Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Isang Tagapamagitan
Isang Tagapamagitan

Isang Tagapamagitan

Pangkalahatang-ideya:

Ang pagiging tao ni Cristo ay mahalaga sa ebanghelyo. Ang Diyos ay hindi isang tao ngunit ang Mesiyas ng propesiya ay kinakailangang isang lingkod ng Diyos - ang kanyang pinahiran bilang si Jesus ay Anak ng Tao ng mga mesiyanong hula. Si Adan ay isang uri ng darating at si Jesus ang huling Adan. Ang pagbabayad-sala ay sa pamamagitan ng laman at dugo ng katawang Mesiyas (Christ). Si Jesus, ang ating mataas na saserdote ay namamagitan sa isang mas mahusay na tipan sa kanyang sariling dugo. Si Hesus ay isang lingkod ng Diyos na namamagitan para sa atin. Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang Diyos at Ama ni Jesus. Itinaas ng Diyos na ating tagapagligtas si Hesus sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas. Ang Anak ng Tao ay nakalaan upang hatulan ang mundo sa katuwiran. 

OneMediator.pananampalataya

Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

Ang 1 Timoteo 2: 5-6, ay nagbubuod ng Ebanghelyo sa isang pangungusap, "Sapagkat may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na ang patotoo na ibinigay sa tamang oras. " Ito ang tinukoy ni Paul bilang "kaalaman sa katotohanan" sa talata 4 na nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay lumapit at maligtas ng. Sa kadahilanang ito sa talata 7 na hinirang si Pablo na isang mangangaral at isang apostol, isang guro ng mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.

1 Timoteo 2: 3-7 (ESV)

3 Mabuti ito, at nakalulugod ito sa paningin ng Diyos ating Tagapagligtas, 4 Na hinahangad na ang lahat ng mga tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. 5 Sapagkat may isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras. 7 Para sa mga ito, ako ay hinirang na isang mangangaral at isang apostol (Sinasabi ko ang totoo, hindi ako nagsisinungaling), isang guro ng mga Gentil sa pananampalataya at katotohanan.

Ang 1 Tim 2: 5-6 ay naka-frame bilang katotohanan ng Ebanghelyo. Ano ang pangunahing katotohanan na ito? Ito ay buod tulad ng sumusunod:

  1. May isang Diyos (ang Diyos ay ating Tagapagligtas at hinahangad na ang lahat ng mga tao ay maligtas at magkaroon ng kaalaman sa katotohanan)
  2. Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao
  3. Ang tagapamagitan ay isang lalaki
  4. Ang tagapamagitan ay si Cristo (ang Mesiyas) na si Jesus
  5. Ang tagapamagitan ay nagbigay ng kanyang sarili bilang isang pantubos para sa lahat
  6. Ang patotoo ng Mesiyas ay ibinigay sa tamang oras. (ibig sabihin, ayon sa itinakdang plano ng Diyos)

Ang lahat ng mga puntos sa itaas ay kritikal sa aming pag-unawa sa pagkakakilanlan ng Diyos at ni Jesus at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Dito nakikilala si Jesus mula sa Diyos sa apat na paraan:

 1. Si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao
 2. Si Jesus ay isang tao
 3. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat
 4. Si Jesus ang Mesiyas ng plano ng Diyos

Ang apat na mga aspeto ng kung sino si Jesus ay nagpapatunay na ang pagiging tao ni Hesus ay pangunahing nilalaman ng mensahe ng Ebanghelyo. Naaayon sa mga pamantayang ito, si Jesus ay hindi maaaring maging Diyos sa isang literal na ontological na kahulugan:

1. Ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay isang magkakahiwalay na partido mula sa Diyos at mga lalaking nakikialam niya. Iyon ay isang tagapamagitan ay isang third party. Mayroon lamang isang Diyos, kaya ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos ay dapat magkaroon ng isang hiwalay na pagkakaiba sa ontolohiko mula sa Diyos. 

2. Ang tagapamagitan ay isang lalaki. Ang Diyos ay hindi at hindi maaaring maging isang tao. Ang Diyos ay walang hanggan, ang tao ay may hangganan. Ang walang hanggan ay hindi maaaring wakasan at manatiling walang hanggan. Ang tao ay nakasalalay sa oxygen, pagkain at tubig. Ang Diyos ay umaasa sa wala. Ang tao ay mortal habang ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos na walang kamatayan ay hindi maaaring mamatay sa pamamagitan ng kahulugan. Ang mga ontolohikal na pag-uuri ng Diyos kumpara sa tao ay kategorya ayon sa mga pagkakaiba-iba na hindi matatawid.

3. Ang tagapamagitan ay nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Hindi maaaring ibigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang pantubos tulad ng Diyos ay hindi nababago at hindi maaaring mamatay. Sa halip kinakailangan na ang lunas para sa kasalanan ng tao ay isang uri ng Adan - isang tao na nilikha na katulad ng unang Adan - isang direktang likha ng Diyos na ginawa nang walang kasalanan. 

4. Ang tagapamagitan ay ang Mesiyas (Cristo) ng plano ng Diyos na inihula ng mga propeta. Ang Mesiyas ng propesiya ay isang ahente ng tao ng Diyos - ang "Anak ng Tao"

OneMediator.pananampalataya

Ang Diyos ay hindi isang Tao

Ang Diyos ay hindi isang tao o naghihirap din siya sa mga limitasyon ng isang tao. Ang langit ay hindi maaaring maglaman ng Diyos, o ng isang katawan ng tao. Ang mga tao ay mortal, ang Diyos ay walang kamatayan. 

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mga Bilang 23: 19-20, Ang Diyos ay hindi isang tao, o isang anak ng tao

19 Ang Diyos ay hindi tao, na siya ay dapat magsinungaling, o isang anak ng tao, upang baguhin niya ang kanyang isip. Sinabi ba niya, at hindi niya gagawin ito? O nagsalita na siya, at hindi niya ito tutuparin? 20 Narito, tumanggap ako ng isang utos na pagpalain: siya'y nagpala, at hindi ko ito mabawi.

1 Samuel 15: 28-29, Siya (YHWH) ay hindi isang tao

28 At sinabi ni Samuel sa kaniya,Ang Panginoon sinira ang kaharian ng Israel mula sa iyo sa araw na ito at ibinigay ito sa isang kapit-bahay mo, na mas mahusay kaysa sa iyo. 29 At ang Kaluwalhatian din ng Israel ay hindi magsisinungaling o magsisisi, sapagkat siya ay hindi isang lalake, na dapat siyang magsisi. "

Oseas 11: 9, "Ako ang Diyos at hindi tao"

9 Hindi ko isasagawa ang aking nag-aalab na galit; Hindi ko muling lilipulin ang Efraim; sapagkat ako ay Diyos at hindi tao, ang Banal sa gitna mo, at hindi ako sasama sa poot.

Mga Awit 118: 8-9, Mas mahusay na sumilong sa PANGINOON (YHWH) kaysa sa magtiwala sa tao

8 Mas mabuti na sumilong sa PANGINOON kaysa magtiwala sa tao. 9 Mas mainam na magtago sa Panginoon kaysa sa magtiwala sa mga prinsipe.

1 Mga Hari 8:27, Ang Langit at ang kataas-taasang langit ay hindi maaaring mapigilan ka

27 "Ngunit ang Diyos nga ba ay tatahan sa lupa? Narito, ang langit at ang kataas-taasang langit ay hindi kayang tumagil sa iyo; gaanong kulang ang bahay na aking naitayo!

Mga Gawa 7: 48-50, Ang Kataas-taasan ay hindi tumira sa mga bahay na gawa ng kamay

48 Gayunpaman ang Kataas-taasan ay hindi tumira sa mga bahay na gawa ng kamay, tulad ng sinabi ng propeta, 49 '' Ang langit ay aking trono, at ang lupa ay ang aking paanan. Anong uri ng bahay ang iyong itatayo para sa akin, sabi ng Panginoon, o ano ang lugar ng aking pahingahan?50 Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito?

Roma 1: 22-23, Imortal na Diyos - mortal na tao

22 Inaangkin na matalino, sila ay naging mga tanga, 23 at ipinagpalit ang kaluwalhatian ng walang kamatayang Diyos para sa mga imahe na kahawig taong mortal at mga ibon at hayop at gumagapang na mga bagay.

1 Timoteo 1:17, Diyos na walang kamatayan

17 Sa Hari ng kapanahunan, walang kamatayan, hindi nakikita, ang tanging Diyos, maging karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen.

1 Timoteo 6:16, Sino ang Nag-iisa ay may imortalidad

16 na nag-iisa na may imortalidad, na naninirahan sa hindi malalapitan na ilaw, na kahit kanino ay hindi pa nakita o nakikita ng sinuman. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen.

OneMediator.pananampalataya

Ang Mesiyas ng hula ay isang taong lingkod ng Diyos - Kanyang pinahiran

Ang mga hula ng Mesiyanikong Lumang Tipan (Tanakh) ay naglalarawan sa darating na Anak ng Tao bilang isang ahente ng Diyos na sa pamamagitan niya ay magtatatag ang Diyos ng isang walang hanggang pagkasaserdote at kaharian. 

Deuteronomio 18: 15-19 (ESV), "Magbabangong Diyos para sa iyo ang isang propeta - ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig"

15 "Ang Panginoong iyong Dios ay maglalagay para sa iyo ng isang propeta na katulad ko mula sa gitna mo, mula sa iyong mga kapatid; sa kaniya ka makikinig- 16 Kung paanong hiniling mo sa Panginoon mong Dios sa Horeb, sa araw ng pagpupulong, na iyong sinabi, Huwag mo akong pakinggan muli ang tinig ng Panginoon kong Dios, o makita pa ang dakilang apoy na ito, upang mamatay ako. 17 At sinabi ng Panginoon sa akin, Tama sila sa kanilang sinalita. 18 Magbabangon ako para sa kanila ng isang propeta na tulad mo mula sa kanilang mga kapatid. At ilalagay ko ang aking mga salita sa kanyang bibig, at sasalitain niya sa kanila ang lahat na iniuutos ko sa kanya. 19 At sinumang hindi makinig sa aking mga salita na sasalitain niya sa aking pangalan, ako mismo ang hihingin sa kaniya.

