Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ebanghelyo ng Mga Gawa
Ebanghelyo ng Mga Gawa

Ebanghelyo ng Mga Gawa

Ano ang Ebanghelyo ng Mga Gawa?

Ang Ebanghelyo ng Mga Gawa ay ang Mabuting Balita ni Jesucristo ayon sa aklat ng Mga Gawa. Iyon ay, ang Ebanghelyo na itinuro at ipinangaral ng mga Apostol sa kanilang paglabas sa mundo. Parehong Ebanghelyo ni Lukas at Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isinulat ni Lukas na sumulat sa panimula, "Sa aking unang aklat na O Theophilus (nangangahulugang naghahanap sa Diyos), hinarap ko ang lahat ng sinimulang gawin at turuan ni Jesus, hanggang sa Sa araw na siya ay binuhat, pagkatapos niyang magbigay ng mga utos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mga apostol na pinili niya. (Gawa 1: 1-2) Ang Mga Gawa ay kritikal dahil nagsisimula ito kung saan ang Ebanghelyo ni Lucas ay tumigil sa pag-akyat ni Kristo. 

Kapag kinuha ang pagtuturo, pangangaral, at mga payo mula sa aklat ng Mga Gawa, malinaw na nakikita natin ang Ebanghelyo na pinaniwalaan at itinuro ng mga Apostol. Una isang balangkas ng mga pundasyong doktrina ay ibinigay. Pagkatapos magsimula kami sa ilang mga talata sa huling kabanata sa Lucas at makarating mismo sa patotoo ng mga Apostol. Tingnan natin kung ano ang akala ng mga inatasan ni Kristo na ang Ebanghelyo ay tungkol sa nakikita natin ang direktang patotoo ng mga Apostol na kung saan pinili ni Cristo. Ang mga kaugnay na talata ay nasa English Standard Version (ESV) maliban kung nabanggit.

Balangkas ng Mga Turo ng Ebanghelyo sa Mga Gawa 

Ang isang balangkas ng pangunahing pangunahing mga doktrina na pinatunayan ng Mga Gawa ay ibinigay sa ibaba. Ito ay naaayon sa Hebreo 6: 1-8 na naglalahad ng mga pangunahing aral ng pananampalataya. 

1. Panimulang punto: (doktrinang pang-elementarya) ni Kristo 

Gawa 1: 3, Gawa 2: 22-36, Gawa 3: 13-15, 18-26, Gawa 4: 10-12. Gawa 4: 24-31, Gawa 5: 30-32, Gawa 5:42, Gawa 7:56, Gawa 9: 20-22, Gawa 10: 36-46, Gawa 11:23, Gawa 13: 23-24, Gawa 13: 30-35, Gawa 13: 36-41, Gawa 17: 3, Gawa 17: 30-31

2. Pagsisisi mula sa patay na mga gawa at pananampalataya patungo sa Diyos

Gawa 2:38, Gawa 3:26, Gawa 7: 44-53, Gawa 11:18, Gawa 14:15, Gawa 17: 24-31, Gawa 20:21, Gawa 26: 18-20

 3. Tagubilin tungkol sa mga binyag (Pagbaba sa bautismo + pagbibinyag sa Banal na Espiritu)

Gawa 2:38, Gawa 8:12, Gawa 8: 14-18, Gawa 8: 36-39, Gawa 9: 17-18, Gawa 10: 44-48, Gawa 11: 15-18, Gawa 17: 31- 34, Gawa 18: 8, Gawa 19: 2-6, Gawa 22:16

4. Pagpapatong ng mga kamay

Gawa 6: 6, Gawa 8: 17-18, Gawa 9: 12-18, Gawa 13: 3, Gawa 19: 6, Gawa 28: 8

5. Tumatanggap ng Banal na Espiritu, tikman ang pang-langit na regalo, tikman ang mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng darating na panahon

Gawa 1: 5, Gawa 1: 7, Gawa 2: 1-4, Gawa 2: 15-18, Gawa 2:33, Gawa 2: 38-42, Gawa 8: 14-19, Gawa 10: 44-47, Gawa 19: 6  

Sa Greek, ang "mabuting salita" ay "magagandang pagsasalita" na tumutukoy sa mga dila bilang, "nakakaranas ng magagandang pagsasalita ng Diyos"

