Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Isang Diyos at isang Panginoon
Isang Diyos at isang Panginoon

Isang Diyos at isang Panginoon

Isang Diyos, ang Ama, at Isang Panginoon, si Jesucristo

Isang malinaw na deklarasyon na kinikilala at nakikilala ang nag-iisang Diyos, ang Ama mula sa iisang Panginoon, si Hesu-Kristo ay ang 1 Corinto 8: 4-6. Dito sinabi ni Paul, "walang Diyos maliban sa isa" at kapag kinilala niya kung sino ang Diyos, ito ay partikular na ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng mga bagay at para kanino tayo umiiral. Kinilala pa ni Paul sa daanan na ito na maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon," ngunit, sa isang mahigpit na kahulugan, mayroong isa na dapat nating isaalang-alang ang Diyos at mayroong isang dapat nating isaalang-alang bilang Panginoon. Ginawa ng Diyos si Jesus na kapwa Lord at Christ (Gawa 2:36). Sa kategorya ng "mga diyos" ito ay Diyos Amang lamang. Sa kategorya ng "mga panginoon" ito ang iisang Panginoon, si Hesu-Kristo (Jesus Lord Mesias). Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo (1 Ped 1: 3, 2 Cor 1: 2-3).

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kanino tayo umiral.

Mga Gawa 2:36, Ginawa siyang kapwa Lord at Christ ng Diyos, itong Jesus

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

1 Pedro 1: 3, Pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo! Ayon sa kanyang dakilang awa, siya ay naging sanhi upang tayo ay muling ipanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

Mapa ng Kahulugan ng Bibliya

Ang pangunahing pag-unawa sa pagkakaroon ng iisang Diyos, ang Ama, mula kanino ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral (1 Cor 8: 5-6) umaangkop perpekto sa Biblikal na mapa ng kahulugan sa ibaba. Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, at mayroon tayo (ay isang bagong nilikha) sa pamamagitan ni Cristo. 

Walang Diyos maliban sa isa - iisang Diyos Ama

Ang banal na kasulatan, kasama ang Jewish Shema, ang pagpapatunay ng pagiging isahan ng Diyos, ay nagpapatunay na walang Diyos maliban sa isa (ang Ama).

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa. " 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, mula kanino nagmumula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.

Deuteronomio 6: 4-5, Ang PANGINOON (YHWH) na iyong Diyos, ang PANGINOON (YHWH) ay iisa

4 "Makinig, Oh Israel: Ang PANGINOONG Diyos natin, ang PANGINOON ay iisa. 5 Iibigin mo ang PANGINOON mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas.

Marcos 12: 29-30, Ang PANGINOON (YHWH) na iyong Diyos, ang PANGINOON (YHWH) ay iisa

29 Sumagot si Jesus, “Ang pinakamahalaga ay, 'Makinig, Oh Israel: Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa. 30 At ibigin mo ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas.

Juan 17: 1-3, "Ama… ikaw ang tanging tunay na Diyos"

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, “Pare, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 yamang binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo.

Mga Taga-Efeso 4: 6, isang Diyos at Ama ng lahat, na higit sa lahat at sa lahat at sa lahat

6 iisang Diyos at Ama ng lahat, na higit sa lahat at sa lahat at sa lahat

Ang Diyos ay Diyos at Ama ng Panginoong Jesus

Ang mga talatang ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng iisang Diyos, ang Ama, at ang iisang Panginoon, si Jesucristo. Tinukoy ni Jesus ang Diyos bilang kanyang Diyos at ang Ama bilang kanyang Ama. Ang Diyos ay ang Diyos at Ama ni Hesus.

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Juan 8:54, "ang aking Ama ang niluluwalhati ako"

54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos. '

Juan 10:17, "Dahil dito mahal ako ng Ama"

17 Para sa kadahilanang ito Mahal ako ng Ama, sapagkat ibinubuhos ko ang aking buhay na baka kunin ko ulit.

Juan 10:29, "Ang aking Ama ay higit sa lahat"

29 Ang aking ama, sino ang nagbigay ng mga ito sa akin, ay higit sa lahat, at walang sinumang makakakuha sa kanila mula sa kamay ng Ama.

Juan 14:28, “ang Ama ay higit sa akin"

28 Narinig mong sinabi ko sa iyo, 'Aalis ako, at pupunta ako sa iyo.' Kung mahal mo ako, nagagalak ka, dahil Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit sa akin.

Juan 17: 1-3, ikaw ang tanging totoong Diyos at Jesucristo na kanyang isinugo

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, “Pare, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 yamang binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo.

Juan 20:17, "Umakyat ako sa aking Diyos at iyong Diyos"

17 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat Hindi pa ako aakyat sa Ama; ngunit puntahan ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, 'Aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos. '"

1 Corinto 11: 3, ang ulo ni Cristo ay ang Diyos

3 Ngunit nais kong maunawaan mo iyon ang ulo ng bawat tao ay si Cristo, ang ulo ng isang asawa ay ang kanyang asawa, at ang ulo ni Cristo ay ang Diyos.

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na aming Ama at ng Panginoong Jesucristo.  3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

Colosas 1: 3, Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Palagi kaming nagpapasalamat Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ipinagdarasal namin kayo

1 Pedro 1: 3, Pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo! Ayon sa kanyang dakilang awa, siya ay naging sanhi upang tayo ay muling ipanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay

Mayroong isang Diyos na Ama, mula sa kanya nagmumula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral

Pinatunayan ng banal na kasulatan na walang Diyos maliban sa isa at ang iisang Diyos ay ang Ama na nagmula sa kanya ang lahat ng mga bagay at kanino tayo umiiral. 

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6 (ESV), May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 pa para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino galing lahat mga bagay at para kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.

Kawikaan 3:19 (LSV), Itinatag ng YHWH ang mundo sa pamamagitan ng karunungan

Itinatag ng YHWH ang mundo sa pamamagitan ng karunungan, || Inihanda niya ang mga langit sa pamamagitan ng pag-unawa.

Mga Awit 33: 6 (LSV), Sa pamamagitan ng salita ng YHWH at ng hininga ng Kanyang bibig

Sa pamamagitan ng salita ni YHWH || Ang langit ay nagawa, || At lahat ng host nila ng hininga ng kanyang bibig.

