Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Bautismo sa Pangalan ni Jesus
Bautismo sa Pangalan ni Jesus

Bautismo sa Pangalan ni Jesus

Batayan sa Kasulatan Para sa Pagbibinyag

Ang ministeryo ni Juan at ang bautismo ni Jesus

Ang Kautusan at ang mga Propeta ay hanggang kay Juan - mula noon, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at ang bawat isa ay pumipilit na pumasok doon. ( Lucas 16:16 ) Si Juan, ay nagpahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. ( Lucas 3:2-3 ) Nagtanong ang mga tao kung maaaring siya ang Kristo. (Lucas 3:15) Iginiit ni Juan, na siya ay nagbautismo sa tubig ngunit ang darating na kasunod niya ay magbabautismo sa Banal na Espiritu at apoy. ( Lucas 3:16 ) Matapos mabautismuhan si Jesus ni Juan at manalangin, bumaba ang Espiritu Santo at nanatili sa kanya. (Lucas 3:21-22) Nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinahiran niya siya para ipangaral ang Ebanghelyo. (Lucas 4:18) Alam natin kung ano ang nangyari sa buong Judea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: kung paanong pinahiran ng Diyos si Jesus na taga-Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan at lumibot siya sa paggawa ng mabuti at pagpapagaling ng lahat ng pinahihirapan ng diyablo, sapagkat Kasama niya ang Diyos. (Mga Gawa 10:37-38) Siya na nakita ni Juan na bumaba at nananatili ang Espiritu ang nagbautismo sa Espiritu Santo. (Juan 1:33) Sinabi ni Jesus tungkol sa kaniyang mga tagasunod, “Sa bautismo na ibinautismo sa akin, kayo ay babautismuhan. ( Marcos 10:39 )

Ang ministeryo ng bautismo sa pamamagitan ni Hesus

Si Jesus at ang kaniyang mga alagad nang sila'y nagbautismo sa kabukiran ng Judea samantalang si Juan ay nagbautismo rin sapagkat sagana ang tubig doon, at ang mga tao ay nagsilapit at binabautismuhan. (Juan 3:22-24) Nang maglaon, si Jesus ay nagbautismo at gumagawa ng mas maraming alagad kaysa kay Juan (bagaman si Jesus mismo ay hindi nagbautismo, kundi ang kanyang mga alagad lamang). (Juan 4:1-2) Ipinahayag ni Jesus na “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay – Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko.” (Juan 14:6) Ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat upang tayo ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang Anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. (Juan 20:31) Gaya ng nasusulat na si Kristo ay dapat magdusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, sa gayon ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ihahayag sa kaniyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. ( Lucas 24:46-47 ) Sinabi ni Jesus, “ang lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin” at “humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa aking pangalan.” ( Mateo 28:18-19 Eusebius )

Mga payo ni Pedro noong Pentecost

Nang ibuhos ang kaloob ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, ipinahayag ni Pedro, “Ipaalam nga sa buong sambahayan ni Israel na tiyak na ginawa siyang Panginoon at Cristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. ( Gawa 2:36 ) Ang mga nakarinig nito ay nasaktan sa puso at nagtanong, “Ano ang aming gagawin”? (Mga Gawa 2:37) Sinabi ni Pedro sa kanila, “Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu-Cristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. ( Gawa 2:38 ) Sa pamamagitan ng maraming iba pang mga salita ay nagpatotoo siya at patuloy na pinayuhan sila, na sinasabi, “Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahing ito.” ( Gawa 2:40 ) Kaya yaong mga tumanggap ng kaniyang salita ay nabautismuhan, at may idinagdag nang araw na iyon ng mga tatlong libong kaluluwa. (Mga Gawa 2:41) At itinuon nila ang kanilang sarili sa pagtuturo ng mga apostol at sa pakikisama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga panalangin. (Mga Gawa 2:42) At idinagdag ng Panginoon sa kanilang bilang araw-araw yaong mga naliligtas. ( Gawa 2:47 )

Pagbibinyag ng mga naniniwala sa Samaria

Nang ang mga nakarinig kay Felipe ay nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesu-Cristo at nagsisampalataya, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. (Mga Gawa 8:12) Nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos at isinugo sa kanila sina Pedro at Juan, (Mga Gawa 8:14) na bumaba at nanalangin para sa kanila upang matanggap nila ang Banal na Espiritu (Mga Gawa 8) :15) dahil sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. (Mga Gawa 8:16) At nang ipatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila, tinanggap nila ang Banal na Espiritu. (Gawa 8:17)

Inutusan ni Pedro ang mga Gentil na magpabinyag sa pangalan ni Jesus

Nang mangaral si Pedro sa mga Gentil, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakarinig ng salita. ( Mga Gawa 10:44 ) Ang mga tuli ay namangha dahil ang kaloob ng Banal na Espiritu ay ibinuhos maging sa mga Gentil. (Mga Gawa 10:45) Sapagka't kanilang naririnig silang nagsasalita ng mga wika at pinupuri ang Diyos. (Mga Gawa 10:46) Ipinahayag ni Pedro, “Maaari bang makapagpigil ng tubig ang sinuman sa pagbautismo sa mga taong ito, na nakatanggap ng Banal na Espiritu na gaya natin?” ( Gawa 10:47 ) Kaya inutusan niya silang magpabautismo sa pangalan ni Jesu-Kristo. ( Gawa 10:48 )

Ang pangangaral ni Pablo ng bautismo sa pangalan ni Jesus

Nang mangaral si Pablo sa Efeso, nakatagpo siya ng ilang alagad at sinabi sa kanila, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? ( Gawa 19:2 ) Nang tumugon sila na sila ay nabautismuhan sa bautismo ni Juan, sinabi ni Pablo, “Si Juan ay nagbautismo ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa isa na darating pagkatapos niya, samakatuwid nga, si Jesus.” ( Gawa 19:3-4 ) Nang marinig nila ito, sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. (Mga Gawa 19:5) At nang maipatong ni Pablo ang kaniyang mga kamay sa kanila, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsimulang magsalita ng mga wika at manghula. (Gawa 19:6)

Nabaon tayo kasama ni Kristo sa bautismo sa kamatayan

Ang mga mananampalataya ay dapat magsisi at magpabinyag sa pangalan ni Jesu-Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, na may pag-asang tatanggap sila ng kaloob ng Banal na Espiritu. ( Gawa 2:38 ) Lahat tayo na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. (Roma 6:3) Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, kung paanong si Cristo ay muling binuhay sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay makalakad sa panibagong buhay. (Roma 6:4) Sapagka't kung tayo ay nakipagkaisa sa kanya sa isang kamatayang katulad niya, tayo ay tiyak na makakaisa sa kanya sa isang muling pagkabuhay na katulad niya. (Roma 6:5) Sa kaniya tayo ay tinuli ng pagtutuli na ginawa ng hindi mga kamay sa pamamagitan ng pagtanggal ng katawan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Cristo. (Colosas 2:11) Tayo ay inilibing na kasama niya sa bautismo, kung saan tayo ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa makapangyarihang gawa ng Diyos, na bumuhay sa kanya mula sa mga patay. ( Colosas 2:12 )

