Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Si Jesus, Ang Mesiyas
Si Jesus, Ang Mesiyas

Si Jesus, Ang Mesiyas

Si Jesus na Mesiyas

Sa tamang panahon, ibinangon ng Diyos ang kanyang lingkod na si Jesus (Yeshua) upang italikod ang mga tao sa kanilang kasamaan, (Mga Gawa 3:26) gaya ng sinabi ni Moises, “Ang Panginoon mong Diyos ay magbangon para sa iyo mula sa iyong sariling mga tao ng isang propetang gaya ko. . Dapat mong pakinggan ang anumang sasabihin niya sa iyo. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi nakikinig sa propetang iyon ay lilipulin mula sa mga tao.” ( Gawa 3:22-23 ) Siya ang pinili ng Diyos, ang anak na inuutusan tayo ng Diyos na makinig. (Lucas 9:35) Siya ay naparito upang buksan ang ating mga mata, upang tayo ay bumaling mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang tayo ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang lugar sa gitna ng mga pinabanal sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniya. . ( Gawa 26:18 ) At inutusan niya ang kaniyang mga saksi na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang maging hukom ng mga buhay at mga patay. ( Gawa 10:42 )

Walang ginawa si Jesus sa kanyang sariling awtoridad, ngunit ginawa ang mga bagay na itinuro sa kanya ng Ama, na nagsasabing, “Hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin” (Juan 5:30). Dahil siya ang taong pinabanal at isinugo ng Ama sa mundo, hindi siya nakagawa ng kalapastanganan upang sabihin na siya ay kaisa ng Ama. ( Juan 10:35-36 ) At naisakatuparan niya ang gawaing ibinigay sa kaniya ng Ama. (Juan 17:4) Gayundin naman dapat tayong maging kaisa ng Diyos, sakdal sa pagkakaisa, kung paanong si Kristo ay kaisa ng Ama at hindi ng sanlibutang ito. (Juan 17:22-23)

Si Jesus ang taong ito na pinatotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga makapangyarihang gawa at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. (Mga Gawa 2:22) Sapagka't si Jesus na taga Nazaret ay pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, at siya'y lumibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diyablo, sapagka't ang Dios ay sumasa kaniya. ( Gawa 10:38 ) Siya ay pinatay, ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinahintulutan siyang magpakita. (Mga Gawa 2:32) Palibhasa'y ibinigay ayon sa tiyak na plano at paunang kaalaman ng Diyos, (Mga Gawa 2:23) siya ngayon ay itinaas sa kanan ng Diyos (Mga Gawa 2:33) kaya't ginawa siyang Panginoon at Kristo ng Ama. . ( Gawa 2:36 ) Tinanggap siya ng langit hanggang sa panahon ng pagsasauli ng lahat ng bagay na tungkol sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kaniyang mga banal na propeta mula noong sinaunang panahon. ( Gawa 3:21 )

Ito ang buhay na walang hanggan, na makilala natin ang iisang Diyos na tunay, at si Cristo Jesus na kanyang sinugo. (Juan 17:3) Ang Anak ng Tao ay itinaas, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (Juan 3:14-16) Siya ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan niya. (Juan 14:6) At walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo ay maligtas. ( Gawa 4:12 ) Sa Anak ng Tao, itinatak ng Diyos ang kaniyang tatak. (Juan 6:27) Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpapatotoo na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tumatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. ( Gawa 10:43 )

Ang Diyos na ating tagapagligtas, ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa kaalaman ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. (1 Timoteo 2:4-6) Na ang isang tagapamagitan ay nagsasangkot ng higit sa isang partido, at samantalang ang Diyos ay iisa, (Galacia 3:20) Hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging isang mataas na saserdote, kundi hinirang niya na nagsabi. sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ngayon ay ipinanganak kita". (Hebreo 5:5) Sapagkat ang bawat mataas na saserdote na pinili mula sa mga tao ay itinalaga upang kumilos alang-alang sa mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga kaloob at mga hain para sa mga kasalanan. (Hebreo 5:1) Si Jesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, ay nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo. (Apocalipsis 1:5)

Kung paanong ang Ama ay nabubuhay, si Jesus ay nabubuhay dahil sa Ama, upang ang lumalapit sa kanya ay mabubuhay at mabubuhay sa huling araw. (Juan 6:57) Darating ang oras na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at yaong mga nakarinig ay mabubuhay. (Juan 5:25) Habang ang Diyos ay nagbibigay-buhay sa mga patay at nagpapatupad ng mga bagay na wala, kaya't pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili upang isama niya ang mga natutulog. (Juan 5:26) Binigyan ng Ama ang kanyang anak ng awtoridad sa lahat ng laman, upang magbigay ng buhay na walang hanggan. (Juan 17:2) At binigyan siya ng awtoridad na magsagawa ng paghatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao. (Juan 5:27)