Mga Awit 110: 30-33 (LSV), lumilikha ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, nagagalak si YHWH sa Kanyang mga gawa

Ikaw ipadala ang Iyong Espiritu, sila ay nilikha, || At binago Mo ang mukha ng lupa. Ang kaluwalhatian ng YHWH ay para sa lahat ng oras, || Si YHWH ay nagagalak sa Kanyang mga gawa, Sino ang tumitingin sa lupa, at nanginginig ito, || Dumating siya laban sa mga burol, at sila ay naninigarilyo. Kumakanta ako sa YHWH sa aking buhay, || Inaawit ko ang papuri sa aking Diyos habang ako ay nabubuhay.

Lucas 1: 30-35 (ESV), Si Jesus ay nilikha din ng Diyos

30 At sinabi sa kaniya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos. 31 At narito, magbubuntis ka sa iyong sinapupunan at manganak ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. 32 Siya ay magiging dakila at tatawaging the Anak ng Kataas-taasan. At ang Panginoong Diyos ibibigay sa kanya ang trono ng kanyang amang si David, 33 at siya ay maghahari sa sangbahayan ni Jacob magpakailan man, at ng kanyang kaharian ay walang katapusan. 34 At sinabi ni Maria sa anghel, Paano ito mangyayari, dahil ako ay isang dalaga? 35 At sinagot siya ng anghel, "Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka; samakatuwid ang batang isisilang ay tatawaging banal — ang Anak ng Diyos.

Juan 1: 1-4, 14 (Geneva 1599), Lahat ng mga bagay (kasama si Kristo) ay isang produkto ng Salita ng Diyos (Mga Logo)

1 Sa pasimula ay ang Salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang Salitang iyon ay Diyos. 2 ang katulad ay sa pasimula sa Diyos. 3 Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan nito, at nang walang ito ay walang nagawa. 4 Dito ay ang buhay at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao ... 14 At ang Salitang iyon ay naging laman at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaluwalhatian nito, bilang kaluwalhatian ng bugtong na anak anak ng Ama) puno ng biyaya at katotohanan.

 • Ang Word (Logos) ay maaaring maunawaan bilang pagsasalita-karunungan ng Diyos na nauukol sa karunungan, pag-unawa, kaisipan, pangangatuwiran, layunin ng plano, lohika, hangarin, atbp.
 • Karamihan sa mga salin sa Ingles ay kampi upang linlangin ang mambabasa upang isipin na ang Salita ay isang pre-incarnate Christ. Ang Geneva ay isang mas mahusay na pagsasalin ngunit mayroon ding ilang mga isyu. 
 • Ang Salitang naging laman = Ang Diyos na nagsasalita kay Jesus na mayroon ayon sa kanyang karunungan
 • Upang makakuha ng isang mas mahusay na maunawaan ang Prologue of John see https://understandinglogos.com - Pag-unawa sa totoong kahulugan ng mga logo sa prologue kay John. 

Mga Gawa 3:26 (ESV), binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod

26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Galacia 4: 4-5 (ESV), isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, na ipinanganak ng isang babae

4 Ngunit nang dumating ang kaganapan ng oras, Sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, na ipinanganak ng babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan, 5 upang matubos ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang makatanggap tayo ng pag-aampon bilang mga anak.

Roma 5: 14-21 (ESV), si Jesus ay isang uri ng Adan (direktang likha ng Diyos)

14 Gayon pa man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit na sa mga ang nagkakasala ay hindi katulad ng paglabag sa Si Adan, na isang uri ng darating.

1 Corinto 15:45 (ESV), Si Jesus ang Huling Adan (direktang likha ng Diyos)

45 Kaya't nasusulat, "Ang unang taong si Adan ay naging isang buhay na nilalang"; ang huling Adan ay naging isang espiritu na nagbibigay buhay.

Ginawa ng Diyos si Jesus na kapwa Lord at Christ

Ang isa sa mga pangunahing bagay na ipinangaral ng mga Apostol sa Mga Gawa ay ang Diyos na ginawang Jesus na Panginoon at Cristo (Gawa 2:36). Ito ay tumutukoy sa pagkabuhay na mag-uli (Mga Gawa 2: 24-32) at pagpapataas sa kanang kamay ng Diyos (Gawa 2: 33-35). Ito ang itinuro ng mga Apostol sa buong aklat ng Mga Gawa at malinaw na ipinahayag sa Filipos 2: 8-11, Efeso 1: 17-23, at sa Pahayag 12:10 at Pahayag 20: 6. Si Jesus ay itinuturing na Panginoong Mesiyas (Pinahiran) sa bisa ng kapangyarihan at awtoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos. 

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mga Gawa 2:36, Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ang Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Kristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. ”

Mga Gawa 3:13, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Hesus

13 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya.

Mga Gawa 3:18, inihula ng Diyos na ang kanyang Cristo ay magdurusa

18 Pero ano Diyos hinulaan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Cristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya.

Mga Gawa 4:26, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Dinihugan (Kristo)

26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon. laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'-

Mga Gawa 5: 30-31, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. "

Mga Gawa 17: 30-31, hahatulan ng Diyos ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 sapagkat itinakda niya ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, lubos na siya ay tinangan ng Diyos at iginawad

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Mga Taga-Efeso 1: 17-23, pinaupo siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na lugar

17 na ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, maaaring bigyan ka ng Diwa ng karunungan at ng paghahayag sa kaalaman niya, 18 na may ilaw ng iyong mga puso na naliwanagan, upang iyong maalaman kung ano ang pag-asang tumawag sa iyo, ano ang mga kayamanan ng kaniyang maluwalhating mana sa mga banal. 19 at ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa amin na naniwala, ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan 20 na siya ay nagtrabaho kay Kristo nang siya ay binuhay niya mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na lugar, 21 higit sa lahat ng pamamahala at kapangyarihan at kapangyarihan at kapangyarihan, at higit sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati na rin sa darating na. 22 At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay siya bilang pinuno ng lahat ng mga bagay sa simbahan, 23 na siyang katawan niya, ang kapunuan niya na pumupuno sa lahat sa lahat.