Mga Awit 2 (KJV), Ang mga hari sa lupa ay lumaban laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran

1 Bakit nagngangalit ang mga pagano, at ang mga tao ay nagisip ng isang walang kabuluhan na bagay? 2 Ang mga hari sa lupa ay tumayo, at ang mga pinuno ay nagsisipagsanggalang, laban sa Panginoon, at laban sa kaniyang pinahiran, kasabihan, 3 Babaliin natin ang kanilang mga gapos, at itapon sa atin ang kanilang mga lubid. 4 Siya na nakaupo sa langit ay tatawa: ang Panginoon ay tatawanan sila. 5 Kung magkagayo'y siya'y magsasalita sa kanila sa kanyang poot, at papahirapan sila sa kaniyang matinding poot. 6 Gayon ma'y itinakda ko ang aking hari sa aking banal na burol ng Sion. 7 Ipapahayag ko ang pasiya: sinabi sa akin ng Panginoon, Ikaw ang aking Anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita. 8 Humingi ka sa akin, at bibigyan kita ng mga bansa bilang iyong mana, at ang mga dulo ng lupa na iyong pag-aari. 9 Babaliin mo sila ng pamalo ng bakal; iyong puputulin tulad ng sisidlan ng magpapalyok. 10 Kaya't magpakatalino kayo ngayon, Oh kayong mga hari: turuan ninyong mga hukom sa lupa. 11 Paglingkuran ang Panginoon sa takot, at magalak sa panginginig. 12 Halik sa Anak, baka magalit siya, at kayo ay mapahamak sa daan, kapag ang kanyang poot ay nagniningas ng kaunti. Mapalad silang lahat na nagtiwala sa kanya.

Mga Awit 8: 4-6 (ESV), "Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay"

4 ano ang tao na naaalala mo sa kanya, at ang anak ng tao na nagmamalasakit ka sa kanya 5 Gayon ma'y ginawa mo siyang medyo mas mababa kaysa sa mga makalangit na nilalang at pinuronalan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. 6 Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa,

Mga Awit 110: 1-6 (ESV), "Ang PANGINOON ay nagsabi sa aking Panginoon"

1 Sinabi ng PANGINOON sa aking Panginoon: "Umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na iyong tuntungan ng mga paa. " 2 Ang Panginoon ay nagpapadala mula sa Sion ng iyong makapangyarihang setro. Magmando sa gitna ng iyong mga kaaway! 3 Ang iyong bayan ay mag-aalay ng kanilang sarili ng malaya sa araw ng iyong kapangyarihan, sa mga banal na kasuutan; mula sa sinapupunan ng umaga, ang hamog ng iyong kabataan ay magiging iyo. 4 Ang PANGINOON ay nanumpa at hindi magbabago,Ikaw ay isang pari magpakailanman alinsunod sa pagkakasunud-sunod ng Melchizedek. " 5 Ang Panginoon ay nasa iyong kanang kamay; sisirain niya ang mga hari sa araw ng kanyang poot. 6 Siya ang magsasagawa ng paghuhukom sa mga bansa, na punan sila ng mga bangkay; masisira niya ang mga pinuno sa buong lupa.

Mga Awit 110: 1 (LSV), YHWH sa aking Panginoon

ISANG SALITA NI DAVID. Isang deklarasyon ng YHWH sa aking Panginoon"Umupo ka sa kanang kamay ko, || Hanggang sa gawin kong mga tungkulin ang iyong mga kaaway. ”

Isaias 9: 6-7 (ESV), "Sa amin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki"

6 Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinibigay ang isang anak na lalaki; at ang pamahalaan ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggan na Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. 7 Sa pagdaragdag ng kanyang pamahalaan at ng kapayapaan ay walang katapusan, sa trono ni David at sa ibabaw ng kanyang kaharian, upang maitaguyod ito at itaguyod ito ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Ang sigasig ng PANGINOON ng mga hukbo ay gagawa nito.

 • Mga tala tungkol sa Isaias 9: 6
  • Sa amin ang anak ay ipinanganak, at isang anak na lalaki ay ibibigay: Ang anak na ito ay ibibigay at isisilang sa hinaharap.
  • Ang gobyerno ay wala pa sa kanyang balikat - ito ay dapat
  • Ang mga pamagat / pangalan na ito ay tatawagin (hindi siya ang mga bagay na ito dati)
  • Ang "Makapangyarihang Diyos" ay tumutukoy sa kapangyarihan at kataas-taasang awtoridad na magkakaroon siya sa kahariang ito na itinatag at itinataguyod niya. Ang Mesiyas ay mayroong banal na awtoridad bilang piniling ahente ng Diyos na mamuno sa mundo sa kabutihan. Ang mga Kinatawan ng Diyos ay maaaring tawaging "Diyos" batay sa konsepto ng ahensya. tingnan mo https://biblicalagency.com
  • Ang "Walang Hanggan na Ama" ay nauugnay sa kanya na nagtataguyod ng kahariang ito (pagiging tagapagtatag na ama) at pagiging pinuno (patriyarka) ng kaharian na kanyang itataguyod.
  • Ito ang Mesiyas ng tao na uupo sa trono ni David
  • Ang sigasig ng PANGINOON ng mga hukbo ay magagawa ang pagbibigay sa atin ng isang anak na lalaki at ilalagay ang pamahalaan sa kanyang balikat. Mayroong isang malinaw na pagkakaiba dito mula sa anak na binigyan at sa PANGINOON ng mga hukbo na nagbibigay para sa kanyang kapanganakan at kanyang kapalaran upang makatanggap ng kapangyarihan at awtoridad.

Isaias 11: 1-5 (ESV), Isang kuha mula sa tuod ni Jesse - ang Espiritu ng PANGINOON ay mananatili sa kanya

1 May lalabas na kuto mula sa tuod ni Isai, at ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. 2 At ang Espiritu ng Panginoon ay mananatili sa kaniya,
ang espiritu ng karunungan at pagkaunawa, ang espiritu ng payo at kalakasan, ang espiritu ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. 3 At ang kaniyang kasiyahan ay magiging sa takot sa Panginoon. Hindi siya hahatol sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata, o magpapasiya ng mga pagtatalo sa pakinggan ng kanyang tainga. 4 ngunit sa katuwiran ay hahatulan niya ang dukha, at magpapasya nang may katarungan para sa mga maamo ng lupa; at hahampasin niya ang lupa ng tungkod ng kanyang bibig, at sa hininga ng kanyang mga labi ay papatayin niya ang masasama. 5 Ang katuwiran ay magiging sinturon ng kanyang baywang, at katapatan ang sinturon ng kanyang mga balakang.

Isaias 42: 1-4 (ESV), Narito ang aking lingkod, na aking itinataguyod, aking pinili

1 Narito ang aking lingkod, na aking itinataguyod, aking pinili, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; Inilagay ko sa kanya ang aking Espiritu; maglalabas siya ng hustisya sa mga bansa. 2 Hindi siya iiyak ng malakas o itataas ang kanyang tinig, o maririnig man sa lansangan; 3 isang basag na tambo ay hindi niya babaliin, at isang mahina na nasusunog na mitsa ay hindi niya mapatay; siya ay matapat na maglalabas ng hustisya. 4 Hindi siya manghihina o manghihinaan ng loob hanggang sa maitaguyod niya ang katarungan sa mundo; at ang mga baybayin ay naghihintay para sa kanyang batas.

Isaias 52: 13-15 (ESV), "Ang aking lingkod ay kikilos nang matalino - siya ay magwiwisik ng maraming mga bansa"

13 Narito, ang aking lingkod ay kikilos ng matalino; siya ay magiging mataas at itataas, at itataas. 14 Tulad ng marami ay namangha sa iyo— ang kanyang hitsura ay napinsala, lampas sa pagkakahawig ng tao, at ang kanyang anyo na lampas sa mga anak ng sangkatauhan— 15 sa gayon siya ay magwiwisik ng maraming mga bansa. Ang mga hari ay magsasara ng kanilang mga bibig dahil sa kaniya, sapagka't sa hindi nasabi sa kanila na kanilang nakikita, at sa hindi nila narinig ay naunawaan nila.

Isaias 53: 10-12 (ESV), "Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ang matuwid, ang aking lingkod, ay gagawing matuwid na marami"

10 Gayon ma'y ang kalooban ng PANGINOON na durugin siya; pinasubo niya siya; kapag ang kanyang kaluluwa ay naghahandog para sa pagkakasala, makikita niya ang kanyang supling; pahabain niya ang kanyang mga araw; ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay. 11 Mula sa hirap ng kanyang kaluluwa siya ay makakakita at mabubusog; sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay ang matuwid, aking lingkod, gumawa ng marami upang mabilang na matuwid, at siya ay magdadala ng kanilang mga kasamaan. 12 Kaya't hahatiin ko siya sa isang bahagi sa marami, at hahatiin niya ang samsam sa malakas, sapagkat ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at nabilang kasama ng mga lumalabag; gayon pa man dinala niya ang kasalanan ng marami, at gumagawa ng pamamagitan para sa mga nagkasala.

