag na Cristo). Pagdating niya, sasabihin niya sa atin ang lahat ng mga bagay. " Sinabi ni Jesus sa kanya, “Ako na nakikipag-usap sa iyo siya ba. "

Juan 8:28 (ESV), "Kapag naitaas mo ang Anak ng Tao, malalaman mo na ako ang siya"

Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus,Kapag naitaas mo ang Anak ng Tao, malalaman mo na ako ang siya, at na wala akong ginawang anuman sa aking sariling awtoridad, kundi magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama.

Juan 10: 24-25 (ESV), Kung ikaw ang Cristo, sabihin sa amin - "Sinabi ko sa iyo"

Sa gayo'y nagtipon ang mga Judio sa kaniya at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami ihihinalaan? Kung ikaw ay ang Cristo, sabihin sa amin nang malinaw. " Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko sa iyo, at hindi ka naniniwala. "

Juan 20:31 (ESV), Ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos

 pero ang mga ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at na sa pamamagitan ng paniniwala maaari kang magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan.

Mga Gawa 2:36 (ESV), Ginawa siya ng Diyos na kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ang Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Kristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. ”

Mga Gawa 5:42 (ESV), Hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na ang Cristo ay si Jesus

42 At araw-araw, sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 9:22 (ESV), na si Jesus ay ang Cristo

22 Datapuwa't si Saul ay lalong lumakas sa lakas, at ginulo ang mga Judio na naninirahan sa Damasco sa pamamagitan ng pagpapatunay na si Jesus ang Cristo.

Mga Gawa 17: 3 (ESV), This Jesus, is the Christ

3 na nagpapaliwanag at nagpapatunay na kinakailangan para sa Cristo na maghirap at bumangon mula sa mga patay, at sinasabing,Ang Jesus na ito, na ipinapahayag ko sa iyo, ay ang Cristo. "

Mga Gawa 18: 5 (ESV), sinakop ni Pablo ang mga logo, na pinatotohan sa mga Hudyo na ang Cristo ay si Jesus

5 Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, Si Paul ay abala ng salita, na nagpatotoo sa mga Judio na ang Cristo ay si Jesus.

IamStatements.com

Erroneous conflasyon sa Greek na parirala para sa 'I am' (ego eimi)

Maraming mga Kristiyano ang nagkakabit ng mga pahayag na "Ako" ni Jesus, ἐγώ εἰμι (ego eimi) sa Griyego, sa Diyos na inilalantad ang kanyang pangalan bilang "AKO KUNG AKO AKO" sa Exodo 3:14. Gayunpaman, isang simpleng pagbabasa ayon sa konteksto ng mga sipi ng Bagong Tipan na naglalaman ng ἐγώ εἰμι ay nagpapakita na malinaw na hindi ito ang kaso. Sa katunayan, maraming mga talata na naglalaman ng mga salitang "Ako" ay nakikilala si Hesus mula sa pagiging isa at pareho ng Diyos Ama. Dapat tayong mag-ingat na hindi basahin ang kahulugan sa isang fragment ng isang pangungusap maliban sa normal na paggamit nito. Kitang-kita mula sa konteksto ng maraming sanggunian sa Banal na Kasulatan na ang paggamit ng ego eimi ni Hesus at ng iba pa ay hindi sinadya upang maiugnay sa Diyos na inilalantad ang kanyang pangalan sa Exodo 3:14. Halimbawa, Lucas 24:39 nang iharap ni Jesus ang kanyang sarili sa pagkabuhay na mag-uli sa katawan ay tinukoy niya ang kanyang mga kamay at paa na sinasabing, "Ako mismo (ego eimi)," taliwas sa isang espiritu na walang laman at buto. Ang mga pahayag na "Ako" ng ebanghelyo ni Juan ay hindi dapat ikakabit sa Makapangyarihang Diyos. Malinaw mula sa Juan 20: 30-31, na "ang mga bagay na ito ay nakasulat upang maniwala ka na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at sa paniniwala ay magkaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan." 

