Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ang Oneness Delusion
Ang Oneness Delusion

Ang Oneness Delusion

Mga problema sa Doktrina ng Pag-iisa - Modalism

Dito ay ibabalangkas namin ang mga problema sa doktrina ng pagiging isang kasama ang mga pangunahing sanggunian sa banal na kasulatan. Bagaman mayroong higit sa 760 mga daanan ng NT na gumagawa ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at ni Jesus, magtutuon kami sa pinaka-nakakahimok na mga talata na sumasaklaw kay Hesus at sa Ama na magkakahiwalay na mga saksi, ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng persona ng Diyos at ni Jesus, mga karaniwang pagkakaiba sa Bagong Tipan, at mga talata na nagpapakita ng isang pagkakaiba sa paningin. Dagdag dito titingnan natin kung paano kumilos si Jesus alinsunod sa plano ng Diyos bilang isang lingkod, na itinaas / itinalaga ng Diyos si Jesus. Ang isang pangunahing punto ng sanggunian ay kung paano makilala si Jesus ng mga Apostol sa aklat ng Mga Gawa. Ang mga sanggunian ay ibinibigay tungkol sa pangangailangan ng Mesiyas ng propesiya na maging ahente ng Diyos at titingnan natin kung bakit ang pagiging tao ni Cristo ay mahalaga sa Ebanghelyo. Ang mga daanan ay naka-quote sa English Standard Version (ESV) maliban kung ipinahiwatig.                                

Si Jesus at ang Ama ay binibilang bilang dalawang saksi 

Sa Juan 8:16, sinabi ni Hesus na hindi siya naghuhusga nang nag-iisa ngunit "Ako at ang Ama na nagsugo sa akin." Hindi kung saan sa Bagong Tipan ang pagkakaiba sa pagitan ng Persona ng Diyos at ng ni Jesus na mas malinaw. Ito ay sapagkat sa talata 17, tinukoy ni Jesus ang Batas na nagsasaad na "ang patotoo ng dalawang tao ay totoo." Binibilang ni Jesus ang kanyang sarili at ang kanyang Ama bilang dalawang tao nang sinabi niya sa talata 18, "Ako ang nakikikinig tungkol sa aking sarili, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin."

Juan 8: 16-18, Si Jesus at ang Ama ay dalawang saksi

16 Gayunpaman kahit na ako ang humusga, ang aking paghuhukom ay totoo, sapagkat hindi lamang ako ang naghahusga, ngunit Ako at ang Ama na nagsugo sa akin. 17 Sa iyong Kautusan nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. 18 Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, at ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. "

Malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng persona ng Diyos at ni Jesus

Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng pinakamatibay na pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at ni Jesus hindi lamang sa pagtukoy sa kanila na magkakahiwalay na tao ngunit nagbibigay din ng pagkakaiba tungkol sa ontology (ang Ama na kinikilala bilang Diyos na higit sa lahat)

John 8: 42, Galing ako sa Diyos at narito ako - hindi ako nagmumula sa aking sariling pag-ibig, ngunit sinugo niya ako

42 Sinabi sa kanila ni Jesus, “Kung ang Diyos ang inyong Ama, ibigin ninyo ako, para sa Galing ako sa Diyos at nandito ako. Naparito ako hindi sa aking sariling pagsang-ayon, ngunit sinugo niya ako.

Juan 8:54, Ito ang aking Ama na niluluwalhati ako

54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos. '

Juan 10: 14-18, Alam ko ang aking sarili at ang aking sarili ay kilala ako, tulad ng pagkilala sa akin ng Ama at pagkilala ko sa Ama

14 Ako ang mabuting pastol. Alam ko ang aking sarili at ang aking sarili ay kilala ako, 15 tulad ng pagkilala sa akin ng Ama at pagkilala ko sa Ama; at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. 16 At mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan na ito. Kailangan ko rin silang dalhin, at makikinig sila sa aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan, isang pastol. 17 Dahil dito mahal ako ng Ama, sapagkat ibinubuhos ko ang aking buhay na baka kunin ko ulit. 18 Walang kumukuha ito sa akin, ngunit inilalagay ko ito sa aking sariling pagsang-ayon. May awtoridad akong ibigay ito, at may awtoridad akong kunin ito muli. Ang pagsingil na ito ay natanggap ko mula sa aking Ama. "

Juan 10:29, Ang aking Ama ay higit sa lahat

29 Ang aking ama, sino ang nagbigay ng mga ito sa akin, ay higit sa lahat, at walang sinumang makakakuha sa kanila mula sa kamay ng Ama.

Juan 14: 9-12, Pupunta ako sa Ama

9 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Matagal ko na ba akong nakasama, at hindi mo pa rin ako kilala, Felipe? Sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo masasabi na, 'Ipakita sa amin ang Ama'? 10 Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinabi ko sa iyo ay hindi ko sinasalita sa sarili kong awtoridad, ngunit ang Ama na nananahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. 11 Maniwala ka sa akin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o kung hindi maniwala dahil sa mga gawa mismo. 12 "Tunay, totoo, sinasabi ko sa iyo, ang sinumang maniniwala sa akin ay gagawa rin ng mga gawa na aking ginagawa; at higit na dakilang mga gawa ang gagawin niya, sapagkat Pupunta ako sa Ama.

Juan 14: 20-24, Pupunta tayo sa kanya at makakasama namin siya

20 Sa araw na iyon malalaman mo na ako ay nasa aking Ama, at ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo. 21 Sinumang mayroong aking mga utos at sumusunod sa mga ito, siya ang nagmamahal sa akin. At ang umiibig sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at mamahalin ko siya at ipapakita ang aking sarili sa kanya. ” 22 Sinabi sa kaniya ni Judas (hindi si Iscariote), Panginoon, paano ka magpapakita sa amin ng iyong sarili, at hindi sa sanglibutan? 23 Sinagot siya ni Jesus, “Kung sinoman ang magmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita, at ang aking Mahal siya ni Itay, at we ay lalapit sa kanya at gagawa natin kasama niya siya sa bahay. 24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi ng Ama na nagsugo sa akin.