Kritikal ng Bautismo sa pangalan ni Hesus

Hindi tayo dapat bautismuhan sa ibang pangalan, gaya ni Kristo ay hindi nahati, at walang iba ang ipinako sa krus para sa atin. (1 Corinto 1:13) Tayo ay hinugasan, tayo ay pinabanal, tayo ay inaring-ganap sa pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. (1 Corinto 6:11) Ang kaligtasan ni Noe ay natagpuan sa pamamagitan ng tubig, at ang bautismo, na katumbas nito, ay nagliligtas ngayon sa atin, hindi bilang pag-aalis ng dumi sa katawan kundi bilang panawagan sa Diyos para sa isang mabuting budhi, sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli. ni Hesukristo. (1 Pedro 3:20-21) Ang panimulang doktrina ni Kristo ay ang pundasyon ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos at ng doktrina ng mga bautismo at ng pagpapatong ng mga kamay. (Hebreo 6:1-2 Lamsa) Yaong mga minsang bumaba sa bautismo at nakatikim ng kaloob na mula sa langit at nakatanggap ng Banal na Espiritu at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. – inaasahang mananatili sa pagsisisi. (Hebreo 6:4-6 Lamsa) Magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. (Mga Gawa 2:38) Si Jesus ang batong panulok at walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo ay maligtas. (Mga Gawa 4:11-12) Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hahatulan. ( Marcos 16:16 )

 ,

Batayan sa Banal na Kasulatan para sa Binyag sa Tubig sa Pangalan ni Jesus 

Lucas 16:16 (ESV) 

 "Ang Batas at ang mga Propeta ay hanggang kay Juan; mula noon ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral, at pinupuwersa ng bawat isa na pasukin ito.

Lucas 3: 2-3 (ESV) 

 ang salita ng Diyos ay dumating kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. At napunta siya sa buong lupain sa tabi ng Jordan, na nagpapahayag ng bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Lucas 3: 15-16 (ESV) 

Tulad ng inaasahan ng mga tao, at ang lahat ay nagtatanong sa kanilang mga puso tungkol kay Juan, kung maaari niya maging si Cristo, Sinagot silang lahat ni Juan, sinasabing, “Nabinyagan ako sa tubig, ngunit siya na lalong makapangyarihan sa akin ay darating, ang strap ng kaninong sandalyas ay hindi ako karapat-dapat na hubaran. He ay magbabautismo sa iyo sa Banal na Espiritu at apoy.

Lucas 3: 21-23 (ESV)

Ngayon nang ang lahat ng mga tao ay nabautismuhan, at nang si Jesus ay nabautismuhan din at nagdarasal, ang langit ay nabuksan, at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa pisikal na anyo, tulad ng isang kalapati; at isang tinig ay nagmula sa langit, “Ikaw ang aking minamahal na Anak; sa iyo ay nasiyahan ako. Si Jesus, nang magsimula siya sa kanyang ministeryo, ay tatlumpung taong gulang na

Lucas 4: 18-19 (ESV) 

 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, dahil pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. "

Marcos 10: 37-40 (ESV)

At sinabi nila sa kaniya, Bigyan mo kami ng upo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Hindi ninyo alam kung ano ang hinihiling ninyo. Kaya mo bang uminom ng tasa na iniinom ko, o mabautismuhan sa bautismo na bininyagan ako? " At sinabi nila sa kaniya, Kami ay makakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang kopa na iniinom ko ay iinumin ninyo, at sa bautismo na bininyagan ako, kayo ay mababautismuhan, ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi akin na ibibigay, ngunit ay para sa mga pinaghandaan. "

Juan 1: 25-27 (ESV) 

Tinanong nila siya, "Kung gayon bakit ka nagbabautismo, kung ikaw ay hindi ang Cristo, o si Elijah, o ang Propeta? " Sinagot sila ni Juan, “Nagbabautismo ako sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ay nakatayo ang isa na hindi ninyo kilala, kahit na siya na susunod sa akin, ang strap ng kaninong sandal ay hindi ako karapat-dapat na hubaran. "

Juan 1: 29-34 (ESV) 

Kinabukasan nakita niya si Jesus na papalapit sa kanya, at sinabi, “Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan! Ito ang tungkol sa sinabi ko, 'Sumusunod sa akin ang isang lalaking nauna sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin.' Ako mismo ay hindi nakakilala sa kanya, ngunit para sa hangaring ito ay naparito ako na nagbabautismo sa tubig, upang siya ay mahayag sa Israel. " At nagpatotoo si Juan: "Nakita ko ang Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Ako mismo ay hindi nakakilala sa kanya, ngunit siya na nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ay sinabi sa akin, 'Siya na iyong nakikita na ang Espiritu ay bumababa at mananatili, ito ang siyang nagbabautismo sa Banal na Espiritu. ' At nakita ko at nagpatotoo na ito ang Anak ng Diyos. "

Juan 3: 22-24 (ESV) 

Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa kanayunan ng Judea, at siya ay nanatili doon kasama nila at nagbabautismo. Si Juan ay nagbabautismo din sa Aenon malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon, at ang mga tao ay darating at nabinyagan (sapagkat si Juan ay hindi pa inilalagay sa bilangguan).

Juan 4: 1-2 (ESV)

Ngayon nang malaman ni Jesus na narinig ng mga Pariseo na gumagawa si Jesus at bininyagan ang higit pang mga alagad kaysa kay Juan (kahit na si Hesus mismo ay hindi nagbinyag, ngunit ang kanyang mga alagad lamang),

Juan 14:6 (ESV)

Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. "

Juan 20:31 (ESV)

"Ngunit ang mga ito ay nakasulat upang maniwala ka na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at sa paniniwala ay magkakaroon ka ng buhay sa kanyang pangalan. "

Lucas 24: 46-47 (ESV)

"Ganito nakasulat, na ang Cristo ay magdurusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, at ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ipahayag. sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem.

Gawa 2: 36-42 (ESV)

Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ginawa siya ng Diyos na kapwa Panginoon at Cristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. " At nang marinig nila ito, ay nasaktan sila, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, Mga kapatid, ano ang gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, “Magsisi kayo at magpabinyag sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at matatanggap mo ang regalong ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak at para sa lahat na malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili. " At sa maraming iba pang mga salita ay nagpatotoo siya at patuloy na pinayuhan sila, na sinasabi, "I-save ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahi na ito." Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan, at naidagdag sa araw na iyon mga tatlong libong kaluluwa. At inialay nila ang kanilang sarili sa katuruan ng mga apostol at sa pakikisama, sa pagpuputol ng tinapay at mga pananalangin.

Gawa 4: 11-12 (ESV) 

Ang Jesus na ito ay ang batong itinakwil mo, mga tagapagtayo, na naging batong pamagat. At mayroong kaligtasan sa wala pang iba, sapagkat mayroon walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas. "

Gawa 8: 12-17 (ESV)

Ngunit nang maniwala sila kay Felipe habang nangangaral siya ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Hesukristo, nabinyagan sila, kapwa kalalakihan at kababaihan. Kahit si Simon mismo ay naniwala, at pagkatapos na mabinyagan ay nagpatuloy siya kasama si Felipe. At nang makita ang mga palatandaan at mga dakilang himala na nagawa, siya ay namangha. At nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang Samaria ay tumanggap ng salita ng Diyos, pinasugo nila sa kanila si Pedro at Juan, na bumaba at dinalangin para sa kanila na tanggapin nila ang Banal na Espiritu, sapagkat hindi pa siya nahuhulog sa sinuman sa kanila. pero sila ay nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang Banal na Espiritu.