Lucas 24:39 (ESV), Tingnan ang aking mga kamay at paa, na ako ito

"Tingnan ang aking mga kamay at paa, na ito ay I aking sarili (ego eimi). Hawakan ako at tingnan. Para sa isang espiritu ay walang laman at buto tulad ng nakikita mo na mayroon ako. "

Juan 20: 30-31 (ESV), ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos

Ngayon si Jesus ay gumawa ng maraming iba pang mga tanda sa harapan ng mga alagad, na hindi nakasulat sa aklat na ito; pero ang mga ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at na sa pamamagitan ng paniniwala maaari kang magkaroon ng buhay sa kanyang pangalan.

IamStatements.com

Sinabi ng bulag na "Ako"

Ang ἐγώ εἰμι ay isang pangkaraniwang parirala lamang ng pagkakakilanlan sa sarili sa Griyego. Ito ang sinabi ng bulag kay Juan na makilala ang kanyang sarili.

Juan 9: 8-11 (ESV), ako ang tao (ang bulag na tao)

8 Ang mga kapit-bahay at ang mga nakakita sa kanya dati bilang isang pulubi na sinasabi, "Hindi ba ito ang lalaking nakaupo at nagmamakaawa?" 9 Sinabi ng ilan, "Siya na ito." Ang sabi ng iba, "Hindi, ngunit siya ay katulad niya." Patuloy niyang sinasabi, "Ako (ego eimi) ang lalaki. " 10 Kaya't sinabi nila sa kaniya, Kung gayon paano nakabukas ang iyong mga mata? 11 Sumagot siya, "Ang taong tinawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata at sinabi sa akin, 'Pumunta ka sa Siloam at maghugas.' Kaya Pumunta ako at naghilamos at nakakita. "

IamStatements.com

Kumusta naman ang Juan 8:24, 'Maliban kung maniwala ka na ako, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan'?

Ang ilang mga Kristiyano ay binibigyang diin ang pahayag na "Ako" ng Juan 8:24 na mababasa, "Sinabi ko sa iyo na mamamatay ka sa iyong mga kasalanan, sapagkat maliban kung maniwala ka na ako (ἐγώ εἰμι) ay mamamatay ka sa iyong mga kasalanan." Gayunman, nilinaw ni Jesus kung ano ang ibig niyang sabihin nang tanungin ng mga Hudyo, "Sino ka," at siya ay tumugon, "Ano ang sinabi ko sa iyo mula pa sa simula." (Juan 8:25). Si Jesus ay nakilala bilang "Anak ng Tao" pitong beses sa mga nakaraang kabanata. At sa loob ng parehong diyalogo, ipinaliwanag ni Jesus sa Juan 8:28 na nagsasabing, "Kapag naitaas mo ang Anak ng Tao, malalaman mo na ako ay (ἐγώ εἰμι), at na wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit nagsasalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. " Sa gayon, malinaw na binabanggit muli ni Jesus ang Juan 8:24 kung ano ang nasabi na niya tungkol sa kanyang sarili sa mga naunang kabanata ng kanya bilang "Anak ng Tao". Sa kabuuan, si Jesus ay nakilala labingdalawang beses bilang "Anak ng Tao" sa aklat ni Juan (Juan 1:51, 3: 13-14, 5:27, 6:27, 6:53, 6:62, 8: 28, 9:35, 12:23, 12:27, 13:31).

Juan 8: 24-28 (ESV), Maliban kung maniwala ka na ako, mamamatay ka sa iyong mga kasalanan

24 Sinabi ko sa iyo na mamamatay ka sa iyong mga kasalanan, sapagkat maliban kung maniwala ka na ako ay siya ay mamamatay ka sa iyong mga kasalanan. " 25 So sinabi nila sa kanya, "Sino ka?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ano ang sinabi ko sa iyo mula pa sa simula. 26 Marami akong sasabihin tungkol sa iyo at maraming huhusgahan, ngunit ang nagsugo sa akin ay totoo, at ipinapahayag ko sa mundo ang narinig ko mula sa kanya. " 27 Hindi nila naintindihan na nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28 Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus,                                                                                                    .

Sidney A. Hatch, Isang Journal mula sa Radical Reformation, Fall 1992, Vol. 2, No. 1, 37-48

Walang koneksyon sa pagitan ng Exodo 3:14 at pag-angkin ni Hesus. "Ang dalawang expression ay hindi magkapareho at magkakaiba sa maraming aspeto. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na ego eimi ho on, "Ako ang mayroon," tulad ng maling pag-render ng LXX (Septuagint) ng Exodo 3:14. Sa kabilang banda, mayroong isang kasaganaan ng nakakahimok na katibayan na ang term na ego eimi ay isang kilalang pag-angkin sa pagiging Mesias.  