Juan 14:28, Tang Ama ay higit sa akin

28 Narinig mo ang sinabi ko sa iyo, 'Aalis ako, at pupunta ako sa iyo.' Kung mahal mo ako, magalak ka sana, kasi Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit sa akin.

Juan 17: 1-3, ikaw ang tanging totoong Diyos at Jesucristo na kanyang isinugo

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, “Pare, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 yamang binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo.

Juan 20:17, aakyat ako sa aking Diyos at iyong Diyos

17 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat Hindi pa ako aakyat sa Ama; ngunit puntahan mo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, 'Aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos. '"

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

Sa isang mahigpit na kahulugan sa kategorya ng "mga diyos" mayroong isang Diyos na Ama. Sa kategorya ng "mga panginoon" mayroong isang Panginoon, si Jesucristo. Ginawa siyang kapwa Lord at Christ ng Diyos (Gawa 2:36, Fil 2: 8-11)

Mga Gawa 2:36, Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ang Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Kristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. ”

Mga Gawa 3:18, inihula ng Diyos na ang kanyang Cristo ay magdurusa

18 Pero ano Diyos hinulaan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Cristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya.

Mga Gawa 4:26, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Dinihugan

26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon. laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'-

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, lubos na siya ay tinangan ng Diyos at iginawad

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

1 Timoteo 2: 5-6, May isang Diyos at iisa ang tagapamagitan

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

Ang tagapamagitan ay isang independiyenteng tao mula sa Diyos na kanyang namamagitan. 

1 Corinto 11: 3, ang ulo ni Cristo ay ang Diyos

3 Ngunit nais kong maunawaan mo iyon ang ulo ng bawat tao ay si Cristo, ang ulo ng isang asawa ay ang kanyang asawa, at ang ulo ni Cristo ay ang Diyos.

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na aming Ama at ng Panginoong Jesucristo.  3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

Colosas 1: 3, Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Palagi kaming nagpapasalamat Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ipinagdarasal namin kayo

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

Ang Diyos ay nagpunta sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos?

Apocalipsis 11:15, kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Cristo

15 Nang magkagayo'y hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang pakakak, at may malakas na tinig sa langit, na sinasabi, Ang kaharian ng sanglibutan ay naging ang kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Cristo, at siya ay maghahari magpakailanman at magpakailanman. "

Ang Apocalipsis 12:10, ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo

10 At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabing, "Ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo narito, sapagka't ang nagsusumbong sa ating mga kapatid ay natapon, na inaakusahan sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Dios.

Pahayag 20: 6, Mga Pari ng Diyos at ni Cristo

6 Mapalad at banal ang nakikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli! Higit sa ganoong ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Cristo, at sila ay maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon.

Karaniwang Pagkakaiba sa Bagong Tipan

Sa isang mahigpit na kahulugan, mayroong isang Diyos, ang Ama, na nagmula sa kanya ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral at isang Panginoon, si Jesucristo na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral. (1 Cor 8: 6) Kaalinsabay nito, maraming sanggunian sa banal na kasulatan (15x) ang gumagamit ng term na "Diyos" na tumutukoy sa Ama at salitang "Panginoon" na nauukol kay Jesus. Ang karaniwang pariralang ginamit sa pagbati ni Paul ay, "Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo". Kasama sa mga sanggunian na ito ang Roma 1: 7, Roma 15: 6, 1 Corinto 1: 3, 1 Corinto 8: 6, 2 Corinto 1: 2-3, 2 Corinto 11:31, Galacia 1: 1-3, Mga Taga Efeso 1: 2 -3, Mga Taga Efeso 1:17, Mga Taga-Efeso 5:20, Mga Taga-Efeso 6:23, Mga Taga Filipos 1: 2, Mga Taga-Filipos 2:11, Mga Taga-Colosas 1: 3, 1 Pedro 1: 2-3.

Maraming mga sanggunian sa banal na kasulatan (15x) ang nagsasabi na binuhay ng Diyos si Hesus mula sa mga patay, na nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ni Jesus na binuhay at ng Diyos na nagbuhay sa kanya. Kasama sa mga sanggunian na ito ang Gawa 2:23, Gawa 2:32, Gawa 3:15, Gawa 4:10, Gawa 5:30, Gawa 10:40, Gawa 13:30, Gawa 13:37, Roma 6: 4, Roma 10 : 9, 1 Corinto 6:15, 1 Corinto 15:15, Galacia 1: 1, Colosas 2:12, at 1 Pedro 1:21.

Mayroong maraming mga sanggunian sa banal na kasulatan (13x) na tumutukoy kay Jesus na nasa "kanang kamay ng Diyos" na nagpapahiwatig ng pagkakaiba ng Diyos at kay Jesus na nasa kanang kamay niya. Kasama ang mga sanggunian na ito. Marcos 16: 9, Lucas 22:69, Mga Gawa 2:33, Mga Gawa 5:31, Mga Gawa 7: 55-56, Roma 8:34, Mga Taga-Efeso 1: 17-19, Mga Taga-Colosas 3: 1, Mga Hebreyo 1: 3, Mga Hebreo 8: 1, Hebreo 10:12, Hebreo 12: 2, at 1 Pedro 3:22. Alinsunod dito, ito lamang ang nag-iisang Diyos at Ama na literal na Diyos, at si Jesus ay kumikilos sa ngalan ng Diyos bilang kanang kamay ng Diyos.

Pagkakaiba sa paningin sa pagitan ng Diyos at ni Jesus

Mga Gawa 7: 55-56, nakita ni Esteban ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus sa kanang kamay ng Diyos

55 Ngunit siya, na puno ng Banal na Espiritu, ay nakatingin sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. 56 At sinabi niya, Narito, nakikita ko ang langit na nakabukas, at ang Anak ng Tao na nakatayo sa kanan ng Diyos.