Ang Apocalipsis 12:10, ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo

10 At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit, na nagsasabing, "Ngayon ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang awtoridad ng kanyang Cristo narito, sapagka't ang nagsusumbong sa ating mga kapatid ay natapon, na inaakusahan sa kanila araw at gabi sa harap ng ating Dios.

Pahayag 20: 6, Mga Pari ng Diyos at ni Cristo

6 Mapalad at banal ang nakikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli! Higit sa ganoong ang ikalawang kamatayan ay walang kapangyarihan, ngunit sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Cristo, at sila ay maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon.

Si Hesus ay isang lingkod (ahente) ng Diyos 

Sa buong Bagong Tipan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang at kinilala ng iba bilang isang ahente ng Diyos. 

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mateo 12:18, Narito ang aking lingkod na aking pinili

 18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Lucas 4: 16-21, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako"

At siya ay dumating sa Nazaret, kung saan siya ay pinalaki. At gaya ng nakagawian niya, pumunta siya sa sinagoga sa araw ng Sabado, at tumayo siya upang magbasa. 17 At ang scroll ng propetang si Isaias ay ibinigay sa kaniya. Inilabas niya ang scroll at nahanap ang lugar kung saan nakasulat ito, 18 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, 19 upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. " 20 At pinagsama niya ang scroll at ibinalik sa tagapag-alaga at umupo. At ang mga mata ng lahat sa sinagoga ay nakatuon sa kaniya. 21 At nagsimula siyang sabihin sa kanila,Ngayon ang Banal na Kasulatan na ito ay natupad sa iyong pandinig. "

Juan 4:34, "Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin"

34 Sinabi sa kanila ni Jesus,Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at upang magawa ang kanyang gawain.

Juan 5:30, "Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin"

30 “Wala akong magagawa nang mag-isa. Tulad ng naririnig ko, humahatol ako, at ang aking paghuhusga ay makatarungan, sapagkat Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Juan 7: 16-18, "Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin."

16 Kaya't sinagot sila ni Jesus,Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. 17 Kung nais ng sinuman na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang aral ay mula sa Diyos o kung nagsasalita ako sa sarili kong awtoridad. 18 Ang nagsasalita sa kanyang sariling awtoridad ay naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian; pero ang naghahanap ng kaluwalhatian sa nagsugo sa kaniya ay totoo, at sa kanya ay walang kasinungalingan.

Juan 8: 26-29, nagsalita si Jesus na itinuro sa kanya ng Ama

6 Marami akong sasabihin tungkol sa iyo at maraming huhusgahan, ngunit ang nagsugo sa akin ay totoo, at ipinapahayag ko sa mundo ang narinig ko sa kanya. " 27 Hindi nila naintindihan na nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, “Kapag naitaas ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako ang siya, at iyon Wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. 29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaan mag-isa, dahil palagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. "

Juan 8:40, "ako, isang tao na nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos"

40 ngunit ngayon hinahangad mong patayin ako, isang lalaking nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Hindi ito ang ginawa ni Abraham.

Juan 12: 49-50, Ang nagsugo sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang utos - kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin

49 para Hindi ako nagsasalita sa sarili kong awtoridad, ngunit ang Ama na nagsugo sa akin ay binigyan niya ako ng isang utos — kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin.. 50 At alam kong ang utos niya ay buhay na walang hanggan. Kung ano ang sinasabi ko, samakatuwid, Sinasabi ko tulad ng sinabi sa akin ng Ama. "

Juan 14:24, "Ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama"

24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama sino ang nagpadala sa akin.

Juan 15:10, Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig

10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad din ng Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig.

Mga Gawa 2: 22-24, Ang isang tao ay ibinigay na naaayon sa plano at kaalaman ng Diyos

22 "Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Jesus of Nazareth, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, ipinako mo sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin. 24 Binuhay siya ng Diyos, pinakawalan ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito.

Mga Gawa 3:26, binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod

26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Mga Gawa 4: 24-30, Paniniwala ng mga mananampalataya

24 … Sabay nilang itinaas ang kanilang tinig sa Diyos at sinabi, “Panginoong Diyos, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nandoon, 25 Na sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay nagsabi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Bakit mo nagngalit ang mga Gentil, at ang mga bayan ay walang kabuluhan? 26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'- 27 sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, 28 upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap. 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. "

Mga Gawa 10: 37-43, Siya ang hinirang ng Diyos upang Hukom

37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagka't ang Diyos ay sumasa kaniya39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 pero Binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Filipos 2: 8-11, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Kaya't siya ay itinaas ng mataas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan. 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

1 Timoteo 2: 5-6, May isang Diyos at iisa ang tagapamagitan

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

1 Pedro 2:23, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kaniya na humahatol nang makatarungan

23 Nang siya ay mabastusan, hindi siya tumungo bilang kapalit; nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na nangahatol nang makatarungan.

Mga Hebreo 4: 15-5: 6, Ang bawat mataas na saserdote na itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

15 para wala tayong isang mataas na saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isang sa bawat respeto ay tinukso tulad natin, ngunit walang kasalanan. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan. 5: 1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya ng nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Sa Mga Hebreong 5: 8-10, si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

Mayroong isang Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan ng kung saan tayo umiiral

Ang huling bahagi ng 1 Mga Taga-Corinto 8: 6, ay nagsasabing mayroong “isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.” Maraming mga sanggunian sa Banal na Kasulatan ang ibinigay sa ESV upang patunayan sa anong kahulugan na mayroon tayo sa pamamagitan ni Cristo. Nilikha ng Diyos ang sanlibutang ito na may paunang kaalaman ni Cristo na darating (Efe 3: 9-11). Nananatili tayo sa pamamagitan ni Kristo sa diwa na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang mailigtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon (Gal 1: 3-4). Ang karunungan ng Diyos ay si Kristo na ipinako sa krus (1 Cor 1: 21-25). Kami ay naligtas niya mula sa poot ng Diyos. Ang magkakaibang karunungan ng Diyos ay ang walang hanggang layunin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon (Efe 3: 9-11).

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 gayon pa man para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmulan ng lahat ng mga bagay at kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya pinagmumulan ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.