6. Pagkabuhay na muli ng mga patay (kasama na ang Kaharian ng Diyos)

Gawa 1: 3, Gawa 1: 6-7, Gawa 1:11, Gawa 4: 2, Gawa 8:12, Gawa 14:22, Gawa 19: 8, Gawa 20:25, Gawa 20:32, Gawa 23: 6, Gawa 24: 14-21, Gawa 26: 6-8, Gawa 28:23, Gawa 28:31

7. Walang hanggang paghuhukom

Gawa 2: 19-21, Gawa 3:21, Gawa 10:42, Gawa 17: 30-31, Gawa 24:15

Hebreo 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1  Samakatuwid, iwanan natin ang panimulang salita ni Kristo, at magpatuloy tayo sa kasakdalan. Bakit muli kang naglalagay ng panibagong pundasyon para sa pagsisisi sa mga nakaraang gawa at para sa pananampalataya sa Diyos? 2 At para sa doktrina ng mga binyag at para sa pagpapatong ng mga kamay at para sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at para sa walang hanggang paghuhukom? 3 Kung pinahihintulutan ng Panginoon, gagawin natin ito. 4  Ngunit ito ay imposible para sa mga minsang nabautismuhan 5 at nakatikim ng kaloob mula sa langit at natanggap ang Banal na Espiritu, at natikman ang mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng daigdig na darating, 6 Sapagkat, upang sila ay magkasalang muli at muling mabago sa pamamagitan ng pagsisisi, ipinako nila sa krus ang Anak ng Diyos sa pangalawang pagkakataon at inilagay Siya sa hayagang kahihiyan. 7 Sapagka't ang lupa na umiinom sa ulan na saganang bumubuhos dito, at namumunga ng mga halamang kapaki-pakinabang sa mga pinagtataniman nito, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos; 8 Ngunit kung ito ay magbubunga ng mga tinik at dawag ito ay itinatakwil at hindi malayong mahatulan; at sa wakas ang pananim na ito ay masusunog. 

Bahagi 1, Pauna sa Ministeryo

Lucas 24: 45-49, Mga Tagubilin mula kay Cristo

45 Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang mga Banal na Kasulatan, 46 at sinabi sa kanila,Nasusulat, na ang Cristo ay maghirap at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay, 47 at na ang pagsisisi sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipahayag sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa, simula sa Jerusalem. 48 Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. 49 At narito, ipinapadala ko sa iyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili ka sa lungsod hanggang sa mabibihisan ka ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. "

Gawa 1: 1-11, Panimula sa Gawa

1 Sa unang aklat, O Theofilus, hinarap ko ang lahat na sinimulang gawin at turuan ni Jesus, 2 hanggang sa araw na siya ay binuhat, pagkatapos niyang magbigay ng mga utos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mga apostol na kanyang pinili. 3 Ipinakita niya ang kanyang sarili na buhay sa kanila pagkatapos ng kanyang pagdurusa ng maraming mga patunay, na nagpapakita sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos. 4 At habang nanatili sa kanila ay inatasan niya silang huwag umalis sa Jerusalem, ngunit maghintay para sa pangako ng Ama, na, sinabi niya, “narinig mo sa akin; 5 sapagka't si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa Banal na Espiritu hindi na maraming araw mula ngayon. " 6 Kaya't nang magsama sila, tinanong nila siya,Panginoon, ibabalik mo ba sa ngayon ang kaharian sa Israel?? " 7 Sinabi niya sa kanila, “Hindi para sa inyo na malaman ang mga oras o panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling awtoridad. 8 Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay sumapit sa inyo, at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo. 9 At nang masabi niya ang mga bagay na ito, habang sila ay nakatingin, siya ay binuhat, at isang ulap ang kumuha sa kanya sa kanilang paningin. 10 At habang sila ay nakatingin sa langit habang siya ay lumalakad, narito, may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may mga puting balabal. 11 at sinabi, Mga tao sa Galilea, bakit kayo tumatayo na tumitingin sa langit? Ang Jesus na ito, na kinuha mula sa iyo patungo sa langit, ay darating sa katulad na paraan tulad ng iyong nakita na siya ay umakyat sa langit. "