Ang Apocalipsis 5: 6-12, ang kordero na malapit sa trono, ay kumuha ng scroll mula sa Diyos sa trono

6 At sa pagitan ng trono at ng apat na buhay na nilalang at sa mga matanda ay nakita ko ang isang Kordero na nakatayo, na parang pinatay, na may pitong sungay at may pitong mata, na ang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong lupa. 7 At siya'y yumaon at kinuha ang balot mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 8 At nang makuha niya ang scroll, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na matanda ay nahulog sa harap ng Cordero, na ang bawat isa ay may alpa, at mga gintong mangkok na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9 At umawit sila ng isang bagong awit, na sinasabi, Karapat-dapat kang kumuha ng scroll at upang buksan ang mga tatak nito, sapagka't ikaw ay pinatay, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Dios mula sa bawat tribo at wika at tao at bansa, 10 at ginawa mo silang isang kaharian at mga pari sa aming Diyos, at maghahari sila sa mundo. ”

Pahayag 7: 15-16, ang Diyos ay nasa trono - ang kordero ay nasa gitna ng trono

15 "Samakatuwid sila ay bago ang trono ng Diyos, at paglingkuran siya araw at gabi sa kanyang templo; at siya na nakaupo sa trono ay ilalagay sila sa kanyang presensya. 16 Hindi na sila magugutom, ni uhaw man; ang araw ay hindi tatamaan sa kanila, o ng anumang nakakapaso na init. 17 Para sa Kordero sa gitna ng trono ay magiging kanilang pastol, at gagabayan niya sila sa mga bukal ng buhay na tubig, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. "

Ang modalism ay nagreresulta sa dalawang kay Jesus

Sa pagsangguni sa Apocalipsis 5, Kung sasabihin mong ang Kordero (sa pagitan ng trono at ng apat na buhay na nilalang) ay si Jesus at ang Diyos (na nakaupo sa trono) ay si Jesus din. Pagkatapos ang resulta ay ang pagkuha ni Jesus ng scroll mula sa kanang kamay ni Jesus - dalawang kay Jesus

Apocalipsis 5: 6-12 

6 At sa pagitan ng trono at ng apat na buhay na nilalang at sa mga matanda ay nakita ko ang isang Kordero na nakatayo, na parang pinatay, na may pitong sungay at may pitong mata, na ang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong lupa. 7 At siya'y yumaon at kinuha ang balot mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 8 At nang makuha niya ang scroll, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na matanda ay nahulog sa harap ng Cordero, na ang bawat isa ay may alpa, at mga gintong mangkok na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9 At umawit sila ng isang bagong awit, na sinasabi, Karapat-dapat kang kumuha ng scroll at upang buksan ang mga tatak nito, sapagka't ikaw ay pinatay, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Dios mula sa bawat tribo at wika at tao at bansa, 10 at ginawa mo silang isang kaharian at mga pari sa aming Diyos, at maghahari sila sa mundo. ”

Kumilos si Jesus alinsunod sa plano ng Diyos (hindi sa kanya) bilang isang lingkod

Mateo 12:18, "Narito ang aking lingkod na aking pinili"

 18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Juan 4:34, "Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin"

34 Sinabi sa kanila ni Jesus,Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at upang magawa ang kanyang gawain.

Juan 5:30, "Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin"

30 “Wala akong magagawa nang mag-isa. Tulad ng naririnig ko, humahatol ako, at ang aking paghuhusga ay makatarungan, sapagkat Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Juan 7: 16-18, "Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin."

16 Kaya't sinagot sila ni Jesus,Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. 17 Kung nais ng sinuman na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang aral ay mula sa Diyos o kung nagsasalita ako sa sarili kong awtoridad. 18 Ang nagsasalita sa kanyang sariling awtoridad ay naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian; pero ang naghahanap ng kaluwalhatian sa nagsugo sa kaniya ay totoo, at sa kanya ay walang kasinungalingan.

Juan 8: 26-29, nagsalita si Jesus na itinuro sa kanya ng Ama

6 Marami akong sasabihin tungkol sa iyo at maraming huhusgahan, ngunit ang nagsugo sa akin ay totoo, at ipinapahayag ko sa mundo ang narinig ko sa kanya. " 27 Hindi nila naintindihan na nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, “Kapag naitaas ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako ang siya, at iyon Wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. 29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaan mag-isa, dahil palagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. "

Juan 12: 49-50, Ang nagsugo sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang utos - kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin

49 para Hindi ako nagsasalita sa sarili kong awtoridad, ngunit ang Ama na nagsugo sa akin ay binigyan niya ako ng isang utos — kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin.. 50 At alam kong ang utos niya ay buhay na walang hanggan. Kung ano ang sinasabi ko, samakatuwid, Sinasabi ko tulad ng sinabi sa akin ng Ama. "

Juan 14:24, "Ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama"

24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama sino ang nagpadala sa akin.

Juan 15:10, "Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig"

10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad din ng Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig.

Gawa 2: 22-24, "Ang isang tao ay naibigay na ayon sa plano at kaalaman ng Diyos"

22 "Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Jesus of Nazareth, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, ipinako mo sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin. 24 Binuhay siya ng Diyos, pinakawalan ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito.

Gawa 3:26, "Binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod"

26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

1 Pedro 2:23, Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kaniya na humahatol nang makatarungan

23 Nang siya ay mabastusan, hindi siya tumungo bilang kapalit; nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na nangahatol nang makatarungan.

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Mga Taga Filipos 2: 8-11, Nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Kaya't siya ay itinaas ng mataas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan. 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Itinaas / itinalaga ng Diyos si Hesus 

Mga Gawa 10:42, siya ang hinirang ng Diyos upang maging Hukom

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang maging hukom ng buhay at ng patay.

1 Mga Taga Corinto 15: 24-27, inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa

24 Pagkatapos ay darating ang wakas, nang maihatid niya ang kaharian sa Diyos Ama matapos na sirain ang bawat pamamahala at bawat awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagka't siya ay dapat maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 26 Ang huling kaaway na nawasak ay ang kamatayan. 27 para sa "Ang Diyos ay naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngunit kapag sinabi nito, "lahat ng mga bagay ay napailalim," malinaw na siya ay walang kasama na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanya.