Gawa 10: 37-38 (ESV)

kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya.

Gawa 10: 44-48 (ESV)

Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. At ang mga mananampalataya mula sa pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalong ng Espiritu Santo ay ibinuhos hanggang sa mga Gentil. Sapagkat naririnig nila ang mga ito na nagsasalita ng mga dila at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pedro, "Maaari bang may magtago ng tubig para sa pagbinyag sa mga taong ito, sino ang tumanggap ng Banal na Espiritu na tulad din sa atin? ” At inatasan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo... 

Gawa 19: 2-7 (ESV)

At sinabi niya sa kanila, Natanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu noong kayo ay naniwala? At sinabi nila, "Hindi, ni hindi namin narinig na mayroong isang Banal na Espiritu." At sinabi niya, "Sa ano ka nabinyagan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." At sinabi ni Paul, "Si Juan ay nagbinyag ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na susunod sa kaniya, iyon ay si Jesus.”Sa pagdinig nito, nabinyagan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong sa kanila ni Pablo ang kanyang mga kamay, ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila, at nagsimula silang magsalita ng mga dila at manghula. Mayroong halos labindalawang lalaki sa lahat. 

Roma 6: 2-5 (ESV)

Paano tayo na namatay sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito? hindi mo alam na lahat sa atin na mayroon nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayanKami ay inilibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, kung paano si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay maaaring lumakad sa bagong buhay. Sapagka't kung tayo ay napagsama sa kaniya sa isang kamatayan na katulad niya, tiyak na tayo ay makakasama sa isang muling pagkabuhay na katulad niya.

Colosas 2: 11-14 (ESV)

Sa kaniya din kayo ay tinuli ng isang pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pamamagitan ng pag-alis ng katawan ng laman, sa pagtutuli ni Cristo, na inilibing kasama niya sa bautismo, kung saan kayo rin ay nabuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananalig sa makapangyarihang paggawa ng Diyos, na siyang binuhay na maguli mula sa mga patay. At ikaw, na namatay sa iyong mga paglabag at ang hindi pagtutuli ng iyong laman, ang Diyos ay binuhay na kasama niya, na pinatawad sa amin ang lahat ng aming mga pagkakasala, sa pamamagitan ng pagkansela ng tala ng utang na tumindig laban sa amin kasama ng mga ligal na hinihingi. Itinabi niya ito, ipinako sa krus. "

1 Corinto 1:13 (ESV) 

"Hati ba si KristoSi Paul ay ipinako sa krus para sa iyo? O kaya nabinyagan ba kayo sa pangalan ni Paul??

1 Corinto 6:11 (ESV)

"Ngunit hinugasan ka, nabalaan ka, nabigyan ka ng katwiran sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. ”

1 Pedro 3: 18-22 (ESV)

"Sapagkat si Cristo ay naghirap din minsan para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang maihatid niya tayo sa Diyos, na pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu, kung saan siya nagpunta at ipinahayag sa mga espiritu sa bilangguan, sapagkat dati ay hindi sila sumunod, kung ang pasensya ng Diyos ay naghihintay sa mga araw ni Noe, habang ang arka ay inihahanda, kung saan ang iilan, iyon ay, walong persona, ay ligtas na dinala sa pamamagitan ng tubig. Ang bautismo, na tumutugma dito, ay nakakatipid sa iyo, hindi bilang pagtanggal ng dumi mula sa katawan ngunit bilang isang pag-apila sa Diyos para sa isang mabuting budhi, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na napunta sa langit at nasa kanan ng Diyos, na may mga anghel, awtoridad, at kapangyarihan na napasailalim sa kanya.

Hebreo 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1 Kaya nga, iwanan natin ang panimulang salita ni Cristo, at magpatuloy tayo sa kasakdalan. Bakit muli kang naglalagay ng panibagong pundasyon para sa pagsisisi sa mga nakaraang gawa at para sa pananampalataya sa Diyos? 2 At para sa doktrina ng mga binyag at para sa pagpapatong ng mga kamay at para sa muling pagkabuhay ng mga patay at para sa walang hanggang paghuhukom? 3 Kung pinahihintulutan ng Panginoon, ito ang aming gagawin. 4 Ngunit ito ay imposible para sa mga minsang nabautismuhan 5 at nakatikim ng kaloob mula sa langit at nakatanggap ng Banal na Espiritu, at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng daigdig na darating, 6 Sapagkat, para sa kanila. upang muling magkasala at muling mabago sa pamamagitan ng pagsisisi, ipinako nila sa krus ang Anak ng Diyos sa pangalawang pagkakataon at inilagay siya sa hayagang kahihiyan. 7 Sapagka't ang lupa na umiinom sa ulan na saganang bumabagsak dito, at namumunga ng mga halamang kapaki-pakinabang sa mga pinagtataniman nito, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos; 8 Ngunit kung ito ay magbubunga ng mga tinik at dawag ito ay itinatakwil at hindi malayong mahatulan; at sa wakas ang pananim na ito ay masusunog. 

Marcos 16:16 (ESV) 

Ang sinumang naniniwala at nabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi maniniwala ay hahatulan

Ang Pangalan ni Hesus

Jesus sa Orihinal na Mga Wika

Hebrew: Yeshua, Y'suah o Yehoshua (ישוע o יְ יַֹֹֻֻׁׁ)

Aramaic: Yeshuʿ o Yisho (ܝܫܘܥ)

Greek: izaosous (Ἰησοῦς)

Latin: Iesu

Kahulugan ng pangalan ni Jesus

Mayroong iba't ibang mga panukala tungkol sa literal na etimolohikal na kahulugan ng pangalang Yəhôšuaʿ (Joshua, Hebrew: יְהַַֹֹֻֻֻׁׁׁ), kasama na si Yawe / Yapunah na nakakatipid, (ay) kaligtasan, (ay) isang sigaw na nakakatipid, (ay) isang sigaw -Save, (ay) isang cry-for-help, (ay) aking tulong.

Ang pangalang Greek Si Jesous nagmula sa Hebrew / Aramaic at nangangahulugang "manggagamot o manggagamot, at tagapagligtas."

Mga pagkakaiba-iba ng pangalan ni Jesus sa English

Si John Wycliffe (1380s) ay gumamit ng spelling na Ihesus at ginamit din ang Ihesu. Si Tyndale noong ika-16 na siglo ay mayroong paminsan-minsan na Iesu. Ang Bersyon ng King James noong 1611 ay gumagamit ng Iesus sa kabuuan, anuman ang syntax. Ang 'J' ay dating isang variant ng 'I'. Ang 'J' at 'I' ay hindi isinasaalang-alang na maging isang magkakahiwalay na sulat hanggang sa 1629 Cambridge 1st Revision King James Bible kung saan lumitaw ang “Jesus” 1st. Si Jesu ay nagamit sa Ingles, lalo na sa mga himno.

Si Jesu (/ ˈdʒiːzuː / JEE-zoo; mula sa Latin Iesu) ay minsang ginagamit bilang boses ni Jesus sa Ingles.

