Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Hindi sa ilalim ng Batas
Hindi sa ilalim ng Batas

Hindi sa ilalim ng Batas

Mga pangunahing talata sa Mga Hebreyo tungkol sa Batas (Peshitta, Pagsasalin ng Lamsa)


Heb 7:11 - Kung kaya't ang pagiging perpekto ay naabot ng pagkasaserdoteng Levitiko kung saan ang batas ay naisabatas para sa mga taoano pa ang kailangan doon ng isa pang pari dapat bang bumangon ayon sa pagkakasunud-sunod ng Melchisedec? Kung hindi man, sasabihin sa mga banal na kasulatan na siya ay susunod sa utos ni Aaron. 
Heb 7:12 - Dahil nagkaroon ng pagbabago sa pagkasaserdote, gayon din nagkaroon ng pagbabago sa batas
Heb 7:18 - Para sa pagbabago na naganap sa dating batas ay nagawa dahil sa mga kahinaan nito at dahil naging walang silbi.
Heb 7:19 - Para sa ang batas ay walang ginawang perpekto, ngunit dumating sa lugar nito ang isang mas mabuting pag-asa, kung saan tayo lumalapit sa Diyos
Heb 8:7 - Para sa kung ang unang tipan ay naging walang kasalanan, hindi na kakailanganin para sa pangalawa.
8: 8 Sapagka't nasumpungan niya ang kasalanan sa kanila, at sinabi, Narito, darating ang araw, sabi ng Panginoon, kung kailan ko ibig perpekto ang isang bagong tipan kasama ng sambahayan ng Israel at ng sangbahayan ni Juda; 
Heb 8:9 - Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga magulang Nang araw na hawakan ko sila sa kamay at inakay ako palabas ng lupain ng Egypt; at sapagka't hindi sila nanatili sa aking tipan, aking tinanggihan sila, sabi ng Panginoon.
8:10 Sapagka't ito ang magiging tipan na aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon: Ilalagay ko ang aking batas sa kanilang isipan, at isusulat ko ito sa kanilang mga puso; at ako ang magiging kanilang Diyos at sila ang aking magiging tao. 
Heb 8:13 - Sapagka't siya ay nagsalita tungkol sa isang bagong tipan; ang una ay naging matanda na, at ang matanda at lipas na sa panahon ay malapit nang wasakin
Heb 9: 8 - Sa pamamagitan nito ang Banal na Espiritu ay nagsiwalat na ang paraan ng mga santo ay hindi pa nalalaman hangga't mananatili ang matandang tent
Heb 9:9 - Alin ang simbolo para sa oras na iyon, ngayon na, kung saan inaalok ang parehong mga regalo at sakripisyo na hindi maaaring gawing perpekto ang pagiging maikli ng nag-alay sa kanila, 
Heb 9:10 - Ngunit na nagsilbi lamang para sa pagkain at inumin, at sa iba't ibang mga paghuhugas na mga ordenansa ng laman at ipinataw hanggang sa panahon ng repormasyon
Heb 10:1 - Para sa ang batas ay mayroong anino ng magagandang bagay na darating ngunit hindi ang kakanyahan ng mga bagay na sila mismo; kaya't bagaman ang magkatulad na mga sakripisyo ay inaalok taun-taon, hindi nila maaaring maperpekto ang mga nag-alok sa kanila.
Heb 10: 8 - Sa itaas nang sinabi niya, Ang mga hain at handog at handog na susunugin at handog para sa mga kasalanan, ay hindi mo magkakaroon, ang mismong inaalok alinsunod sa batas
10: 9 At pagkaraan nito ay sinabi niya, Narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, Oh Diyos. Kaya't tinapos niya ang una upang maitaguyod ang pangalawa.

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

ebook, Ang Batas, ang Araw ng Pamamahinga at ang Bagong Pakikipagtipan sa Kristiyanismo, Sir. Anthony Buzzard

I-download ang PDF: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874