 • Ang talata 6 ay nagbibigay ng paglilinaw na ang iisang Diyos at Ama ay ang tagalikha (pinagmulan) at ang iisang Panginoong Jesucristo ay ang motibasyon para sa paglikha at ahente ng kaligtasan (na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at kung saan tayo umiiral). Ang mga sumusunod na talata ay nagpapatunay sa kung anong kahulugan na mayroong isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral.

Lucas 1: 30-33, Maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at ng kanyang kaharian ay walang katapusan

30 At sinabi sa kaniya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos. 31 At narito, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalake, at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. 32 Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. At bibigyan ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, 33 at siya ay maghahari sa sangbahayan ni Jacob magpakailan man, at ng kanyang kaharian ay walang katapusan."

Lucas 22: 19-20, Ang bagong tipan na itinatag sa kanyang dugo

19 At kumuha siya ng tinapay, at nang magpasalamat, ay pinagputolputol at ibinigay sa kanila, na sinasabi,Ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa iyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 20 At gayon din ang kopa pagkatapos nilang kumain, na sinasabi,Ang tasa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo.

Lucas 24: 44-48, Ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa

44 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salita na sinalita ko sa inyo, habang ako ay kasama pa ninyo, na ang lahat na nakasulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises, at ng mga Propeta, at ng Mga Awit ay dapat matupad. 45 Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang Banal na Kasulatan, 46 At sinabi sa kanila, Ganito ang nakasulat, na ang Cristo ay magdurusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, 47 at na ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem.

Mga Gawa 3: 17-21, Si Jesus ang Cristo na itinalaga para sa iyo

17 “At ngayon, mga kapatid, alam kong kumilos kayo sa kamangmangan, tulad ng ginawa ng inyong mga pinuno. 18 Ngunit kung ano ang inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya. 19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-refresh ay magmula sa presensya ng Panginoon, at upang siya ay magpadala ang Kristo na itinalaga para sa iyo, Jesus, 21 na dapat tanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta.

Mga Gawa 4: 1-2, Kay Hesus ang pagkabuhay na muli mula sa mga patay

1 At habang nagsasalita sila sa bayan, ang mga saserdote at ang kapitan ng templo at ang mga Saduceo ay dumating sa kanila. 2 labis na inis dahil they ay nagtuturo sa mga tao at ipinahahayag kay Hesus ang pagkabuhay na maguli mula sa mga patay.

Mga Gawa 4: 11-12, Walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas

11 Ang Jesus na ito ay ang batong tinanggihan mo, mga tagapagtayo, na naging batong pamagat. 12 At walang kaligtasan sa iba pa, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na kung saan tayo dapat maligtas. "

Mga Gawa 10: 42-43, Siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Mga Gawa 17: 30-31, hahatulan ng Diyos ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon inuutusan niya ang lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 dahil sa nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Juan 3: 14-17, Na ang sinumang maniniwala sa kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan

14 At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayon din ang Anak ng Tao ay itataas, 15 upang ang sinumang maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.16 "Para sa pag-ibig ng Diyos sa mundo, na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang Anak, upang ang sinumang maniwala sa kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Diyos ang kanyang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan. ngunit upang ang mundo ay maligtas sa pamamagitan niya.

Juan 3: 35-36, Ibinigay ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay

35 Mahal ng Ama ang Anak at ibinigay ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay. 36 Ang sinumang naniniwala sa Anak ay mayroong buhay na walang hanggan; ang sinumang hindi sumusunod sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, ngunit ang poot ng Diyos ay mananatili sa kanya.

Juan 5: 21-29, binigyan siya ng Diyos ng awtoridad na magpatupad ng paghuhukom, sapagkat siya ay Anak ng Tao

21 Sapagka't kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din ang Anak ay nagbibigay buhay sa kanino niya nais. 22 Sapagkat hindi hinahatulan ng Ama ang sinuman, ngunit ibinigay ang lahat ng paghuhukom sa Anak, 23 upang igalang ng lahat ang Anak, tulad ng paggalang nila sa Ama. Sinumang hindi gumagalang sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa kanya. 24 Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, ang sinumang makinig ng aking salita at maniniwala sa nagsugo sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi Siya hinatulan, kundi lumipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. 25 "Tunay, totoo, sinasabi ko sa iyo, darating ang oras, at ngayon ay narito, kung kailan maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos, at ang mga makakarinig ay mabubuhay. 26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, sa gayon ay ipinagkaloob niya sa Anak din na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27 At binigyan niya siya ng kapangyarihan na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. 28 Huwag kang magtaka dito, sapagkat darating ang oras na lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig 29 at lumabas, yaong gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli ng buhay, at yaong gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli ng paghuhukom.

Juan 6: 35-38, "Ako ang tinapay ng buhay"

35 Sinabi sa kanila ni Jesus,Ako ang tinapay ng buhay; sinumang lumapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sinumang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. 36 Ngunit sinabi ko sa iyo na nakita mo ako at hindi ka naniniwala. 37 Ang lahat na ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumapit sa akin ay hindi ko itatakwil.

Juan 14: 6, "Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko"

6 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko.

Juan 15: 1-6, "Ako ang totoong puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga ng puno ng ubas"

1 “Ako ang totoong puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. 2 Ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga ay aalisin niya, at ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya, upang ito ay mamunga nang higit. 3 Malinis ka na dahil sa salitang sinabi ko sa iyo. 4 Manatili ka sa akin, at ako sa iyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaaring mamunga nang mag-isa, maliban kung ito ay mananatili sa puno ng ubas, hindi ka rin magagawa, maliban kung ikaw ay manatili sa akin. 5 Ako ang puno ng ubas; ikaw ang mga sanga. Sinumang manatili sa akin at ako sa kanya, siya ang nagbubunga ng maraming prutas, sapagkat bukod sa akin wala kang magagawa. 6 Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin ay itinatapon siya tulad ng isang sanga at nalalanta; at ang mga sanga ay natipon, itinapon sa apoy, at sinusunog.

