Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pagkasundo ni Kristo
Pagkasundo ni Kristo

Pagkasundo ni Kristo

Ang Propetikong Preexistence ni Kristo

Maraming Banal na Kasulatan ang nagpapatunay sa diwa kung saan si Kristo ay nag-preexist na nasa propetikong kahulugan. Yaong mga nagsabwatan laban sa banal na lingkod ng Diyos na si Jesus, na pinahiran niya, ay gumawa ng anupaman ng kanyang kamay at ng kanyang plano na maganap. (Mga Gawa 4: 27-28) Ang lahat ng Batas at ang mga Propeta ay nagpapatotoo sa katuwiran ng Diyos na naipakita ngayon na hiwalay sa kautusan - ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo para sa lahat ng naniniwala. (Rom 3: 21-22). Tungkol sa kaligtasang ito, ang mga propetang naghula tungkol sa biyayang ito ay naghanap at nagtanong nang maingat, habang hinulaan ng espiritu ni Cristo sa kanila ang mga pagdurusa ni Cristo at ang mga kasunod na kaluwalhatian. (1 Ped 1: 10-11) Nagalak si Abraham na makita niya ang araw ni Cristo - nakita niya ito at natuwa. (Juan 8:56). Ang paghahayag ni Cristo ay mayroon bago si Abraham. (Juan 8:58). 

Lucas 10:24 (ESV), Msinumang mga propeta at hari ay ninanais na makita kung ano ang iyong nakikita

"Para sabihin ko sa iyo iyan maraming mga propeta at hari ang nagnanais na makita ang iyong nakikita, at hindi nakita ito, at pakinggan ang iyong naririnig, at hindi ito narinig. " 

Mga Gawa 2:23 (ESV), si Jesus, sumuko ayon sa tiyak na plano at kaalamang kaalaman ng Diyos

"Ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalamang kaalaman ng Diyos, iyong ipinako sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong walang batas. "

Gawa 2: 30-32 (ESV), Ang pagiging samakatuwid isang propeta -nakita niya at nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay ni Cristo

 Mga kapatid, maaari kong sabihin sa inyo na may pagtitiwala tungkol sa patriarkang si David na siya ay parehong namatay at inilibing, at ang libingan niya ay kasama natin hanggang ngayon.  Ang pagiging samakatuwid isang propeta, at pagkaalam na ang Diyos ay nanumpa sa pamamagitan ng isang panunumpa sa kanya na ilalagay niya ang isa sa kanyang mga inapo sa kanyang trono, nakita niya at nagsalita tungkol sa muling pagkabuhay ni Cristo, na hindi siya pinabayaan sa Hades, ni nakita ang kanyang laman na katiwalian. Itong Jesus Diyos na binuhay muli, at doon lahat tayo ay mga saksi.

Mga Gawa 3: 18-26 (ESV), Ano Inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Cristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya

Pero ano Inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya. Kaya't magsisi kayo, at bumalik kayo, upang mabura ang inyong mga kasalanan, upang ang mga oras ng pag-iingat ay magmula sa harapan ng Panginoon, at upang maipadala niya ang Cristo na hinirang para sa inyo, si Jesus, na dapat tanggapin ng langit hanggang sa oras ng pagpapanumbalik. lahat ng mga bagay tungkol sa kung saan Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propetaSinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. At ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. ' At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na ginawa ng Diyos sa inyong mga ninuno, na sinasabi kay Abraham, 'At sa iyong supling ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa.'  Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pag-iiwas sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Gawa 4: 27-28 (ESV), Upang magawa ang anuman ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap

"Sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap.

Gawa 10: 42-43 (ESV), Sa kanya lahat ng mga propeta ay nagpatotoo 

"At inutusan niya kami na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang isa hinirang ng Diyos upang maging hukom ng buhay at ng patay. Sa kanya lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang lahat na naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. " 

Gawa 26: 22-23 (ESV), Walang sinasabing maliban sa sinabi ng mga propeta at ni Moises na magaganap: na ang Cristo ay dapat maghirap at iyon

“Nakuha ko ang tulong na nagmumula sa Diyos, kaya nakatayo ako rito na nagpapatotoo kapwa sa maliliit at dakila, na walang sinabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na magaganap: na ang Cristo ay dapat maghirap at iyon, sa pamamagitan ng pagiging unang bumangon mula sa mga patay, siya ay maghahayag ng ilaw kapwa sa ating mga tao at sa mga Gentil. "

Roma 3: 21-22 (ESV), Ang Batas at ang mga Propeta ay nagpapatotoo dito

Ngunit ngayon ang katuwiran ng Diyos ay nahayag na hiwalay sa batas, bagaman ang Batas at ang mga Propeta ay nagpapatotoo dito - ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo para sa lahat ng naniniwala.

2 Timoteo 1: 8-10 (ESV), Ang kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon,

 8 Kaya't huwag kang mapahiya sa patotoo tungkol sa ating Panginoon, o sa akin na kanyang bilanggo, kundi kayo ay makibahagi sa pagdurusa dahil sa ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 9 Na nagligtas sa atin at tinawag tayo sa isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa kundi dahil sa kanyang sariling hangarin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon., 10 at na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na tinanggal ang kamatayan at dinala ang buhay at imortalidad sa ilaw sa pamamagitan ng ebanghelyo.

1 Pedro 1: 10-11 (ESV), Ang mga propetang naghula tungkol sa biyayang mapapasainyo ay hinanap at maingat na nagtanong

"Tungkol sa kaligtasang ito, ang mga propetang naghula tungkol sa biyayang mapapasainyo ay hinanap at maingat na nagtanong, nagtatanong kung anong tao o oras ang Espiritu ni Kristo sa kanila ay nagpapahiwatig kung kailan siya hinulaan ang mga paghihirap ni Kristo at ang kasunod na mga kaluwalhatian. "

Juan 8: 54-58 (ESV), Ang iyong ama na si Abraham ay nagalak na makita niya ang araw ko. Nakita niya ito at natuwa

54 Sumagot si Hesus, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay walang halaga. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, Siya ang aming Diyos. 55 Ngunit hindi mo siya nakilala. Kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling ako tulad mo, ngunit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. 56 Ang iyong ama na si Abraham ay nagalak na makita niya ang araw ko. Nakita niya ito at natuwa. " 57 Sinabi sa kaniya ng mga Judio, "Wala ka pang limampung taong gulang, at nakita mo si Abraham?" 58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa si Abraham ay ako na. "

Juan 8: 54-58 (Peshitta, Lamsa), Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw; at nakita niya ito at natuwa

“Sinabi sa kanila ni Jesus, Kung iginagalang ko ang aking sarili, ang aking karangalan ay walang halaga; ngunit ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, na iyong sinasabi, Siya ang ating Diyos. Gayon ma'y hindi mo siya nakilala, ngunit kilala ko siya; at Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling ako tulad ng mga youselves; ngunit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang salita. Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na makita ang aking araw; at nakita niya ito at natuwa. Sinabi sa kaniya ng mga Judio, Hindi ka pa limampung taong gulang, at nakita mo pa si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tunay na totoo, Sinasabi ko sa iyo, Bago pa si Abraham ay dati na.

PreexistenceOfChrist.com

Si Jesus ang sentro ng plano at layunin ng Diyos

Si Jesus ang sentro ng plano at hangarin ng Diyos na itinatag mula pa noong sinaunang panahon tulad ng sinabi ni Moises, "Ang PANGINOONG iyong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa gitna mo. (Deut 18: 15-19) Si Jesus ang Cristo na inihula ng bibig ng lahat ng mga propeta (Gawa 3: 18-26). Sa kaganapan ng panahon, Ipinadala ng Mabuti ang kanyang Anak, na ipinanganak ng babae, ipinanganak sa ilalim ng batas. (Gal 4: 4-5). Alam na alam tayo ng Diyos at itinakda din sa atin na maging katulad ng larawan ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay na maraming mga kapatid (Rom 8: 28-29). Ang misteryo ng kalooban ng Diyos ay ang hangarin, na itinakda niya kay Cristo bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya. (Efe 1: 9-10) Sa kanya nakakuha tayo ng mana, na itinakda nang ayon sa hangarin ng kanya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. (Efe 1:11) Ang plano ng misteryo na nakatago sa maraming panahon sa Mabuti, na lumikha ng lahat ng mga bagay, ay naipaliwanag. (Efe 3: 9-10) Ito ay alinsunod sa walang hanggang hangarin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon. ” (Efe 3:11) Hindi tayo inilaan ng Diyos para sa poot, ngunit upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. (1 Tesa 5: 9) Alam na niya bago pa itatag ang mundo ngunit nahayag sa mga huling panahon para sa atin. (1 Ped 1:20) Sa mga tinawag, si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos (1 Cor 1:24) Ang patotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesiya. (Rev 19:10) Ang pangalan kung saan siya tinawag ay ang Salita ng Diyos. (Rev 19:13) Hindi sa mga anghel na ang Diyos ay napapailalim sa darating na mundo, na kung saan nagsasalita tayo (Heb 2: 5)

Deuteronomio 18:15, 18-19 (ESV), Ang PANGINOON mong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa gitna mo

"Ang Panginoong iyong Dios ay maglalagay para sa iyo ng isang propeta na katulad ko mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid; sa kaniya ka makikinig... Magbabangon ako para sa kanila ng isang propeta na tulad mo mula sa kanilang mga kapatid. At ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasalitain niya sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa kaniya. At sinumang hindi makinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, ako mismo ang hihingin sa kaniya

Mika 5: 2 (ESV), Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang paglabas ay mula pa noong una

Ngunit ikaw, O Betlehem Efrata, na napakaliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang paglabas ay mula pa noong una, mula sa mga sinaunang araw.

Gawa 3: 18-26 (ESV), Ang lahat ng mga propeta na nagsalita - ay nagpahayag din sa mga araw na ito

 18 Ngunit kung ano ang inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya. 19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-iingat ay magmula sa harapan ng Panginoon, at upang maipadala niya ang Cristo na itinalaga para sa iyo, si Jesus, 21 na siyang tatanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. 24 At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, 'At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa.' 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Galacia 4: 4-5 (ESV), Kapag ang dumating ang kaganapan ng oras, Sinugo ng Diyos ang kanyang Anak

"Pero kapag ang dumating ang kaganapan ng oras, Sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, ipinanganak ng babae, ipinanganak sa ilalim ng batas, upang tubusin yaong mga nasa ilalim ng batas, upang makatanggap tayo ng pag-aampon bilang mga anak. "

Roma 8: 28-29 (ESV), Nakatakdang mag-ayos sa imahe niya anak

"At alam natin na para sa mga nagmamahal sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti, para sa mga tinawag ayon ang kanyang pakay. Para sa mga taong nakilala niya nang una pa rin ay itinalaga niya na maging naaayon sa kanyang imahe anak, upang siya ay maging ang panganay sa maraming kapatids.