Bahagi 2, Ang araw ng Pentecost 

Mga Gawa 2: 1-13, Pagbuhos ng Banal na Espiritu

1 Nang dumating ang araw ng Pentecost, lahat sila ay magkasama sa isang lugar. 2 At biglang dumating mula sa langit ang isang tunog na parang isang malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. 3 At nahati sa kanila ang mga dila na parang apoy at nakapatong sa bawat isa sa kanila. 4 At silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita. 5 Ngayon, may mga Judio na naninirahan sa Jerusalem, mga banal na tao mula sa bawat bansa sa ilalim ng langit. 6 At sa tunog na ito ay nagtipon ang karamihan, at sila ay nalilito, sapagka't ang bawat isa ay nakikinig sa kanila na nagsasalita sa kaniyang sariling wika. 7 At sila ay namangha at namangha, na sinasabi, Hindi ba lahat ng mga ito ay nagsasalita ng mga taga-Galilea? 8 At paano natin naririnig, ang bawat isa sa atin sa kanyang sariling katutubong wika? 9 Parthians at Medes at Elamites at residente ng Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Pontus at Asia, 10 Phrygia at Pamphylia, Egypt at mga bahagi ng Libya na kabilang sa Cyrene, at mga bisita mula sa Roma, 11 kapwa mga Hudyo at mga proselita, Creta at Arabiano - naririnig natin silang nagsasabi sa ating sariling mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. " 12 At ang lahat ay namangha at naguguluhan, na nagsasabi sa isa't isa, "Ano ang ibig sabihin nito?" 13 Ngunit ang iba na nangutya ay sinabi, "Napuno sila ng bagong alak."

Gawa 2: 14-21, sinipi ni Pedro ang propetang si Joel

14 Ngunit si Pedro, na nakatayo kasama ang labing-isa, ay itinaas ang kanyang tinig at sinabi sa kanila: “Mga lalaking taga-Judea at lahat na naninirahan sa Jerusalem, ipaalam ito sa inyo, at pakinggan ang aking mga salita. 15 Para sa mga taong ito ay hindi lasing, tulad ng akala mo, dahil ito ay pangatlong oras lamang ng araw. 16 Ngunit ito ang sinabi sa pamamagitan ng propetang si Joel:
17 "'At sa mga huling araw ay mangyayari, ipinahayag ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, at ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula, at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matandang lalake ay managinip ng mga panaginip; 18 maging sa aking mga aliping lalake at babae sa mga araw na yaon ay ibubuhos ko ang aking Espiritu, at sila ay manghuhula. 19 At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga palatandaan sa lupa sa ibaba, dugo, at apoy, at singaw ng usok; 20 ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, ang dakila at kamangha-manghang araw. 21 At ito ay magaganap na ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.'

Mga Gawa 2: 22-28, ipinangangaral ni Pedro ang pagkabuhay na mag-uli

22 Mga kalalakihan ng Israel, pakinggan ang mga salitang ito: Si Jesus ng Nasaret, isang tao na pinatunayan sa iyo ng Diyos na may mga makapangyarihang gawa at kababalaghan at mga palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna mo, tulad ng inyong pagkakaalam— 23 ang Jesus na ito, na ibinigay ayon sa tiyak na plano at kaalaman ng Diyos, iyong ipinako sa krus at pinatay ng mga kamay ng mga taong masuwayin.. 24 Binuhay siya ng Diyos, tinatanggal ang mga kirot ng kamatayan, sapagkat hindi posible na siya ay hawakan nito. 25 Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, "'Nakita ko ang Panginoon palagi sa harap ko, sapagkat siya ay nasa aking kanan upang hindi ako matog; 26 samakatuwid ang aking puso ay natuwa, at ang aking dila ay nagalak; ang aking laman din ay tatahan sa pag-asa. 27 Sapagka't hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, o hayaang makita ang iyong Banal na makakita ng kabulukan. 28 Pinakilala mo sa akin ang mga landas ng buhay; gagawin mo akong puno ng kagalakan sa iyong presensya. '

Gawa 2: 29-36, nangangaral si Pedro, "Ginawa siyang (Jesus) ng Diyos na parehong Panginoon at Cristo"