Isaias 53 (KJV) - Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay bibigyan ng katwiran ng aking matuwid na tagapaglingkod ang marami; sapagkat siya ay magdadala ng kanilang mga kasamaan

1 Sino ang naniwala sa aming ulat? at kanino nahahayag ang bisig ng PANGINOON? 2 Sapagka't siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. 3 Siya ay hinamak at tinanggihan ng mga tao; isang tao ng kalungkutan, at pamilyar sa kalungkutan: at kami ay nagtago na parang ang aming mga mukha sa kanya; siya ay hinamak, at hindi namin siya pinahalagahan.

4 Tunay na dinala niya ang ating mga kalungkutan, at dinala ang ating mga kalungkutan: gayon pa man ay pinahalagahan namin siya na sinaktan, sinaktan ng Diyos, at pinahihirapan. 5 Ngunit nasugatan siya dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan: ang parusa ng ating kapayapaan ay nasa kanya; at sa kanyang mga guhitan ay gumagaling tayo. 6 Lahat tayo tulad ng mga tupa ay naligaw; tayo ay lumingon sa bawa't isa sa kaniyang sariling lakad; at ipinatong sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. 7 Siya'y pinighati, at siya ay pinighati, gayon ma'y hindi niya binuka ang kanyang bibig. siya ay dinala na parang kordero sa patayan, at tulad ng isang tupa sa harap ng mga naggugupit ay pipi, gayon hindi niya binubuka ang kanyang bibig. 8 Siya ay kinuha mula sa bilangguan at mula sa paghuhukom: at sino ang magpahayag ng kanyang salinlahi? sapagka't siya ay naalis sa lupain ng buhay: sapagka't ang pagsalangsang ng aking bayan ay sinaktan siya. 9 At siya ay gumawa ng kanyang libingan kasama ng masama, at sa mayaman sa kanyang kamatayan; sapagka't siya ay hindi gumawa ng karahasan, ni anumang panloloko sa kanyang bibig.

10 Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na sugatan siya; pinahirapan niya siya: kapag iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na handog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang binhi, pahabain niya ang kanyang mga araw, at ang kalugod-lugod sa Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay.. 11 Makikita niya ang hirap ng kanyang kaluluwa, at mabubusog: sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay bibigyan ng katwiran ng aking matuwid na tagapaglingkod ang marami; sapagka't siya ay magdadala ng kanilang mga kasamaan. 12 Kaya't hahatiin ko siya ng isang bahagi sa dakila, at ibabahagi niya ang samsam sa malakas; sapagkat ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa hanggang sa kamatayan: at siya ay nabilang kasama ng mga lumalabag; at dinala niya ang kasalanan ng marami, at nagpagpatawad sa mga lumalabag.

OneMediator.pananampalataya

Si Jesus ay Anak ng Tao ng hula

Sa buong Bagong Tipan Si Jesus ay nakilala bilang Anak ng Tao - Pinahiran ng langis - Mesiyas ng hula.  

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mateo 12: 15-21, Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa.

15 Si Jesus, na may kamalayan tungkol dito, ay umalis doon. At maraming sumunod sa kaniya, at pinagaling niya silang lahat 16 at iniutos sa kanila na huwag silang ipakilala. 17 Ito ay upang matupad ang sinalita ng propetang si Isaias: 18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu,
at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil. 19 Hindi siya makikipagtalo o iiyak ng malakas, ni may makakarinig man ng kanyang tinig sa mga lansangan;  20 ang isang basag na tambo ay hindi niya babaliin, at ang isang nagniningas na labi ay hindi niya papatayin, hanggang sa maihatid niya ang katarungan sa tagumpay; 21 at sa kanyang pangalan ang mga Gentil ay umaasa. "

Lucas 9: 21-22, Ang Anak ng Tao (Cristo / Mesiyas) ay dapat patayin, at sa ikatlong araw ay bubuhayin

18 Ngayon nangyari na habang siya ay nagdarasal ng nag-iisa, ang mga alagad ay kasama niya. At tinanong niya sila, "Sino ang sabi ng mga tao sa akin?" 19 At sinagot nila, “Si Juan Bautista. Datapuwa't ang sabi ng iba, Si Elias, at ang iba pa, na ang isa sa mga propeta mula nang una ay nabuhay. 20 Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Datapuwa't sino ang sabi ninyo, sino ako? At sumagot si Pedro, "Ang Cristo ng Diyos. " 21 At mahigpit na ipinagbilin niya at iniutos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino man, 22 kasabihan, "Ang Anak ng Tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng mga nakatatanda at punong pari at eskriba, at papatayin, at sa ikatlong araw ay bubuhayin.. "

Lucas 22:37, Ang Banal na Kasulatan ay dapat na tuparin sa akin

37 Para sabihin ko sa iyo iyan ang Banal na Kasulatan na ito ay dapat matupad sa akin: 'At siya ay binilang kasama ng mga lumalabag.' Para sa kung ano ang nakasulat tungkol sa akin ay may katuparan nito. "

Lucas 24: 44-47, Lahat ng nakasulat tungkol sa akin ay dapat matupad

44 Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salita na sinalita ko sa iyo habang kasama ko pa kayo, iyon lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Kautusan ni Moises at ng mga Propeta at ng Mga Awit ay dapat matupadd. " 45 Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang Banal na Kasulatan, 46 at sinabi sa kanila,Kaya't nasusulat, na ang Cristo ay magdurusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, 47 at ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem.

Juan 3: 14-16, Ang Anak ng Tao ay dapat itaas

14 At habang binuhat ni Moises ang ahas sa ilang, gayun din ang Anak ng Tao ay dapat itaas, 15 upang ang sinumang maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16 "Sapagka't ganoong mahal ng Diyos ang sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Mga Gawa 3: 18-26, Ang lahat ng mga propeta na nagsalita - ay nagpahayag din sa mga araw na ito - na itinataas ng Diyos ang kanyang lingkod

18 Ngunit kung ano ang inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya. 19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-iingat ay magmula sa harapan ng Panginoon, at upang maipadala niya ang Cristo na itinalaga para sa iyo, si Jesus, 21 na dapat tanggapin ng langit hanggang sa oras ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay tungkol dito na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. 24 At ang lahat ng mga propeta na nagsasalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa. 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Mga Gawa 10: 42-43, Sa kanya lahat ng mga propeta ay nagpapatotoo

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at ng mga patay. 43 Sa kanya lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang lahat na naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Roma 15:12, Ang ugat ni Jesse ay darating - sa kanya aasa ang mga Gentil

12 At muli sinabi ni Isaias, "Ang ugat ni Jesse ay darating, maging siya na bumangon upang mamuno sa mga Gentil; sa kanya aasa ang mga Gentil. "

OneMediator.pananampalataya

Si Adan ay isang uri ng darating - si Jesus ang huling Adan

Si Adan ay isang uri ng darating. Si Jesus ay kilala bilang pangalawang tao o huling Adan. Tulad ng unang Adan ay nilikha na walang kasalanan bilang isang direktang nilikha ng Diyos, gayon din ang huling Adan. Sa pamamagitan ng pagsuway ng unang tao, ang kasalanan ay pumasok sa mundo, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao, maraming magiging matuwid. Ang huling Adan ay naging isang espiritu na nagbibigay buhay. Kung paano ang tao sa langit, gayon din ang mga mula sa langit.

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Roma 5: 12-17, Si Adan na isang uri ng darating

12 Samakatuwid, tulad ng kasalanan na dumating sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala— 13 Sapagka't ang kasalanan ay nangasa mundo pa man bago ibigay ang kautusan, nguni't ang kasalanan ay hindi mabibilang kung saan walang batas. 14 Gayon pa man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit na sa mga ang nagkakasala ay hindi katulad ng paglabag sa Si Adan, na isang uri ng darating. 15 Ngunit ang libreng regalo ay hindi katulad ng paglabag. Sapagka't kung marami ang namatay sa pagkakasala ng isang tao, higit na marami ang biyaya ng Dios at ang regalong walang bayad sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo na dumami sa marami. 16 At ang libreng regalo ay hindi katulad ng resulta ng kasalanan ng isang tao. Para sa paghuhukom kasunod ng isang pagkakasala ay nagdala ng pagkondena, ngunit ang libreng regalong kasunod ng maraming pagkakasala ay nagdala ng katuwiran. 17 Sapagka't kung, dahil sa pagkakasala ng isang tao, naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isang lalaking yaon, higit na maghahari ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ng walang bayad na regalong katuwiran sa buhay sa pamamagitan ng iisang taong si Hesukristo..

Roma 5: 18-21, Sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid

18 Samakatuwid, tulad ng isang paglabag ay humantong sa pagkondena para sa lahat ng mga tao, sa gayon ang isang gawa ng katuwiran ay humahantong sa pagbibigay-katarungan at buhay para sa lahat ng mga tao. 19 Sapagka't kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay ginawang makasalanan, sa gayon sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ay maraming magiging matuwid. 20 Ngayon ang kautusan ay pumasok upang dagdagan ang pagkakasala, nguni't kung saan ang kasalanan ay tumaas, ang biyaya ay lalong lumago. 21 upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ang biyaya ay maghahari din sa pamamagitan ng katuwiran na humahantong sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon.

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan - samakatuwid ay mataas na dinita siya ng Diyos

8 at na matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid mataas na itinaas siya ng Diyos at iginawad sa kanya ang pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

 • Para sa higit pa sa tamang pag-unawa sa Filipos 2 tingnan https://formofgod.com - Pagsusuri ng Mga Taga-Filipos 2 - Hindi Pagtaas ng Kauna-unahan 

1 Mga Taga Corinto 15: 12-19, Kung ang Mesias ay hindi nabuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo ay nasa mga kasalanan pa rin 

12 Ngayon kung si Cristo ay inihayag na binuhay mula sa mga patay, paano masasabi ng ilan sa inyo na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? 13 Ngunit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, kung gayon hindi kahit si Kristo ay nabuhay na mag-uli. 14 at kung si Cristo ay hindi muling binuhay, kung gayon ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan. 15 Natagpuan din kami na maling paglalarawan sa Diyos, sapagkat nagpatotoo kami tungkol sa Diyos na binuhay niya si Cristo, na hindi niya binuhay kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binuhay. 16 Sapagka't kung ang mga patay ay hindi muling nabuhay, hindi rin si Cristo ay muling nabuhay. 17 At kung si Cristo ay hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya ay walang kabuluhan at ikaw ay nasa mga kasalanan mo pa rin. 18 Kung gayon ang mga nakatulog din kay Cristo ay nawala. 19 Kung kay Cristo ay may pag-asa lamang tayo sa buhay na ito, tayo sa lahat ng mga tao ang higit na naaawa.