Edwin D. Freed, “Ego Eimi in John viii. 24 sa Liwanag ng Konteksto nito at Paniniwala sa Mesiyanikong Hudyo, ”Journal of Theological Studies, 1982, Vol. 33, 163

Ang term na unang naganap sa Ebanghelyo ni Juan sa 1:20, kung saan tinanggihan ni Juan Bautista na siya ang Cristo: ego ouk eimi ho christos ("Hindi ako ang Cristo"). Lumilitaw muli sa 4:26 kung saan, bilang tugon sa pahayag ng babaeng Samaritano na "Alam kong darating ang Mesiyas (tinawag na Cristo)" (4:25), sumagot si Jesus, ego eimi, ho lalon soi ("Ako, ang isang nagsasalita sa iyo ”). Ito ang bakas para sa pag-unawa sa lahat ng iba pang mga sipi kung saan nagaganap ang mga salita. Ang Ego eimi sa katunayan ay ginamit sa Synoptic Gospels bilang isang pamagat na Mesiyaniko. Ang pariralang, 'Ako,' kapag matatagpuan sa mga labi ng Tagapagligtas, nangangahulugang 'Ako ang Mesiyas,' hindi 'Ako ang Diyos.' Ang katibayan sa banal na kasulatan ay laban sa huling interpretasyon. Tungkol sa Juan 8:24, ang Mesiyas ay inaasahan na sawayin sa mga makasalanan. "At sasabihan niya ang mga makasalanan dahil sa mga iniisip ng kanilang puso" (Mga Awit Sol. Xvii. 25) Nang sinabi ni Jesus ng tatlong beses na ang mga Hudyo ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan maliban kung maniwala sila sa ego eimi, ginagawa lamang niya ang inaasahan ng Mesiyas gawin - sawayin ang mga makasalanan. 

 

IamStatements.com

Kumusta naman ang Juan 5:58 - 'Bago pa si Abraham, ako na'?

Ang konteksto ng Juan 8:56 ay, “Ang iyong amang si Abram ay nagalak na makita niya ang araw ko. Nakita niya ito at natuwa siya. ” Kinikilala ni Jesus na siya ay nauna nang sa isang makahulang kahulugan. Sa diwa na nakita nang daan ni Abraham ang kanyang araw. Ang susi upang maunawaan ang konteksto kung saan nagsasalita si Jesus ay ang Juan 8:56. Ang pattern ni Juan ay na kapag si Jesus ay nakipag-usap sa mga Hudyo, ito ay sa isang hindi siguradong at nakagaganyak na paraan, at ang mga Hudyo ay patuloy na hindi nagkakaintindihan. Gayunpaman, sa konteksto, nagbibigay si John ng ilang paglilinaw kung ano ang kahulugan ng kanyang mga salita. 

Juan 8: 56-58 (ESV), Bago pa si Abraham ay ako na

53 Ikaw ay mas dakila kaysa sa aming amang si Abraham, na namatay? At namatay ang mga propeta! Sino ang ipinapakita mo sa iyong sarili? " 54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, Siya ang aming Diyos. 55 Ngunit hindi mo siya nakilala. Kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling ako tulad mo, ngunit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. 56 Ang iyong ama na si Abraham ay nagalak na makita niya ang araw ko. Nakita niya ito at natuwa." 57 Sinabi sa kaniya ng mga Judio, "Wala ka pang limampung taong gulang, at nakita mo si Abraham?" 58 Sinabi sa kanila ni Jesus,Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, bago pa si Abraham ay ako na, ako na. "

"Bago si Abraham, ako ay", REV komentaryo

Sinasabi ng ilan na dahil si Jesus ay "bago" kay Abraham, si Jesus ay dapat na Diyos. Ngunit si Hesus ay hindi literal na umiiral bago ang kanyang paglilihi kay Maria, ngunit siya ay "umiiral" sa plano ng Diyos, at hinulaang sa hula. Ang mga hula ng darating na manunubos ay nagsisimula pa sa Genesis 3:15, na bago pa kay Abraham. Si Jesus ay "ang isa," ang Tagapagligtas, bago pa si Abraham. Ang Iglesya ay hindi kailangang literal na umiral bilang mga tao upang piliin tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundo (Efe. 1: 4), mayroon na tayo sa isip ng Diyos. Katulad nito, si Hesus ay hindi umiiral bilang isang aktwal na pisikal na persona sa panahon ni Abraham, ngunit siya ay "umiiral" sa isip ng Diyos bilang plano ng Diyos para sa pagtubos ng tao.