Mga Taga-Efeso 1: 3-5 (ESV), He pinili tayo sa kanya bago pa itatag ang mundo

“Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagpala sa atin kay Cristo ng bawat espirituwal na pagpapala sa mga makalangit na lugar, he pinili tayo sa kanya bago pa itatag ang mundo, na tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Umiibig itinakda na niya sa amin para sa pag-aampon sa kanyang sarili bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa layunin ng kanyang kalooban. "

Mga Taga-Efeso 1: 9-11 (ESV), Aayon sa kanyang hangarin, na itinakda niya kay Cristo bilang isang plano para sa kabuuan ng oras

9 nagpapakilala sa amin ang misteryo ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang hangarin, na itinakda niya kay Cristo 10 bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya, mga bagay sa langit at mga bagay sa mundo.11 Sa Kanya tayo ay nakakuha ng mana, na kung saan ay paunang natukoy ayon sa layunin ng kaniya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban.

Mga Taga-Efeso 3: 9-11 (ESV), Ang plano - ang sari-saring karunungan ng Diyos - ang walang hanggang layunin na natanto niya kay Cristo Jesus

"Upang maipaliwanag sa lahat kung ano ang ang plano ng misteryo na nakatago sa edad ng Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng iglesya ang sari-saring karunungan ng Diyos maaari na ngayong iparating sa mga pinuno at awtoridad sa makalangit na lugar. Ito ay ayon sa walang hanggang layunin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon. "

1 Tesalonica 5: 9-10 (ESV), Hindi tayo inilaan ng Diyos para sa poot, ngunit upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo

"Para sa Hindi tayo inilaan ng Diyos para sa poot, ngunit upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo, na namatay para sa atin upang kung gising o tulog man ay mabuhay tayo kasama niya. ”

1 Mga Taga Corinto 1: 18-25 (ESV), Ang Salita ng krus - sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng diyos - ipinangangaral namin si Kristo na ipinako sa krus

18 Para sa ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga nawawalan na, ngunit sa atin na naliligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. 19 Sapagka't nasusulat, Aking sisirain ang karunungan ng pantas, at ang pag-unawa sa may karunungan ay pipigilan ko. 20 Nasaan ang matalino? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang debater ng panahong ito? Hindi ba ginawang maloko ng Diyos ang karunungan ng sanglibutan? 21 Sapagka't sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang mundo ay hindi nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan, kinalugdan ng Diyos ang kalokohan ng ating ipinangangaral na iligtas ang mga naniniwala. 22 Para sa mga Hudyo ay humihingi ng mga palatandaan at ang mga Griyego ay naghahanap ng karunungan, 23 ngunit ipinangangaral namin si Kristo na ipinako sa krus, isang hadlang sa mga Judio at kahangalan sa mga Gentil, 24 ngunit sa mga tinawag, kapwa mga Judio at Griyego, Si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 25 Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao.

2 Timoteo 1: 8-10 (ESV), Ang kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon

 8 Samakatuwid huwag kang mahiya sa patotoo tungkol sa ating Panginoon, o sa akin na kanyang bilanggo, ngunit makibahagi sa pagdurusa para sa ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, 9 Na nagligtas sa atin at tinawag tayo sa isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa kundi dahil sa kanyang sariling hangarin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon., 10 at na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na tinanggal ang kamatayan at dinala ang buhay at imortalidad sa ilaw sa pamamagitan ng ebanghelyo.

1 Pedro 1:20 (ESV), Alam na siya bago pa itatag ang mundo ngunit nahayag sa mga huling panahon

Siya ay nakilala nang bago pa ang pagtatatag ng mundo ngunit ipinakita sa mga huling panahon alang-alang sa iyo.

Apocalipsis 19:10, 13 (ESV), Tsiya ay patotoo kay Jesus ang diwa ng propesiya - tinawag siyang Salita ng Diyos

"Pagsamba sa Diyos. Para kay ang patotoo ni Jesus ay ang diwa ng hula… Siya ay nakasuot ng isang balabal na isawsaw sa dugo, at ang pangalan kung saan siya tinawag ay Ang Salita ng Diyos. "

Hebreo 2: 5-6 (ESV), Napailalim ang Diyos ang darating na mundo, kung saan nagsasalita tayo

Sapagkat hindi sa mga anghel iyon Napailalim ang Diyos ang darating na mundo, kung saan nagsasalita tayo. Ito ay pinatunayan sa kung saan, 

PreexistenceOfChrist.com

Tulad ni Hesus, inilaan tayo ng Ama para sa kaluwalhatian bago pa ang mundo ay mayroon

Ang mga pagdurusa sa kasalukuyang oras na ito ay hindi sulit na ihambing ang kaluwalhatian iyan ay ibubunyag sa amin. (Rom 8:18) Ang paglikha ay napailalim sa kawalang-saysay sa pag-asa na ang paglikha mismo ay mapalaya mula sa pagkaalipin nito sa katiwalian at makakuha ng kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. (Rom 8: 20-21) Tayo na may mga unang bunga ng Espiritu, ay humihinga sa loob habang hinihintay natin ang mga ampon bilang mga anak. (Rom 8:23) Para sa mga nagmamahal sa Diyos, lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa diyos para sa mga tinawag ayon sa kanyang hangarin. (Rom 8:28) Yaong mga nalamang alam niya at itinakda rin na maging katulad ng larawan ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid. (Rom 8:29) Mga sisidlan ng awa, Ang Diyos ay naghanda muna para sa kaluwalhatian - kahit na gamitin ang tinawag niya upang matawag tayo na 'mga anak ng buhay na Diyos'. (Rom 9: 22-26) Ito ang lihim at nakatagong karunungan ng Diyos, na itinakda ng Diyos bago ang edad para ang aming kaluwalhatian. (1 Cor 2: 6-7) Walang nakita, hindi naririnig ng tainga, ni naisip ng puso, kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa kanya. " (1 Cor 2: 9) Ang tahanan na mayroon tayo ay walang hanggan sa langit na ginawa hindi ng mga kamay kundi isang gusaling mula sa Diyos. (2 Cor 5: 1) Siya na naghanda para sa atin ng isang makalangit na tirahan at imoralidad ay Diyos (2 Cor 5: 2-5)

Ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ay pinagpala tayo kay Cristo at pinili tayo sa kanya bago pa itatag ang mundo. (Efe 1: 3-4). Sa pag-ibig ay itinalaga niya tayo para sa pag-aampon sa kanyang sarili bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, alinsunod sa layunin ng kanyang kalooban. (Efe 3: 5) Ayon sa kanyang biyaya ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa kanyang hangarin, na itinakda niya kay Cristo bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay ipinaalam sa atin. (Efe 1: 7-10) Sa kanya ay nakakakuha tayo ng mana, dahil naunang natukoy ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban. (Efe 1:11). Tayo ay kanyang pagkakagawa, na nilikha kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nang una, upang tayo'y magsilakad sa mga yaon. (Efe 2:10) Ang Diyos na nagligtas sa atin ay tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon. (2 Tim 1: 8-9)

Upang pahintulutan ang umupo sa kanan o kaliwang kamay ni Kristo ay hindi kanya upang magbigay, ngunit para kanino ito ay inihanda ng Ama. (Mat 20:23) Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Halika, kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa nang itatag ang mundo. . (Mat 25: 31-34) Sinabi ni Jesus sa Ama, "Pinarangal kita sa mundo, natapos ko ang gawaing ibinigay mo sa akin na gawin ko. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong sariling presensya ng kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago pa ang sanlibutan. (Juan 17: 4-5) Pagkatapos ay nagpatuloy si Jesus na manalangin para sa mga maniniwala sa kanya na nagsasabing "Ang luwalhati na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, na sila ay maging iisa tulad ng tayo ay iisa, ako sa kanila at ikaw sa akin, upang sila ay maging perpektong iisa, upang malaman ng mundo na pinadala mo ako at mahalin mo sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. " (Juan 17: 20-23) at si Jesus ay nanalangin, “Ama, nais kong sila rin, na iyong ibinigay sa akin, ay makasama ko kung nasaan ako, upang makita ang aking kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo ako bago ang pundasyon ng mundo. " (Juan 17:24). Kung paanong si Cristo ay pinagpala at minahal bago pa itatag ang mundo, tayo rin. (Efe 1: 3-4).

Roma 8: 18-23 (ESV), ang kaluwalhatian na ibubunyag sa amin -ang paghahayag ng mga anak ng Diyos

Sapagkat isasaalang-alang ko na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang oras na ito ay hindi sulit na ihambing ang kaluwalhatian na ibubunyag sa amin. Para sa paglikha ay naghihintay na may sabik na pagnanasa para sa pagsisiwalat ng mga anak ng Diyos. Sapagka't ang paglikha ay napailalim sa walang kabuluhan, hindi sa kusang loob, ngunit dahil sa kaniya na sumailalim dito, sa pag-asa na ang likha mismo ay malaya mula sa pagkaalipin nito sa katiwalian at makuha ang kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. Para sa nalalaman natin na ang buong nilikha ay sama ng pag-ungol sa sakit ng panganganak hanggang ngayon. At hindi lamang ang nilikha, kundi tayo mismo, na may mga unang bunga ng Espiritu, ay humihinga sa loob habang hinihintay natin ampon bilang mga anak na lalaki, ang pagtubos ng ating mga katawan.

Roma 8: 28-29 (ESV), Ang kanyang layunin - predestined din siya upang maisunod sa imahe ng kanyang Anak

"At alam natin na para sa mga nagmamahal sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa mabuti, para sa mga tinawag ayon ang kanyang pakay. Para sa yaong mga nakilala niya nang una pa rin ay itinalaga niya upang maisunod sa imahe ng kanyang Anak, upang siya ay maging ang panganay sa maraming kapatids.

Roma 9: 22-26 (ESV), Ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian para sa mga sisidlan ng awa, na inihanda niya muna para sa kaluwalhatian

Paano kung ang Diyos, na nagnanais na ipakita ang kanyang poot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may labis na pagtitiis na mga sisidlan ng poot na inihanda para sa pagkawasak, upang ipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian para sa mga sisidlan ng awa, na hnaghanda na muna para sa kaluwalhatian- maging tayo na tinawag niya, hindi lamang sa mga Judio, kundi pati na rin sa mga Gentil. Katulad ng sinabi niya sa Oseas, "Ang mga hindi aking bayan ay tatawagin kong 'aking bayan,' at ang hindi minamahal ay tatawagin kong 'minamahal.' At sa mismong lugar kung saan sinabi sa kanila, 'Hindi kayo aking bayan,' doon tatawagin sila 'mga anak ng buhay na Diyos.'"

1 Corinto 2: 6-9 (ESV), Nagbibigay kami ng isang lihim at nakatagong karunungan ng Diyos, alin Ang Diyos ay nagpasiya bago ang mga panahon para sa ating kaluwalhatian

Gayunpaman sa gitna ng mga may sapat na gulang ay nagbabahagi tayo ng karunungan, bagaman hindi ito isang karunungan sa kapanahunang ito o ng mga pinuno ng kapanahunang ito, na tiyak na mapapahamak na lumipas. Pero nagbibigay kami ng isang lihim at nakatagong karunungan ng Diyos, alin Ang Diyos ay nagpasiya bago ang mga panahon para sa ating kaluwalhatian. Wala sa mga pinuno ng kapanahunang ito ang nakakaunawa dito, sapagkat kung mayroon sila, hindi nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapuwa't, tulad ng nasusulat, "Ang hindi nakita ng mata, o narinig ng tainga, ni ang naisip ng puso ng tao, kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa kanya"

2 Mga Taga Corinto 5: 1-5 (ESV), Na mas mabibihisan pa tayo - Siya na naghanda sa amin para sa bagay na ito ay ang Diyos

Para sa nalalaman natin na kung ang tolda na ating tahanan sa lupa ay nawasak, mayroon kaming isang gusali mula sa Diyos, isang bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa langit. Sapagka't sa tent na ito tayo ay humuhupa, na hinahangad na maisuot sa ating makalangit na tahanan, kung sa katunayan sa pamamagitan ng pagsusuot nito ay hindi tayo masusumpungan na hubad. Sapagkat habang tayo ay nasa tent pa rin na ito, naghihikbi tayo, nabibigatan — hindi na tayo ay mabubuksan, ngunit upang tayo ay lalong mabihisan, upang ang makamatay ay malunok ng buhay. Siya na naghanda sa amin para sa bagay na ito ay ang Diyos, Na binigyan tayo ng Espiritu bilang isang garantiya.