1 Mga Taga Corinto 15: 20-26, Sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay

20 Ngunit sa katunayan si Cristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, ang mga unang bunga ng mga nakatulog. 21 Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan ng isang tao ay naganap din ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. 22 Sapagka't kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, sa gayon ay kay Cristo din lahat ay bubuhaying buhay. 23 Datapuwa't ang bawa't isa sa kani-kaniyang pagkakasunud-sunod: Si Cristo ang unang bunga, pagkatapos ay sa kanyang pagdating ay ang mga kay Cristo. 24 Pagkatapos ay darating ang wakas, nang maihatid niya ang kaharian sa Diyos Ama matapos na sirain ang bawat pamamahala at bawat awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagka't siya ay dapat maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 26 Ang huling kaaway na nawasak ay ang kamatayan. 

1 Mga Taga Corinto 15: 27-28, inilagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa

 27 Sapagkat "Ang Diyos ay inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa." Ngunit nang sabihin nitong, "lahat ng mga bagay ay napailalim," malinaw na siya ay walang kasama na nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya. 28 Kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim sa kanya, kung gayon ang Anak mismo ay sasailalim din sa kaniya na nagpapailalim sa kaniya ng lahat ng mga bagay., upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat.

1 Mga Taga Corinto 15: 42-45, Ang huling Adan ay naging isang nagbibigay-buhay na espiritu - ang pangalawang tao ay nagtaas ng isang espiritwal na katawan

42 Gayundin ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Ang naihasik ay nasisira; ang itinaas ay hindi masisira. 43 Ito ay naihasik sa kahihiyan; ito ay itinaas sa kaluwalhatian. Ito ay nahasik sa kahinaan; ito ay itinaas sa kapangyarihan. 44 Ito ay naihasik ng isang likas na katawan; ito ay itinaas isang espirituwal na katawan. Kung mayroong isang likas na katawan, mayroon ding isang espirituwal na katawan. 45 Kaya't nasusulat, "Ang unang taong si Adan ay naging isang buhay na nilalang"; ang huling Adan ay naging isang espiritu na nagbibigay buhay. 46 Ngunit hindi ang espiritwal ang una ngunit ang natural, at pagkatapos ay ang espiritwal. 47 Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong may alikabok; ang pangalawang lalaki ay mula sa langit. 48 Kung paano ang taong alabok, ganoon din ang mula sa alabok, at tulad ng lalaki ng langit, gayon din ang mga mula sa langit. 49 Tulad ng pagdala natin sa imahe ng taong alabok, tatagal din tayo ng imahe ng lalaki ng langit.

1 Mga Taga Corinto 15: 46-49, Kung paano ang pangalawang tao sa langit, gayon din ang mga mula sa langit

 46 Ngunit hindi ang espiritwal ang una ngunit ang natural, at pagkatapos ay ang espiritwal. 47 Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong may alikabok; ang pangalawang lalaki ay mula sa langit. 48 Kung paano ang taong alabok, ganoon din ang mula sa alabok, at tulad ng tao sa langit, gayon din ang mga mula sa langit. 49 Tulad ng pagdala natin sa imahe ng taong alabok, tatagal din tayo ng imahe ng lalaki ng langit.

1 Tesalonica 4:14, Sa pamamagitan ni Hesus, dadalhin ng Diyos ang mga nakatulog

14 Sapagkat dahil naniniwala tayo na si Hesus ay namatay at muling nabuhay, ganoon din, sa pamamagitan ni Hesus, dadalhin ng Diyos ang mga nakatulog

1 Tesalonica 5: 9-10, itinalaga tayo ng Diyos upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo

9 Sapagka't hindi tayo itinalaga ng Diyos sa poot, kundi upang makakuha ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, 10 na namatay para sa atin upang kung gising o tulog man ay mabuhay tayo kasama niya.

OneMediator.pananampalataya

Pagbabayad-sala sa pamamagitan ng laman at dugo ng tao na Mesiyas (Christ)

Si Hesus ay kinakailangan ng isang tao tulad ng ipinakita ng maraming mga talata sa Bagong Tipan. Sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo ay tumatanggap tayo ng pagbabayad-sala.

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Lucas 22: 19-20, "Ang kopa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo"

19 At kumuha siya ng tinapay, at nang magpasalamat, ay pinagputolputol at ibinigay sa kanila, na sinasabi,Ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa iyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 20 At gayon din ang kopa pagkatapos nilang kumain, na sinasabi,Ang tasa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo.

Juan 1:29, ang Kordero ng Diyos, na aalisin ang kasalanan ng sanlibutan

29 Kinabukasan nakita niya si Jesus na papalapit sa kanya, at sinabi,Narito, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!

Juan 6: 51-58, Sinumang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan

51 Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kung mayroong kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibibigay ko para sa buhay ng mundo ay ang aking laman. " 52 Ang mga Judio ay nagtalo sa kanilang sarili, na sinasabi, Paano ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman na kinakain? 53 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Totoong, totoo, sinasabi ko sa inyo, maliban kung kumain ka ng laman ng Anak ng Tao at uminom ng kanyang dugo, wala kang buhay sa iyo. 54 Ang sinumang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay mayroong buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siya sa huling araw. 55 Sapagka't ang aking laman ay totoong pagkain, at ang aking dugo ay totoong inumin. 56 Sinumang kumain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin, at ako sa kanya. 57 Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin, at nabubuhay ako dahil sa Ama, kaya't ang sinumang kumakain sa akin, siya ay mabubuhay dahil sa akin. 58 Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi tulad ng tinapay na kinain ng mga magulang, at namatay. Sinumang kumain sa tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. "

1 Juan 4: 2, Ang bawat espiritu na umamin na si Jesus Mesias ay nagmula sa laman ay mula sa Diyos

2 Sa pamamagitan nito nalalaman mo ang Espiritu ng Diyos: bawat espiritu na umamin na si Jesucristo ay nagmula sa laman ay mula sa Diyos

2 Juan 1: 7, Ang mga hindi nagpapahayag sa pagdating ng Jesus na Mesiyas sa laman ay mga manloloko

7 Para sa maraming mga manlilinlang ay lumabas sa mundo, yaong hindi nagpapahayag ng pagdating ni Hesu-Kristo sa laman. Ang ganoong isa ay ang daya at antikristo.

Mga Taga Roma 3: 23-26, Inilagay ng Diyos si Kristo (Mesias) na si Hesus bilang isang pagbabayad-sala sa pamamagitan ng kanyang dugo 

23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos, 24 at nabibigyang-katwiran ng kanyang biyaya bilang isang regalo, sa pamamagitan ng pagtubos na kay Cristo Jesus, 25 na itinaguyod ng Diyos bilang isang pagpapasigla sa pamamagitan ng kanyang dugo, na tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay upang ipakita ang katuwiran ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagpapahinuhod ay naipasa niya ang dating mga kasalanan. 26 Ito ay upang maipakita ang kanyang katuwiran sa kasalukuyang panahon, upang siya ay maging matuwid at mabigyan ng katuwiran ang may pananampalataya kay Jesus.

Roma 5: 6-11, Kami ay nakipagkasundo sa Diyos sa pagkamatay ng kanyang anak

6 Sapagka't samantalang tayo ay mahina pa, sa tamang panahon si Cristo ay namatay para sa mga di-diyos. 7 Sapagkat ang isa ay halos hindi mamamatay para sa isang matuwid na tao — kahit na para sa isang mabuting tao ay maglakas-loob kahit na mamatay— 8 ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa habang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin. 9 Dahil, samakatuwid, tayo ay nabigyang-katarungan ngayon sa pamamagitan ng kanyang dugo, higit na tayo ay maililigtas niya mula sa poot ng Diyos. 10 Para kung habang kami ay magkaaway Kami ay nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Anak, higit pa, ngayong tayo ay nagkasundo, maliligtas ba tayo sa kanyang buhay. 11 Higit pa rito, natutuwa rin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ang ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tumanggap tayo ngayon ng pagkakasundo.

Roma 6: 1-5, Nabaon tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan - upang tayo ay makalakad din sa bagong buhay

1 Ano ang sasabihin natin kung gayon? Magpatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay lumawak? 2 Walang kinalaman! Paano tayo na namatay sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito? 3 Hindi mo ba alam yan tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4 Sa gayo'y inilibing tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, tulad ng pagkabanhaw ni Cristo sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay maaaring lumakad sa bagong buhay. 5 Sapagka't kung tayo ay napagsama sa kaniya sa isang kamatayan na katulad niya, tiyak na tayo ay makakasama sa isang muling pagkabuhay na katulad niya.