Mahalagang pansinin din na maraming tao ang maling nabasa ang Juan 8:58 at iniisip na sinasabi nitong nakita ni Jesus si Abraham. Dapat nating basahin nang mabuti ang Bibliya sapagkat wala itong nasabing bagay. Hindi sinasabi na nakita ni Jesus si Abraham, sinasabi nitong nakita ni Abraham ang Araw ni Cristo. Ang isang maingat na pagbabasa ng konteksto ng talata ay nagpapakita na si Jesus ay nagsasalita ng "mayroon" sa kaalaman ng Diyos. Sinabi ng Juan 8:56, "Ang iyong ama na si Abraham ay nagalak na makita ang araw ko, at nakita niya ito, at natuwa." Sinasabi ng talatang ito na "nakita" ni Abraham ang araw ni Cristo (ang araw ni Cristo ay karaniwang isinasaalang-alang ng mga teologo bilang araw kapag sinakop ni Cristo ang mundo at itinatatag ang kanyang kaharian - at hinaharap pa rin). Ito ay umaangkop sa sinabi ng aklat ng Hebreo tungkol kay Abraham: "Sapagka't inaasahan niya ang lungsod na may mga pundasyon, na ang arkitekto at tagapagtayo ay ang Diyos" (Heb. 11:10). Sinasabi ng Bibliya na "nakita" ni Abraham ang isang lungsod na hinaharap pa rin. Sa anong diwa maaaring nakakita si Abraham ng isang bagay sa hinaharap? "Nakita" ni Abraham ang araw ni Cristo sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos na darating ito, at "nakita" ito ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagaman nakita ni Abraham ang araw ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang araw na iyon ay umiiral na sa isip ng Diyos bago pa si Abraham. Sa gayon, sa konteksto ng plano ng Diyos na mayroon mula sa simula, tiyak na si Cristo ay "bago" kay Abraham. Si Cristo ang plano ng Diyos para sa pagtubos ng tao bago pa man mabuhay si Abraham.

Mayroong mga banal na kasulatan na alam natin ngayon na mga hula ng Mesiyas na ang mga Hudyo sa panahon ni Cristo ay hindi nalalapat sa Mesiyas. Gayunpaman, alam din natin na ang mga sinaunang Hudyo ay may maraming mga inaasahan tungkol sa kanilang Mesiyas na batay sa Banal na Kasulatan. Ang Mesiyas na inaasahan ng mga Hudyo ay magiging isang inapo ni Eba (Gen. 3:15), at inapo ni Abraham (Gen. 22:18), mula sa tribo ng Juda (Gen. 49:10); isang inapo ni David (2 Sam. 7:12, 13; Isa. 11: 1), na siya ay magiging isang "panginoon" sa ilalim ni Yawe (Sal. 110: 1), na siya ay magiging lingkod ni Yawe (Isaias 42 : 1-7), siya ay magiging "isa sa kanilang sarili" at makakalapit kay Yawe (Jer. 30:21), at siya ay lalabas mula sa Betlehem (Mika 5: 2).

Ang pag-asang ito ay ganap na umaangkop sa pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad na si Jesus ay ang "Kordero ng Diyos" (Juan 1:29; ibig sabihin, ang Kordero na ipinadala mula sa Diyos) at ang pahayag ni Juan na si Jesus ay "Anak ng Diyos" (Juan 1:34). Kung sinabi ni Juan sa kanyang mga alagad na si Hesus ay literal na mayroon bago siya gawin, hindi nila maiintindihan kung ano ang sinasabi niya, na maaaring magkaroon ng isang malaking talakayan at paliwanag ng doktrina ng pre-pagkakaroon ng Mesiyas. Walang ganoong talakayan o paliwanag para sa simpleng katotohanan na hindi sinabi ni Juan na si Hesus ay literal na umiiral bago siya. Si Juan ay hindi nagtuturo, ni binanggit din niya, ang Trinidad sa kontekstong ito.