Si Hesus ang Huwaran para sa Ating Kaligtasan

Si Jesus ay namatay, inilibing at binuhay mula sa mga patay (1 Corinto 15: 1-4)

 • Ang pagsisisi ay simbolo ng kamatayan
 • Ang bautismo sa tubig ay simbolo ng libing
 • Ang pagtanggap ng Banal na Espiritu ay simbolo ng muling pagkabuhay mula sa mga patay (muling ipanganak)

Dapat tayong mamatay at mailibing kasama ni Kristo upang tayo ay makalakad sa bagong buhay. (Roma 6: 2-4)

 • Namatay tayo sa kasalanan / pagsisisi (Rom 6: 2)
 • Nabaon tayo kasama ni Kristo sa bautismo (Rom 6: 2-4, Col 2: 11-14)
 • Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng pagtanggap ng Banal na Espirit na nagpapatunay sa ating pag-asa sa pagkabuhay na muli mula sa mga patay (Rom 6: 4)
 • Naniniwala kami na kung tayo ay namatay at nalibing kasama ni Cristo na tayo ay mabubuhay din kasama ni Cristo

Bakit ang Bautismo sa Pangalan ni Jesus?

 
 • Nabaon tayo kasama ni Kristo sa bautismo (Rom 6: 2-4, Col 2: 11-14)
 • Si Jesus ay ang Cristo (Mesiyas), ang Anak ng Diyos (Lukas 4:41, Juan 4: 25-26, Juan 20:31)
 • Sa pamamagitan ni Hesus natanggap natin ang pag-aampon bilang mga anak ng Diyos (Rom 8:29, Gal 4: 4-5, Efe 1: 5, Heb 2: 8-13)
 • Si Jesus ang nag-iisang pangalan na ibinigay sa mga tao kung saan maaari tayong maligtas. (Juan 4: 11-12, Juan 4:16, Gawa 4: 11-12, Gawa 10: 42-43)
 • Mahal ng Ama si Hesus at ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay (Juan 3:35, Juan 13: 3, Juan 17: 2, Matt 28:18, 1Cor 15:27)
 • Si Jesus ay ang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao (1Tim 2: 5-6, Heb 8: 6, Heb 9:15, Heb 12:24)
 • Si Jesus ang ating Apostol at Mataas na Saserdote ng ating pagtatapat (Heb 2:17, Heb 3: 1-6, Heb 4: 14-15, Heb 5: 5-6, Heb 7:26, Heb 8: 1-2, Heb 9:24, Heb 10: 19-21)
 • Itinaas ng Diyos si Jesus higit sa lahat ng iba pang mga pangalan (Fil 2: 8-11, Efe 1: 20-22, Gawa 2:36, Gawa 5: 30-31, 1Cor 8: 5-6, Rom 10: 9-13)
 • Itinalaga ng Diyos si Jesus upang maging hukom sa buong mundo (Gawa 10:42, Gawa 17: 30-31, 2Cor 5:10)
 • Si Jesus ay ang plano na nakatago sa edad ng Diyos upang pagsamahin ang lahat ng mga bagay sa kanya (Efe 1: 3-11, Efe 3: 9-11, 1Tes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

Bakit hindi magpabautismo "sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu?"

 • Mayroong maraming mga nakakahimok na dahilan para sa pagbibinyag sa pangalan ni Jesus, tulad ng nabanggit sa mga seksyon sa itaas
 • Ang pagbibinyag sa trinitaryong pormula ay nawawala ang simbolikong kahulugan ng pagkamatay at paglibing kasama ni Kristo
 • Si Jesus ang pangalan kung saan tayo ay may access sa Ama at tumanggap ng Banal na Espiritu
 • Sa aklat ng Mga Gawa ng mga Apostol, na naglalahad ng paglago ng unang simbahan, ipinangaral lamang ng mga apostol ang pangalan ni Jesus na bautismo at bininyagan sa pangalan ni Jesus
 • Ang pinakamaagang mga Kristiyano sa loob ng ika-1 at unang bahagi ng ika-2 siglo nabinyagan sa pangalan ni Jesus
 • Pinatunayan ng mga ama ng unang simbahan na tinawag ni Jesus ang bautismo ay katanggap-tanggap (bilang isang kahalili sa trinitaryong pormula ng Matt 28:19)
 • Iginiit ng modernong iskolar na ang trinitary formula ng Matt 28:19 ay malamang na hindi orihinal kay Mateo ngunit naidagdag sa paglaon

Ang Katibayan ni Eusebius

 • Si Eusebius Pamphili, o Eusebius ng Caesarea ay isinilang noong 270 AD at namatay noong mga 340 AD
 •  Eusebius, na ang sigasig ay may utang tayo sa karamihan ng nalalaman sa kasaysayan ng Bagong Tipan ”(Dr. Westcott, Pangkalahatang Survey ng Kasaysayan ng Canon ng Bagong Tipan, pahina 108).
 • "Si Eusebius, ang pinakadakilang guro ng Griyego at ang pinaka-may kaalaman na teologo noong panahon niya… ay hindi nagtatrabaho nang walang pagod para sa pagtanggap ng dalisay na salita ng Bagong Tipan na nagmula sa mga Apostol. Eusebius… umaasa lamang sa buong sinaunang mga manuskrito ”(EK sa Christadelphian Monatshefte, Ago 1923; Fraternal Visitor, Hunyo 1924)
 • "Si Eusebius Pamphilius, Obispo ng Caesarea sa Palestine, isang taong may malawak na pagbabasa at matalinong kaalaman, at isa na nakakuha ng walang kamatayang katanyagan sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho sa kasaysayan ng simbahan, at sa iba pang mga sangay ng teolohiko." ... siya ay namuhay nang may matalik na pagkakaibigan sa martir Si Pamphilius, isang marunong at debotong tao ng Caesarea, at nagtatag ng isang malawak na silid-aklatan doon, kung saan nagmula si Eusebius ng kanyang malawak na tindahan ng kaalaman. " (Si JL Mosheim, editoryal na talababa).
 • Sa kanyang silid-aklatan, dapat na kinasanayan ni Eusebius ang paghawak ng mga codice ng mga Ebanghelyo na mas matanda ng dalawandaang taon kaysa sa pinakamaagang mga mahusay na uncial na mayroon kami ngayon sa aming mga aklatan. (The Hibbert Journal, Oktubre., 1902)
 • Si Eusebius ay nakasaksi sa isang hindi nabago na Aklat ni Mateo na malamang ay isang maagang kopya malapit sa orihinal na Mateo.
 • Sinipi ni Eusebius ang maagang aklat ng Mateo na mayroon siya sa kanyang silid-aklatan sa Caesarea. Ipinaalam sa atin ni Eusebius ang tunay na mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa orihinal na teksto ng Mateo 28:19: "Sa isang salita at tinig ay sinabi Niya sa Kanyang mga alagad:" Humayo kayo at gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa sa Aking Pangalan, turuan silang sundin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo.
 • Ang MSS na minana ni Eusebius mula sa kanyang hinalinhan, Pamphilus, sa Caesarea sa Palestine, ang ilan ay pinanatili ang orihinal na pagbasa, kung saan walang nabanggit alinman sa Pagbibinyag o ng Ama, Anak, at Banal na Ghost. " Malinaw na ito ang teksto na nahanap ni Eusebius sa sinaunang mga codice na nakolekta limampu hanggang isang daan at limampung taon bago siya ipanganak ng kanyang mga dakilang hinalinhan (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Mga panipi mula kay Eusebius (300-336 AD)

Patunay ng Ebanghelyo (ang Demonstratio Evangelica)