Roma 6: 6-11, Ang kamatayan na namatay ay namatay sa kasalanan - ngunit ang buhay na nabubuhay ay nabubuhay sa Diyos

6 Alam natin na ang ating dating pagkatao ay ipinako sa krus kasama niya upang ang katawan ng kasalanan ay maalis, upang hindi na tayo maalipin sa kasalanan. 7 Para sa isang namatay ay napalaya mula sa kasalanan. 8 Ngayon kung namatay tayo kasama si Cristo, naniniwala tayo na mabubuhay din tayo kasama niya. 9 Alam natin na si Cristo, na binuhay mula sa mga patay, ay hindi na mamamatay muli; wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. 10 Para sa kamatayan na namatay siya namatay siya sa kasalanan, isang beses sa lahat, ngunit ang buhay na nabubuhay siya ay nabubuhay sa Diyos. 11 Kaya't dapat ding isaalang-alang ang inyong sarili na patay sa kasalanan at buhay sa Diyos kay Cristo Jesus.

Roma 8: 1-4, Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling Anak sa wangis ng makasalanang laman - hinatulan niya ang kasalanan sa laman

Samakatuwid ngayon ay walang pagkondena para sa mga nasa kay Cristo Jesus. 2 Para sa batas ng Espiritu ng buhay ay mayroon pinalaya ka kay Cristo Jesus mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. 3 Sapagka't nagawa ng Diyos ang hindi magagawa ng kautusan, na pinahina ng laman. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling Anak na katulad ng makasalanang laman at para sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman, 4 upang matupad ang matuwid na kahilingan ng kautusan sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu.

Roma 8: 31-34, si Jesucristo (Mesias) ay nasa kanang kamay ng Diyos na namamagitan para sa atin

31 Ano nga ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring kalaban sa atin? 32 Siya na hindi nagpatawad ng kanyang sariling Anak ngunit ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi rin niya kasama ang kabaitan na ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay? 33 Sino ang maghahabol laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay katwiran. 34 Sino ang dapat hatulan? Si Cristo Jesus ang namatay - higit pa rito, na binuhay-na nasa kanang kamay ng Diyos, na talagang namamagitan para sa atin.

1 Mga Taga Corinto 15: 1-4, Ang unang kahalagahan - Si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan alinsunod sa Banal na Kasulatan

1 Ngayon ay ipapaalala ko sa iyo, mga kapatid, ang tungkol sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa iyo, na iyong natanggap, na kinatatayuan mo, 2 at kung saan ikaw ay naligtas, kung iyong pinanghahawakang mabuti ang salitang ipinangaral ko sa iyo — maliban kung naniniwala kang walang kabuluhan. 3 Para sa naihatid ko sa iyo as of unang kahalagahan ano ang natanggap ko: na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan alinsunod sa Banal na Kasulatan, 4 na siya ay inilibing, na siya ay nabuhay sa ikatlong araw alinsunod sa Banal na Kasulatan,

1 Pedro 1: 18-21, Ang mahalagang dugo ni Cristo, tulad ng isang kordero na walang bahid o dungis

18 nalalaman na ikaw ay tinubos mula sa walang kabuluhang mga paraan na minana mula sa iyong mga ninuno, hindi sa mga nabubulok na bagay tulad ng pilak o ginto, 19 ngunit sa mahalagang dugo ni Cristo, tulad ng isang kordero na walang bahid o bahid. 20 Siya ay nakilala nang bago pa ang pagtatatag ng mundo ngunit ipinakita sa mga huling panahon alang-alang sa iyo 21 Na sa pamamagitan niya'y nagsisisampalataya sa Dios, na siyang binuhay na mag-uli mula sa mga patay at binigyan siya ng kaluwalhatian, upang ang iyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.

Pahayag 5: 6-10, Ikaw ay pinatay, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos

6 At sa pagitan ng trono at ng apat na buhay na nilalang at sa mga matanda Nakita ko ang isang Kordero na nakatayo, na para bang pinatay ito, na may pitong sungay at may pitong mata, na ang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong lupa. 7 At siya'y yumaon at kinuha ang balot mula sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. 8 At nang makuha niya ang scroll, ang apat na buhay na nilalang at ang dalawampu't apat na matanda ay nahulog sa harap ng Cordero, na ang bawat isa ay may alpa, at mga gintong mangkok na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9 At umawit sila ng isang bagong awit, na sinasabi, Karapat-dapat kang kumuha ng scroll at upang buksan ang mga tatak nito, sapagkat pinatay ka, at sa iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo at wika at bayan at bansa, 10 at iyong ginawang isang kaharian at mga saserdote sa ating Dios, at maghahari sila sa mundo. ”

OneMediator.pananampalataya

Si Jesus, ang ating mataas na saserdote ay namamagitan sa isang mas mahusay na tipan sa kanyang sariling dugo

Ang Hebrew ay isang kritikal na libro para maunawaan kung bakit mahalaga na ang paglalaan ng Diyos para sa kaligtasan ay isang taong may laman at dugo. Si Hesus ay ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat at ang bawat mataas na saserdote ay tagapamagitan na pinili mula sa mga kalalakihan. Ang Diyos ay hindi isang tao kaya gumagamit siya ng mga tagapamagitan upang maglingkod bilang kanyang kinatawan. Dahil siya, "Ay ginawang kagaya ng kanyang kapatid sa lahat ng respeto," nakikiramay siya sa aming mga kahinaan. 

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mga Hebreo 2: 5-9, Pinakoronahan mo siya - Anak ng Tao- na may kaluwalhatian, na inilalagay ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa

5 Sapagka't hindi sa mga anghel ang napailalim ng Diyos ang darating na mundo, kung saan nagsasalita tayo. 6 Ito ay pinatunayan sa isang lugar, "Ano ang tao, na naaalala mo siya, o ang anak ng tao, na pangalagaan mo siya? 7 Ginawa mo siya para sa isang maliit na habang mas mababa kaysa sa mga anghel; pinuronahan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan, 8 paglalagay ng lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngayon sa paglalagay ng lahat sa pagpapasakop sa kanya, wala siyang iniwan sa labas ng kanyang kontrol. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita ang lahat sa pagpapasakop sa kanya. 9 Ngunit nakikita natin siya na sa isang maliit na sandali ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, na si Jesus, na nakoronahan ng kaluwalhatian at karangalan dahil sa pagdurusa ng kamatayan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa lahat..

Mga Hebreo 2: 10-12, Siya na nagpapabanal at yaong mga pinapaging banal ay mayroong isang mapagkukunan

10 Sapagka't angkop na siya, na para kanino at sa kanino umiral ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming mga anak sa kaluwalhatian, ay dapat gawing perpekto ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. 11 Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapabanal lahat ay may isang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nahihiya na tawagan silang magkakapatid, 12 na sinasabi, Sasabihin ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid; sa gitna ng kapulungan ay aawitin ko ang iyong papuri. "

Sa Mga Hebreong 2: 14-18, kinailangan siyang gawing katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng respeto, upang siya ay maging isang maawain na dakilang saserdote sa paglilingkod sa Diyos

14 Dahil nga ang mga bata ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin ay nakibahagi sa parehong mga bagay, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan ng kamatayan, iyon ay, ang diablo, 15 at iligtas ang lahat ng dahil sa takot sa kamatayan ay napailalim sa panghabang buhay na pagkaalipin. 16 Sapagkat tiyak na hindi mga anghel ang tumutulong sa kaniya, ngunit tinutulungan niya ang supling ni Abraham. 17 Samakatuwid siya ay ginawang katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay, upang siya ay maging isang maawain at matapat na dakilang saserdote sa paglilingkod sa Diyos., upang gumawa ng pag-aayusan para sa mga kasalanan ng mga tao. 18 Sapagkat sapagkat siya mismo ay nagdusa nang tuksuhin, kaya niyang tulungan ang mga tinutukso.

Hebreo 3: 1-2, Si Jesus, ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat - tapat sa kanya na humirang sa kanya

1 Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayo na nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang si Hesus, ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat, 2 na matapat sa kaniya na nagtalaga sa kaniya, na gaya rin ni Moises na matapat sa buong bahay ng Dios.

Mga Hebreo 4: 14-16, Wala tayong isang mataas na pari na hindi makiramay sa ating mga kahinaan

14 Simula noon mayroon tayong isang dakilang punong pari na dumaan sa langit, si Hesus, ang Anak ng Diyos, hawakan natin ang ating pagtatapat. 15 Sapagka't wala tayong dakilang saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, nguni't sa isang bagay ay natutukso na tulad natin, na walang kasalanan.. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan.

Mga Hebreo 5: 1-4, Ang bawat mataas na saserdote ay pinili mula sa mga tao at itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa mga ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron.

Mga Hebreo 5: 5-10, Si Cristo ay hinirang ng Diyos - na itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec. 7 Sa mga araw ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga panalangin at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay narinig dahil sa kanyang paggalang. 8 Kahit na siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Mga Hebreohanon 8: 1-6, Si Cristo ay nakakuha ng isang ministeryo - ang tipang kanyang ipinagitna ay mas mabuti

Ngayon ang punto sa sinasabi namin ay ito: mayroon tayong isang mataas na saserdote, na nakaupo sa kanang kamay ng trono ng kamahalan sa langit, 2 isang ministro sa mga banal na lugar, sa totoong tent na itinayo ng Panginoon, hindi tao. 3 Para sa bawat mataas na saserdote ay itinalaga upang mag-alay ng mga regalo at hain; kaya kinakailangan na ang pari na ito ay magkaroon din ng maalok. 4 Ngayon kung siya ay nasa lupa, hindi siya magiging pari, dahil may mga pari na naghahandog ng mga regalo alinsunod sa batas. 5 Naghahatid sila ng isang kopya at anino ng mga bagay na makalangit. Sapagka't nang itatayo ni Moises ang tolda, ay inutusan siya ng Dios, na sinasabi, Tingnan mong gawin mo ang lahat ayon sa huwaran na ipinakita sa iyo sa bundok. 6 Ngunit tulad nito, Si Cristo ay nakakuha ng isang ministeryo na higit na mahusay kaysa sa una gaya ng tipan namamagitan siya ay mas mahusay, dahil ito ay naisabatas sa mas mahusay na mga pangako.