Mga Taga-Efeso 1: 17-21, binuhat siya ng Diyos at pinaupo sa kanan sa mga makalangit na lugar

17 na ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay maaaring bigyan ka ng espiritu ng karunungan at ng paghahayag sa kaalaman mo, 18 na may ilaw ng iyong mga puso na naliwanagan, upang iyong maalaman kung ano ang pag-asang tumawag sa iyo, ano ang mga kayamanan ng kaniyang maluwalhating mana sa mga banal. 19 at ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa amin na naniwala, ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan 20 na siya ay nagtrabaho kay Cristo noong binuhay niya siya mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na lugar, 21 malayo sa lahat ng panuntunan at awtoridad at kapangyarihan at kapangyarihan, at higit sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati na rin sa darating. Mga Taga-Efeso. 22 At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay sa kaniya bilang pinuno ng lahat ng mga bagay sa simbahan, 23 na siyang katawan niya, ang kapunuan niya na pumupuno sa lahat sa lahat.

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, si Jesus ay dakilain dahil sa kanyang pagsunod

8 At natagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Mga Hebreo 1: 9, Pinahiran ka ng Diyos, iyong Diyos

9 Inibig mo ang katuwiran at kinapootan ang kasamaan; samakatuwid ang Diyos, iyong Diyos, ay pinahiran ka  na may langis ng kasiyahan na lampas sa iyong mga kasama. ”

Hebreo 2: 5-8, Itinaas ng Diyos ang isang taong mas mababa kaysa sa mga anghel

5 Sapagka't hindi sa mga anghel ang napailalim ng Diyos sa darating na mundo, na sinasabi natin. 6 Ito ay pinatunayan sa isang lugar, "Ano ang tao, na naaalala mo siya, o ang anak ng tao, na pangalagaan mo siya? 7 Ginawa mo siya para sa isang maliit na habang mas mababa kaysa sa mga anghel; pinuronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, 8 paglalagay ng lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. "

Mga Hebreo 4: 15-5: 6, Ang bawat mataas na saserdote na itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

15 para wala tayong isang mataas na saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isang sa bawat respeto ay tinukso tulad natin, ngunit walang kasalanan. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan. 5: 1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya ng nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Sa Mga Hebreong 5: 8-10, si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Paano nakilala si Jesus ng mga Apostol

Ang aklat ng Mga Gawa ay magkakasunod na eksaktong ipinahayag ng mga pinili ni Cristo tungkol sa kung sino si Jesus. Ang patotoo ng Apostoliko kay Hesus ay ang “ang Cristo ay si Jesus” (Gawa 2:36, Gawa 3: 18-20, Gawa 5:42, Gawa 9: 20-22, Gawa 17: 1-3, Gawa 18: 5, Gawa 18:28) Malinaw na ang pangunahing katuruang Apostoliko ay na si Jesus ang Mesiyas (hindi na siya mismo ay Diyos)

Mga Gawa 2: 22-28, ipinangangaral ni Pedro ang pagkabuhay na mag-uli

22 Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Si Jesus ng Nasaret, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at mga palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna mo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, iyong ipinako sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin.. 24 Binuhay siya ng Diyos, tinatanggal ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito. 25 Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, "'Nakita ko ang Panginoon palagi sa harap ko, sapagkat siya ay nasa aking kanan upang hindi ako matog; 26 samakatuwid ang aking puso ay natuwa, at ang aking dila ay nagalak; ang aking laman din ay tatahan sa pag-asa. 27 Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, o hayaang makita ang iyong Banal na makakita ng kabulukan. 28 Pinakilala mo sa akin ang mga landas ng buhay; gagawin mo akong puno ng kagalakan sa iyong presensya. '

Gawa 2: 29-36, nangangaral si Pedro, "Ginawa siyang (Jesus) ng Diyos na parehong Panginoon at Cristo"

32 Itong Jesus Diyos na binuhay muli, at doon lahat tayo ay mga saksi. 33 Dahil dito ay naitaas sa kanang kamay ng Diyos, at natanggap mula sa Ama ang pangako ng Banal na Espiritu, ay ibinuhos niya ito na nakikita at naririnig ng inyong sarili. 34 Sapagkat si David ay hindi umakyat sa langit, ngunit siya mismo ang nagsabi, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan, 35 hanggang sa gawin kong mga tuntungan ng iyong mga kaaway. 36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

Mga Gawa 3:13, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Hesus

13 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya.

Mga Gawa 3: 17-26, ipinangangaral ni Pedro si Jesus na Cristo (Mesiyas) ng Diyos

17 “At ngayon, mga kapatid, alam kong kumilos kayo sa kamangmangan, tulad ng ginawa ng inyong mga pinuno. 18 Ngunit kung ano ang inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, iyon ang kanyang Kristo magdurusa, sa gayon natupad niya. 19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-refresh ay magmula sa presensya ng Panginoon, at upang siya ay magpadala ang Kristo na itinalaga para sa iyo, Jesus, 21 na siyang tatanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. 24 At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa. 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Mga Gawa 5: 30-32, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. 32 At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya. "

Mga Gawa 5:42, Ang pangunahing mensahe ng mga Apostol - "ang Cristo (Mesiyas) ay si Jesus"

42 At araw-araw, sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 9: 20-22, ang mensahe ni Saul nang nagsimula siyang mangaral

20 At pagdaka'y ipinahayag niya si Jesus sa mga sinagoga, na sinasabi,Siya ang Anak ng Diyos. " 21 At ang lahat ng nakarinig sa kaniya ay namangha at sinabi, Hindi ba ito ang taong nagpahamak sa Jerusalem ng mga nagsisitawag sa pangalang ito? At hindi ba siya naparito para sa hangaring ito, upang dalhin sila na nakatali sa harap ng mga punong saserdote? " 22 Datapuwa't si Saul ay lalong lumakas sa lakas, at ginulo ang mga Judio na naninirahan sa Damasco sa pamamagitan ng pagpapatunay na si Jesus ang Cristo.