Aklat III, Kabanata 7, 136 (ad), p. 157

"Ngunit habang ang mga alagad ni Hesus ay malamang na nagsabi ng ganito, o nag-iisip ng ganito, nalutas ng master ang kanilang mga paghihirap, sa pagdaragdag ng isang parirala, na sinasabing dapat silang magtagumpay" Sa aking pangalan. " At ang kapangyarihan ng Kanyang pangalan ay napakalaki, na sinabi ng apostol: "Ang Diyos ay nagbigay kanya ng isang pangalan na higit sa bawat pangalan, na sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay dapat yumuko, ng mga bagay sa langit, at ng mga bagay sa lupa, at ng mga bagay sa ilalim ng lupa, "ipinakita Niya ang kabutihan ng kapangyarihan sa Kanyang Pangalan na itinago mula sa karamihan nang sinabi Niya sa Kanyang mga alagad:"Humayo kayo, at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. " Mas tumpak din na tinataya Niya ang hinaharap nang sabihin Niya: "sapagkat ang ebanghelong ito ay dapat munang ipangaral sa buong mundo, bilang patotoo sa lahat ng mga bansa."

Aklat III, Kabanata 6, 132 (a), p. 152

Sa isang salita at tinig sinabi Niya sa Kanyang mga alagad: "Humayo kayo, at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko, na nagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay kahit anong iniutos ko sa iyo, ”…

Aklat III, Kabanata 7, 138 (c), p. 159

Ako ay hindi mapigilan na muling subaybayan ang aking mga hakbang, at hanapin ang kanilang dahilan, at upang aminin na maaari lamang silang magtagumpay sa kanilang matapang na pakikipagsapalaran, ng isang kapangyarihang mas banal, at mas malakas kaysa sa tao at ng kooperasyon ng Kanya Na nagsabi sa kanila; "Gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. "

Aklat IX, Kabanata 11, 445 (c), p. 175

At binibigyan Niya ng Kanyang sariling mga alagad pagkatapos ng kanilang pagtanggi, "Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. "

Iglesia Kasaysayan

Aklat III, Kabanata 5

“…Ngunit ang iba sa mga apostol, na walang tigil na nagbabalak laban sa layunin ng kanilang pagkawasak, at itinaboy sa lupain ng Judea, ay nagtungo sa lahat ng bansa upang ipangaral ang Ebanghelyo, na umaasa sa kapangyarihan ng Si Kristo, na nagsabi sa kanila, Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa sa aking pangalan"

Mga Footnote sa Bibliya at Mga Sanggunian Tungkol sa Mateo 28:19

Ang Jerusalem Bible, 1966

Maaaring ang formula na ito, tungkol sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng liturhiko na itinatag kalaunan sa primitive na pamayanan. Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus."

Bagong Binagong Karaniwang Bersyon

Inaangkin ng mga modernong kritiko ang pormula na ito ay maling inilaan kay Jesus at kumakatawan ito sa kalaunan (Katoliko) na tradisyon ng simbahan, para saan man sa aklat ng Mga Gawa (o anumang iba pang aklat ng Bibliya) ay ginaganap ang bautismo na may pangalan ng Trinity ...

Pagsasalin sa Bagong Tipan ni James Moffett

Maaaring ang formula na (Trinitaryo) na ito, tungkol sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng (Katoliko) na liturhiko. na itinatag kalaunan sa primitive (Katoliko) na pamayanan, Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus."

Ang International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, pahina 2637

"Ang Mateo 28:19 sa partikular ay mga canonize lamang isang kalaunan sa simbahan, na ang unibersalismo nito ay salungat sa mga katotohanan ng maagang kasaysayan ng Kristiyano, at ang pormulang Trinitaryo (na) banyaga sa bibig ni Jesus. "

Ang Mga Komento sa Bagong Tipan ng Tyndale, ako, pahina 275

"Ito ay madalas na napatunayan na ang mga salita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay hindi ang ipsissima verba [eksaktong mga salita] ni Jesus, ngunit…isang paglaon na karagdagang liturhiko. "

Isang Diksyonaryo ni Kristo at ang mga Mabuting Balita, J. Hastings, 1906, pahina 170

Ito ay pinagdudahan kung ang malinaw na utos ni Matt. Ang 28:19 ay maaaring tanggapin bilang binigkas ni Jesus. … Ngunit ang pormulang Trinitaryo sa bibig ni Jesus ay tiyak na hindi inaasahan.

Britannica Encyclopedia, 11th Edition, Tomo 3, pahina 365

"Ang bautismo ay binago mula sa pangalan ni Jesus sa salitang Ama, Anak at Banal na Ghost noong ika-2 Siglo. "

The Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, pahina 585

"Ang makasaysayang bugtong ay hindi nalutas ng Mateo 28:19, dahil, ayon sa isang malawak na pinagkasunduan ng iskolar, ito ay hindi isang tunay na kasabihan ni Hesus"

The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, pahina 351

Ang Mateo 28:19 "… ay pinagtatalunan sa batayang tekstuwal, ngunit sa palagay ng maraming iskolar ang mga salita ay maaari pa ring ituring bilang bahagi ng totoong teksto ng Mateo. Gayunpaman, mayroong labis na pag-aalinlangan kung maaaring ikaw ang ipsissima verba ni Hesus. Ang katibayan ng Gawa 2:38; 10:48 (cf. 8:16; 19: 5), suportado ng Gal. 3:27; Ang Rom 6: 3, ay nagmumungkahi na ang bautismo sa maagang Kristiyanismo ay pinangasiwaan, hindi sa tatlong beses na pangalan, ngunit "sa pangalan ni Jesucristo" o "sa pangalan ng Panginoong Jesus. " Mahirap na makipagkasundo sa mga tukoy na tagubilin ng talata sa pagtatapos ng Mateo. ”

Ang Diksyonaryo ng Bibliya, 1947, pahina 83

"Nakaugalian na subaybayan ang institusyon ng pagsasanay (ng bautismo) sa mga salita ni Kristo na naitala sa Mateo 28:19. Pero ang pagiging tunay ng daanan na ito ay hinamon sa makasaysayang pati na rin sa mga batayan sa tekstuwal. Dapat itong kilalanin na ang pormula ng tatlong beses na pangalan, na dito ay inatasan, ay tila hindi nagtatrabaho ng primitive Church"

Karagdagang Mga Sanggunian Tungkol sa Mateo 28:19 at Bautismo

Kasaysayan ng Kritiko sa Bagong Tipan, Conybeare, 1910, mga pahina, 98-102, 111-112

"Ito ay malinaw, samakatuwid, na ng MSS na minana ni Eusebius mula sa kanyang hinalinhan, si Pamphilus, sa Caesarea sa Palestine, ang ilan ay hindi pinanatili ang orihinal na pagbasa, kung saan walang nabanggit alinman sa Pagbibinyag o ng Ama, Anak, at Banal Ghost. "

Ang Internasyonal na Kritikal na Komentaryo sa Banal na Banal na Kasulatan ng Luma at Bagong Tipan; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; Isang Kritikal at Exegetical na Komento ng San Mateo Ikatlong Edisyon, 1912, pahina 307-308