Ang unang tao, si Adan, ay naging isang buhay na kaluluwa. Ang huling Adan ay naging espiritung nagbibigay-buhay. (1 Corinthians 15:45) Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, kaya't ang kamatayan ay lumaganap sa lahat - maging sa mga hindi nagkasala ng kawangis ng pagsuway ni Adan, na siyang larawan niyaong nagkasala. ay darating. ( Roma 5:12-14 ) Kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging makasalanan, gayundin naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isa ang marami ay magiging matuwid. ( Roma 5:19 ) Yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay-muli ng mga patay. Sapagka't kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay gayon din naman kay Cristo ang lahat ay bubuhayin. ( 1 Corinto 15:21-22 ) Sa takdang panahon ang mga patay kay Kristo ay bubuhaying muli na walang kasiraan; ang mga mortal ay magsusuot ng imortalidad. ( 1 Corinto 15:53-54 ) Kung paanong dinala natin ang larawan ng taong mula sa alabok, taglay din natin ang larawan ng taong nasa langit. ( 1 Corinto 15:49 )

Matagal nang umiral ang langit, at ang lupa ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. (2 Pedro 3:5) Mula sa pagkakatatag ng sanlibutan, ang pangangatuwiran ay nasa Ama at ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan nito. (Juan 1:1-3) Sa kasaganaan ng panahon, sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, nahayag ang buhay, at ang buhay na ito ang liwanag ng tao. (Juan 1:4) Ayon sa walang hanggang layunin na naisakatuparan ng Diyos kay Cristo Jesus na ating Panginoon, ipinapahayag namin ang plano ng hiwagang nakatago sa mahabang panahon sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, bilang isang plano para sa kaganapan ng panahon upang pag-isahin ang lahat ng mga bagay. Sa kanyang sarili. ( Efeso 1:9-10 ) Sa pamamagitan ng banal na Salita, ang langit at lupa na umiiral ngayon ay iniimbak para sa apoy, na iniingatan hanggang sa araw ng paghuhukom at pagpuksa sa mga di-makadiyos. Ang Panginoon ay matiyaga upang tuparin ang kanyang pangako, hindi ninanais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. ( 2 Pedro 3:7-9 )

Ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya. (Apocalipsis 19:10) Siya na tinatawag na tapat at totoo, sa katuwiran ay hahatol at makikipagdigma. ( Apocalipsis 19:11 ) Ang pangalan kung saan siya tinawag ay ang Salita ng Diyos at ang mga hukbo ng langit ay susunod sa kanya. Mula sa kaniyang bibig ay lalabas ang isang matalas na tabak upang saktan ang mga bansa, at kaniyang pamamahalaan sila. Tatapakan niya ang pisaan ng ubas ng poot ng poot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. ( Apocalipsis 19:13-15 ) Dapat siyang maghari hanggang sa mailagay niya ang lahat ng kaniyang mga kaaway sa ilalim ng kaniyang mga paa; kabilang ang kamatayan mismo. (1 Corinto 15:25-26) Pagkatapos ay darating ang wakas, kapag ibibigay niya ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos niyang wasakin ang bawat pamamahala at bawat awtoridad at kapangyarihan. (1 Corinto 15:24) Sa wakas, kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim na sa kaniya, kung magkagayon, ang Anak mismo ay pasusukuin din niyaong naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim niya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. (1 Corinto 15:28) Darating ang araw ng Panginoon at pagkatapos ang langit ay lilipas na may dagundong, at ang mga bagay sa langit ay masusunog at matutunaw. ( 2 Pedro 3:10 ) Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng mga bagong langit at isang bagong lupa kung saan nananahan ang katuwiran. ( 2 Pedro 3:13 )

Si Hesus ang panganay sa lahat ng nilikha. ( Colosas 1:15 ) Ikinalulugod ng Ama na ipagkasundo ang lahat ng bagay sa kaniyang sarili sa pamamagitan niya. (Colosas 1:19-20) Ngayon sa pamamagitan ni Kristo Jesus tayo ay umiiral. (1 Corinto 8:6) Sapagka't inilagay ng Dios ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa. (1 Corinto 15:27) Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya mismo ang mauna sa lahat ng bagay. (Colosas 1:18) Siya ay namatay at narito, siya ay nabubuhay magpakailanman, at taglay ang mga susi ng Kamatayan at Hades. ( Apocalipsis 1:17-18 ) Ang leon ng tribo ni Juda, ang ugat ni David, ay nanaig. (Apocalipsis 5:5) Sa kaniya na gumawa sa atin na isang kaharian, mga saserdote sa kaniyang Dios at Ama, ang kaluwalhatian at paghahari magpakailanman. (Apocalipsis 1:6) Mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon! ( Lucas 19:38 )

May isang Diyos, ang Ama kung saan nagmula ang lahat ng mga bagay at kung saan tayo umiiral, at may isang Panginoon, si Jesu-Kristo, na sa pamamagitan niya tayo nabubuhay. (1 Corinto 8:6) Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay ang lahat ng bagay sa kaniyang kamay. (Juan 3:35) Ang sinumang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan; ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, ngunit ang poot ng Diyos ay nananatili sa kanya. ( Juan 3:36 ) Kahit ngayon, ang palakol ay nakalagay sa ugat ng mga puno. Bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuting bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. (Lucas 3:9) Upang maligtas mula sa nahatulang panahong ito at matanggap ang pangako ng Banal na Espiritu, kailangan nating magsisi at magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. (Mga Gawa 2:38) Siya ang nagbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. (Lucas 3:16) Sa pamamagitan niya ay mayroon tayong pag-ampon bilang mga anak (Galacia 4:4-5) at isang mana sa darating na kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo kaya't ipinangangaral natin, “Naganap na ang panahon, at ang Kaharian ng Diyos. malapit na, magsisi at maniwala sa ebanghelyo.” ( Marcos 1:15 )