Mga Taga-Efeso 1: 3-11 (ESV), Diyos - pinili niya tayo kay Cristo bago pa itatag ang mundo

3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagpala sa atin kay Cristo ng bawat espiritong pagpapala sa mga makalangit na lugar. 4 kahit na bilang pinili niya tayo sa kanya bago pa itatag ang mundo, na tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Sa pag-ibig 5 naunang itinalaga niya tayo para sa pag-aampon sa kanyang sarili bilang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa layunin ng kanyang kalooban, 6 sa papuri ng kanyang maluwalhating biyaya, kung saan niya tayo pinagpala sa Mahal. 7 Sa kaniya tayo ay may pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa yaman ng kanyang biyaya, 8 na kanyang tinanggap sa amin, sa lahat ng karunungan at pananaw 9 na nagpapakilala sa amin ang misteryo ng kanyang kalooban, alinsunod sa kanyang hangarin, na itinakda niya kay Cristo 10 bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya, mga bagay sa langit at mga bagay sa mundo. 11 Sa kanya nakakuha kami ng mana, na natukoy nang ayon sa layunin ng kanya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa payo ng kanyang kalooban

Mga Taga-Efeso 2:10 (ESV), Nilikha tayo kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa - na inihanda muna ng Diyos

"Sapagkat tayo ang kanyang pagkakagawa, nilikha kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos nang una, na dapat tayong lumakad sa kanila. "

2 Timoteo 1: 8-10 (ESV), ang Diyos na nagligtas sa atin - ng kanyang sariling layunin at biyaya - na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang panahon.

"Diyos na nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na tungkulin, hindi dahil sa ating mga gawa ngunit dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon, at na ngayon ay naipamalas sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Cristo Jesus. "

Tito 1: 2-3 (ESV), In pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos bago magsimula ang mga panahon

 2 sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, na hindi kailanman nagsisinungaling, bago magsimula ang mga panahon 3 at sa tamang oras na ipinakita sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na ipinagkatiwala sa akin ng utos ng Diyos na ating Tagapagligtas;

Mateo 20:23 (ESV), Upang umupo sa aking kanan at sa aking kaliwa - ito ay para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.

Sinabi niya sa kanila, "Iinom kayo ng aking tasa, ngunit ang makaupo sa aking kanang kamay at sa aking kaliwa ay hindi akin upang magbigay, ngunit ito ay para sa mga kanino ito naging inihanda ng aking Ama. "

Mateo 25: 31-34 (ESV), Bpinababa ng aking Ama, manahin ang kahariang inihanda para sa iyo mula pa nang itatag ang mundo

"Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang kaluwalhatian, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, pagkatapos ay uupo siya sa kanyang maluwalhating trono. Sa kanyang harapan ay titipunin ang lahat ng mga bansa, at paghiwalayin niya ang mga tao sa isa't isa tulad ng paghihiwalay ng pastol ng mga tupa sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, ngunit ang mga kambing sa kaliwa. Pagkatapos sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya, 'Halika, ikaw na pinagpala ng aking Ama, manahin ang kahariang inihanda para sa iyo mula pa nang itatag ang mundo.

Juan 17: 1-5 (ESV), Luwalhatiin mo ako sa iyong sariling presensya ng kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago pa ang mundo ay mayroon

Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, "Ama, ang oras ay dumating na; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, mula noon binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo. Pinarangalan kita sa mundo, natapos ang gawaing ibinigay mo sa akin na gawin. At ngayon, Pare, luwalhatiin mo ako sa iyong sariling presensya ng kaluwalhatian na mayroon ako sa iyo bago pa ang mundo ay umiral.

Juan 17: 20-26 (ESV), Ang kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa tulad ng sa atin

"Hindi ko hinihiling ang mga ito lamang, ngunit para rin sa mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, tulad ng ikaw, Ama, ay nasa akin, at ako ay nasa iyo, upang sila ay mapasa atin din, upang ang mundo ay maniwala na ako ang nagsugo sa akin. Ang luwalhati na ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa tulad ng tayo ay iisa, ako sa kanila at ikaw sa akin, upang sila ay maging ganap na iisa, upang ang mundo ay malaman na ikaw ay nagpadala sa akin at minahal sila tulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong sila rin, na iyong ibinigay sa akin, ay makasama ko kung nasaan ako, upang makita ang aking kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin dahil mahal mo ako bago pa itatag ang mundo. O matuwid na Ama, kahit na hindi ka kilala ng sanlibutan, kilala kita, at alam ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinaalam ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagpapatuloy kong ipakilala ito, upang ang pag-ibig kung saan mo ako minahal ay mapasa kanila, at ako sa kanila. "

PreexistenceOfChrist.com

Si Hesus ay ginawang Panginoon at Cristo (hindi siya ang magsisimula sa)

Isaias 42:1 (ESV), Narito aking lingkod, na aking itinataguyod, aking pinili, na kinalulugdan ng aking kaluluwa

Narito aking lingkod, na aking itinataguyod, aking pinili, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; Meron akong ilagay mo sa kanya ang aking espiritu; maglalabas siya ng hustisya sa mga bansa.

Lucas 1: 30-33 (ESV), Siya ay magiging dakila - bibigyan sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David

At sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalake, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. At bibigyan ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at ng kanyang kaharian ay walang katapusan. "

Lucas 9:35 (ESV), Ito ang aking Anak, aking Pinili

At isang tinig ang lumabas sa ulap, na nagsasabing,Ito ang aking Anak, aking Pinili; makinig ka sa kanya!

Gawa 2:36 (ESV), Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus

Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

Gawa 3:13 (ESV), Tsiya ang Diyos ng ating mga magulang, niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus

Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya.

Gawa 5: 30-31 (ESV), Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.

Gawa 10: 42-43 (ESV), Siya ang hinirang ng Diyos upang maging hukom ng buhay at ng patay

"At inutusan niya kami na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang maging hukom ng buhay at ng patay. Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. " 

Gawa 17: 30-31 (ESV), Diyos - ay nagtakda ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon inuutusan niya ang lahat ng mga tao saanman magsisi, sapagkat nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Filipos 2: 8-11 (ESV), Pinakataas siya ng Diyos at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan

At natagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, nang sa gayon ay sa pangalan ni Hesus ang bawat tuhod ay dapat yumuko, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama.

1 Timoteo 2: 5-6 (ESV), May isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

para may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

Hebreo 5: 1-5 (ESV), Si Cristo ay hindi nagtataas ng kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang

Para sa bawat mataas na pari pinili mula sa mga kalalakihan ay itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga kalalakihan na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. Mahinahon niyang makitungo sa mga ignorante at masuwayot, yamang siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya sa mga tao. At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. Gayon din naman Si Cristo ay hindi itinaas ang kanyang sarili upang gawing mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita."

Hebreo 9:24 (ESV), Cpumasok na ang hrist sa langit mismo, Ngayon upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa amin

para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, Ngayon upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa amin.

Juan 3:35 (ESV), Mahal ng Ama ang Anak at htulad ng naibigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay

Mahal ng Ama ang Anak at htulad ng naibigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay.

Juan 17:2 (ESV), Binigyan siya ng awtoridad ng Ama sa lahat ng laman

Binigyan siya ng awtoridad ng Ama sa lahat ng laman, upang mabigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng kanyang binigay sa kanya.

Juan 17:3 (ESV), Buhay na walang hanggan, na kilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo kanino mo sinugo

At ito ay buhay na walang hanggan, na kilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo kanino mo sinugo.

PreexistenceOfChrist.com

Si Jesus ang Una at ang Huling plano ng Diyos para sa kaligtasan

Si Jesus ang una sa pagkabuhay na mag-uli at lahat ng mga kung saan ay nai-save mula sa simula hanggang sa huli ay nai-save sa pamamagitan ni Kristo. Si Jesus ang una at ang huli sa bagong nilikha (hindi ang orihinal na nilikha). Ang panganay sa lahat ng paglikha ay nauugnay sa bagong nilikha (panganay mula sa patay)

Gawa 4: 11-12 (ESV), Walang kaligtasan sa iba pa

Ang Jesus na ito ay ang bato na tinanggihan mo, mga tagapagtayo, na ay naging pundasyonAt mayroong kaligtasan sa wala nang iba pa, para sa walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas. "

Roma 5: 18-19 (ESV), Sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid

Samakatuwid, tulad ng isang paglabag ay humantong sa pagkondena para sa lahat ng mga tao, sa gayon ang isang gawa ng katuwiran ay humahantong sa pagbibigay-katwiran at buhay para sa lahat ng mga tao. Sapagka't kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay ginawang makasalanan, gayon din sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid.

Roma 8:29 (ESV), Upang siya ay maging panganay sa maraming kapatid

Tmedyas na kanino pa niya nalalaman din siya naunang itinalaga na maging naaayon sa imahe ng kanyang Anak, upang siya ay maging panganay sa maraming mga kapatid.

1 Corinto 8: 4-6 (ESV), Mayroong iisang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral

"Walang Diyos maliban sa isa." Sapagkat bagaman maaaring may tinatawag na mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming mga "panginoon" - gayon pa man para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, mula kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

1 Corinto 15: 20-22 (ESV), Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay naganap din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay

Si Cristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, ang mga unang bunga ng mga nakatulog. Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay naganap din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan lahat namatay, gayon din kay Cristo ay lahat ay mabubuhay.

2 Corinto 5: 17-18 (ESV), Kung ang sinuman ay kay Cristo, siya ay isang bagong nilikha 

Samakatuwid, kung ang sinuman ay kay Cristo, siya ay isang bagong nilikha. Ang matanda ay pumanaw na; narito, ang bago ay dumating. Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na sa pamamagitan ni Cristo pinagkasundo kami sa kanya at binigyan kami ng ministeryo ng pagkakasundo.

Mga Taga-Efeso 1: 9-10 (ESV), Hay layunin - alin itinakda niya kay Cristo -isang isang plano upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya

9 na ipinaalam sa amin ang misteryo ng kanyang kalooban, ayon sa ang kanyang pakay, Na siya ay nakilala kay Cristo 10 bilang isang plano para sa kaganapan ng oras, upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya, mga bagay sa langit at mga bagay sa mundo.