Juan 17: 1-3, Binigyan mo siya ng awtoridad sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, "Ama, ang oras ay dumating na; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 mula noon binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo. ”

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang mailigtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 na nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan upang mailigtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, alinsunod sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

1 Mga Taga Corinto 1: 21-25, Ang karunungan ng Diyos ay si Kristo na ipinako sa krus

21 Sapagka't sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang mundo ay hindi nakilala ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan, kinalugdan ng Diyos ang kalokohan ng ating ipinangangaral na iligtas ang mga naniniwala. 22 Para sa mga Hudyo ay humihingi ng mga palatandaan at ang mga Griyego ay naghahanap ng karunungan, 23 ngunit ipinangangaral namin si Kristo na ipinako sa krus, isang hadlang sa mga Judio at kahangalan sa mga Gentil, 24 datapuwa't sa mga tinawag, kapwa mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 25 Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao.

1 Mga Taga Corinto 15: 20-25, Kung paano kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Cristo lahat ay bubuhayin. 

20 Ngunit sa katunayan si Cristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, ang mga unang bunga ng mga nakatulog. 21 Sapagka't tulad ng sa isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay dumating din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 22 Sapagkat kung paano kay Adan lahat namatay, gayon din kay Cristo ay lahat ay mabubuhay. 23 Datapuwa't ang bawa't isa sa kani-kaniyang pagkakasunud-sunod: Si Cristo ang unang bunga, pagkatapos ay sa kanyang pagdating ay ang mga kay Cristo. 24 Pagkatapos ay darating ang wakas, nang maihatid niya ang kaharian sa Diyos Ama matapos na sirain ang bawat pamamahala at bawat awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagkat dapat siyang maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa.

2 Mga Taga Corinto 5:10, Tayong lahat ay dapat na humarap sa silong ng paghatol ni Cristo

10 para dapat tayong lahat ay humarap sa upuan ng paghatol ni Cristo, upang ang bawat isa ay makatanggap ng nararapat para sa kung ano ang kanyang ginawa sa katawan, mabuti man o masama.

2 Corinto 5: 17-19, Kung ang sinuman ay kay Cristo, siya ay isang bagong nilikha

17 Samakatuwid, kung ang sinuman ay kay Cristo, siya ay isang bagong nilikha. Ang matanda ay pumanaw na; narito, ang bago ay dumating. 18 Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na sa pamamagitan ni Cristo ay pinagkasundo tayo sa kaniya at binigyan tayo ng ministeryo ng pagkakasundo; 19 yan ay, kay Cristo ay pinagkasundo ng Diyos ang mundo sa kanyang sarili, hindi binibilang ang kanilang mga pagkakasala laban sa kanila, at ipinagkatiwala sa amin ang mensahe ng pagkakasundo.

Roma 5: 8-10, Kami ay iniligtas ni Cristo mula sa poot ng Diyos, pinagkasundo sa pagkamatay ng kanyang Anak

8 ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa habang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin. 9 Dahil, samakatuwid, tayo ay nabigyang-katwiran ngayon ng kanyang dugo, higit pa maliligtas ba tayo sa pamamagitan niya mula sa poot ng Diyos. 10 Para kung habang kami ay magkaaway Kami ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Anak, higit pa, ngayong nagkasundo tayo, maliligtas ba tayo sa kanyang buhay.

Roma 6: 3-11, Kung paanong si Cristo ay nabuhay mula sa mga patay, maaari din tayong lumakad sa bagong buhay

3 Hindi mo ba alam yan tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4 Sa gayo'y nalibing tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, na kung paano si Cristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay maaaring lumakad sa bagong buhay. 5 Sapagkat kung tayo ay naiisa sa kanya sa isang kamatayan tulad ng sa kanya, we ay tiyak na makakasama sa kanya sa muling pagkabuhay na katulad niya. 6 Alam natin na ang ating dating pagkatao ay ipinako sa krus kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay maalis, upang hindi na tayo maalipin sa kasalanan. 7 Para sa isang namatay ay napalaya mula sa kasalanan. 8 Ngayon kung namatay tayo kasama si Cristo, naniniwala tayo na mabubuhay din tayo kasama niya. 9 Alam natin na si Cristo, na binuhay mula sa mga patay, ay hindi na mamamatay muli; wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 10 Para sa kamatayan na namatay siya namatay siya sa kasalanan, isang beses sa lahat, ngunit ang buhay na nabubuhay siya ay nabubuhay sa Diyos. 11 Kaya't dapat ding isaalang-alang ang inyong sarili na patay sa kasalanan at buhay sa Diyos kay Cristo Jesus.

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, mataas na siya ay itinaas ng Diyos at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan

8 At natagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 sa gayon sa pangalan ni Jesus ay dapat yumuko ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Mga Taga-Efeso 1: 17-23, At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa

17 na ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kaluwalhatian, maaaring bigyan ka ng Diwa ng karunungan at ng paghahayag sa kaalaman niya, 18 na may ilaw ng iyong mga puso na naliwanagan, upang iyong malaman kung ano ang pag-asang tinawag ka niya, ano ang kayamanan ng kanyang maluwalhating mana sa mga santo, 19 at ano ang hindi masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa amin na naniwala, ayon sa paggawa ng kanyang dakilang kapangyarihan 20 na siya ay nagtrabaho kay Cristo nang siya ay muling binuhay mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa mga makalangit na lugar, 21 higit sa lahat ng pamamahala at kapangyarihan at kapangyarihan at kapangyarihan, at higit sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati na rin sa darating na. 22 At inilagay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay sa kaniya bilang pinuno ng lahat ng mga bagay sa iglesya, 23 na siyang katawan niya, ang kapunuan niya na pumupuno sa lahat sa lahat.

Mga Taga-Efeso 3: 9-11, Ang magkakaibang karunungan ng Diyos ay ang walang hanggang layunin na natanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon

9 at upang maipaliwanag sa lahat kung ano ang plano ng misteryo na nakatago sa maraming panahon sa Diyos, na lumikha ng lahat ng mga bagay, 10 upang sa pamamagitan ng simbahan ang sari-sari na karunungan ng Diyos maaari na ngayong iparating sa mga pinuno at awtoridad sa makalangit na lugar. 11 Ito ay alinsunod sa walang hanggang hangarin na napagtanto niya kay Cristo Jesus na ating Panginoon,

Mga Taga-Colosas 1: 12-14, na kung saan mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng mga kasalanan.