Mga Gawa 10: 34-43, nangangaral si Pedro sa mga Hentil

34 Kaya't binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi: 35 ngunit sa bawat bansa ang sinumang may takot sa kaniya at gumawa ng tama ay tanggap sa kanya. 36 Tungkol sa salitang ipinadala niya sa Israel, na nangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo (siya ang Panginoon ng lahat), 37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. 39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at ng mga patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Mga Gawa 13: 36-41, Pagpapatawad sa pamamagitan ni Cristo

36 Para kay David, pagkatapos niyang paglingkuran ang layunin ng Diyos sa kanyang sariling henerasyon, nakatulog at nahiga kasama ng kanyang mga magulang at nakita ang kabulukan. 37 ngunit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. 38 Hayaan ninyong malaman sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng lalaking ito kapatawaran ng mga kasalanan ay inihayag sa iyo, 39 at sa pamamagitan niya ang bawa't sumasampalataya ay mapalaya mula sa lahat ng bagay na kung saan hindi kayo mapalaya ng kautusan ni Moises. 40 Magingat kayo, samakatuwid, baka mangyari ang sinabi sa mga Propeta: 41 “'Narito, kayong mga nanunuya, mangha kayo at mangamatay; sapagkat gumagawa ako ng isang gawain sa iyong mga araw, isang gawaing hindi ka maniniwala, kahit na sabihin ito sa iyo ng isa. '”

Mga Gawa 17: 1-3, Ang Pangangaral ni Pablo sa Tesalonica

At pagdaan nila sa Amphipolis at Apollonia, ay dumating sila sa Tesalonica, kung saan may isang sinagoga ng mga Judio. 2 At si Pablo ay pumasok, gaya ng nakagawian niya, at sa tatlong araw na Sabado ay nakikipagtalo sa kanila sa mga Kasulatan. 3 nagpapaliwanag at pinatunayan iyon kinakailangan upang maghirap si Cristo at bumangon mula sa mga patay, at sinasabing,Ang Jesus na ito, na ipinapahayag ko sa iyo, ay ang Cristo. "

Mga Gawa 17: 30-31, Si Paul sa Athens

  30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 sapagkat itinakda niya ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Mga Gawa 18: 5, ang pangangaral ni Pablo sa Corinto

5 Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, si Paul ay nasakop ng salita, na nagpatotoo sa mga Judio na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 18:28, mensahe ni Pablo sa mga Hudyo

28 sapagkat siya ay makapangyarihang pinabulaanan ang mga Judio sa publiko, na ipinakikita ng Banal na Kasulatan na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 26: 15-23, Patotoo ni Pablo sa kanyang pagbabalik-loob

 15 At sinabi ko, 'Sino ka, Panginoon?' At sinabi ng Panginoon, 'Ako si Jesus na iyong inuusig. 16 Ngunit bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa, sapagkat ikaw ay napakita sa iyo para sa hangaring ito, na italaga kita bilang isang lingkod at saksi sa mga bagay na nakita mo ako at sa mga kung saan ako magpapakita sa iyo. 17 na nagliligtas sa iyo mula sa iyong bayan at mula sa mga Gentil, na aking pinapadalhan sa iyo 18 upang buksan ang kanilang mga mata, upang sila ay lumiko mula sa kadiliman patungo sa ilaw at mula sa kapangyarihan ni satanas patungo sa Diyos, upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at isang lugar sa mga pinabanal ng pananampalataya sa akin. ' 19 "Samakatuwid, O Haring Agripa, hindi ako sumuway sa makalangit na pangitain, 20 Datapuwa't ipinahayag ko muna sa kanila sa Damasco, pagkatapos sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at sa mga Gentil din. na sila ay magsisi at magbalik sa Diyos, na nagsasagawa ng mga gawa na naaayon sa kanilang pagsisisi. 21 Dahil dito dinakip ako ng mga Judio sa templo at sinubukan akong patayin. 22 Hanggang sa ngayon ay mayroon akong tulong na nagmumula sa Diyos, at sa gayon ay nakatayo ako rito na nagpapatotoo sa kapwa maliit at dakila, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na magaganap: 23 na ang Cristo ay dapat maghirap at na, sa pamamagitan ng pagiging unang bumangon mula sa mga patay, siya ay maghahayag ng ilaw kapwa sa ating mga tao at sa mga Gentil. "

Ang Mesiyas ng propesiya ay ahente ng Diyos

Ang mga hula ng Mesiyanikong Lumang Tipan (Tanakh) ay naglalarawan sa darating na anak ng tao bilang isang ahente ng Diyos na sa pamamagitan niya ay magtatatag ang Diyos ng isang walang hanggang pagkasaserdote at kaharian. Ang mga quote ay mula sa English Standard Version (ESV) maliban kung ipinahiwatig. 

Deuteronomio 18: 15-19, "Ang Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta - ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig"

15 "Tsiya na iyong PANGINOONG Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid — sa kaniya ka makikinig- 16 Kung paanong hiniling mo sa Panginoon mong Dios sa Horeb, sa araw ng pagpupulong, na iyong sinabi, Huwag mo akong pakinggan muli ang tinig ng Panginoon kong Dios, o makita pa ang dakilang apoy na ito, upang mamatay ako. 17 At sinabi ng Panginoon sa akin, Tama sila sa kanilang sinalita. 18 Magbabangon ako para sa kanila ng isang propeta na tulad mo mula sa kanilang mga kapatid. At ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasalitain niya sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa kanya. 19 At sinumang hindi makinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, ako mismo ang hihingin sa kaniya.

Mga Awit 110: 1-6, "Ang PANGINOON ay nagsabi sa aking Panginoon"

1 Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon: "Umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng mga paa. " 2 Ang Panginoon ay nagpapadala mula sa Sion ng iyong makapangyarihang setro. Magmando sa gitna ng iyong mga kaaway! 3 Ang iyong bayan ay mag-aalay ng kanilang sarili ng malaya sa araw ng iyong kapangyarihan, sa mga banal na kasuutan; mula sa sinapupunan ng umaga, ang hamog ng iyong kabataan ay magiging iyo. 4 Ang PANGINOON ay nanumpa at hindi magbabago,Ikaw ay isang pari magpakailanman alinsunod sa pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. " 5 Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay; sisirain niya ang mga hari sa araw ng kanyang poot. 6 Siya ang magsasagawa ng paghuhukom sa mga bansa, na punan sila ng mga bangkay; masisira niya ang mga pinuno sa buong lupa.