Mga Taga-Efeso 3: 7-11 (ESV), Tplano niya - ang sari-saring karunungan ng Diyos - ang walang hanggang layunin na natanto niya kay Cristo Jesus 

Of ang ebanghelyo na ito Ginawa akong ministro alinsunod sa regalong biyaya ng Diyos, na ibinigay sa akin ng paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin, kahit na ako ang pinakamaliit sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay, upang ipangaral sa mga Gentil ang hindi masusumpungan na kayamanan ni Cristo, at ilabas ang ilaw para sa lahat. ano ang plano ng misteryo na nakatago sa maraming panahon sa Diyos, na lumalang ng lahat ng mga bagay, upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon ang sari-saring karunungan ng Diyos sa mga pinuno at awtoridad sa makalangit na lugar. Ito ay ayon sa walang hanggang layunin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon,

Colosas 1: 12-20 (ESV), Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, na sa lahat ng bagay siya ay maaaring maging pinangungunahan

Nagpapasalamat sa Ama, na kwalipikado kang makibahagi ang mana ng mga santo sa ilawIniligtas niya tayo mula sa lugar ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na Anakkanino tayo may pagtubos, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang imahe ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. Sapagka't sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging ang mga trono o mga kapangyarihan o mga pinuno o mga awtoridad - lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. At siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa kanya lahat ng mga bagay ay magkakasama. At siya ang pinuno ng katawan, ang simbahan. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, na sa lahat ng bagay siya ay maaaring maging pinangungunahan. Sapagka't sa kaniya ang buong kapuspusan ng Diyos ay kinalugdan na manirahan, at sa pamamagitan niya upang mapagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, maging sa lupa man o sa langit, na gumagawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.

Hebreo 1: 1-5 (ESV), Naupo siya sa kanang kamay ng Kamahalan sa kaitaasan - na naging mas nakahihigit sa mga anghel

Noong una, sa maraming oras at sa maraming mga paraan, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ama sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit sa mga huling araw na ito ay kinausap niya tayo ng kanyang Anak, na hinirang niya ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya nilikha ang mundo. Siya ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong marka ng kanyang kalikasan, at itinataguyod niya ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Matapos ang paglilinis para sa mga kasalanan, umupo siya sa kanang kamay ng kamahalan sa kataas, na naging mas nakahihigit sa mga anghel tulad ng pangalang minana niya ay higit na mahusay kaysa sa kanila. Sapagkat kanino sa mga anghel ang sinabi ng Diyos, "Ikaw ang aking Anak, ngayon pinanganak kita"? O muli, “Ako ay sa kanya isang ama, at siya ay dapat maging isang anak sa akin ”? At muli, kapag dinala niya ang panganay sa mundo, sinabi niya, "Ipagsamba siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos."

Hebreo 2: 5-13 (ESV), IHindi sa mga anghel na napailalim ng Diyos ang darating na mundo, na sinasabi natin

para hindi sa mga anghel na napailalim ng Diyos ang darating na mundo, na sinasabi natin. Ito ay pinatunayan sa kung saan, Ginawa mo siya para sa isang maliit na habang mas mababa kaysa sa mga anghel; pinuronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, na inilalagay ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngayon sa paglalagay ng lahat sa pagpapasakop sa kanya, wala siyang iniwan sa labas ng kanyang kontrol. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita ang lahat sa pagpapasakop sa kanya. Ngunit nakikita natin siya na sa kaunting sandali ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, samakatuwid nga Jesus, nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan dahil sa pagdurusa ng kamatayan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa lahat. Para sa angkop na siya, para kanino at sa pamamagitan ng kanino ang lahat ng mga bagay ay umiiral, sa pagdadala ng maraming mga anak na lalaki sa kaluwalhatian, dapat gawin ang nagtatag ng kanilang kaligtasan perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa. Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapabanal lahat ay may isang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nahihiya na tawagan sila kapatid na lalaki, na nagsasabing, "Sasabihin ko ang iyong pangalan sa aking Mga kapatid na lalaki; sa gitna ng kapulungan ay aawitin ko ang iyong papuri. " At muli, "Magkakatiwala ako sa kanya." At muli, “Narito, Ako at ang mga batang ibinigay sa akin ng Diyos. "

Apocalipsis 1: 12-18 (ESV), namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at may mga susi ng Kamatayan at Hades

Nang magkagayo'y lumingon ako upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin, at sa pagikot ay nakita ko ang pitong gintong mga kandelero, at sa gitna ng mga kandelero. isa tulad ng isang anak ng tao, nakasuot ng mahabang balabal at may ginintuang sintas sa kanyang dibdib. Ang mga buhok ng kanyang ulo ay maputi, tulad ng puting lana, tulad ng niyebe. Ang kanyang mga mata ay tulad ng isang apoy ng apoy, ang kanyang mga paa ay parang apoy na tanso, pinino sa isang hurno, at ang kanyang tinig ay parang dagundong ng maraming tubig. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang pitong bituin, mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalim na dalawang talim na tabak, at ang kanyang mukha ay tulad ng araw na nagniningning sa buong lakas. Nang makita ko siya, nahulog ako sa kanyang paanan na parang patay. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, na sinasabi, Huwag kang matakot, Ako ang una at ang huli, at ang buhay. Namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at mayroon akong mga susi ng Kamatayan at Hades.

PreexistenceOfChrist.com

Hindi ba si Jesus ang Salita (Logos) na kasama ng Diyos sa simula?

Ang mga logo (isinaling Salita) ay nangangahulugang may sinabi (kasama na ang pag-iisip). Palagi itong nauugnay sa nakapangangatwiran na nilalaman. Halos bawat salin sa Ingles mula sa Greek na bago ang pagsasalin ng KJV, binigyang kahulugan ang Logos (Word) sa Juan 1: 3, bilang isang "ito" sa halip na isang "siya". Sa konteksto ng prologue ni John, ang Logos (Salita) ay aspeto ng Diyos sa halip na isang "siya" na nagpapahiwatig ng isang dati nang tao. Sa karamihan ng mga modernong pagsasalin sa Ingles ang Juan 1: 1-3 ay karaniwang isinalin sa paraang bias ang mambabasa sa pagbibigay kahulugan sa Salita bilang "siya". Gayunpaman, dapat itong maunawaan na ang Salita (Logos) ay isang abstract na pangngalan na nauugnay sa aspeto ng karunungan ng Diyos kabilang ang kanyang lohika, pangangatuwiran, hangarin, plano, o hangarin para sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga Logo (Salita) na ito ang lahat ng mga bagay ay nangyari. Ang Salita ay naging laman din nang si Hesus ay sinalita na mayroon dahil si Cristo ang sentro ng plano at layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Gayunpaman, hindi ito sinasabi na ang Salita ay isang dati nang persona na mayroon na bago pa ipanganak si Hesus.

Para sa mas detalyadong pagsusuri sa prologue kay John, mangyaring tingnan ang site UnderstandingLogos.com - https://understandinglogos.com

PreexistenceOfChrist.com

Kumusta naman ang Colosas 1:16 na "Panganay sa lahat ng nilikha"?

Ang susi sa pag-unawa sa Mga Taga-Colosas 1 ay ito ay makahula (nagsasalita patungo sa hinaharap). Dahil lamang sa isang salin sa Ingles na malinaw sa alinman sa nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap, hindi ito nangangahulugang ito ang ipinahiwatig ng orihinal. Ang isang madalas na nakatagpo ng paggamit ng "propetikong perpekto", kung saan ang isang propesiya ng isang bagay na hindi pa nagaganap ay nasa perpektong panahunan, at sa gayon ay madalas na isinalin kasama ng Ingles na past tense, hal… sa Kanyang mga guhitan, gumaling tayo (Isaias 53: 5), kung mula sa pananaw ng propeta, may sinasabi siya sa hinaharap.

Sinasabi ng Colosas 1:16 na "sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay ay nilikha" at "ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya." Gayunpaman, sa konteksto nakikita natin na ito ay nauugnay sa bagong paglikha habang ang daanan ay nagsasalita tungkol sa mana, darating na kaharian, at pagtubos. Nagsasalita ito kay Jesus bilang panganay sa lahat ng nilikha sa diwa na "siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay. At pinag-uusapan nito ang motibo ng Diyos: "na sa lahat ng bagay siya ay maaaring maging higit na kapani-paniwala" at sa gayon ang Diyos sa pamamagitan niya ay maaaring "makipagkasundo sa kanyang sarili ng lahat ng mga bagay". Ang Colosas 1 ay inaabangan ang panahon at nagsasalita ng panghula tulad ng sinasabi nito, "siya ay bago ang lahat ng mga bagay" (hindi na siya ay dati). Alinsunod dito, ang Colosas 1 ay hindi isang mensahe tungkol sa orihinal na nilikha, ngunit tungkol sa ebanghelyo ng ating kaligtasan - ang mana sa darating na kaharian ng Diyos (ang bagong nilikha). Maraming mga talata sa unang ilang mga kabanata ng Apocalipsis ang nagkukumpirma sa pagkaunawa na panganay ng lahat ng nilikha = panganay mula sa patay. Si Hesus ay ang una at ang huli ng bagong nilikha na kung saan ang lahat ng naligtas ay magkakaroon ng buhay at magiging bahagi ng bagong langit at bagong lupa. 

Colosas 1: 12-20 (ESV), Siya ang panganay sa lahat ng nilikha - siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay

12 na nagpapasalamat sa Ama, na kwalipikado kang ibahagi sa mana ng mga banal sa ilaw. 13 Iniligtas niya tayo mula sa lupain ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak, 14 na sa kaniya tayo ay may pagtubos, ang kapatawaran ng mga kasalanan. 15 Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilikha. 16 Sapagka't sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging ang mga trono o mga kapangyarihan o mga pinuno o mga awtoridad - lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. 17 At siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa kanya lahat ng mga bagay ay magkakasama. 18 At siya ang pinuno ng katawan, ang simbahan. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay siya ay maging higit na kapani-paniwala. 19 Sapagka't sa kaniya ang buong kapuspusan ng Diyos ay kinalugdan na manirahan, 20 at sa pamamagitan niya upang mapagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, maging sa lupa o sa langit, na nakikipagpayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus.

Apocalipsis 1: 5 (ESV), Si Jesucristo ang matapat na saksi, ang panganay sa mga patay

at mula sa Si Jesucristo ang matapat na saksi, ang panganay ng namatay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo.

Apocalipsis 1: 17-18 (ESV), Ako ang una at ang huli - Namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at taglay ko ang mga susi ng Kamatayan 

Nang makita ko siya, nahulog ako sa kanyang paanan na parang patay. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, sinasabing, "Huwag kang matakot, Ako ang una at ang huli, at ang buhay. Namatay ako, at masdan na buhay ako magpakailanman, at mayroon akong mga susi ng Kamatayan at Hades.

Apocalipsis 2: 8, 10 (ESV), Mga salita ng una at ng huli, na namatay at nabuhay

"At sa anghel ng simbahan sa Smyrna isulat: 'Ang mga salita ng una at ng huli, na namatay at nabuhay… Maging matapat hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ang korona ng buhay

Apocalipsis 3: 14, 21 (ESV), Ang simula ng nilikha ng Diyos - Ang isa sino ang mananaig, Papayag ako na makaupo siya sa aking trono

At sa anghel ng iglesya sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga salita ng Amen, ang matapat at totoong saksi, ang simula ng nilikha ng Diyos... Ang isa sino ang mananaig, Papayag ako na makaupo siya sa aking trono, tulad ng aking pananakop din at umupo kasama ang aking Ama sa kanyang trono.