12 na nagpapasalamat sa Ama, na kwalipikado kang makibahagi ang mana ng mga santo sa ilaw. 13 Iniligtas niya tayo mula sa lupain ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak, 14 na sa kaniya tayo ay may pagtubos, ang kapatawaran ng mga kasalanan.

Mga Taga-Colosas 1: 18-23, Sa pamamagitan niya upang mapagkasundo ang lahat ng mga bagay - paggawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus

8 at siya ang pinuno ng katawan, ang simbahan. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay siya ay maging higit na kapani-paniwala. 19 Sapagka't sa kaniya ang buong kapuspusan ng Diyos ay kinalugdan na manirahan, 20 at sa pamamagitan niya upang mapagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na nakikipagpayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. 21 At ikaw, na noong una ay nahiwalay at pagalit sa pag-iisip, na gumagawa ng masasamang gawain, 22 siya ay nakipagkasundo na sa kanyang katawan ng laman sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, upang maipakita sa iyo na banal at walang kapintasan at higit na masisi sa harap niya, 23 kung ikaw ay mananatili sa pananampalataya, matatag at matatag, na hindi gumagalaw mula sa pag-asa ng ebanghelisong iyong narinig, na ipinahayag sa lahat ng mga nilikha sa ilalim ng langit, at kung saan ako, si Paul, ay naging isang ministro.

1 Timoteo 2: 5-6, May isang Diyos, at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na kung saan ay ang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

Mga Hebreo 1: 1-4, Ang pagkakaroon ng pagiging higit na nakahihigit sa mga anghel

1 Noong una, sa maraming panahon at sa maraming mga paraan, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, 2 ngunit sa mga huling araw na ito ay sinalita niya tayo sa pamamagitan ng kanyang Anak, na hinirang niya ang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya nilikha ang mundo. 3 Siya ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong marka ng kanyang kalikasan, at itinataguyod niya ang sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Matapos gawin ang paglilinis para sa mga kasalanan, umupo siya sa kanang kamay ng Kamahalan sa kataas, 4 na naging mas nakahihigit sa mga anghel tulad ng pangalang minana niya ay higit na mahusay kaysa sa kanila. 5 Sapagkat alin sa mga anghel ang sinabi ng Diyos, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita"? O muli, "Ako ay magiging isang ama sa kanya, at siya ay magiging isang anak sa akin"?

Mga Hebreo 2: 5-11, Hindi sa mga anghel na napasailalim ng Diyos ang darating na mundo, na kung saan nagsasalita tayo

5 para hindi sa mga anghel na napailalim ng Diyos ang darating na mundo, na sinasabi natin. 6 Ito ay pinatunayan sa isang lugar, "Ano ang tao, na naaalala mo siya, o ang anak ng tao, na alagaan mo siya? 7 Ginawa mo siya para sa isang maliit na habang mas mababa kaysa sa mga anghel; pinuronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, 8 paglalagay ng lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngayon sa paglalagay ng lahat sa pagpapasakop sa kanya, wala siyang iniwan sa labas ng kanyang kontrol. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita ang lahat sa pagpapasakop sa kanya. 9 Ngunit nakikita natin siya na sa isang maliit na sandali ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, na si Jesus, na nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan dahil sa pagdurusa ng kamatayan. upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa lahat. 10 Sapagka't angkop na siya, na para kanino at sa kanino ang lahat ng mga bagay ay umiiral, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, dapat gawing perpekto ang nagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. 11 Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapabanal lahat ay may isang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nahihiya na tawagan silang magkakapatid

Mga Hebreo 5: 5-10, Siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya

5 Gayon din si Cristo ay hindi itinaas ang kanyang sarili upang gawing mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec. 7 Sa mga araw ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga panalangin at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay narinig dahil sa kanyang paggalang. 8 Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa pagiging perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote alinsunod sa pagkakasunud-sunod ni Melchizedek.

Hebreo 9:15, Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan

15 Samakatwid siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay makatanggap ng pangakong walang hanggang mana, yamang may naganap na kamatayan na tinutubos sila mula sa mga paglabag na nagawa sa ilalim ng unang tipan.

Hebreo 9: 24-28, si Cristo ay pumasok sa langit mismo upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa atin

24 Para si Kristo ay pumasok, hindi sa mga banal na lugar na gawa ng kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa amin. 25 Hindi rin upang alukin ang kanyang sarili nang paulit-ulit, habang ang dakilang saserdote ay pumapasok sa mga banal na lugar taun-taon na may dugo na hindi kanya, 26 para sa gayon ay kailangan niyang maghirap ng paulit-ulit mula pa nang itatag ang mundo. Ngunit tulad nito, siya ay lumitaw nang isang beses para sa lahat sa pagtatapos ng mga edad upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. 27 At kung paanong itinalaga para sa tao na mamatay nang isang beses, at pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom, 28 sa gayon si Cristo, na inalok ng isang beses upang pasanin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa pangalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan ngunit upang iligtas ang mga masigasig na naghihintay sa kanya.

Hebreo 10: 19-23, Mayroon tayong dakilang pari sa bahay ng Diyos

19 Samakatuwid, mga kapatid, mula pa may kumpiyansa kaming makapasok sa mga banal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Hesus, 20 sa pamamagitan ng bago at buhay na daan na binuksan niya para sa atin sa kurtina, sa makatuwid, sa pamamagitan ng kanyang laman, 21 at mula noon mayroon tayong dakilang pari sa bahay ng Diyos, 22 lumapit tayo na may isang tunay na puso na may buong katiyakan ng pananampalataya, na ang ating mga puso ay iwiwisik malinis mula sa isang masamang budhi at ang ating mga katawan ay hinugasan ng purong tubig. 23 Hawakin nating mabuti ang pagtatapat ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat.

Hebreo 12: 1-2, tiniis Niya ang krus at nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos

1 Samakatuwid, yamang napapaligiran tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, isantabi din natin ang bawat bigat, at kasalanan na malapit na kumapit, at patakbuhin nating may pagtitiis ang karerang ihinaharap sa atin, 2 na naghahanap kay Hesus, ang nagtatag at tagapaghanda ng ating pananampalataya, sino para sa kagalakan na itinakda bago tiniis niya ang krus, hinamak ang kahihiyan, at ay nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos.