Mga Awit 8: 4-6, "Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay"

4 ano ang tao na naaalala mo sa kanya, at ang anak ng tao na nagmamalasakit ka sa kanya 5 Gayon ma'y ginawa mo siyang medyo mas mababa kaysa sa mga makalangit na nilalang at pinuronalan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. 6 Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa,

Mga Awit 110: 1 (LSV), YHWH sa aking Panginoon

ISANG SALITA NI DAVID. Isang deklarasyon ng YHWH sa aking Panginoon"Umupo ka sa kanang kamay ko, || Hanggang sa gawin kong mga tungkulin ang iyong mga kaaway. ”

Isaias 9: 6-7, "Sa amin ipinanganak ang isang bata, sa amin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki"

6 Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki; at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggan na Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa pagdaragdag ng kanyang pamahalaan at ng kapayapaan ay walang katapusan, sa trono ni David at sa ibabaw ng kanyang kaharian, upang maitaguyod ito at itaguyod ito ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Ang sigasig ng PANGINOON ng mga hukbo ay gagawa nito.

Isaias 52:13, "Ang aking lingkod ay kikilos nang matalino"

13 Narito, aking lingkod ay kikilos nang matalino; siya ay magiging mataas at itataas, at itataas.

Isaias 53: 10-12, "Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ang matuwid, ang aking lingkod, ay gagawing maraming mabilang”

10 Gayon ma'y ang kalooban ng PANGINOON na durugin siya; pinasubo niya siya; kapag ang kanyang kaluluwa ay naghahandog para sa pagkakasala, makikita niya ang kanyang supling; pahabain niya ang kanyang mga araw; ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. 11 Mula sa hirap ng kanyang kaluluwa siya ay makakakita at mabubusog; sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay ang matuwid, aking lingkod, gumawa ng marami upang mabilang na matuwid, at siya ay magdadala ng kanilang mga kasamaan. 12 Kaya't hahatiin ko siya sa isang bahagi sa marami, at hahatiin niya ang samsam sa malakas, sapagkat ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at nabilang kasama ng mga lumalabag; gayon pa man dinala niya ang kasalanan ng marami, at gumagawa ng pamamagitan para sa mga nagkasala.

Si Hesus na tumutukoy sa panalangin ng mga apostoliko para sa pagpapalakas 

Itinuro ng mga apostol ang kanilang panalangin sa Ama at sa paggawa nito tinukoy nila si Jesus bilang "iyong banal na lingkod na si Jesus." Naintindihan nila na si Jesus ay ahente ng Diyos.

Mga Gawa 4: 24-31, Ang mga naniniwala ay nanalangin sa Ama ng "pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus"

24 … Sabay nilang itinaas ang kanilang mga tinig sa Diyos at sinabing, “Soberanong Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nandoon, 25 Na sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay nagsabi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Bakit mo nagngalit ang mga Gentil, at ang mga bayan ay walang kabuluhan? 26 Ang mga hari sa lupa ay nagtakda, at ang mga pinuno ay natipon, laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran'- 27 sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, 28 upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap. 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. " 31 At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan.

Ang mahahalagang sangkatauhan ni Kristo

Ang 1 Timoteo 2: 5-6, ay nagbubuod ng Ebanghelyo sa isang pangungusap, "Sapagkat may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na ang patotoo na ibinigay sa tamang oras. " Ito ang tinukoy ni Paul bilang "kaalaman sa katotohanan" sa talata 4 na nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay lumapit at maligtas ng. Sa kadahilanang ito sa talata 7 na hinirang si Pablo na isang mangangaral at isang apostol, isang guro ng mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.

1 Timoteo 2: 3-7 (ESV)

3 Mabuti ito, at nakalulugod ito sa paningin ng Diyos ating Tagapagligtas4 Na hinahangad na ang lahat ng mga tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan5 Sapagkat may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras7 Para sa mga ito, ako ay hinirang na isang mangangaral at isang apostol (Sinasabi ko ang totoo, hindi ako nagsisinungaling), isang guro ng mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.

1 Tim 2: 5-6 ay naka-frame bilang katotohanan ng Ebanghelyo. Ano ang pangunahing katotohanan na ito? Ito ay buod tulad ng sumusunod:

  1. May isang Diyos (ang Diyos ay ating Tagapagligtas at hinahangad na ang lahat ng mga tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan)
  2. Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao
  3. Ang tagapamagitan ay isang lalaki
  4. Ang tagapamagitan ay si Cristo (ang Mesiyas) na si Jesus
  5. Ang tagapamagitan ay nagbigay ng kanyang sarili bilang isang pantubos para sa lahat
  6. Ang patotoo ng Mesiyas ay ibinigay sa tamang oras. (ibig sabihin, ayon sa itinakdang plano ng Diyos)

Ang lahat ng mga puntos sa itaas ay kritikal sa aming pag-unawa sa pagkakakilanlan ng Diyos at ni Jesus at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Dito nakikilala si Jesus mula sa Diyos sa apat na paraan:

 1. Si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao
 2. Si Jesus ay isang tao
 3. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat
 4. Si Jesus ang Mesiyas ng plano ng Diyos

Ang apat na mga aspeto ng kung sino si Jesus ay nagpapatunay na ang pagiging tao ni Hesus ay pangunahing nilalaman ng mensahe ng Ebanghelyo. Naaayon sa mga pamantayang ito, si Jesus ay hindi maaaring maging Diyos sa isang literal na ontological na kahulugan:

1. Ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay isang magkakahiwalay na partido mula sa Diyos at mga lalaking nakikialam niya. Iyon ay isang tagapamagitan ay isang third party. Mayroon lamang isang Diyos, kaya ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos ay dapat magkaroon ng isang hiwalay na pagkakaiba sa ontolohiko mula sa Diyos. 