PreexistenceOfChrist.com

Kumusta naman ang Filipos 2: 6-7?

Nasa ibaba ang literal na pagbibigay ng Filipos 2: 5-11. Malapit itong tumutugma sa pagkakasunud-sunod ng salitang Greek. Ipinakita rin ang hindi gaanong literal na interpretasyon ng pagpapakahulugan. Ang mga salin na ito, pare-pareho sa kahulugan ng Griyego, ay hindi nagpapahiwatig ng pagkakatawang-tao. Dapat ding maging maliwanag na ang bawat pahayag sa loob ng daanan ay may perpektong kahulugan na isinasaalang-alang ang konteksto ng daanan bilang isang kabuuan na nagtuturo na magkaroon ng isip ni Kristo.

Karamihan sa mga salin sa Ingles ng Filipos 2: 6-7 ay nagpapakita ng isang bias na nagpapahiwatig ng pagkakatawang-tao. Ang isang mas malapit na pagsusuri ng mga Greeks ay nagpapakita na hindi ito ang kaso. Alam natin na si Jesus ngayon ang pagpapahayag ng Diyos na naitaas at binigyan ng isang pangalan na higit sa bawat pangalan. Hindi siya iyon ang nagsisimula. Sa bisa ng pagsunod sa taong si Jesucristo na nabigyan siya ngayon ng kapangyarihan at awtoridad at ginawang Panginoon at Cristo (Gawa 2:36).

Para sa mas detalyadong pag-aaral mangyaring tingnan ang site FormOfGod.com - https://FormOfGod.com

Mga Taga Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Literal

5 Ang pag-iisip na ito sa iyo

na din sa pinahiran, kay Jesus,

6 na sa anyo ng Diyos siya ay nabubuhay,

hindi pag-agaw,

pinasiyahan niya ang kanyang sarili

pagiging pantay sa Diyos,

7 sa halip ang kanyang sarili siya ay walang laman,

anyo ng paglilingkod na natanggap niya,

sa pagkakahawig ng mga tao siya ay naging sanhi,

at sa komposisyon

 natagpuan siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan

kahit sa isang krus. 

9 Sa gayo'y ang Dios din ay itinaas niya

at iginawad sa kanya

ang pangalan na lampas sa bawat pangalan

10 na sa pangalan ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit at ng lupa at ng ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

pinahiran ng Panginoong Hesus

para sa kaluwalhatian ng Diyos, ng Ama.

Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Interpretative

5 Ang pag-iisip na ito mayroon sa iyo,

ang pag-iisip din sa Mesiyas - kay Jesus,

6 na nagmamay-ari ng pagpapahayag ng Diyos,

hindi paglalaan,

iginiit niya ang kanyang sarili

pagiging isang proxy sa Diyos,

7 sa halip ay hindi niya pinahalagahan ang kanyang sarili,

ekspresyon ng isang lingkod na tinanggap niya,

sa wangis ng mga tao siya ay nilikha,

at sa komposisyon,

kinilala siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan,

kahit sa isang krus.

9 Kaya't ang Diyos din ay nagtaas

at ipinagkaloob sa kanya,

ang awtoridad na higit sa bawat awtoridad, 

10 Sa awtoridad ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit, at ng lupa at ng Iyon sa ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

na si Jesus is Panginoong Mesiyas,

sa papuri ng Amang Diyos.

PreexistenceOfChrist.com

Kumusta naman ang iba pang mga sipi sa Juan?

Maraming mga talata sa Juan ang nagsasalita tungkol kay Jesus na bago si Juan, na bumababa mula sa langit, na ipinadala sa mundo, na bumangon sa kinatatayuan niya dati, at nagmumula sa Ama at bumalik sa Ama. Isang paliwanag sa mga "mahirap na daanan" na ito (mula sa REV Komento sa Bibliya) ay ibinigay sa ibaba.

"Sapagkat siya ay nauna sa akin." (Juan 1:15, 1:30)

Ang simpleng katotohanan ay ang Mesiyas na palaging nakahihigit kay Juan. Ang mga talatang ito kung minsan ay ginagamit upang suportahan ang Trinity dahil ang talata ay maaaring isalin, "sapagkat siya [Jesus] ay nauna sa akin" [John], at ipinapalagay na sinasabi ng talata na si Jesus ay mayroon nang bago si Juan Bautista. Sa katunayan, isinalin ng isang bilang ng mga makabagong bersyon ang huling parirala tulad ng, "sapagkat siya [Jesus] ay mayroon nang nauna sa akin." Gayunpaman, walang dahilan upang dalhin ang Trinity sa talatang ito, at may mga napakahusay na kadahilanan na hindi ito tumutukoy sa Trinity sa anumang paraan.

Mayroong mga banal na kasulatan na alam natin ngayon na mga hula ng Mesiyas na ang mga Hudyo sa panahon ni Cristo ay hindi nalalapat sa Mesiyas. Gayunpaman, alam din natin na ang mga sinaunang Hudyo ay may maraming mga inaasahan tungkol sa kanilang Mesiyas na batay sa Banal na Kasulatan. Ang Mesiyas na inaasahan ng mga Hudyo ay magiging isang inapo ni Eba (Gen. 3:15), at inapo ni Abraham (Gen. 22:18), mula sa tribo ng Juda (Gen. 49:10); isang inapo ni David (2 Sam. 7:12, 13; Isa. 11: 1), na siya ay magiging isang "panginoon" sa ilalim ni Yawe (Sal. 110: 1), na siya ay magiging lingkod ni Yawe (Isaias 42 : 1-7), siya ay magiging "isa sa kanilang sarili" at makakalapit kay Yawe (Jer. 30:21), at siya ay lalabas mula sa Betlehem (Mika 5: 2).

Ang pag-asang ito ay ganap na umaangkop sa pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad na si Jesus ay ang "Kordero ng Diyos" (Juan 1:29; ibig sabihin, ang Kordero na ipinadala mula sa Diyos) at ang pahayag ni Juan na si Jesus ay "Anak ng Diyos" (Juan 1:34). Kung sinabi ni Juan sa kanyang mga alagad na si Hesus ay literal na mayroon bago siya gawin, hindi nila maiintindihan kung ano ang sinasabi niya, na maaaring magkaroon ng isang malaking talakayan at paliwanag ng doktrina ng pre-pagkakaroon ng Mesiyas. Walang ganoong talakayan o paliwanag para sa simpleng katotohanan na hindi sinabi ni Juan na si Hesus ay literal na umiiral bago siya. Si Juan ay hindi nagtuturo, ni binanggit din niya, ang Trinidad sa kontekstong ito.

Maraming mga bersyon ang may salin na si Jesus ay "nauna" kay Juan. Sa salin na iyon, ang salitang Griyego na isinaling "ay" ay ang pandiwa ēn (ἦν), na nasa hindi perpektong panahunan, aktibong boses ng eimi, (εἰμί) ang karaniwang salita para sa "maging" (na nangyayari nang higit sa 2000 beses sa ang Bagong Tipan). Sa kontekstong ito, mahalaga na maunawaan natin na ang lakas ng di-perpektong panahunan ay, "siya ay at patuloy na." Pagkatapos ay dumating ang salitang Griyego na protos, na nangangahulugang "una." Maaari itong tumukoy sa pagiging "una" sa oras, at sa gayon ay isinalin na "dati," o maaari itong mangahulugang una sa ranggo, at isalin na "pinuno," "pinuno," "pinakadakilang," "pinakamahusay," atbp. Mayroong maraming mga halimbawa na tumutukoy sa mga taong protos kung saan ang protos ay tumutukoy sa pinakamataas na ranggo o kahalagahan (cp. Mat. 19:30, 20:27; Marcos 6:21; 9:35; 10:31, 44; Luc. 19:47; Gawa. 17: 4; 25: 2; 28:17; at 1 Cor. 12:28). Katulad nito, ang protos ay ginagamit ng mga bagay na pinakamahusay o pinakamahalaga. Halimbawa, ang "una" at dakilang utos ay ang una sa kahalagahan, at ang "unang" balabal ay ang "pinakamahusay" na balabal (Lucas 15:22).

Dahil sa pag-iisip ng mga alagad at ang katotohanan na hindi itinuro sa kanila ni Juan ang tungkol sa pagkakaroon ng Mesias, ngunit sinusubukan niyang ipahiwatig na si Jesus ang Mesiyas, tila si Juan ay gumagawa ng simpleng pahayag na palaging si Jesus naging superior sa kanya, bumalik nang matagal bago sila magsimula sa kanilang mga ministro. Ang pahayag ni Juan na si Jesus na "nauna" sa kanya ay hindi nangangahulugang si Jesus ay Diyos o maging isang sanggunian sa lahat ng mga hula ng Mesiyas sa Lumang Tipan na babalik sa Genesis 3:15. Bago ipinanganak si Juan o Hesus, nang dumalaw si Maria kay Elizabeth, si John ay tumalon sa sinapupunan para sa kagalakan sa pagiging malapit sa kanyang tagapagligtas. Para kay Juan, si Jesus ay palaging nakahihigit sa kanya.

Siyempre posible, ngunit walang paraan upang mapatunayan ito, na nang sabihin ni Juan na si Jesus ay nasa harapan niya, nasa isip niya rin ang lahat ng mga hula ng Mesiyas sa Lumang Tipan, at si Hesus ay nasa isip ni Diyos para sa sanlibong taon. Ang pagkakaroon ni Cristo sa isip ng Diyos ay napakalinaw na hindi ito dapat pagtatalo. Bago pa itatag ang sanlibutan ay alam na niya (1 Ped. 1:20); mula sa pagkakatatag ng mundo siya ay pinatay (Rev. 13: 8); at bago pa itatag ang mundo tayo, ang Iglesya, ay pinili sa kanya (Efe. 1: 4). Ang katiyakan tungkol sa Mesiyas na ipinahayag sa mga hula tungkol sa kanya ay tiyak na isiniwalat na ang lahat ng mga aspeto ng kanyang buhay at kamatayan ay malinaw na nasa isip ng Diyos bago nangyari ang alinman sa mga ito. Kung naisip ni Juan ang mga hula ng Mesiyas noong sinabi niya ito, magkatulad ito sa sinabi mismo ni Jesus na siya ay "bago" kay Abraham (tingnan ang komentaryo sa Juan 8:58).

Malinaw sa konteksto na ang pangunahing dahilan para sa pahayag ni Juan ay upang palakihin si Hesu-Kristo kumpara sa kanyang sarili, at ginagawa ng "aking kataasan". Ang Mesiyas ay palaging nakahihigit kaysa sa ibang mga propeta.