Siyempre posible, na nasa isip ni Hesus ang lahat ng mga hula ng Mesiyas sa Lumang Tipan, at si Jesus ay nasa isip ng Diyos sa loob ng isang libong taon. Ang pagkakaroon ni Cristo sa isip ng Diyos ay napakalinaw na hindi ito dapat pagtatalo. Bago pa itatag ang sanlibutan ay alam na niya (1 Ped. 1:20); mula sa pagkakatatag ng mundo siya ay pinatay (Rev. 13: 8); at bago pa itatag ang mundo tayo, ang Iglesya, ay pinili sa kanya (Efe. 1: 4). Ang katiyakan tungkol sa Mesiyas na ipinahayag sa mga hula tungkol sa kanya ay tiyak na isiniwalat na ang lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay at kamatayan ay malinaw na nasa isip ng Diyos bago nangyari ang alinman sa mga ito.

(Revised English Version (REV) Komento sa Bibliya, https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58, ginamit nang may pahintulot, Spirit and Truth Fellowship)

IamStatements.com

Kumusta naman ang Juan 13:19, 'Kapag nangyari ito ay maniwala ka na ako'?

Naglalaman ang Juan 13:19 ng karagdagang pahayag na ἐγώ εἰμι nang sabihin ni Hesus na "kapag nangyari ito ay maniwala ka na ako. " Sumusunod ito pagkatapos ng Juan 13:17 kung saan sinasabi ni Jesus na "ang Banal na Kasulatan ay matutupad". Sa kontekstong ito ay iginiit ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay maniniwala na siya ang pinag-uusapan sa Banal na Kasulatan kapag natupad ang sinabi nito. Sa gayon, si Hesus sa Juan 13:19 ay simpleng nagpapatunay na siya ang hinulaan sa Banal na Kasulatan. 

Juan 13: 17-19 (ESV), Na kung maganap ang dosis ay maniwala ka na ako ang siya

17 Kung alam mo ang mga bagay na ito, mapalad ka kung gagawin mo ito. 18 Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat; Alam ko kung sino ang pinili ko. Ngunit ang Banal na Kasulatan ay matutupad, 'Ang kumakain ng aking tinapay ay itinaas ang takong laban sa akin.' 19 Sinasabi ko ito sa iyo ngayon, bago ito maganap, iyon kapag nangyari ito maaari kang maniwala na ako ang siya.

IamStatements.com

Kumusta naman ang Juan 18: 4-8, 'Nang sinabi ni Jesus, "Ako siya", umatras sila at nahulog sa lupa'?

Sa Juan 18: 4-8, si Jesus ay tumutugon sa mga guwardiya na naghahanap kay “Jesus ng Nazaret.” Si Jesus ay nagpapakilala lamang sa kanyang sarili bilang Jesus ng Nazareth na tinanong ng dalawang beses. Ang mga guwardiya na bumabalik at nahuhulog sa lupa ay hindi nangangahulugang si Jesus ay Makapangyarihang Diyos. Ang pagkakakilanlan ni Cristo bilang Jesus ng Nazaret ay malinaw sa konteksto.  

Juan 18: 4-8 (ESV), Jesus of Nazareth - Ako nga siya

Nang magkagayo'y alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kaniya, at siya'y lumapit at sinabi sa kanila, Sino ang hinahanap ninyo? Sinagot nila siya, "Si Jesus ng Nasaret. " Sinabi sa kanila ni Jesus,Ako nga siya (ego eimi). " Si Judas, na nagtaksil sa kanya, ay nakatayo kasama nila. Nang sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako siya (ego eimi) ”umatras sila at bumagsak sa lupa. Kaya't tinanong niya ulit sila, "Sino ang hinahanap ninyo?" At sinabi nila, “Si Jesus ng Nasaret. " Sumagot si Jesus, “Sinabi ko na sayo na ako he (ego eimi). Kaya't kung hinahanap mo ako, pakawalan mo ang mga taong ito. "

IamStatements.com

Iba pang mga "ako" na pahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan

Nasa ibaba ang mga sipi na may ako (ego eimi) na pahayag ni Cristo sa aklat ni Juan. Ang buong konteksto ng mga talatang ito ay nagpapahiwatig ng isang natatanging pagkakakilanlan at pagkita ng pagkakaiba sa paggalang sa iisang Diyos at Ama.