29 "Mga kapatid, maaari kong sabihin sa inyo na may pagtitiwala tungkol sa patriarkang si David na siya ay parehong namatay at inilibing, at ang libingan niya ay kasama natin hanggang ngayon. 30 Dahil dito ay isang propeta, at nalalaman na ang Dios ay nanumpa sa kanya ng isang panunumpa na ilalagay niya ang isa sa kanyang mga inapo sa kanyang trono, 31 nakita niya at sinalita ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Cristo, na hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang laman ay nakakita ng kabulukan. 32 Ang Jesus na ito na binuhay ng Diyos, at lahat tayo ay mga saksi. 33 Dahil dito ay naitaas sa kanan ng Diyos, at natanggap mula sa Ama ang pangako ng Banal na Espiritu, ay ibinuhos niya ito na nakikita at naririnig ng inyong sarili.. 34 Sapagkat si David ay hindi umakyat sa langit, ngunit siya mismo ang nagsabi, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, Umupo ka sa aking kanan, 35 hanggang sa gawin kong mga tuntungan ng iyong mga kaaway. 36 Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ginawa siya ng Diyos na kapwa Panginoon at Cristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

Mga Gawa 2: 37-43, Doktrina ng Mga Apostol

 37 At nang marinig nila ito, ay nasaktan sila, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, Mga kapatid, ano ang gagawin namin? 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabinyag sa bawa't isa sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang regalong Espiritu Santo.. 39 Sapagkat ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak at para sa lahat na malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili. " 40 At sa maraming iba pang mga salita ay nagpatotoo siya at patuloy na pinayuhan sila, na sinasabi, “Iligtas ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahi na ito. " 41 Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan, at idinagdag sa araw na iyon mga tatlong libong kaluluwa. 42 At inialay nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at ang pakikisama, sa pagpuputol ng tinapay at mga pagdarasal. 43 At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa, at maraming mga kababalaghan at mga tanda ang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol. 

Bahagi 3, nangangaral si Pedro sa mga Hudyo

Mga Gawa 3: 13-26, nangangaral si Pedro sa portico ni Solomon

13 Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya. 14 Ngunit tinanggihan mo ang Banal at Matuwid, at humiling ng isang mamamatay-tao na ibigay sa iyo, 15 at pinatay mo ang May-akda ng buhay, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Sa ito kami ay mga saksi16 At ang kanyang pangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay nagpatibay sa taong ito na inyong nakikita at nakikilala, at ang pananampalatayang sa pamamagitan ni Jesus ay nagbigay sa lalake na ito ng perpektong kalusugan sa harapan ninyong lahat.

17 “At ngayon, mga kapatid, alam kong kumilos kayo sa kamangmangan, tulad ng ginawa ng inyong mga pinuno. 18 Ngunit kung ano ang inihula ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kanyang Kristo ay magdurusa, sa gayon natupad niya. 19 Magsisi ka nga nga, at bumalik ka, upang ang iyong mga kasalanan ay mapala, 20 upang ang mga oras ng pag-refresh ay magmula sa presensya ng Panginoon, at upang maipadala niya ang Cristo na itinalaga para sa iyo, si Jesus, 21 na siyang tatanggapin ng langit hanggang sa panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. 22 Sinabi ni Moises, 'Ang Panginoong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. Makikinig ka sa kanya sa anumang sasabihin niya sa iyo. 23 At ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay mawawasak mula sa mga tao. 24 at lahat ng mga propetang nagsalita, mula kay Samuel at sa mga sumunod sa kaniya, ay nangagpahayag din sa mga araw na ito. 25 Kayo ay mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang, na sinasabi kay Abraham, At sa iyong anak ay pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa lupa. 26 Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo muna siya sa iyo, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pagtalikod sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Gawa 4: 1-2, inis ang mga Saduceo 

1 At habang nagsasalita sila sa bayan, ang mga saserdote at ang kapitan ng templo at ang mga Saduceo ay dumating sa kanila. 2 labis na inis sapagkat sila ay nagtuturo sa mga tao at nagpapahayag kay Hesus ang muling pagkabuhay mula sa mga patay.