"Ngunit siya na bumaba mula sa langit" (Juan 3:13, 6:38)

May sinabi na nagmula sa Diyos o nagmula sa langit kung ang Diyos ang pinagmulan nito. Halimbawa, sinabi ng Santiago 1:17 na ang bawat mabuting regalo ay "mula sa itaas" at "bumaba" mula sa Diyos. Malinaw ang ibig sabihin ni James. Ang Diyos ang May-akda at mapagkukunan ng magagandang bagay sa ating buhay. Gumagana ang Diyos sa likod ng mga eksena upang ibigay ang kailangan natin. Ang talata ay hindi nangangahulugang ang mga mabubuting bagay sa ating buhay ay direktang bumaba mula sa langit. Ang pariralang "siya na bumaba mula sa langit" sa Juan 3:13 ay dapat maunawaan sa parehong paraan ng pag-unawa sa mga salita ni Santiago — na ang Diyos ay ang mapagkukunan ni Hesu-Kristo, kung saan Siya ay. Si Kristo ang plano ng Diyos, at pagkatapos ay direktang ama ng Diyos si Jesus.

Mayroon ding ibang mga talata na nagsasabing si Hesus ay "ipinadala mula sa Diyos," isang parirala na ipinapakita ang Diyos bilang pinakahuling mapagkukunan ng ipinadala. Si Juan Bautista ay isang taong "sinugo mula sa Diyos" (Juan 1: 6), at siya ang nagsabing si Hesus "ay mula sa itaas" at "nagmula sa langit" (Juan 3:31). Kapag nais ng Diyos na sabihin sa mga tao na pagpapalain Niya sila kung ibibigay nila ang kanilang mga ikapu, sinabi Niya sa kanila na bubuksan Niya ang mga bintana ng "langit" at ibubuhos ang isang pagpapala (Mal. 3:10 - KJV). Siyempre, naunawaan ng lahat ang ginamit na idyoma, at walang naniniwala na literal na ibubuhos ng Diyos ang mga bagay mula sa langit. Alam nila na ang parirala ay nangangahulugang ang Diyos ang pinagmulan ng mga pagpapalang natanggap nila. Ang isa pang halimbawa ay noong nagsasalita si Cristo at sinabi, “Ang bautismo ni Juan — saan ito nagmula? Galing ba ito sa langit o sa mga tao? ” (Mat. 21:25). Siyempre, ang paraan na ang bautismo ni Juan ay "magmula sa langit" ay kung ang Diyos ang mapagkukunan ng paghahayag. Hindi nakuha ni John ang ideya sa kanyang sarili, nagmula ito "mula sa langit." Nilinaw ng talata sa idyoma: ang mga bagay ay maaaring "mula sa langit," ibig sabihin, mula sa Diyos, o maaari silang "mula sa mga tao." Ang idyoma ay pareho kapag ginamit ni Jesus. Si Jesus ay "mula sa Diyos," "mula sa langit" o "mula sa itaas" sa diwa na ang Diyos ay kanyang Ama at sa gayon ang kanyang pinagmulan.

Ang ideya ng pagmumula sa Diyos o ipinadala ng Diyos ay nilinaw din ng mga salita ni Hesus sa Juan 17. Sinabi niya, "Tulad ng pagsugo mo sa akin sa mundo, ipinadala ko sila sa mundo" (Juan 17:18). Lubos nating naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Kristo nang sinabi niya, "Ipinadala ko sila sa mundo." Ibig niyang sabihin ay inatasan niya kami, o hinirang kami. Ang pahayag ay hindi nagpapahiwatig na tayo ay nasa langit kasama ni Cristo at pagkatapos ay nagkatawang-tao. Sinabi ni Cristo, "Kung paano mo ako sinugo, ay isinugo ko sila." Kaya, sa katulad na paraan na ipinadala sa atin ni Cristo ay kung paano natin mauunawaan ang pariralang ipinadala ng Diyos kay Cristo.

"hindi na sinumang nakakita sa Ama maliban sa nagmula sa Diyos, siya ay nakakita ng Ama." (Juan 6: 46)

Ipinapakita ng Juan 6:46 ang matalik na ugnayan ni Jesus sa Diyos. Si Hesus ay may antas ng pagiging malapit na wala sa sinuman sa Diyos, bago o simula pa. Inihayag ni Jesus ang pagiging malapit niya sa Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa mga tao malapit sa Dagat ng Galilea, isang pulutong na kasama ang pamumuno ng mga Judio, mga alagad, at mga nanonood, upang ipagpatuloy na sabihin sa kanila, kahit na sa medyo natakpan na mga salita, na siya ang ipinangakong Mesiyas . Ipinahiwatig ni Jesus na siya ang Mesiyas sa maraming paraan. Sinabi Niya na itinakda sa kanya ng Diyos ang Kanyang tatak, nangangahulugang si Hesus ay mayroong tatak ng pagiging tunay at pag-apruba ng Diyos (Juan 6:27). Sinabi niya na ang paggawa ng gawain ng Diyos ay nangangahulugang paniniwala sa kanya (Juan 6:29). Sinabi niya na siya ang Tinapay ng Buhay at ang mga taong kumain sa kanya ay hindi kailanman magugutom (Juan 6:35; cp. Juan 6:48, 51). Gayundin, sinabi niya na ang mga taong naniniwala sa "Anak" ay magkakaroon ng buhay sa darating na Panahon sapagkat bubuhayin niya sila mula sa mga patay (Juan 6:40, 44, 47, 54). Ang hindi direktang paraan ng pagtuturo na ito ay tipikal sa paraan ng pagsasalita ni Jesus - malinaw na nagpapahiwatig ng katotohanan na siya ang Mesiyas upang ang mga taong may puso para sa Diyos ay makarinig at maniwala, ngunit hindi niya malinaw na sinabi ang katotohanan na pinilit niya ang kanyang mga kalaban na out-and-out showdown. Ang kanyang mga kalaban sa pangkalahatan ay hindi maintindihan kung ano ang sinasabi niya at nagtapos sa pagtatalo tungkol dito (Juan 6: 41-44).

Ang ilang mga tao ay hinuha mula sa Juan 6:46 na si Jesus ay dapat na Diyos, o kahit papaano ay mayroon pa siyang kaarawan dahil sinabi niya na "nakita niya ang Ama." Gayunpaman, ang talatang ito ay walang kinalaman sa Trinity o pre-pagkakaroon. Ang susi sa pag-unawa sa Juan 6:46 ay ang pagkaalam na ang pariralang "nakita ang Ama" ay hindi tumutukoy sa nakikita ng isang pisikal na mga mata ngunit sa matalinhagang "pagkilala sa Ama." Kilala ni Jesus ang Diyos, hindi dahil sa siya ay nabuhay at nakipag-usap sa Diyos sa langit bago siya ipinanganak sa mundo, ngunit dahil mas malinaw na inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili kay Hesus kaysa sa Kanya sa iba pa. Nilinaw ito ni Jesus sa iba pang mga aral nang sinabi niya, "Sapagkat ang Ama ay umiibig sa Anak at ipinakita sa kanya ang lahat ng ginagawa niya ..." (Juan 5:20).

Sa parehong Hebrew at Greek, ang mga salitang isinalin na "see" sa buong Bibliya ay madalas na nangangahulugang "malaman o mapagtanto." Ang salitang Hebreo na ra'ah ay ginamit ng kapwa nakikita ng mga mata at may nalalaman, o nakikita ito (Gen. 16: 4; Exodo. 32: 1; Bilang 20:29). Katulad nito, ang salitang Griyego na horaō (ὁράω), isinalin na "kita" sa Juan 1:18, 6:46; at 3 Juan 1:11, ay maaaring mangahulugang "upang makita ng mga mata" o "upang makita sa isip, upang makita, upang malaman." Kahit sa English, ang isa sa mga kahulugan para sa "see" ay "upang malaman o maunawaan." Halimbawa, kapag ang dalawang tao ay tumatalakay sa isang bagay, maaaring sabihin ng isa sa isa pa, "Nakikita ko kung ano ang ibig mong sabihin."

Ang paggamit ng "kita" na nauugnay sa "pag-alam" ay matatagpuan sa maraming mga lugar sa Bagong Tipan. Halimbawa, sinabi ni Jesus kay Felipe, “… Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama…” (Juan 14: 9). Narito muli ang salitang "kita" ay ginagamit upang ipahiwatig ang "pag-alam." Ang sinumang nakakilala kay Jesus (hindi lamang ang mga "nakakita" sa kanya) ay makakakilala sa Ama. Sa katunayan, nilinaw ni Jesus ang dalawang talata nang mas maaga nang sinabi niya kay Felipe, “Kung talagang kilala mo ako, makikilala mo rin ang aking Ama. Mula ngayon, kilala mo na siya at nakita mo na siya ”(Juan 14: 7). Sa talatang ito, sinabi ni Jesus na ang mga nakakakilala sa kanya ay "nakakita" sa Ama.

Ang isa pang talata na gumagamit ng salitang "nakikita" sa diwa ng "kilala" ay ang Juan 1:18: "Walang sinumang nakakita sa Diyos; ang nag-iisang Anak, na nasa dibdib ng Ama, ay ipinakilala niya sa kanya. " Ang pariralang "nakitang Diyos" ay syntactically parallel sa pariralang "nagpakilala sa Kanya," at ang parehong parirala ay tumutukoy sa papel na tinupad ni Jesus, ang nag-iisang Anak,. Walang taong ganap na nakakilala sa Diyos, ngunit si Jesus ang nagpakilala sa Kanya. Sa buong Lumang Tipan, ang nalalaman ng mga tao tungkol sa Diyos ay limitado. Sa katunayan, ang 2 Corinto 3: 13-16 ay tumutukoy sa katotohanang kahit ngayon, ang mga Hudyo na tumanggi kay Cristo ay may belo sa kanilang mga puso. Ang buong kaalaman, ang "katotohanan" tungkol sa Diyos, ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo (Juan 1:17). Siya ang "nakakita" (ganap na nakaunawa) sa Diyos, at pagkatapos ay nagturo siya sa iba - na kung saan ay ipinapahiwatig ng Juan 1:18. Bago dumating si Jesucristo, wala talagang may nakakilala sa Diyos tulad ng tunay na Siya, isang mapagmahal na Ama sa langit, ngunit si Jesus Christ ay "nakita" (alam) ang Diyos nang malapít sapagkat ang Ama ay nagpakilala sa Kanya sa mga paraang hindi pa alam ng iba.

"Tulad ng buhay na Ama na nagpadala sa akin."  (Juan 6: 57)

Ang katuruang ipinadala ng Diyos kay Jesucristo ay nangyayari nang higit sa apatnapung beses sa Bagong Tipan, at maaaring magkaroon ng magkakaibang kahulugan sa iba't ibang mga konteksto. Na ang Diyos ay nagpadala kay Jesus sa mundo ay maaaring magkaroon ng isang pares ng iba't ibang mga nuances. Sa isang bagay, si Jesus ang "huling Adan" (1 Cor. 15:45), at tulad ng paglalang ng Diyos kay Adan, sa gayon nilikha ng Diyos si Jesus sa pamamagitan ng Ama sa kanya kay Maria. Sa gayon, ang pagpapadala ng Diyos kay Jesus ay maaaring sumangguni sa kanyang paglilihi at pagsilang, at pagkatapos ay kasunod na ministeryo upang iligtas ang sangkatauhan, o maaari lamang itong sumangguni sa huli pang kaganapan ng pagpapadala ng Diyos kay Jesus upang gampanan ang kanyang ministeryo upang maging tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang huling kahulugang iyon, halimbawa, ay ang ibig sabihin ng Juan 17:18 (NET) nang si Jesus ay nanalangin sa Diyos at sinabi: Inatasan ni Jesus ang kanyang mga apostol at sinugo sila tulad ng pag-utos sa kanya ng Diyos at pagpapalabas sa kanya.