2. Ang tagapamagitan ay isang lalaki. Ang Diyos ay hindi at hindi maaaring maging isang tao. Ang Diyos ay walang hanggan, ang tao ay may hangganan. Ang walang hanggan ay hindi maaaring wakasan at manatiling walang hanggan. Ang tao ay nakasalalay sa oxygen, pagkain at tubig. Ang Diyos ay umaasa sa wala. Ang tao ay mortal habang ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos na walang kamatayan ay hindi maaaring mamatay sa pamamagitan ng kahulugan. Ang mga ontolohikal na pag-uuri ng Diyos kumpara sa tao ay kategorya ayon sa mga pagkakaiba-iba na hindi matatawid.

3. Ang tagapamagitan ay nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Hindi maaaring ibigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang pantubos tulad ng Diyos ay hindi nababago at hindi maaaring mamatay. Sa halip kinakailangan na ang lunas para sa kasalanan ng tao ay isang uri ng Adan - isang tao na nilikha na katulad ng unang Adan - isang direktang likha ng Diyos na ginawa nang walang kasalanan. 

4. Ang tagapamagitan ay ang Mesiyas (Cristo) ng plano ng Diyos na inihula ng mga propeta. Ang Mesiyas ng propesiya ay isang ahente ng tao ng Diyos - ang "Anak ng Tao"

Ang pagiging tao ni Cristo ay mahalaga sa ebanghelyo tulad ng ipinakita sa link sa ibaba. Ang Diyos ay hindi isang tao ngunit ang Mesiyas ng propesiya ay kinakailangang isang lingkod ng Diyos - ang kanyang pinahiran bilang si Jesus ay Anak ng Tao ng mga mesiyanong hula. Si Adan ay isang uri ng darating at si Jesus ang huling Adan. Ang pagbabayad-sala ay sa pamamagitan ng laman at dugo ng katawang Mesiyas (Christ). Si Jesus, ang ating mataas na saserdote ay namamagitan sa isang mas mahusay na tipan sa kanyang sariling dugo. Si Hesus ay isang lingkod ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang Diyos at Ama ni Jesus. Itinaas ng Diyos na ating tagapagligtas si Hesus sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas. Ang Anak ng Tao ay nakalaan upang hatulan ang mundo sa katuwiran. 

Paano si Jesus ay Diyos nang walang Diyos sa isang ontolohikal na kahulugan?

Ang mga ahente ng Diyos ay tinawag na Diyos. Si Jesus ay maaaring tawaging Diyos sapagkat siya ay kumakatawan sa Diyos. 

Sa kaisipang Hebrew, ang unang sanhi o panghuli na sanhi ay hindi laging nakikilala mula sa pangalawang o malapit na mga sanhi. Iyon ay upang sabihin, ang punong-guro ay hindi laging malinaw na nakikilala form na ahente (ang isang kinomisyon upang magsagawa ng isang kilos sa ngalan ng iba pa). Minsan ang ahente na nakatayo para sa punong-guro, ay itinuturing na kung siya mismo ang punong-guro, kahit na hindi ito literal. Ang punong-guro at ahente ay mananatiling dalawang natatanging tao. Ang ahente na kumikilos at nagsasalita para sa punong-guro ay ang punong-guro sa pamamagitan ng proxy (isang taong pinahintulutan na kumilos para sa iba pa). 

Ang salitang Hebrew para sa ahente o ligal na emisaryo ay Shaliach na maihahambing sa mundo ng Greek Mga Apostolos at salitang Ingles na Apostol. Ang isang apostol ay isang ahente na kinomisyon ng isang punong-guro. Nabasa natin sa Hebreo 3: 1-2, si Hesus ay ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat at tapat sa kanya na humirang sa kanya, tulad din ni Moises na matapat din sa buong bahay ng Diyos.

ahente, Encyclopedia of the Jewish Religion, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, p. 15.

Ahente (Hebrew. Shaliach); Ang pangunahing punto ng batas ng ahensya ng mga Hudyo ay ipinahayag sa dikta, "ang ahente ng isang tao ay itinuturing na tao mismo" (Ned. 72B; Kidd, 41b) Samakatuwid, ang anumang kilos na ginawa ng isang wastong hinirang na ahente ay itinuturing na na ginawa ng punong-guro, na samakatuwid ay mayroong buong responsibilidad para dito. 

Kumusta naman ang Juan 14: 9 at iba pang mga sipi sa Juan?

Ang susi sa pag-unawa sa konteksto ng Juan 14; 9-10 ay ang Juan 14; 20 kung saan sinabi ni Jesus, "sa araw na iyon malalaman mo na ako ay nasa aking Ama, at ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo."

Juan 14; 9-10, 20, "Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama"

9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Matagal na ba akong nakasama, at hindi mo pa rin ako kilala, Felipe? Sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo masasabi na, 'Ipakita sa amin ang Ama'? 10 Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin ... 20 Sa araw na iyon malalaman mo na ako ay nasa aking Ama, at ikaw ay nasa akin, at ako ay nasa iyo. 

Ang maging sa Ama ay hindi literal na nangangahulugang maging Ama. Si Jesus ay mapupunta sa atin at tayo ay makakasama ni Jesus, na hindi literal na ginagawa tayong Jesus.

~

Sa gayon, malinaw na hindi literal nang sinabi ni Jesus, "Sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama."

Hindi ba Nakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang Diyos sa pagsasabing “Ako” (ego eimi)

Si Jesus ang Salita (Logos) na nagkatawang tao - Hindi ba pinatutunayan na siya ay iisa at kapareho ng Diyos?

Kaya ano ang tamang pag-unawa patungkol sa Diyos at kay Jesus?