1 Pedro 3: 21-22, Ang mga anghel, awtoridad, at kapangyarihan ay napasailalim sa kanya

21 Ang bautismo, na tumutugma dito, ay nagliligtas sa iyo ngayon, hindi bilang pagtanggal ng dumi mula sa katawan ngunit bilang isang pag-apila sa Diyos para sa isang mabuting budhi, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, 22 na napunta sa langit at ay nasa kanang kamay ng Diyos, na may mga anghel, awtoridad, at kapangyarihan na napasailalim sa kanya.

Apocalipsis 1: 5-6, Pinalaya tayo ni Jesus mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong mga pari sa kanyang Diyos at Ama

5 at mula sa Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay ng namatay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo. Sa kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo 6 at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Kumusta naman ang Mga Awit 110? Wala bang dalawang Lords?

Ang Awit 110: 1 ”ay binanggit sa maraming mga lugar sa Bagong Tipan kasama na ang Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42, Gawa 2:34 at Hebreyo 1:13. Ang pariralang ito na "Sinasabi ng PANGINOON sa aking Panginoon" ay tila itinalaga mayroong dalawang Lords. Gayunpaman, ang Mga Awit 110 ay tumutukoy sa sinabi ni YHWH sa Mesiyas ng tao.

Mga Awit 110: 1-4 (ESV), Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon

1 Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon: "Umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng mga paa. " 2 Ang Panginoon ay nagpapadala mula sa Sion ng iyong makapangyarihang setro. Magmando sa gitna ng iyong mga kaaway! 3 Ang iyong bayan ay mag-aalay ng kanilang sarili ng malaya sa araw ng iyong kapangyarihan, sa mga banal na kasuutan; mula sa sinapupunan ng umaga, ang hamog ng iyong kabataan ay magiging iyo. 4 Ang PANGINOON ay nanumpa at hindi magbabago ng kanyang isip, Ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Mga Awit 110: 1-4 (LSV), YHWH sa aking Panginoon

Isang deklarasyon ng YHWH sa aking Panginoon"Umupo ka sa kanang kamay ko, || Hanggang sa gawing tumbanan ng mga tao ang iyong mga kaaway. " Ang YHWH ay nagpapadala ng tungkod ng Iyong lakas mula sa Sion, || Maghari sa gitna ng Iyong mga kaaway. Ang iyong bayan ay [mga] malayang kaloob na kaloob sa araw ng iyong lakas, sa karangalan ng kabanalan, || Mula sa sinapupunan, mula sa umaga, || Mayroon kang hamog ng Iyong kabataan. Si YHWH ay nanumpa, at hindi sumuko, "Ikaw [ay] isang pari sa lahat ng oras, || Ayon sa utos ni Melchizedek. "

Sa aming mga Bibliya sa English, ang parehong salitang "panginoon" ay nagsasalin ng maraming magkakaibang mga salitang Hebreo. Ang isang matagal nang itinatag na "kombensiyon ng mga tagasalin" ay gumagamit ng iba't ibang mga kumbinasyon ng mga malalaki at maliit na titik na titik ("PANGINOON," "Panginoon," at "panginoon") upang makilala ang pagitan ng mga orihinal na salitang Hebreo. Kapag nakita nating nakasulat ang "Panginoon" na may pang-itaas na "L," ang mga hindi nakakabasa ng Hebrew ay umaasa sa itinatag na kombensiyon na, madalas, isang salin ng "Adonai." Ang problema ay sa talatang ito ang orihinal na salitang Hebrew ay hindi "adonai" ngunit sa halip "adoni," Sa Hebrew mayroong pagkakaiba sa mga salitang isinalin na "PANGINOON at Panginoon" sa dalawang kaso na ito. Inililista ng Young Concordance ang labing-isang salitang Hebrew na isinalin na "panginoon." Ang apat na patungkol sa amin dito ay ang mga sumusunod:

 • YHWH - (Yawe o Jehova) Ang salitang ito ay ang unang "PANGINOON" sa Awit 110: 1. Ito ang Banal na Pangalan na itinuturing na sagrado ng mga Hudyo na hindi ito binibigkas. Sa halip kapag binabasa mula sa Banal na Kasulatan pinalitan nila ang salitang "Adonai." Ang tinatanggap na kombensiyon ay na sa mga salin sa Ingles palagi itong lumilitaw bilang alinman sa PANGINOON, o DIYOS (lahat ng pang-itaas na kaso) na nagpapahintulot sa amin na makilala na ang orihinal na salita ay "Yahweh."
 • ADON - Ang salitang ito ay nabuo mula sa mga Hebrew consonant na Aleph, Dalet, Nun. Lumilitaw ito madalas sa form na ito (nang walang anumang panlapi). Bukod sa halos 30 mga okasyon kung saan tumutukoy ito sa Banal na Panginoon, ang lahat ng iba pang mga pangyayari ay tumutukoy sa mga panginoon ng tao.
 • ADONAI - Sa pangunahing anyo nito, palagi itong tumutukoy sa Diyos, at walang iba. Ang tinanggap na "kombensiyon ng mga tagasalin" ay sa pormularyong ito, palaging lilitaw sa Ingles bilang "Lord" (na may pang-itaas na kaso na "L")
 • ADONI - Nabuo ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng panlapi na "i" sa "adon." Sa panlapi na ito nangangahulugan ito ng "panginoon ko"(Minsan din isinalin ito bilang" panginoon. ") Lumilitaw ito ng 195 beses, at ginagamit halos lahat ng mga panginoon ng tao (ngunit paminsan-minsan ng mga anghel). Kapag isinalin na "panginoon," laging lilitaw ito na may isang mas mababang kaso na "l" (maliban sa isang oras na iyon sa Awit 110: 1) Isang listahan ng pdf ng 195 na mga paglitaw ng adoni sa 163 talata ay narito: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
 •  

ang tunay na salitang Hebreo na ginamit para sa "Panginoon" na tumutukoy kay Jesus, "Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon”Si ADONI. Ang salitang ito ay tumutukoy sa mga panginoon ng tao. Nagsasalita ito tungkol sa pagiging TAO ni Hesus - hindi Diyos. Sa Greek ang salitang kyrios ay ginagamit sa parehong mga pagkakataon. Kyrios, ang isinaling "lord" ay isang pangkaraniwang term na nangangahulugang master at hindi isang term na ginamit lamang para sa Diyos. Alam natin na maraming mga "panginoon," ngunit sa mga tuntunin ng ating pananampalataya na si Hesus ay ang nag-iisang Panginoon kung saan tinanggap natin ang kaligtasan. Si Jesus ang ating paglalaan mula sa ating iisang Diyos at Ama, na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay at para kanino tayo umiiral (1 Cor 8: 5-6).