"Si Eusebius ay nagbanggit sa maikling pormang ito nang madalas na mas madaling ipalagay na tiyak na binabanggit niya ang mga salita ng Ebanghelyo, kaysa sa pag-imbento ng mga posibleng dahilan na maaaring sanhi sa kanya ng madalas na pag-paraphrase nito. At kung minsang ipinapalagay natin na ang kanyang maikling form ay kasalukuyang nasa MSS. ng Ebanghelyo, maraming posibilidad na isipin na ito ang orihinal na teksto ng Ebanghelyo, at na sa mga susunod na siglo ang sugnay na "pagbibinyag ... Espiritu" ay humalili sa mas maikli na "sa aking pangalan." At ang pagpasok ng ganitong uri na nagmula sa paggamit ng liturhiko ay napakabilis na gamitin ng mga tagakopya at tagasalin. " 

Hastings Dictionary of the Bible 1963, pahina 1015:

"Ang punong teksto ng Trinitaryo sa NT ay ang pormula sa pagbibinyag sa Mat 28: 19… Ang huling sinasabi na pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, na hindi natagpuan sa anumang iba pang Ebanghelyo o saanman sa NT, ay tiningnan ng ilang mga iskolar bilang isang pagsasama kay Mateo. Itinuro din na ang ideya ng paggawa ng mga alagad ay nagpatuloy sa pagtuturo sa kanila, kung kaya't ang nakikialam na pagtukoy sa bautismo kasama ang Trinitaryong pormula ay marahil isang paglaon na ipinasok sa kasabihan. Sa wakas, ang anyo ni Eusebius ng (sinaunang) teksto ("sa aking pangalan" kaysa sa pangalan ng Trinity) ay mayroong ilang mga tagapagtaguyod. Bagaman ang pormula ng Trinitaryo ay matatagpuan na ngayon sa modernong aklat ng Mateo, hindi nito ginagarantiyahan ang mapagkukunan nito sa makasaysayang katuruang itinuro ni Jesus. Walang alinlangan na mas mahusay na tingnan ang pormula (Trinitaryo) na hango sa maagang (Katoliko) Kristiyano, marahil Syrian o Palestinian, paggamit ng binyag (cf Didache 7: 1-4), at bilang isang maikling buod ng turo ng (Katoliko) Simbahan tungkol sa Diyos, Kristo, at ang Espiritu… ”

Salita sa Bibliya na Komento, Tomo 33B, Mateo 14-28; Donald A. Hagner, 1975, pahina 887-888

"Ang tatluhang pangalan (sa karamihan lamang ng isang incipient Trinitaryism) kung saan ang bautismo ay dapat gampanan, sa kabilang banda, ay tila malinaw na isang liturhikal na pagpapalawak ng katinig ng ebanghelista sa pagsasagawa ng kanyang araw (kaya't Hubbard; cf. Ang . 7.1). Mayroong magandang posibilidad na sa orihinal na anyo nito, na nasaksihan ng ante-Nicene Eusebian form, ang teksto ay binabasa na "gumawa ng mga alagad sa aking pangalan" (tingnan ang Conybeare). Ang mas maikli na pagbabasa na ito ay nagpapanatili ng simetriko ritmo ng daanan, samantalang ang tatsulok na pormula ay akma nang naaangkop sa istraktura na maaaring asahan kung ito ay isang interpolation ... Ito ay si Kosmala, subalit, kung sino ang pinaka mahusay na nagtalo para sa mas maikli na pagbabasa, na tumuturo sa gitnang kahalagahan ng "pangalan ni Jesus" sa maagang Kristiyano na pangangaral, ang pagsasagawa ng bautismo sa pangalan ni Jesus, at ang isahan na "sa kanyang pangalan" na tumutukoy sa pag-asa ng mga Hentil sa Isa. 42: 4b, sinipi ni Mateo sa 12: 18-21. Tulad ng tamang tala ni Carson sa aming daanan: "Walang katibayan na mayroon kaming ipsissima verba ni Jesus dito" (598). Ang salaysay ng Mga Gawa ay nagsasaad ng paggamit ng pangalan lamang ng "Jesucristo" sa bautismo (Gawa 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; cf. Roma 6: 3; Gal. 3:27) o simpleng “Panginoong Jesus” (Mga Gawa 8:16; 19: 5)

Ang Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, pahina 435

"Si Hesus, gayunpaman, ay hindi maaaring ibigay sa Kanyang mga alagad ang pagkakasunud-sunod ng bautismo ng Trinitaryo pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli; sapagkat ang Bagong Tipan ay may alam lamang sa isang bautismo sa pangalan ni Jesus (Gawa 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Roma 6: 3; 1 Cor. 1: 13- 15), na nangyayari pa rin kahit na sa pangalawa at pangatlong siglo, habang ang formula ng Trinitaryo ay nangyayari lamang sa Matt. 28:19, at pagkatapos ay muli lamang (sa) Didache 7: 1 at Justin, Apol. 1: 61… Sa wakas, ang natatanging liturhiko na katangian ng pormula… ay kakaiba; hindi ito ang paraan ni Hesus upang gumawa ng ganoong mga pormula ... ang pormal na pagiging tunay ng Mat. 28:19 ay dapat na pinagtatalunan… ”.

Ang Encyclopedia of Religion and Ethics

Tungkol sa Mateo 28:19, sinasabi nito: Ito ang gitnang piraso ng katibayan para sa tradisyonal (Trinitaryo) na pagtingin. Kung hindi ito pinagtatalunan, syempre, ito ay magiging mapagpasyahan, ngunit ang pagiging mapagkakatiwalaan nito ay napipigilan sa batayan ng tekstuwal na pintas, panitikang pampanitikan at pamimintas sa kasaysayan. Ang parehong Encyclopedia ay karagdagang nagsabi na: "Ang malinaw na paliwanag ng katahimikan ng Bagong Tipan sa pangatlong pangalan, at ang paggamit ng isa pang (Pangalan ni Jesus) na pormula sa Mga Gawa at Paul, ay ang ibang pormula na ito ang nauna, at ang tatluhang ang formula ay isang karagdagan sa paglaon. ”

Ang Jerusalem Bible, Isang Scholarly Catholic Work

"Maaaring ang pormulang ito, (Triune Mateo 28:19) hinggil sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng (gawa ng tao) na liturhiko na itinatag kalaunan sa primitive (Katoliko) na pamayanan. Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus," ... "

Ang International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, pahina 398

"Si Feine (PER3, XIX, 396 f) at Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Ay nagtatalo na ang pormang Trinitaryo sa Mateo 28:19 ay hindi totoo. Walang tala ng paggamit ng pormang Trinitaryo na maaaring matuklasan sa Mga Gawa o ang mga sulat ng mga apostol ”.

The Philosophy of the Church Fathers, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, pahina 143

Ang kritikal na iskolarsip, sa kabuuan, ay tinatanggihan ang tradisyunal na pagpapatungkol ng tripartite baptismal formula kay Hesus at binabati ito mula nang maglaon. Walang alinlangan kung gayon ang pormula sa pagbinyag ay orihinal na binubuo ng isang bahagi at ito ay unti-unting nabuo sa tripartite form na ito.

GR Beasley-Murray, Bautismo sa Bagong Tipan, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, pahina 83

"Lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay sa Akin" ay humantong sa amin na asahan bilang isang kahihinatnan, "Pumunta at gumawa ng mga alagad sa Akin sa lahat ng mga bansa, bininyagan sila sa Aking pangalan, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. " Sa katunayan, ang una at pangatlong sugnay ay mayroong kahalagahan na: mukhang ang pangalawang sugnay ay binago mula sa isang Christological hanggang sa isang Trinitaryong pormula para sa interes ng tradisyon na liturhiko.