Mga Hebreo 9: 11-14, Pumasok siya sa mga banal na lugar sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo

11 pero nang si Kristo ay nagpakita bilang isang mataas na saserdote ng mga mabubuting bagay na dumating, pagkatapos ay sa pamamagitan ng mas malaki at mas perpektong tent (hindi ginawa ng mga kamay, iyon ay, hindi ng likhang ito) 12 siya ay pumasok ng isang beses para sa lahat sa mga banal na lugar, hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at guya kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, kung gayon nakakakuha ng walang hanggang pagtubos. 13 Sapagka't kung ang dugo ng mga kambing at toro, at ang pagwiwisik ng mga taong karumaldumal ng mga abo ng isang baka, ay nagpapaging banal para sa paglilinis ng laman, 14 gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay nag-alay ng kanyang sarili na walang kapintasan sa Diyos, ay linisin ang ating budhi mula sa mga patay na gawa upang paglingkuran ang buhay na Diyos..

Mga Hebreo 9: 15-22, Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan

15 Samakatwid siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang ang mga tinawag ay makatanggap ng pangakong walang hanggang mana, yamang ang isang kamatayan ay naganap na tinutubos sila mula sa mga paglabag na nagawa sa ilalim ng unang tipan. 16 Sapagkat kung saan kasangkot ang isang kalooban, ang kamatayan ng gumawa nito ay dapat na maitatag. 17 Para sa isang kalooban ay magkakabisa lamang sa kamatayan, dahil hindi ito napipilitang hangga't buhay ang gumawa. 18 Kaya't hindi ang unang tipan ay pinasinayaan nang walang dugo. 19 Sapagka't nang ang bawa't utos ng kautusan ay ipinahayag ni Moises sa buong bayan, kumuha siya ng dugo ng mga guya at mga kambing, na may tubig at iskarlata na lana at isopo, at sinablig ang parehong aklat at ang buong bayan. 20 Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos sa iyo ng Dios. 21 At sa parehong paraan ay sinablig niya ng dugo ang tolda at ang lahat ng mga sisidlan na ginamit sa pagsamba. 22 Sa katunayan, sa ilalim ng batas halos lahat ng bagay ay nalinis ng dugo, at nang walang pagbubuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan.

Hebreo 9: 23-28, Si Cristo ay pumasok sa langit mismo, upang magpakita sa harapan ng Diyos para sa atin

23 Kaya't kinakailangan na ang mga kopya ng mga bagay na makalangit ay malinis sa mga ritwal na ito, ngunit ang mga bagay na makalangit na kanilang sarili na may mas mabubuting sakripisyo kaysa sa mga ito. 24 Para si Kristo ay pumasok, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin. 25 Hindi rin upang alukin ang kanyang sarili nang paulit-ulit, habang ang dakilang saserdote ay pumapasok sa mga banal na lugar taun-taon na may dugo na hindi kanya, 26 para sa gayon ay kailangan niyang maghirap ng paulit-ulit mula pa nang itatag ang mundo. Ngunit sa totoo lang, siya ay lumitaw nang isang beses para sa lahat sa pagtatapos ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. 27 At kung paanong itinalaga para sa tao na mamatay nang isang beses, at pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom, 28 sa gayon si Cristo, na inalok ng isang beses upang pasanin ang mga kasalanan ng marami, ay lilitaw sa pangalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan ngunit upang mai-save ang mga sabik na naghihintay sa kanya.

Mga Hebreo 10: 5-10, Naparito ako upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, tulad ng nasusulat tungkol sa akin

5 Dahil dito, nang si Kristo ay dumating sa mundo, sinabi niya, “Ang mga sakripisyo at handog ay hindi mo hinahangad, ngunit isang katawan ang inihanda mo para sa akin; 6 sa mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan ay hindi ka kinalugdan. 7 Nang magkagayo'y sinabi ko, 'Narito, Ako ay naparito upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, tulad ng nasusulat tungkol sa akin sa balumbon ng libro. '" 8 Nang sinabi niya sa itaas, "Hindi ka ninanais ni kinalugdan ang mga hain at handog at handog na susunugin at handog dahil sa kasalanan" (ito ay inaalok alinsunod sa batas), 9 pagkatapos ay idinagdag niya, "Narito, naparito ako upang gawin ang iyong kalooban." Inaalis niya ang una upang maitaguyod ang pangalawa. 10 At sa pamamagitan ng kalooban na iyon ay napapaging banal sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Jesucristo na minsan para sa lahat.

Mga Hebreo 10: 11-21, Ang bago at buhay na paraan na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng kurtina, iyon ay, sa pamamagitan ng kanyang laman

11 At ang bawat pari ay tumatayo araw-araw sa kanyang paglilingkod, na nag-aalok ng paulit-ulit na parehong mga hain, na hindi maaaring alisin ang mga kasalanan. 12 Ngunit nang nag-alay si Cristo para sa lahat ng oras ng isang solong sakripisyo para sa mga kasalanan, umupo siya sa kanang kamay ng Diyos, 13 naghihintay mula sa oras na iyon hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay dapat gawing isang tumbanan ng mga paa para sa kanyang mga paa. 14 Sapagka't sa isang solong alay ay ginawang ganap niya sa lahat ng panahon ang mga pinapaging banal. 15 At ang Banal na Espiritu ay nagpapatotoo din sa atin; para matapos sabihin, 16 Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon: ilalagay ko ang aking mga batas sa kanilang puso, at isusulat ko sa kanilang isipan, 17 pagkatapos ay idinagdag niya,
"Hindi ko na maaalala ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga batas na hindi ginawa." 18 Kung saan mayroong kapatawaran sa mga ito, wala nang anumang handog para sa kasalanan.19 Samakatuwid, mga kapatid, mula pa may kumpiyansa kaming makapasok sa mga banal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Hesus, 20 sa pamamagitan ng bago at buhay na paraan na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng kurtina, iyon ay, sa pamamagitan ng kanyang laman, 21 at yamang mayroon kaming dakilang saserdote na namamahala sa bahay ng Diyos  22 lumapit tayo na may isang tunay na puso na may buong katiyakan ng pananampalataya, na ang ating mga puso ay iwiwisik malinis mula sa isang masamang budhi at ang ating mga katawan ay hinugasan ng purong tubig.

Hebreo 12: 1-2, tiniis ni Jesus ang krus at nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos 

1 Samakatuwid, yamang napapaligiran tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, isantabi din natin ang bawat bigat, at kasalanan na malapit na kumapit, at patakbuhin nating may pagtitiis ang karerang ihinaharap sa atin, 2 pagtingin kay Hesus, ang nagtatag at tagapaghanda ng ating pananampalataya, Na sa kagalakan na inilagay sa harap niya ay tiniis ang krus, na hinamak ang kahihiyan, at nakaupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos.

Hebreo 12: 22-24, Si Jesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan

22 Ngunit ikaw ay napunta sa Bundok Sion at sa bayan ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem, at sa hindi mabilang na mga anghel sa pagdiriwang ng kapistahan, 23 At sa kapisanan ng panganay na nakatala sa langit, at sa Dios, ang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng matuwid na ginawang ganap. 24 at upang Si Jesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, at sa iwiwisik na dugo nagsasalita ng isang mas mahusay na salita kaysa sa dugo ni Abel.

Hebreo 13: 20-21, Ang aming Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa

20 Ngayon nawa ang Diyos ng kapayapaan na nagpabuhay muli mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, 21 iginawad sa iyo ang lahat ng mabuting bagay upang magawa mo ang kanyang kalooban, na ginagawa sa amin ang nakalulugod sa kanyang paningin, sa pamamagitan ni Jesucristo, na kanino ang kaluwalhatian magpakailan man. Amen.

OneMediator.pananampalataya

Si Hesus ay isang lingkod ng Diyos

Sa buong Bagong Tipan, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang at kinilala ng iba bilang isang lingkod (ahente) ng Diyos

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Mateo 12:18, Narito ang aking lingkod na aking pinili

 18 "Narito, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking minamahal na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ipahayag niya ang hustisya sa mga Gentil.

Lucas 4: 16-21, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako"

At siya ay dumating sa Nazaret, kung saan siya ay pinalaki. At gaya ng nakagawian niya, pumunta siya sa sinagoga sa araw ng Sabado, at tumayo siya upang magbasa. 17 At ang scroll ng propetang si Isaias ay ibinigay sa kaniya. Inilabas niya ang scroll at nahanap ang lugar kung saan nakasulat ito, 18 "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, 19 upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. " 20 At pinagsama niya ang scroll at ibinalik sa tagapag-alaga at umupo. At ang mga mata ng lahat sa sinagoga ay nakatuon sa kaniya. 21 At nagsimula siyang sabihin sa kanila,Ngayon ang Banal na Kasulatan na ito ay natupad sa iyong pandinig. "

Juan 4:34, "Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin"

34 Sinabi sa kanila ni Jesus,Ang aking pagkain ay upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at upang magawa ang kanyang gawain.

Juan 5:30, "Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin"

30 “Wala akong magagawa nang mag-isa. Tulad ng naririnig ko, humahatol ako, at ang aking paghuhusga ay makatarungan, sapagkat Hindi ko hinahangad ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.

Juan 7: 16-18, "Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kanya na nagsugo sa akin."

16 Kaya't sinagot sila ni Jesus,Ang aking katuruan ay hindi akin, kundi sa kaniya na nagsugo sa akin. 17 Kung nais ng sinuman na gawin ang kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang aral ay mula sa Diyos o kung nagsasalita ako sa sarili kong awtoridad. 18 Ang nagsasalita sa kanyang sariling awtoridad ay naghahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian; pero ang naghahanap ng kaluwalhatian sa nagsugo sa kaniya ay totoo, at sa kanya ay walang kasinungalingan.