Sa konteksto ng Mga Awit 110: 1-4 nakikita natin na ang Panginoon (adoni) ay ginawang isang saserdote magpakailanman ayon sa pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. Ito rin ay isang mahalagang bakas. Ang mga mataas na pari ay ahente ng Diyos na napili mula sa mga kalalakihan. Ang Hebreo 5 Gumagawa ng isang direktang koneksyon sa Mga Awit 110:

Mga Hebreo 5: 1-10 (ESV), si Kristo ay itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay saserdote magpakailanman"

1 para bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa mga ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayon din naman Si Cristo ay hindi nagtataas ng kanyang sarili upang gawing mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, "Ikaw ay isang pari magpakailanman, pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. " 7 Sa mga kaarawan ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga pagdarasal at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at narinig siya dahil sa kanyang paggalang. 8 Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa kanya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote alinsunod sa pagkakasunud-sunod ni Melchizedek.

James Dunn, Ang Cristo at ang Espiritu, Tomo 1: Christology, 315-344, p. 337

Para kay Paul the kyrios ang pamagat ay madalas na gumana bilang isang paraan upang makilala si Kristo mula sa iisang Diyos. Malinaw natin itong nakikita sa paulit-ulit na pariralang “ang Diyos at Ama of natin Panginoon Jesus Christ ”(Roma 15: 6; 2 Cor. 1: 3, 11:31; Efe. 1: 3, 17; Col. 1: 3); din sa 1 Cor. 8: 6, kung saan si Cristo ay ipinahayag bilang isang Panginoon sa tabi ng propesyon ng Shema ng iisang Diyos; at higit sa lahat sa 1 Cor. 15: 24-28, kung saan ang panginoon ni Cristo sa mga terminong kapwa sa Ps. 110: 1 at Ps. 8: 6 na mga rurok sa sariling pagsuko ng Anak sa Diyos Ama, "upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. ”Kahit na ang himno ng taga-Filipos ay dapat na nabanggit dito; para sa aking paghuhusga ito ay isang pagpapahayag ng Adam christology, kung kaya't ang Phil. Ang 2:10 ay pinakamahusay na nakikita bilang isang pag-amin ng panginoon ni Cristo bilang (huling) Adan, kung saan, ginagawang malinaw ni Paul, kinikilala ng lahat ng nilikha ang pagiging panginoon ni Cristo "Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama" (Fil 2: 11)

Konklusyon

Ang 1 Corinto 8: 4-6 ay nagbubuod ng pag-unawa sa Isang Diyos at Ama at ang isang Panginoong Jesucristo sa isang maikli na pamamaraan. Sa kategorya ng "mga diyos" mayroon lamang isang Diyos na aming ama na siyang lumikha at dahilan kung bakit tayo umiiral. Sa kategoryang "mga panginoon" pinanghahawakan namin si Hesukristo (pinahiran na Mesiyas) na maging isang Panginoon na sa pamamagitan niya tayo ay naligtas. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa nang lubusan ang pagkaalam ni Cristo at lahat ng mga bagay ay napailalim sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng mga bagay na mananatili sa pag-iral ay makikipagkasundo sa pamamagitan ni Cristo. Malinaw nating nakikita na kapwa itinuturing nina Pedro at Paul ang Diyos bilang "Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo."

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

1 Mga Taga Corinto 8: 4-6, May isang Diyos na Ama, at isang Panginoong Jesucristo

"... walang Diyos maliban sa isa." 5 Sapagkat bagaman maaaring mayroong tinaguriang mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - 6 gayon pa man para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at iisang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral. 

Mga Gawa 2:36, Ginawa siyang kapwa Lord at Christ ng Diyos, itong Jesus

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

1 Pedro 1: 3, Pagpalain ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo! Ayon sa kanyang dakilang awa, siya ay naging sanhi upang tayo ay muling ipanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa mga patay

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

 • Pangwakas na mga tala
  • Ang Ama, na Diyos, ay narito tulad ng kung saan-saan pa man sinabi na pinagmulan at pinagmulan ng paglikha
  • Si Paul at Pedro ay nagsasalita tungkol sa Diyos hindi lamang bilang Diyos ni Kristo kundi bilang 'Diyos ng ating Panginoon Panginoong Hesukristo.'
  • Ang panginoong Mesiyas ay hindi dapat malito sa Panginoong Diyos. Ang dalawang panginoon ay maingat na nakikilala sa mga salmo 110: 1. Si YHWH ay ang iisang Diyos at ang pangalawang panginoon ng Awit 110: 1 ay ang tao, adoni, "Aking panginoon," ang Mesiyas. Adoni ay hindi kailanman isang pamagat ng Diyos, ngunit laging hindi diyos. 
  • Si Jesus ay tinawag na "ating Panginoong Mesiyas" ng maraming beses sa Bagong Tipan. Ang Panginoon dito ay tumutukoy sa Mesiyas ng tao
  • Kahit na bilang Panginoon, kinikilala ni Jesus ang kanyang Ama bilang kanyang Diyos (Juan 20:17).
  • Narito ay naging malinaw na ang kyrious (panginoon) ay hindi gaanong isang paraan ng pagkilala kay Hesus sa Diyos, ngunit kung may higit pa sa isang paraan upang makilala si Hesus mula sa Diyos "- (Dr James Dunn, Ang teolohiya ni Paul the Apostol, p.254)
  • Ang konteksto ay ang susi sa pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng pariralang "lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya". Walang pagbanggit sa alinman sa agarang o malayong konteksto tungkol sa paglikha ng mundo na ang "lahat ng mga bagay" ay tumutukoy sa orihinal na likha ng Genesis. Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo at ang mana na mayroon tayo sa darating na mundo.