Mayroong ilan na pinipilit na dahil "sinugo" ng Diyos si Jesus, dapat si Jesus ay Diyos. Ngunit iyon ay ang pagbabasa ng labis sa simpleng konsepto ng pagiging "ipinadala." Ang ideya na ang isang bagay ay "ipinadala" ng Diyos ay karaniwang ginamit at nangangahulugan lamang na ang Diyos ang pinakahuling mapagkukunan, o "nagpadala," ng kung ano ang ipinadala. Walang dahilan upang maniwala na ang pagpapadala ni Jesus ng Diyos ay gumagawa sa kanya Diyos - wala nang iba pa na "ipinadala" ng Diyos ay Diyos. Ang parirala ay nangangahulugan lamang kung ano ang sinasabi nito, na ang Diyos ay nagsugo kay Jesus. Ang Bibliya ay may dose-dosenang mga halimbawa ng mga bagay na ipinadala ng Diyos, ang lahat ay nangangahulugang ang Diyos ang pinagmulan. Nagpadala ang Diyos ng masamang panahon sa Ehipto (Exodo 9:23), mga maalab na ahas sa mga Israelita (Bilang 21: 6), Moises (Deut. 34:11), mga propeta (Hukom 6: 8), at marami pang tao at bagay . Si Juan Bautista ay isang taong “sinugo mula sa Diyos” (Juan 1: 6). Ang mga salita ni Juan Bautista tungkol sa pagpapadala ay napakalinaw at, kung kinuha sa parehong paraan na kinukuha ng ilang mga Trinitaryo na si Jesus ay "ipinadala" ng Diyos, ay gagawin ding Diyos si Juan. Sinabi ni Juan, "Hindi ako ang Mesiyas, ngunit nauna ako sa Kanya" (Juan 3:28 HCSB). Alam nating lahat na ang ibig sabihin ng Juan sa "Nauna akong ipadala sa kanya" ay nangangahulugang inatasan ng Diyos si Juan sa isang oras na nauna sa Mesiyas. Ngunit kung ang isang tao ay naniwala kay John na kahit papaano ay isang ika-apat na miyembro ng Panguluhang Diyos, kung gayon ang sinabi ni Juan ay maaaring magamit bilang katibayan na sumusuporta sa paniniwala na iyon. Ang punto ay ang tanging kadahilanan na sasabihin ng isang tao na ang "pagpapadala" ni Jesus ng Diyos ay nangangahulugang siya ay Diyos o mayroon nang dati sa langit ay kung mayroon siyang paniniwala. Ang mga salita mismo ay hindi nagsasabi o nangangahulugan nito.

Nilinaw ni Jesus na ang "nagpapadala" ay mas malaki kaysa sa isang "ipinadala." Sa Juan 13:16 sinabi niya, "Ang alipin ay hindi hihigit sa kanyang panginoon, o ang sinugo ay mas malaki kaysa sa nagsugo sa kaniya." Kaya't kung ipinadala ng Ama si Hesus, kung gayon ang Ama ay mas dakila kaysa kay Jesus. Pagkatapos ay lininaw niya iyon nang sinabi niya sa susunod na kabanata, "Ang aking Ama ay higit sa akin" (Juan 14:28).

"Pagdating sa kung nasaan siya dati." (Juan 6:62)

Ang talatang ito ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Cristo. Ang katotohanang ito ay malinaw sa pag-aaral ng konteksto. Dahil pinili ng mga tagasalin na isalin ang anabainō (ἀναβαίνω) bilang "umakyat," naniniwala ang mga tao na tumutukoy ito sa pag-akyat ni Cristo mula sa lupa na nakatala sa Gawa 1: 9, ngunit ang Gawa 1: 9 ay hindi gumagamit ng salitang ito. Ang Anabainō ay nangangahulugang "umakyat." Ginamit ito ng "pag-akyat" sa isang mas mataas na taas tulad ng pag-akyat sa isang bundok (Mat. 5: 1, 14:23, et al.), Ni Hesus na "umakyat" mula sa ilalim ng tubig sa kanyang bautismo (Mat. 3 : 16; Marcos 1:10), ng mga halaman na "lumalaki" mula sa lupa (Mat. 13: 7; Marcos 4: 7, 8, 32), o kahit na "paakyat" lamang, "pag-akyat , ”Isang puno (Lucas 19: 4). Simple lang ang pagtatanong ni Kristo kung masasaktan ba sila kung nakita nila siya na "umakyat" mula sa lupa, ibig sabihin, muling nabuhay, at naroon kung saan siya dati, ibig sabihin, buhay at sa mundo.

Kinumpirma ng konteksto na si Jesus ay nagsasalita tungkol sa pagiging tinapay mula sa langit at pagbibigay buhay sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang mga talata tulad ng Juan 6: 39-40 at 6:44 ay nagkukumpirma nito: Paulit-ulit na sinabi ni Jesus, "… Babangonin ko siya [bawat mananampalataya] sa huling araw." Namangha si Cristo na kahit ang ilan sa kanyang mga alagad ay nasaktan sa kanyang pagtuturo. Pinag-uusapan niya ang pagkabuhay na mag-uli, at sila ay nasaktan, kaya tinanong niya sila kung masasaktan ba sila kung nakikita nila siyang nabuhay na mag-uli, na sa kasamaang palad ay isinalin bilang "umakyat" sa Juan 6:62. [Norton, op. cit., Isang Pahayag ng Mga Dahilan para sa Hindi Paniniwala sa mga Doktrina ng mga Trinitarians, pp. 248-252; Snedeker, op. cit., Ang ating Ama sa Langit ay Walang Katumbas, p. 215.]

"Hindi ito ang ginawa ni Abraham" (Juan 8:40)

Sinasabi ng ilan na ang Juan 8:40 ay nagpapahiwatig na si Hesus ay umuna dahil kinuha nila si Jesus na sinasabing hindi siya pinatay ni Abraham. Gayunpaman, ang konteksto ay tinukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang "isang tao na nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos." at dati sa talata 39 sinabi niya, "Kung kayo ay mga anak ni Abraham, gagawa kayo ng mga gawa na ginawa ni Abraham." Malinaw mula sa konteksto na binibigyan ni Jesus ng punto na ang kanilang mga aksyon ay hindi naaayon sa mga kay Abraham at hindi sinubukan ni Abraham na pumatay ng mga kalalakihan na nagsabi ng totoo habang naririnig nila mula sa Diyos. Iyon ay hindi sinubukan ni Abraham na patayin ang mga propeta ayon sa kanilang sabwatan na gawin. Saanman, sa Lucas at Mateo ay gumawa si Jesus ng maraming sanggunian sa pagpatay sa mga propeta ng mga mapagkunwari na lider ng relihiyon (Lukas 6: 22-23, Lucas 11: 47-54, Lucas 13: 33-34). 

"Bago pa si Abraham, ako ay" (Juan 8:58)

Sinasabi ng ilan na dahil si Jesus ay "bago" kay Abraham, si Jesus ay dapat na Diyos. Ngunit si Hesus ay hindi literal na umiiral bago ang kanyang paglilihi kay Maria, ngunit siya ay "umiiral" sa plano ng Diyos, at hinulaang sa hula. Ang mga hula ng darating na manunubos ay nagsisimula pa sa Genesis 3:15, na bago pa kay Abraham. Si Jesus ay "ang isa," ang Tagapagligtas, bago pa si Abraham. Ang Iglesya ay hindi kailangang literal na umiral bilang mga tao upang piliin tayo ng Diyos bago pa itatag ang mundo (Efe. 1: 4), mayroon na tayo sa isip ng Diyos. Katulad nito, si Hesus ay hindi umiiral bilang isang aktwal na pisikal na persona sa panahon ni Abraham, ngunit siya ay "umiiral" sa isip ng Diyos bilang plano ng Diyos para sa pagtubos ng tao.

Mahalagang pansinin din na maraming tao ang maling nabasa ang Juan 8:58 at iniisip na sinasabi nitong nakita ni Jesus si Abraham. Dapat nating basahin nang mabuti ang Bibliya sapagkat wala itong nasabing bagay. Hindi sinasabi na nakita ni Jesus si Abraham, sinasabi nitong nakita ni Abraham ang Araw ni Cristo. Ang isang maingat na pagbabasa ng konteksto ng talata ay nagpapakita na si Jesus ay nagsasalita ng "mayroon" sa kaalaman ng Diyos. Sinabi ng Juan 8:56, "Ang iyong ama na si Abraham ay nagalak na makita ang araw ko, at nakita niya ito, at natuwa." Sinasabi ng talatang ito na "nakita" ni Abraham ang araw ni Cristo (ang araw ni Cristo ay karaniwang isinasaalang-alang ng mga teologo bilang araw kapag sinakop ni Cristo ang mundo at itinatatag ang kanyang kaharian - at hinaharap pa rin). Ito ay umaangkop sa sinabi ng aklat ng Hebreo tungkol kay Abraham: "Sapagka't inaasahan niya ang lungsod na may mga pundasyon, na ang arkitekto at tagapagtayo ay ang Diyos" (Heb. 11:10). Sinasabi ng Bibliya na "nakita" ni Abraham ang isang lungsod na hinaharap pa rin. Sa anong diwa maaaring nakakita si Abraham ng isang bagay sa hinaharap? "Nakita" ni Abraham ang araw ni Cristo sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos na darating ito, at "nakita" ito ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagaman nakita ni Abraham ang araw ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ang araw na iyon ay umiiral na sa isip ng Diyos bago pa si Abraham. Sa gayon, sa konteksto ng plano ng Diyos na mayroon mula sa simula, tiyak na si Cristo ay "bago" kay Abraham. Si Cristo ang plano ng Diyos para sa pagtubos ng tao bago pa man mabuhay si Abraham.

"Nagmula sa ... pagpunta sa Ama" (Juan 16: 28)

Napakadaling maintindihan kung titingnan natin ang Banal na Kasulatan na si Hesu-Kristo ay ang Bugtong na Anak ng Ama. Si Hesus ay "nagmula" mula sa Ama nang pinanganak Niya si Maria, tulad din nating lahat na nagmula sa ating mga ama nang ang kanilang mga ina ay pinanganak nila. Alam ni Jesus mula sa Banal na Kasulatan na siya ay pupunta sa Ama sa ilang oras pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, at sa gayon sinabi niya na sa mga apostol dito sa Huling Hapunan, bago pa siya arestuhin at ipako sa krus. Ang talatang ito ay hindi tumutukoy sa doktrina ng "pagkakatawang-tao."

PreexistenceOfChrist.com

Iba't ibang mga katiwalian sa banal na kasulatan na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng dati:

Maraming mga daanan sa Net Testament ang napinsala upang suportahan ang mga orthodox presuppositions ni Hesus na dating at pagiging isang tao ng Diyos. 