Juan 4: 25-26 (ESV), darating ang Mesiyas - Ako ay siya (ego eimi)

Sinabi sa kanya ng babae, "Alam kong darating ang Mesiyas (siya na tinawag na Cristo). Pagdating niya, sasabihin niya sa atin ang lahat ng mga bagay. " Sinabi ni Jesus sa kanya, “Ako na nakikipag-usap sa iyo siya ba (ego eimi). "

Juan 6: 35-38 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang tinapay ng buhay

Sinabi sa kanila ni Jesus,Ako ay (ego eimi) ang tinapay ng buhay; sinumang lumapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sinumang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa iyo na nakita mo ako at hindi ka naniniwala. Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil. Sapagka't ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Juan 6: 41-58 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang tinapay ng buhay

Kaya't ang mga Judio ay nagreklamo tungkol sa kanya, sapagkat sinabi niya,Ako ay (ego eimi) ang tinapay na bumaba mula sa langit. " Sinabi nila, “Hindi ba ito si Jesus, na anak ni Jose, na ang ama at ina ay kilala natin? Paano niya masasabi ngayon, 'Ako ay bumaba mula sa langit'? ” Sinagot sila ni Jesus, “Huwag kayong magreklamo. Walang makakapunta sa akin maliban kung ang Ama na nagsugo sa akin ang gumuhit sa kanya. At bubuhayin ko siya sa huling araw. Nasusulat sa mga Propeta, 'At silang lahat ay tuturuan ng Diyos.' Ang sinumang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lumapit sa akinHindi sa sinumang nakakita sa Ama maliban sa mula sa Diyos; nakita na niya ang Ama. Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, ang sinumang maniniwala ay mayroong buhay na walang hanggan. Ako ay (ego eimi) ang tinapay ng buhay. Ang iyong mga ama ay kumain ng mana sa ilang, at namatay sila. Ito ang tinapay na bumababa mula sa pag-angatn, upang ang isa ay makakain nito at hindi mamatay. Ako ay (ego eimi) ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Kung mayroong kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibibigay ko para sa buhay ng mundo ay ang aking laman. "

v52 Nagkaaway ang mga Judio sa kanilang sarili, na sinasabi, Paano mabibigyan sa atin ng taong ito ng kanyang laman na makakain? Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, “Tunay, totoo, sinasabi ko sa inyo, maliban kung kumain kayo ng laman ng ang Anak ng Tao at uminom ng kanyang dugo, wala kang buhay sa iyo. Ang sinumang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siya sa huling araw. Sapagka't ang aking laman ay totoong pagkain, at ang aking dugo ay totoong inumin. Sinumang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako sa kanya. Tulad ng buhay na Ama na nagsugo sa akin, at nabubuhay ako dahil sa Ama, kaya kung sino ang magpakain sa akin, siya rin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi tulad ng tinapay na kinain ng mga magulang, at namatay. Sinumang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. "

Juan 8: 12-18 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang ilaw ng mundo

Muli ay nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi, "Ako ay (ego eimi) ang ilaw ng mundo. Sinumang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, ngunit magkakaroon ng ilaw ng buhay. " Kaya't sinabi sa kaniya ng mga Fariseo, Ikaw ay nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili; ang iyong patotoo ay hindi totoo. ” Sumagot si Jesus, "Kahit na ako ay nagpatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at saan ako pupunta, ngunit hindi mo alam kung saan ako nanggaling o saan ako pupunta. Hukom ka ayon sa laman; Wala akong hinuhusgahan. Gayon pa man kung humusga ako, ang aking paghuhukom ay totoo, sapagkat hindi lamang ako ang naghahukum, ngunit ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Sa iyong Kautusan nasusulat na ang patotoo ni dalawang tao ay totoo. Ako ay (ego eimi) ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. "

Juan 10: 7-11 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang pintuan ng tupa

Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, “Totoo, totoo, sinasabi ko sa inyo, Ako ay (ego eimi) ang pintuan ng tupa. Lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at magnanakaw, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ay (ego eimi) ang pintuan. Kung ang sinumang pumapasok sa akin, siya ay maliligtas, at papasok at lalabas at makakahanap ng pastulan. Ang magnanakaw ay pupunta lamang upang magnakaw at pumatay at sirain. Dumating ako upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon ng sagana. Ako ay (ego eimi) Ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nagbubuwis ng kanyang buhay para sa mga tupa.