Mahirap na mga katanungan para sa Modalists

 1. Paano si Jesus at ang Ama ng dalawang saksi? (Juan 8: 16-18)
 2. Natutunan ba ni Jesus ang pagsunod. Bakit kailangang malaman ng Diyos ang pagsunod? (Heb 5: 8)
 3. Kung si Jesus mismo ang Ama, hindi ba walang kabuluhan na sabihin na "Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig." (Juan 15:10)
 4. Itinataas ba ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang lingkod? (Gawa 3:26)
 5. Kailangan bang ipagkatiwala ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang sarili tulad ng sinabi na "patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kaniya na humuhusga nang makatarungan"? (1 Pedro 2:23)
 6. Mataas ba na itinaas ng Diyos si Kristo at binigyan siya ng pangalang higit sa bawat pangalan sapagkat siya ay masunurin sa kanyang sarili? (Fil 2: 8-9)
 7. May katuturan bang sabihin na ang Diyos ay itinaas ang kanyang sarili? (Fil 2: 9, Efe 1: 17-21)
 8. Ang isang mataas na saserdote ay nagtatrabaho sa ngalan ng Diyos na may kaugnayan sa mga tao, kaya paano inatasan ng Diyos ang kanyang sarili na isang mataas na saserdote? (Heb 5: 8-10)
 9. Kung si Jesus ay Diyos na at ang lahat ng mga bagay ay napasailalim sa Diyos, may katuturan bang sabihin na "Inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa"? (1 Cor 15: 24-27)
 10. Kung si Cristo ay Diyos, paano masasabi na si Cristo ay pumasok "sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa atin"? (Heb 9:24) Pumunta ba ang Diyos sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos?
 11. Bakit sinabi ni Jesus ng maraming beses na pupunta siya sa Ama kung siya ang Ama? (Juan 14:12, Juan 14:28, Juan 16:17, Juan 16:28)
 12. Paano matutukso ang Diyos sa lahat ng paraan na tayo at dinadamay din ang ating mga kahinaan? (Heb 4:15)
 13. Si Jesus ay tinuro ng Diyos. Kailangan bang may matutunan ang Diyos? (Juan 8:28)
 14. Kung si Hesus, ay Diyos, magkakaroon siya ng Banal na Espiritu sa loob niya. Kaya sa halip na bumababa mula sa langit at manirahan sa kanya, hindi ba ito magmumula sa kanya? (Lucas 3:22)
 15. Kung si Jesus ay siya ring Diyos, bakit kailangan ng isang anghel upang palakasin siya? (Lucas 22: 42-43)
 16.  Hindi kailangang pahiran ng Diyos ang kanyang sarili. Bakit kailangan ni Jesus na pahiran ng Diyos ng Banal na Espiritu? (Lucas 4:18, Gawa 4: 26-27, Gawa 10:38)  
 17. Bakit si Jesus ay walang kaluwalhatian sa kanyang sarili kung siya ay Diyos? (Juan 8:54)
 18. Kung si Jesus mismo ang Ama, ano ang kahulugan ng sabihin na mahal ng Ama si Jesus dahil ibinubuhos niya ang kanyang buhay? (Juan 10:17) 
 19. Sinabi ni Hesus na ang Ama ay higit sa lahat. Bakit hindi na lang sabihin na mas Mahusay siya sa lahat? (Juan 10:29, Juan 14:28)
 20. Bakit tinukoy ni Hesus ang Ama bilang ang tanging tunay na Diyos at ang kanyang sarili bilang ang isa na kanyang ipinadala? (Juan 17: 1-3)
 21. Bakit tinukoy ni Jesus ang Diyos bilang Kanyang Diyos at kanyang Ama kung siya mismo ang Ama? (Juan 20:17)
 22. Bakit ang Ama ay tinukoy sa iisang Diyos at pinagmulan ng lahat ng mga bagay habang si Jesus ay tinukoy bilang iisang Panginoon (bilang isang pagkakaiba sa pagitan niya at ng Diyos) sa 1 Cor 8: 5-6?
 23. Sinabi ni Pedro na ginawa ng Diyos si Jesus na kapwa Lord at Christ. May katuturan ba ito kung si Jesus ang Panginoon upang magsimula? (Gawa 2:36)
 24. Kung si Jesus ay Diyos, bakit hindi mo sabihing binigyan ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kanyang sariling kalooban, kaysa sa kalooban ng ating Diyos at Ama (Gal 1: 3-4)
 25. Sa pagkakaiba sa Diyos, si Jesus ay tinukoy bilang isang tao na siyang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao sa 1 Tim 2: 5-6. Paano magiging kapwa tagapamagitan ang Diyos at ang Diyos na namamagitan niya? 
 26. Bakit sinabi ni Paul na "pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo" kaysa "pagpalain ang ating Diyos at Amang Hesukristo"? (2 Cor 1: 3)

Mula sa Pag-iisa hanggang sa Biblikal na Unitarian

Maraming mga naniniwala sa nag-iisang pag-iisa ang napagtanto na ang doktrina ay hindi naaayon sa balanseng patotoo ng banal na kasulatan. Napagtanto nila na ang doktrina ay tila suportado ng isang maliit na mga hindi malinaw na talata kapag binibigyang kahulugan ng isang partikular na paraan. Subalit ang pag-unawa sa unitarian ay suportado saanman sa Bagong Tipan at may pinakamadalas na sanggunian. Ang pangunahing puntong dumidikit sa mga mananampalataya sa pag-iisa ay ang pagpapanatili ng pagka-Diyos ni Cristo. Ngunit sa malapit na pagsusuri hindi saan saan nagmumungkahi ang Bagong Tipan na dapat nating maniwala na si Jesus ang iisang Diyos at Ama. Sa halip nakikita natin siya bilang isang tao na Mesiyas na ginawa ng Diyos kapwa Lord at Christ.

Karagdagang mga mapagkukunan na pinabulaanan ang doktrina ng pagiging isang (modalismo)

Ang repormasyon sa ika-21 siglo ay may isang website na partikular na nakadirekta sa mga taong may kaisahan sa background ng pagiging isang panghimok. Ang site na ito ay ginawa ng mga nagmula rin sa pinag-isang background. 

Repormasyon ng ika-21 Siglo

artikulo

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/

Mga video

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-video/

audio

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-audio/

Books

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-books/