 • Jude 1: 5 - "Iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa Ehipto" ay binago sa "Inihatid si Jesus" sa ilang mga manuskrito upang gawing mayroon si Jesus sa Lumang Tipan. Ang Kritikal na teksto at KJV ay nabasa, "Ngayon nais kong ipaalala sa iyo, kahit na alam mo ang lahat nang isang beses at para sa lahat, na ang Panginoon, pagkatapos na mailigtas ang isang tao sa lupain ng Ehipto, pagkatapos ay winasak ang mga hindi naniniwala." Ang isang pagkakaiba-iba na kumakatawan sa katiwalian ng orthodoox na ginamit sa ilang pagsasalin ay ang "Jesus" ay pinalitan ng "Lord". Ang ilang mga modernong pagsasalin ay isinasama ang katiwalian kasama ang ESV. 
 • Matthew 1: 18 - Itinala ni Mateo ang "simula" ni Jesucristo. Mga Trinitaryo na hindi komportable sa “simula"(Simula, pinagmulan, kapanganakan) binago ito sa"genesis”(“ Kapanganakan ”).
 • Luke 9: 34 - Binago ng mga eskriba ang pariralang "ang isang napili" na "na kinalulugdan ko." Ito ay isang banayad na pagbabago, ngunit inaalis ang pagbibigay diin sa katotohanan na si Hesus ay pinili ng Diyos, na kinikilala ng ilang tao ay walang katuturan kung si Jesus ay Diyos
 • 1 15 Corinto: 45 - "Ang unang tao, si Adan" ay binago ng mga eskriba upang mabasa, "ang una, si Adan" upang mapupuksa ang salitang "tao," dahil sa implikasyon ng gramatika na si Cristo ay dapat ding maging isang tao.
 • Efeso 3: 9 - Ang "Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay" ay binago sa "Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo."
 • 1 Timothy 3: 16 - Ang "Sino" ay binago sa "Diyos." Ang pagbabago na ito ay napaka halata sa mga teksto at lantarang inamin ng mga iskolar ng Trinitaryo. Ang pagbabago ay nagbunga ng isang napakalakas na argumento ng Trinitaryo, sapagkat binago ng binago na teksto, "Ang Diyos ay nahayag sa laman," sa halip na "[Jesus] na nahayag sa laman," na ang tama at kinikilalang pagbabasa.
 • Isang mas malaking listahan ng mga katiwalian sa tela na pumapabor sa posisyon ng Trinitaryo - Link sa webpage: 
  https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position
 • Ang Orthodox Korupsyon ng Kasulatan, Bart Ehrman, Link ng Amazon Book: https://amzn.to/3chqeta
PreexistenceOfChrist.com

Kumusta naman ang Genesis 1:26? - 'Gawin natin ang tao ayon sa ating imahe'

Ang Genesis 1:27 at Genesis 5: 1-2 ay tumutukoy sa Diyos sa isahan. Gayunpaman, kapag nagsasalita ang Diyos sa Genesis 1:26, ginagamit ang plural. Ang mga naniniwala na si Kristo ay nauna nang naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita sa isang pre-na nagkatawang-tao na Jesus. Pansinin ang talatang Gen 1:27 na binabasa ang "kanya" at "siya" dalawang beses (hindi sa kanila at sila) at gayun din sa Gen 5: 1-2. Bagaman nagsasalita siya sa isang pluralidad, siya lamang ang Maylalang ("nilikha niya sila"). 

Genesis 1: 26-27 (ESV), 

Pagkatapos sinabi ng Diyos, “Hayaan us gawing tao natin imahe, pagkatapos natin kawangis At hayaang magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon ng langit at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat gumagapang na gumagapang sa lupa. " Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa kaniya sariling imahe, sa larawan ng Diyos he nilikha siya; lalaki at babae he nilikha ang mga ito.

Genesis 5: 1-2 (ESV), 

“Ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan. Nang nilikha ng Diyos ang tao, he ginawa siyang katulad ng Diyos. Lalaki at babae he nilikha ang mga ito, at he binasbasan sila at tinawag na Tao noong sila ay nilikha. ”

Mga paliwanag para sa "Gawin natin ang tao sa ating imahe"

 1. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa makalangit na host (mga anak ng Diyos) na mayroon at nakasaksi sa nilikha. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang hangarin sa kanyang mga lingkod (Job 38: 1-7, Amos 3: 7, Gen 18:17). Ang Diyos ay kumunsulta sa mga ahente bago gumawa ng mga nilikha (Isa 6: 8, Job 15: 8, Jer 23:18)
 2. Plural of Majesty - Ang Diyos ay napakalawak sa loob ng kanyang sarili na maaari niyang tukuyin ang kanyang sarili sa pangmaramihan bagaman Siya ay nag-iisa sa personal. (Aw 150: 1-2, Deut 33: 26-27) Tingnan ang Royal namin: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_we
 3. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang makapangyarihang langit - ang langit ay nasa ilalim ng kanyang kontrol at sumusunod sa kanyang kalooban. Sa salita ng PANGINOON ang langit ay nilikha, at sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig ang buong hukbo nila. (Deut 32:43, Deut 33:26, Aw 19: 1, Aw 33: 6, Aw 50: 4, Sal 66:33, Sal 136: 4-8, Aw 150: 1, Job 26:13)
 4. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang sarili (ang kanyang isip). Itinatag ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kanyang Karunungan. Ang karunungan ay kasama ng Diyos sa simula at itinatag bago ang paglalang (Aw 33: 6, Kaw 3: 19-20, Kaw 8: 22-31, Jer 10:12, Jer 51:15, Juan 1: 1-3)
 5. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga kamay - Natutupad ng Diyos ang mga bagay sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang mga kamay (Ex 15: 4-7, Deut 33:11, Aw 28: 5, Aw 92: 4, Aw 138: 7)
PreexistenceOfChrist.com

Isang pangunahing talata na hindi dapat kunin sa isang literal na kahulugan

Alam natin na inilaan ng Diyos na papatayin ang Kordero alinsunod sa kanyang plano para sa Ebanghelyo bago pa ang mundo ay umiral. Gayunman, ang Kordero ay talagang pinatay mula pa nang itatag ang mundo. Ang plano ay umiiral mula sa simula hindi talaga ito natupad hanggang sa ganap na oras.

Apocalipsis 13: 8 (KJV), Ang kordero na pinatay mula pa nang itatag ang mundo

At ang lahat na tumatahan sa lupa ay sasamba sa kaniya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay of pinatay ang Kordero mula sa pagkakatatag ng mundo.

PreexistenceOfChrist.com

Mapa ng Kahulugan ng Bibliya

Ang mga logo ay isang aspeto ng Diyos na nauukol sa pag-iisip at hangarin ng Diyos (wisdom). Ang Banal na Espiritu ay isang aspeto din ng Diyos na nauukol sa kanyang pagkontrol (kapangyarihan). Sa Mga Hangarin ng Diyos (mga logo) at sa pamamagitan ng impluwensyang pagkontrol ng Diyos (Banal na Espiritu), ang lahat ng mga bagay ay umiral. Ito ay kung paano nilikha ang orihinal na nilikha (unang Adan) at ito ay kung paano umiral si Jesucristo (ang huling Adan). Tayo ay ginawang isang bagong nilikha, at tumatanggap ng mga anak ng mga anak at isang mana sa Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus na Mesiyas alinsunod sa walang hanggang karunungan ng Diyos. 

Ang Salitang naging laman = Ang Diyos na nagsasalita kay Jesus na mayroon ayon sa kanyang karunungan (mga logo)

Juan 1:14 (ESV)

at ang Salita ay naging laman at tumira sa gitna namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatian ng bugtong na Anak mula sa Ama, na puno ng biyaya at katotohanan.

Si Hesus ay ipinaglihi ng Banal na Espiritu (hininga ng Diyos)

Lucas 1:35 (ESV)

At sinagot siya ng anghel, "Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka; samakatuwid ang batang isisilang tatawaging banal — ang Anak ng Diyos.

PreexistenceOfChrist.com

Ano ang pinsala sa paniniwalang si Cristo ay nagkatawang-tao?

 1. Hindi ito naaayon sa Banal na Kasulatan
 2. Ginagalaw nito ang mensahe ng Ebanghelyo at ang totoong kahulugan ng iba`t ibang mga talata
 3. Pinapahina nito ang pagiging sangkatauhan ni Cristo - Upang maging isang tunay na tao dapat siya ay dinala bilang isang tao - na hindi pa nagkaroon ng preexist bilang Diyos o isang anghel ng Diyos. Ang paniniwala sa totoong pagiging tao ni Cristo ay mahalaga sa mensahe ng Ebanghelyo. Ipinahayag ng 1 Juan 4: 2 na dapat nating paniwalaan na si Jesucristo ay dumating sa laman (ay isang tao). 

1 Juan 4: 2 (ESV), Na si Jesucristo ay nagmula sa laman ay mula sa Diyos

Sa pamamagitan nito nalalaman mo ang Espiritu ng Diyos: bawat espiritu na nagpapahayag na si Jesucristo ay nagmula sa laman ay mula sa Diyos,

Gawa 3:13 (ESV), Tsiya ang Diyos ng ating mga magulang, niluwalhati ang kanyang lingkod na si Hesus

Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, niluwalhati ang kanyang lingkod na si Hesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya

Gawa 17: 30-31 (ESV), Hahatulan niya ang mundo sa katuwiran ng isang tao na hinirang niya

Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, sapagkat nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Roma 5:19 (ESV), Sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid

Sapagka't kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay ginawang makasalanan, gayon din sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid.

1 Corinto 15:21 (ESV), Sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay naganap din ang pagkabuhay na muli ng mga patay

Para sa bilang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay naganap din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Filipos 2: 8-9 (ESV), Na matatagpuan sa anyong tao, nagpakumbaba siya sa pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan

at na matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, kahit kamatayan sa krus. Samakatuwid mataas na itinaas siya ng Diyos at iginawad sa kanya ang pangalan na higit sa bawat pangalan,

1 Timoteo 2: 5-6 (ESV), iisang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

Para meron iisang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na kung saan ay ang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

Hebreo 4: 15 (ESV), Wala tayong isang mataas na pari na hindi makiramay sa ating mga kahinaan

wala tayong isang mataas na pari na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isa na sa bawat respeto ay natukso bilang tayo, gayon ma'y walang kasalanan.

Hebreo 5: 1-5 (ESV), Si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit itinalaga

para bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. Maaari niyang makitungo nang marahan sa mga ignorante at masuwerte, yamang siya mismo ay nababalot ng kahinaan. Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. Gayon din naman Si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit itinalaga sa pamamagitan ng sa kaniya na nagsabi sa kaniya, Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita.

Hebreo 5: 8-10 (ESV), Natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa

Kahit na siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. At ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya, na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

PreexistenceOfChrist.com

Mga Pag-download sa PDF

Ang Kalikasan ng Preexistence sa Bagong Tipan

Anthony Buzzard

download ng pdf: https://focusonthekingdom.org/The%20Nature%20of%20Preexistence.pdf

Pre-Existence ni Hesus - Literal o Pansin

thebiblejesus.org

download ng pdf: Pre-Existence ni Jesus —Masusulat sa Aklat o Pambansa?

Pagkuha ng Filipos 2: 6-11 Out of the Vacuum

Dustin Smith

download ng pdf: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

Virginal Conception o Begetting? Isang pagtingin sa Christology ng Mateo 1: 18-20

Dustin Smith

download ng pdf: http://focusonthekingdom.org/Virginal.pdf

 

PreexistenceOfChrist.com