Juan 8: 26-29, nagsalita si Jesus na itinuro sa kanya ng Ama

6 Marami akong sasabihin tungkol sa iyo at maraming huhusgahan, ngunit ang nagsugo sa akin ay totoo, at ipinapahayag ko sa mundo ang narinig ko sa kanya. " 27 Hindi nila naintindihan na nagsasalita siya sa kanila tungkol sa Ama. 28 Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, “Kapag naitaas ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako ang siya, at iyon Wala akong ginagawa sa sarili kong awtoridad, ngunit magsalita tulad ng itinuro sa akin ng Ama. 29 At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. Hindi niya ako pinabayaan mag-isa, dahil palagi kong ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa kanya. "

Juan 8:40, "Ako, isang tao na nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos"

40 ngunit ngayon hinahangad mong patayin ako, isang lalaking nagsabi sa iyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Hindi ito ang ginawa ni Abraham.

Juan 12: 49-50, Ang nagsugo sa kanya ay nagbigay sa kanya ng isang utos - kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin

49 para Hindi ako nagsasalita sa sarili kong awtoridad, ngunit ang Ama na nagsugo sa akin ay binigyan niya ako ng isang utos — kung ano ang sasabihin at kung ano ang sasabihin.. 50 At alam kong ang utos niya ay buhay na walang hanggan. Kung ano ang sinasabi ko, samakatuwid, Sinasabi ko tulad ng sinabi sa akin ng Ama. "

Juan 14:24, "Ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama"

24 Sinumang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang iyong naririnig ay hindi akin kundi sa Ama sino ang nagpadala sa akin.

Juan 15:10, Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig

10 Kung susundin mo ang aking mga utos, mananatili ka sa aking pag-ibig, tulad din ng Sinunod ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig.

Mga Gawa 2: 22-24, Ang isang tao ay ibinigay na naaayon sa plano at kaalaman ng Diyos

22 "Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Jesus of Nazareth, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, ipinako mo sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin. 24 Binuhay siya ng Diyos, pinakawalan ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito.

Mga Gawa 3:26, binuhay ng Diyos ang kanyang lingkod

26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ipinadala muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Mga Gawa 4: 24-30, Paniniwala ng mga mananampalataya

24 … Sabay nilang itinaas ang kanilang tinig sa Diyos at sinabi, “Panginoong Diyos, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nandoon, 25 Na sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay nagsabi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Bakit mo nagngalit ang mga Gentil, at ang mga bayan ay walang kabuluhan? 26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon, laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'- 27 sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, 28 upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap. 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. "

Mga Gawa 5: 30-32, itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. 32 At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya. "

Mga Gawa 10: 37-43, Siya ang hinirang ng Diyos upang Hukom

37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 paano Pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Nagpunta siya sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagka't ang Diyos ay sumasa kaniya39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 pero Binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen.

Mga Taga Filipos 2: 8-11, Nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa kamatayan

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Kaya't siya ay itinaas ng mataas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan. 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

 • Para sa higit pa sa tamang pag-unawa sa Filipos 2 tingnan https://formofgod.com - Pagsusuri ng Mga Taga-Filipos 2 - Hindi Pagtaas ng Kauna-unahan 

1 Pedro 2:23, Ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa kaniya na humahatol nang makatarungan

23 Nang siya ay mabastusan, hindi siya tumungo bilang kapalit; nang siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit patuloy na ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanya na nangahatol nang makatarungan.

Mga Hebreo 4: 15-5: 6, Ang bawat mataas na saserdote na itinalaga upang kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos

15 para wala tayong isang mataas na saserdote na hindi makiramay sa ating mga kahinaan, ngunit ang isang sa bawat respeto ay tinukso tulad natin, ngunit walang kasalanan. 16 Sa gayon tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa trono ng biyaya, upang makatanggap tayo ng awa at makahanap ng biyaya na makakatulong sa oras ng pangangailangan. 5: 1 Para sa bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. 2 Mahinahon niyang makitungo sa ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. 3 Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. 4 At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. 5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya ng nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec.

Sa Mga Hebreong 5: 8-10, si Jesus ay itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

Bagaman siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

OneMediator.pananampalataya

Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang Diyos at Ama ni Jesus

Siya na nagpapabanal at yaong mga pinapaging banal ay mayroong isang mapagkukunan (Mga Hebreohanon 2:11). Ang nag-iisang Diyos at Ama ay ang Diyos at Ama ni Jesus.

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Juan 8:54, "ang aking Ama ang niluluwalhati ako"

54 Sumagot si Jesus, “Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay wala. Ang aking Ama na niluluwalhati ako, na sinasabi mo, 'Siya ang aming Diyos. '

Juan 10:17, "Dahil dito mahal ako ng Ama"

17 Para sa kadahilanang ito Mahal ako ng Ama, sapagkat ibinubuhos ko ang aking buhay na baka kunin ko ulit.

Juan 10:29, "Ang aking Ama ay higit sa lahat"

29 Ang aking ama, sino ang nagbigay ng mga ito sa akin, ay higit sa lahat, at walang sinumang makakakuha sa kanila mula sa kamay ng Ama.

Juan 14:28, “Ang Ama ay higit sa akin"

28 Narinig mo ang sinabi ko sa iyo, 'Aalis ako, at pupunta ako sa iyo.' Kung mahal mo ako, magalak ka sana, kasi Pupunta ako sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit sa akin.

Juan 17: 1-3, Ikaw ang tanging tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo

1 Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi, “Pare, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, 2 yamang binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng iyong binigyan mo. 3 At ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo.

Juan 20:17, "Umakyat ako sa aking Diyos at iyong Diyos"

17 Sinabi ni Jesus sa kanya, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat Hindi pa ako aakyat sa Ama; ngunit puntahan mo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, 'Aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos. '"

Mga Gawa 2:36, Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ

36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ang Diyos ang gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Kristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. ”

Mga Gawa 3:13, niluwalhati ng Diyos ang kanyang lingkod na si Hesus

13 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya.

Mga Gawa 3:18, inihula ng Diyos na ang kanyang Cristo ay magdurusa

18 Pero ano Diyos hinulaan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Cristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya.

Mga Gawa 4:26, Laban sa Panginoon at laban sa kanyang Dinihugan

26 Ang mga hari sa lupa ay lumagay, at ang mga pinuno ay natipon. laban sa Panginoon at laban sa kanyang Pinahiran'-

Mga Taga-Filipos 2: 8-11, lubos na siya ay tinangan ng Diyos at iginawad

8 At matatagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Samakatuwid ang Diyos ay mataas na itinaas sa kanya at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

Galacia 1: 3-5, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama

3 Biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, 4 Na ibinigay ang sarili para sa ating mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, 5 kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen

1 Mga Taga Corinto 11: 3, Ang ulo ni Cristo ay ang Diyos

3 Ngunit nais kong maunawaan mo iyon ang ulo ng bawat tao ay si Cristo, ang ulo ng isang asawa ay ang kanyang asawa, at ang ulo ni Cristo ay ang Diyos.

2 Mga Taga Corinto 1: 2-3, Ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo

2 Ang biyaya sa iyo at kapayapaan mula sa Diyos na aming Ama at ng Panginoong Jesucristo.  3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga awa at Diyos ng lahat ng aliw

Colosas 1: 3, Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo

3 Palagi kaming nagpapasalamat Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ipinagdarasal namin kayo

Mga Hebreohanon 2:11, Siya na nagpapabanal (kay Jesus) at sa mga pinapaging banal ay mayroong isang mapagkukunan

11 Para sa kanya na nagpapabanal at sa mga pinapabanal lahat ay may isang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nahihiya na tawagan silang magkakapatid

Mga Hebreo 5: 5-10, Si Cristo ay hinirang ng Diyos - na itinalaga ng Diyos bilang isang mataas na saserdote

5 Gayundin si Cristo ay hindi itinataas ang kanyang sarili upang gawing isang mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ipinanganak kita"; 6 Tulad ng sinabi niya sa ibang lugar, Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchisedec. 7 Sa mga araw ng kanyang laman, nag-alay si Jesus ng mga panalangin at pagsusumamo, na may malakas na sigaw at luha, sa kanya na nakapagligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya ay narinig dahil sa kanyang paggalang. 8 Kahit na siya ay isang anak na lalaki, natutunan niya ang pagsunod sa pamamagitan ng pagdurusa. 9 At sa ginawang perpekto, siya ay naging mapagkukunan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat na sumusunod sa kaniya, 10 na itinalaga ng Diyos na isang mataas na saserdote pagkatapos ng pagkakasunud-sunod ng Melchizedek.

Hebreo 9:24, si Cristo ay pumasok sa langit upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa amin

24 para Pumasok na si Cristo, hindi sa mga banal na lugar na ginawa ng mga kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, upang lumitaw sa harapan ng Diyos para sa amin.

OneMediator.pananampalataya

Itinaas ng Diyos na ating tagapagligtas si Hesus sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas

Ang Diyos ang panghuli at unang sanhi ng kaligtasan. Bukod sa Diyos ay walang probisyon para sa kaligtasan. Gayunpaman ang Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng mga ahente ng tao upang magawa ang kanyang mga plano at masasabing sila din ay mga tagapagligtas. Ang mga ahente ng tao ay ang malapit o pangalawang sanhi ng kaligtasan. Ang mga tagapagligtas ng tao ay ang mga pinili ng Diyos upang magpatupad ng kanyang mga direktiba. Ang mga tagapagligtas ay yaong nagpapatakbo bilang mga lingkod ng Diyos upang ipatupad ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga ahente ng tao, walang kaligtasan na hiwalay sa Diyos. 