Ang Catholic Encyclopedia, II, 1913, Baptism

Kinikilala ng mga may-akda na nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa tanong kung ang bautismo sa pangalan ni Cristo ay gaganapin lamang na wasto. Kinikilala nila na ang mga teksto sa Bagong Tipan ay nagbubunga ng kahirapan na ito. Inilahad nila ang "Malinaw na utos ng Prinsipe ng mga Apostol:" Magpabinyag kayo bawat isa sa pangalan ni Jesucristo, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan (Mga Gawa, ii). " … Dahil sa mga teksto na ito ay sinabi ng ilang mga teologo na ang mga Apostol ay nagpabautismo sa pangalan ni Cristo lamang. Sina San Thomas, St. Bonaventure, at Albertus Magnus ay tinawag bilang mga awtoridad para sa opinyon na ito, na idineklara nilang ang mga Apostol ay kumilos ng espesyal na dispensasyon. Ang iba pang mga manunulat, tulad nina Peter Lombard at Hugh ng St. Victor, ay nagtataglay din na ang naturang bautismo ay magiging wasto, ngunit walang sinabi tungkol sa isang dispensasyon para sa mga Apostol. "

Sinabi pa nila, "Ang awtoridad ni Pope Stephen I ay naakusahan para sa bisa ng bautismo na ibinigay sa pangalan ni Cristo lamang. Sinabi ni St. Cyprian (Ep. Ad Jubaian.) Na ang pontiff na ito ay idineklara ang lahat ng pagbibinyag na may bisa na ibinigay ito sa pangalan ni Jesus Christ… Mas mahirap ang paliwanag sa tugon ni Papa Nicholas I sa mga Bulgarians (cap. Civ; Labbe , VIII), kung saan sinabi niya na ang isang tao ay hindi dapat muling binyagan na nabinyagan na "sa pangalan ng Banal na Trinidad o sa pangalan lamang ni Cristo, tulad ng nabasa natin sa Mga Gawa ng mga Apostol."

Joseph Ratzinger (papa Benedict XVI) Panimula sa Kristiyanismo: edisyon 1968, pp. 82, 83

"Ang pangunahing anyo ng aming propesyon ng pananampalataya ay nabuo sa panahon ng ikalawa at pangatlong siglo na nauugnay sa seremonya ng pagbibinyag. Hinggil sa pinagmulan nito, ang teksto (Mateo 28:19) ay nagmula sa lungsod ng Roma. "

Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, pahina 295

"Ang patotoo para sa malawak na pamamahagi ng simpleng pormula sa pagbibinyag [sa Pangalan ni Jesus] hanggang sa ikalawang siglo ay napakalaki na kahit na sa Mateo 28:19, ang formula ng Trinitaryo ay naipasok kalaunan."

Alang-alang kay Cristo, Tom Harpur, pahina 103

"Ang lahat maliban sa pinaka konserbatibo na mga iskolar ay sumasang-ayon na hindi bababa sa huling bahagi ng utos na ito [Triune na bahagi ng Mateo 28:19] ay naipasok nang maglaon. Ang pormula na [Trinitaryo] ay hindi nangyayari sa Bagong Tipan, at alam natin mula sa nag-iisang ebidensya na magagamit [ang natitirang bahagi ng Bagong Tipan] na ang pinakamaagang Simbahan ay hindi bininyagan ang mga tao gamit ang mga salitang ito ("sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo ”) ang bautismo ay“ sa ”o“ sa ”pangalan lamang ni Jesus. Sa gayon ay pinangatwiran na ang talata ay orihinal na binasa ang "pagbinyag sa kanila sa Aking Pangalan" at pagkatapos ay pinalawak [binago] upang magtrabaho sa dogma ng [kalaunang Katolikong Trinitaryo]. Sa katunayan, ang unang pananaw na ipinakita ng mga kritikal na iskolar ng Aleman pati na rin ang mga Unitarians noong ikalabinsiyam na siglo, ay inilahad bilang tinatanggap na posisyon ng mainline na iskolar noong 1919, noong unang nilathala ang komentaryo ni Peake: "Ang Simbahan ng una araw (AD 33) ay hindi sinusunod ang buong buong mundo (Trinitaryo) na utos, kahit na alam nila ito. Ang utos na bautismuhan sa tatlong beses na pangalan ng [Trinity] ay isang huli na pagpapalawak ng doktrina. "

Isang Kasaysayan ng The Christian Church, Williston Walker, 1953, pahina 63, 95

"Sa mga unang alagad ay ang bautismo ay" sa pangalan ni Jesucristo. " Walang pagbanggit ng bautismo sa pangalan ng Trinidad sa Bagong Tipan, maliban sa utos na iniugnay kay Kristo sa Mateo 28:19. Maaga ang teksto na iyon, (ngunit hindi ang orihinal) gayunpaman. Ito ay pinagbabatayan ng Totoo ng Mga Apostol, at ang kasanayan na naitala (* o interpolated) sa Pagtuturo, (o sa Didache) at ni Justin. Ang mga pinuno ng Kristiyano ng ikatlong siglo ay pinanatili ang pagkilala sa naunang anyo, at, sa Roma kahit papaano, ang bautismo sa pangalan ni Kristo ay itinuring na wasto, kung hindi regular, tiyak na mula pa noong panahon ni Bishop Stephen (254-257). "

Ang Upuan ng Awtoridad sa Relihiyon, James Martineau, 1905, pahina 568

"Ang mismong ulat na nagsasabi sa atin na sa huli, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, inatasan niya ang kanyang mga apostol na pumunta at magpabautismo sa lahat ng mga bansa (Mat 28:19) ay nagtaksil sa sarili sa pamamagitan ng pagsasalita sa wikang Trinitaryo ng susunod na siglo, at pinipilit kaming tingnan dito ang editor ng simbahan, at hindi ang ebanghelista, higit na mas mababa ang tagapagtatag mismo. Walang nakikitang bakas sa kasaysayan ng pormula sa pagbibinyag na mas maaga na ang "Pagtuturo ng Labindalawang Apostol" (kab. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, ed. Philip Schaff, 1887), at ang unang Apology of Justin (Apol. I. 61.) tungkol sa kalagitnaan ng ikalawang siglo: at makalipas ang mahigit isang daang siglo, natagpuan ng Cyprian na kinakailangang igiit ang paggamit nito sa halip na ang mas matandang parirala na nabinyagan na "kay Cristo Jesus," o sa "pangalan ng Panginoong Jesus . " (Gal. 3:27; Gawa 19: 5; 10:48. Ang Cyprian Ep. 73, 16-18, ay kailangang baguhin ang mga gumagamit pa ng mas maikli na anyo.) Si Paul lamang, ng mga apostol, ay nabinyagan, bago siya "Napuno ng Espiritu Santo;" at tiyak na siya ay nabautismuhan nang simple "kay Cristo Jesus." (Roma 6: 3) Gayunman ang tri-personal form, na hindi ayon sa kasaysayan, ay talagang pinilit bilang mahalaga ng halos bawat Iglesya sa Kakristiyanohan, at, kung hindi mo pa nasabi ito sa iyo, pinalalabas ka ng mga awtoridad ng simbahan. bilang isang hentil na tao, at hindi ka sasama sa iyo ng pagkilala ng Kristiyano sa iyong buhay, ni ang libingang Kristiyano sa iyong kamatayan. Ito ay isang patakaran na magkondena bilang hindi wasto sa bawat naitalang bautismo na isinagawa ng isang apostol; sapagkat kung mapagkakatiwalaan ang aklat ng Mga Gawa, ang hindi maaring gamitin ay pagbibinyag "sa pangalan ni Cristo Jesus," (Mga Gawa 2:38) at hindi "sa pangalan ng ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu . "

Ang Komento ni Peake sa Bibliya, 1929, pahina 723

Mateo 28:19, "Ang Simbahan ng mga unang araw ay hindi sinusunod ang buong utos na ito sa buong mundo, kahit na alam nila ito. Ang utos na magpabinyag sa tatlong pangalan ay isang huli na pagpapalawak ng doktrina. Kapalit ng mga salitang "pagbibinyag ... Espiritu" marahil ay dapat nating basahin nang simple "sa aking pangalan,"

Edmund Schlink, Ang Doktrina ng Pagbibinyag, pahina 28

"Ang utos ng pagbinyag sa form na Mateo 28:19 ay hindi maaaring maging makasaysayang pinagmulan ng bautismong Kristiyano. Sa pinakamaliit, dapat ipagpalagay na ang teksto ay naisalin sa isang pormang pinalawak ng simbahan [Katoliko]. ”

Kasaysayan ng Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, pahina 79

"Ang bautismo sa panahon ng Apostoliko ay sa pangalan ng Panginoong Jesus (1 Cor. 1:13; Gawa 19: 5). Hindi namin malalaman kung kailan lumitaw ang pormula sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu "

Bible Catechism, Rev. John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, p. 164

"Kay Kristo. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang mga Kristiyano ay nabinyagan kay Cristo (blg. 6). Ang mga ito ay kay Cristo. Ang Mga Gawa ng mga Apostol (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) ay nagsasabi sa atin ng pagbibinyag "sa pangalan (tao) ni Jesus." - isang mas mahusay na pagsasalin ay "sa pangalan (tao) ni Jesus." Noong ika-4 na Siglo lamang naging kaugalian ang pormulang "Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu."

Kumusta naman ang Didache?

 • Didache translit. Ang Didakhé ay nangangahulugang "Pagtuturo" at kilala rin bilang Ang Pagtuturo ng Panginoon Sa Pamamagitan ng Labindalawang Apostol sa mga Bansa
 • Ang petsa ng orihinal na gawa nito, ang may-akda at napatunayan na ito ay hindi alam bagaman karamihan sa mga modernong iskolar ay itinakda ito noong unang siglo (90-120 AD)
 • Ang pinuno ng tekstuwal na saksi sa teksto ng Didache ay isang manuskrito ng griyego na pergam na Greek na kilala bilang Codex Hierosolymitanus o Codex H, (1056 AD) 
 • Malamang na ang Didache ay nabago sa humigit-kumulang na 950 taon mula nang ito ay nagmula kumpara sa Codex H
 • Ang Didache ay tahimik sa pagsisisi at ang simbolikong kamatayan kay Kristo
 • Ang The Didache 7 ay nagsasaad, “Ngunit tungkol sa bautismo, sa gayon kayo magbabautismo. Nabigkas ko muna ang lahat ng mga bagay na ito, magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa buhay na (tumatakbo) na tubig. Ngunit kung wala kang buhay na tubig, pagkatapos ay magpabautismo sa ibang tubig; at kung hindi mo magawa sa malamig kung gayon sa mainit. Ngunit kung wala ka, pagkatapos ay buhusan ng tubig ang ulo ng tatlong beses (sa tatlong beses) sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. "
 • Ang panloob na ebidensya ay tumuturo sa Didache 7 bilang isang interpolation, o sa paglaon karagdagan. Sa Didache 9, na tumatalakay sa pakikipag-isa, sinabi ng manunulat, "Ngunit huwag hayaan ang sinuman na kumain o uminom ng eukaristikanong pasasalamat na ito, ngunit sila na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus"(Ang tekstong Greek ay nagsasabing" Iesous "na Greek para kay Jesus)
 • Makalipas ang ilang sandali matapos sabihing ang bautismo ay dapat gampanan sa mga titulong Ama, Anak at Banal na Espiritu, isinasaad ng Didache ang ganap na pangangailangan na mabinyagan sa pangalan ng Panginoong Jesus (ibig sabihin, "Iesous" - ang parehong salitang Griyego tulad ng sa Mga Gawa 2:38 ; Gawa 8:16; Gawa 10:48; Gawa 19: 5). Tkumakatawan siya sa isang halatang kontradiksyon at nagbibigay ng bisa sa argument na ang Didache 7 ay isang interpolation.
 • Bagaman mayroong ilang mga kagiliw-giliw na nilalaman sa loob ng Didache na malamang na nakasulat noong unang bahagi ng ikalawang siglo, maliwanag na sa paglaon ang mga interpolasyon at edisyon sa Didache ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan tungkol sa katotohanan ng anuman sa mga nilalaman nito.

Mga komento sa Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Paghuhukay Q, pp. 134-135

"Ang Didache, isang maagang bahagi ng Kristiyanong komposisyon ng pangalawang siglo, ay malinaw ding pinaghalo, na binubuo ng isang seksyong" Dalawang Paraan "(kabanata 1-6), isang manwal na liturhiko (7-10), mga tagubilin sa pagtanggap ng mga naglalakbay na propeta ( 11-15), at isang maikling pahayag (16). Marked divergences sa estilo at nilalaman pati na rin ang pagkakaroon ng walang alinlangan at halatang interpolations, gawing malinaw ang katotohanan na ang Didache ay hindi pinutol mula sa buong tela. Ang nangingibabaw na pagtingin ngayon ay ang dokumento ay binubuo batay sa maraming mga independiyenteng, preredactional na mga yunit na binuo ng alinman sa isa o dalawang redactors (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Ang paghahambing ng seksyong "Dalawang Paraan" sa maraming iba pang mga dokumento na "Dalawang Paraan" ay nagpapahiwatig na ang Didache 1-6 ay bunga mismo ng pag-edit ng multistage. Ang dokumento ay nagsimula sa medyo hindi maayos na samahan (cf. Barnabas 18-20), ngunit muling naiayos sa isang mapagkukunang pangkaraniwan sa Didache, ang Doctrina apostolorum, at ang Apostolic Church Order… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Pahina 36

 Isinulat ni Quasten na ang Didache ay hindi nakasulat sa buhay ng mga orihinal na apostol: "ang dokumento ay na-tampered sa pamamagitan ng paglaon insertions... ang dokumento ay hindi babalik sa mga panahong apostoliko … Bukod dito, tulad ng isang koleksyon ng mga ordenasyong pang-simbahan ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagpapatatag ng ilang tagal. Ang mga kalat na detalye ay nagpapahiwatig na ang panahon ng pagka-apostoliko ay hindi na kapanahon, ngunit lumipas na sa kasaysayan. "

Eusebius Kasaysayan 3:25

Noong unang bahagi ng ika-apat na siglo, isinulat ni Eusebius ng Caesarea na "… ang tinaguriang Mga Aral ng mga Apostol… ay malaswa. "