Juan 10: 14-17 (ESV), Ako ay (ego eimi) Ang mabuting pastol

"Ako ay (ego eimi) Ang mabuting pastol. Alam ko ang sarili ko at kilala ko ako, tulad ng pagkilala sa akin ng Ama at pagkilala ko sa Ama; at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan na ito. Kailangan ko rin silang dalhin, at makikinig sila sa aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan, isang pastol. Sa kadahilanang ito mahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang mabawi ko ito muli.

Juan 11: 25-27 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang muling pagkabuhay at ang buhay

Sinabi ni Jesus sa kanya,Ako ay (ego eimi) ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sinumang maniniwala sa akin, kahit na siya ay mamatay, mabubuhay pa rin siya; at ang bawat isa na nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? " Sinabi niya sa kaniya, “Oo, Panginoon; Naniniwala ako diyan ikaw ang Cristo, ang Anak ng Diyos, na darating sa mundo. "

Juan 14: 1-6 (ESV),  Ako ay (ego eimi) ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay

“Huwag magulo ang inyong mga puso. Maniwala ka sa Diyos; maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking Ama maraming kwarto. Kung hindi ito nangyari, sasabihin ko ba sa iyo na pupunta ako upang maghanda ng isang lugar para sa iyo? At kung ako ay pupunta at maghanda ng isang lugar para sa iyo, ay babalik ako at dadalhin kita sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon ay naroroon ka rin. At alam mo ang daan patungo sa pupuntahan ko. " Sinabi sa kanya ni Thomas, “Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano natin malalaman ang daan? Ako ay (ego eimi) ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang dumating to ang Ama maliban sa pamamagitan ko. "

Juan 15: 1-10 (ESV), Ako ay (ego eimi) ang totoong puno ng ubas, at ang aking Ama ay ang taniman ng ubas

"Ako ay (ego eimi) ang totoong puno ng ubas, at ang aking Ama ay ang taniman ng ubas. Ang bawat sangay sa akin na hindi namumunga inaalis niya, at bawat sangay na namumunga nag-prun siya, upang ito ay maaaring mamunga nang higit pa. Malinis ka na dahil sa salitang sinabi ko sa iyo. Manatili ka sa akin, at ako sa iyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaaring mamunga nang mag-isa, maliban kung ito ay mananatili sa puno ng ubas, hindi ka rin magagawa, maliban kung ikaw ay manatili sa akin. Ako ay (ego eimi) ang puno ng ubas; ikaw ang mga sanga. Sinumang manatili sa akin at ako sa kanya, siya ang nagbubunga ng maraming prutas, sapagkat bukod sa akin wala kang magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin ay itinatapon siya tulad ng isang sanga at nalalanta; at ang mga sanga ay natipon, itinatapon sa apoy, at sinusunog. Kung manatili ka sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa iyo, tanungin ang anumang nais mo, at ito ay gagawin para sa iyo. Sa pamamagitan nito ang aking Ama ay maluwalhati, na kayo ay magbunga ng maraming prutas at sa gayon patunayan na maging aking mga alagad. Kung paano ako minahal ng Ama, ganon din kita kamahal. Manatili sa aking mahal. 10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad ng aking pagsunod sa mga utos ng aking Ama at manatili sa kanyang pag-ibig.

IamStatements.com
IamStatements.com

Mga Pag-download sa PDF

Trinitary Dogma mula sa isang Unitarian Perspective

Mark M Mattision

download ng pdf:https://focusonthekingdom.org/Trinitarian%20Dogma%20from%20a%20Unitarian%20Perspective.pdf

Sino ang Diyos?

William C. Clark

download ng pdf: https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf

IamStatements.com