Mga Gawa 4: 8-12, si Pedro sa harap ng konseho

8 Nang magkagayo'y si Pedro, na puspos ng Banal na Espiritu, ay nagsabi sa kanila, Mga pinuno ng bayan at matanda, 9 Kung tayo ay sinusuri ngayon tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang pilay, sa anong paraan gumaling ang taong ito. 10 ipaalam sa inyong lahat at sa lahat ng mga tao ng Israel na sa pangalang Jesus Christ of Nazareth, na iyong ipinako sa krus, na siyang binuhay ng Dios mula sa mga patay—Sa kanya ang lalaking ito ay nakatayo sa harapan mo ng maayos. 11 Ang Jesus na ito ay ang batong tinanggihan mo, mga tagapagtayo, na naging batong pamagat. 12 At walang kaligtasan sa iba pa, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na kung saan tayo dapat maligtas. "

Mga Gawa 4: 24-31, Paniniwala ng mga mananampalataya

24 … Sabay nilang itinaas ang kanilang mga tinig sa Diyos at sinabing, “Soberanong Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat na nandoon, 25 Na sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay nagsabi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, Bakit mo nagngalit ang mga Gentil, at ang mga bayan ay walang kabuluhan? 26 Ang mga hari sa lupa ay nagtakda, at ang mga pinuno ay natipon, laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran'- 27 sapagka't totoong sa lungsod na ito ay nagkatipon laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, kapwa Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Gentil at ang mga tao ng Israel, 28 upang gawin kung ano ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong plano na maganap. 29 At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga banta at bigyan ang iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, 30 habang iniunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga palatandaan at kababalaghan ay ginaganap ang pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus. " 31 At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan.

Mga Gawa 5: 12-16, Apostolikong Ministro

12 Ngayon maraming mga palatandaan at kababalaghan ang regular na ginagawa sa mga tao sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol. At silang lahat ay magkasama sa Portico ni Solomon. 13 Wala sa iba pa ang naglakas-loob na sumali sa kanila, ngunit pinahalagahan sila ng mga tao. 14 At higit sa lahat, ang mga mananampalataya ay naidagdag sa Panginoon, mga karamihan ng kalalakihan at kababaihan, 15 sa gayon dinala nila ang mga maysakit sa mga lansangan at inilagay sa mga higaan at banig, na sa pagdaan ni Pedro kahit papaano ang kanyang anino ay mahuhulog sa ilan sa kanila. 16 Ang mga tao ay nagtipon din mula sa mga bayan sa paligid ng Jerusalem, dinala ang mga maysakit at ang mga pinahirapan ng mga karumaldumal na espiritu, at silang lahat ay gumaling.

Mga Gawa 5: 29-32, naaresto ang mga Apostol

29 Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Dapat naming sundin ang Diyos kaysa mga tao. 30 Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. 31 Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. 32 At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya. "

Mga Gawa 5: 40-42, Nakaharap sa pag-uusig

40 at kanilang tinawag ang mga apostol, at pinalo at pinagsabihan na huwag magsalita sa pangalan ni Jesus, at pinayaon sila. 41 Pagkatapos ay iniwan nila ang presensya ng konseho, na nagagalak na sila ay binilang na karapat-dapat na magdusa ng kadustaan ​​para sa pangalan. 42 At araw-araw, sa templo at sa bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 6: 2-7, Pagpili ng mga katulong

At tinawag ng labindalawa ang buong bilang ng mga alagad at sinabi, “Hindi tama na huminto kami sa pangangaral ng salita ng Diyos upang maglingkod sa mga mesa. 3 Kaya't mga kapatid, pumili kayo mula sa gitna ninyo ng pitong lalaking mabuting reputasyon. puno ng Espiritu at ng karunungan, na itatalaga natin sa tungkuling ito. 4 Ngunit itatalaga natin ang ating sarili sa panalangin at sa ministeryo ng salita. " 5 At ang kanilang sinabi ay nakalugod sa buong pagtitipon, at pinili nila si Esteban, isang lalaking puno ng pananampalataya at ng Banal na Espiritu, at si Felipe, at si Prochoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolaus, isang proselita ng Antioquia. 6 Iniharap nila ang mga ito sa harap ng mga apostol, at sila ay nanalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. 7 At ang salita ng Diyos ay nagpatuloy na lumago, at ang bilang ng mga alagad ay dumami ng malaki sa Jerusalem, at maraming pari ang nagsisunod sa pananampalataya.