Isaias 43: 10-11, "Ako ang PANGINOON (YHWY), at bukod sa akin ay walang tagapagligtas"

10 "Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, "at ang aking lingkod na aking pinili, upang iyong makilala at maniwala sa akin at maunawaan na ako ang siya. Bago sa akin walang diyos na nabuo, ni magkakaroon man ng susunod sa akin. 11 I, Ako ang PANGINOON,  at bukod sa akin ay walang tagapagligtas.

Isaias 45:21, “Isang matuwid na Diyos at isang Tagapagligtas; wala sa tabi ko ”

21 Ipahayag at ipakita ang iyong kaso; hayaan silang magpayo ng sama-sama! Sino ang nagsabi nito noong una? Sino ang nagdeklara nito noong una?
Hindi ba ako, ang PANGINOON? At wala nang ibang diyos bukod sa akin, a matuwid na Diyos at isang Tagapagligtas; walang iba bukod sa akin

Oseas 13: 4, Wala kang ibang alam na Diyos maliban sa akin, at bukod sa akin ay walang tagapagligtas

4 Ngunit ako ang PANGINOON na iyong Diyos mula sa lupain ng Ehipto; wala kang alam na Diyos maliban sa akin, at bukod sa akin ay walang tagapagligtas.

2 Samuel 3:18, "Sa kamay ng aking lingkod na si David ililigtas ko ang aking bayang Israel"

18 Ngayon ay isakatuparan mo; sapagka't ipinangako ng Panginoon kay David, na sinasabi,Sa pamamagitan ng kamay ng aking lingkod na si David ay ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo, at mula sa kamay ng kanilang lahat na mga kaaway. '”

Nehemias 9:27, Binigyan mo sila ng mga tagapagligtas na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway

27 Kaya't iyong ibinigay sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, na pinahirapan sila. At sa oras ng kanilang pagdurusa ay nagsigawan sila sa iyo at narinig mo sila mula sa langit, at ayon sa iyong dakilang mga awa binigyan mo sila ng mga tagapagligtas na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng kanilang mga kaaway.

Lucas 2: 11-14, Sa iyo ipinanganak sa araw na ito isang Tagapagligtas, na si Cristo na Panginoon. (sino ang Panginoong Mesiyas)

11 Sapagka't sa iyo ay ipinanganak sa araw na ito sa bayan ni David na isang Tagapagligtas, sino ang Cristo na Panginoon. 12 At ito ang magiging tanda para sa iyo: mahahanap mo ang isang sanggol na nakabalot ng mga tela at nakahiga sa isang sabsaban. " 13 At biglang kasama ng anghel ang isang karamihan sa langit na host na pinupuri ang Diyos at sinasabi, 14 "Kaluwalhatian sa Diyos sa kataastaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga kinalulugdan niya!"

Mga Gawa 5: 30-31, itinaas ng Diyos si Jesus sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas

30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan.

Mga Gawa 13: 22-23, dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus, tulad ng ipinangako niya

22 At nang maalis na niya siya, itinaas niya si David na maging kanilang hari, na pinatotohan niya at sinabi, Natagpuan ko kay David na anak ni Isai ang isang lalake na ayon sa aking puso, na magsasagawa ng aking buong kalooban. 23 Sa mga anak ng taong ito, dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus, ayon sa pangako niya.

1 Timoteo 1: 1-2, ang Diyos na ating Tagapagligtas at ni Cristo Jesus na ating pag-asa

1 Si Paul, isang apostol ni Cristo Jesus sa utos ng Diyos na ating Tagapagligtas at ni Cristo Jesus na ating pag-asa, 2 Kay Timoteo, aking totoong anak sa pananampalataya: Biyaya, awa, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Cristo Jesus na ating Panginoon.

2 Timoteo 1: 8-10, Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya

8 Kaya't huwag kang mapahiya sa patotoo tungkol sa ating Panginoon, o sa akin na kanyang bilanggo, kundi makibahagi sa pagdurusa para sa ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, 9 Na nagligtas sa atin at tinawag tayo sa isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa kundi dahil sa kanyang sariling hangarin at biyaya, na ibinigay niya sa atin kay Cristo Jesus bago magsimula ang mga panahon., 10 at na ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na tinanggal ang kamatayan at dinala ang buhay at imortalidad sa ilaw sa pamamagitan ng ebanghelyo.

Tito 1: 1-4, Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos bago magsimula ang mga panahon

1 Si Paul, isang lingkod ng Diyos at isang apostol ni Jesucristo, alang-alang sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan, na naaayon sa kabanalan, 2 sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, na hindi kailanman nagsisinungaling, bago magsimula ang mga panahon 3 at sa tamang oras na ipinakita sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na pinagkatiwalaan sa akin ng utos ng Diyos na ating Tagapagligtas; 4 Kay Tito, ang aking totoong anak sa isang paniniwala: Biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Cristo Jesus na ating Tagapagligtas.

1 Juan 4:14, Ipinadala ng Ama ang kanyang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutan

At nakita at pinatotoo natin iyan ipinadala ng Ama ang kanyang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanlibutan.

Judas 1:25, Diyos, ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon

25 sa nag-iisang Diyos, ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, maging kaluwalhatian, kamahalan, kapangyarihan, at awtoridad, bago ang lahat ng oras at ngayon at magpakailanman. Amen.

OneMediator.pananampalataya

Ang Anak ng Tao ay nakalaan upang hatulan ang mundo sa katuwiran 

Pinili ng Diyos si Hesus upang hatulan at mamuno sa mundo sa katuwiran sapagkat tao (Anak ng Tao). Ito ang hangarin ng Diyos na ipinahayag niya sa pamamagitan ng mga propeta nang maaga.

Ang mga sanggunian sa banal na kasulatan ay ESV (English Standard Version)

Lucas 12: 8-9, Kinikilala at tinanggihan ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Diyos

8 "At sinasabi ko sa iyo, ang bawat isa na kinikilala ako sa harap ng mga tao, ang Anak ng Tao ay makikilala rin sa harap ng mga anghel ng Diyos, 9 ngunit ang tumanggi sa akin sa harap ng mga tao ay tatanggi sa harap ng mga anghel ng Diyos.

Lucas 22: 67-71, "Mula ngayon ang Anak ng Tao ay makaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos"

67 "Kung ikaw ang Cristo, sabihin sa amin." Ngunit sinabi niya sa kanila, “Kung sasabihin ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. 68 at kung tatanungin kita, hindi ka sasagot. 69 Ngunit mula ngayon ang Anak ng Tao ay makaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos. " 70 Kaya't sinabi nilang lahat, "Ikaw ba ang Anak ng Diyos?" At sinabi niya sa kanila, Sinasabi ninyo na ako nga. 71 Pagkatapos sinabi nila, "Ano ang karagdagang pagpapatotoo na kailangan natin? Narinig natin ito mismo mula sa kanyang sariling mga labi. "

Mga Gawa 10: 42-43, Siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay

42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo doon siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Mga Gawa 17: 30-31, Hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya

30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 dahil sa nagtakda siya ng isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Juan 5: 25-29, binigyan Niya siya ng awtoridad na magpatupad ng paghuhukom, sapagkat siya ay Anak ng Tao

25 Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, darating ang oras, at ngayon ay naririnig na ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios, at ang mga makikinig ay mabubuhay. 26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, sa gayon ay ipinagkaloob niya sa Anak din na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27 At binigyan niya siya ng kapangyarihan na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. 28 Huwag kang magtaka dito, sapagkat darating ang oras na lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig 29 at lumabas, yaong gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli ng buhay, at yaong gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli ng paghuhukom.

1 Tesalonica 1: 9-10, Si Jesus na nagligtas sa atin mula sa darating na poot

9 Sapagka't sila mismo ang nag-uulat tungkol sa amin tungkol sa kung anong pagtanggap namin sa iyo, at kung paano ka lumingon sa Diyos mula sa mga idolo upang paglingkuran ang buhay at tunay na Diyos, 10 at upang hintayin ang kanyang Anak mula sa langit, na binuhay niya mula sa mga patay, Si Hesus na nagligtas sa atin mula sa darating na poot.

2 Tesalonica 1: 5-9, Nang ang Panginoong Jesus ay ihayag mula sa langit kasama ng kanyang mga anghel na may lakas 

5 Ito ay katibayan ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, upang ikaw ay maituring na karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, kung saan nagdurusa ka rin— 6 Yamang tunay na itinuturing ng Diyos na mabayaran lamang ng pagdurusa ang mga nagpapahirap sa iyo, 7 at upang magbigay ng kaluwagan sa iyo na pinaghihirapan pati na rin sa amin, nang ang Panginoong Jesus ay nahayag mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel 8 sa nagniningas na apoy, na nagbibigay ng paghihiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus.. 9 Daranas nila ang parusa ng walang hanggang pagkawasak, malayo sa presensya ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan

OneMediator.pananampalataya

Konklusyon

Ang 1 Timoteo 2: 5-6 ay sumasalamin sa pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo.

1 Timoteo 2: 5-6, Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Jesucristo (ang Mesiyas)

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

 • Si Jesus ay nakikilala mula sa Diyos sa apat na paraan Ang mga puntong ito ay kritikal sa ating pag-unawa sa pagkakakilanlan ng Diyos at ni Jesus at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa:
 1. Si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao,
 2. Si Jesus ay isang tao
 3. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat
 4. Si Jesus ang Mesiyas ng plano ng Diyos

Ang apat na mga aspeto ng kung sino si Jesus ay nagpapatunay na ang pagiging tao ni Hesus ay pangunahing nilalaman ng mensahe ng Ebanghelyo. Dapat maging maliwanag, na alinsunod sa mga pamantayang ito, si Jesus ay "Diyos" bilang isang kinatawan ng Diyos (batay sa konsepto ng ahensya) ngunit hindi sa isang literal na kahulugan ng ontolohiko.

OneMediator.pananampalataya