Bahagi 4, Talumpati ni Stephen

Mga Gawa 7: 2-8, Abraham, Isaac at Jacob

2 At sinabi ni Esteban: "Mga kapatid at ama, pakinggan ninyo ako. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay nagpakita sa ating amang si Abraham nang siya ay nasa Mesopotamia, bago siya tumira sa Haran, 3 at sinabi sa kaniya, Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak, at pumaroon ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. 4 At siya'y umalis sa lupain ng mga Caldeo, at tumira sa Haran. At pagkamatay ng kanyang ama, inalis siya ng Dios doon sa lupaing iyong tinitirhan ngayon. 5 Gayon ma'y hindi siya binigyan ng mana na mana roon, kahit ang haba ng isang paa, ngunit ipinangako niyang ibibigay sa kaniya bilang isang pag-aari at sa kanyang supling pagkatapos niya, bagaman wala siyang anak. 6 At nagsalita ang Diyos sa ganitong epekto - na ang kanyang supling ay magiging mga naninirahan sa isang lupain na pag-aari ng iba, na alipin sila at pahirapan sila ng apat na raang taon. 7 'Ngunit hahatulan ko ang bansang kanilang pinaglilingkuran, sabi ng Diyos,' at pagkatapos nito ay lalabas sila at sasamba ako sa lugar na ito. ' 8 At binigyan niya siya ng tipan ng pagtutuli. At naging anak ni Abraham si Isaac, at tinuli siya sa ikawalong araw; at naging anak ni Isaac si Jacob, at si Jacob sa labingdalawang patriarka.

Gawa 7: 9-16, Jose

9 “At ang mga patriyarka, naiinggit kay Jose, ay ipinagbili siya sa Ehipto; ngunit ang Diyos ay sumasa kaniya 10 at iniligtas siya sa lahat ng kaniyang mga pagdadalamhati, at binigyan siya ng biyaya at karunungan sa harap ni Faraon na hari sa Egipto, na siyang pinuno sa Egipto at sa buong sangbahayan niya. 11 Ngayon ay dumating ang isang kagutom sa buong Ehipto at Canaan, at matinding paghihirap, at ang aming mga magulang ay hindi nakasumpong ng pagkain. 12 Ngunit nang mabalitaan ni Jacob na mayroong trigo sa Ehipto, ay sinugo niya ang ating mga magulang sa kanilang unang pagdalaw. 13 At sa ikalawang pagdalaw ay nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid, at ang pamilya ni Jose ay nakilala ni Faraon. 14 At si Jose ay nagsugo at ipinatawag si Jacob na kanyang ama, at ang lahat ng kaniyang kamaganakan, na pitong pu't limang tao. 15 At si Jacob ay bumaba sa Egipto, at siya ay namatay, siya at ang aming mga magulang. 16 at sila'y dinala pabalik sa Siquem at inilagay sa libingan na binili ni Abraham ng isang halagang pilak mula sa mga anak ni Hamor sa Siquem.

Mga Gawa 7: 17-29, Moises at pagkabihag sa Ehipto

17 "Ngunit sa paglapit ng oras ng pangako, na ibinigay ng Diyos kay Abraham, ang mga tao ay dumami at dumami sa Egypt 18 hanggang sa may isang hari na umumang na hindi nakakilala kay Jose. 19 Maingat na nakipag-usap siya sa aming lahi at pinilit ang aming mga ama na ilantad ang kanilang mga sanggol, upang hindi sila mabuhay. 20 Sa oras na ito ay ipinanganak si Moises; at siya ay maganda sa paningin ng Diyos. At siya ay pinalaki ng tatlong buwan sa bahay ng kanyang ama, 21 at nang siya ay tumambad, kinuha siya ng anak na babae ni Faraon at pinalaki bilang sariling anak. 22 At si Moises ay tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Egipcio, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at gawa. 23 "Nang siya ay apatnapung taong gulang, sumagi sa kanyang puso na bisitahin ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Israel. 24 At nang makita ang isa sa kanila na pinahamasan, ipinagtanggol niya ang inaapi at pinaghiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay sa taga-Ehipto. 25 Inaakala niyang mauunawaan ng kanyang mga kapatid na binibigyan sila ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamay, ngunit hindi nila naintindihan. 26 At sa sumunod na araw ay napakita siya sa kanila habang sila ay nag-aaway at pinagsisikapang makipagkasundo sa kanila, na sinasabi, 'Mga lalake, kayo ay magkakapatid. Bakit nagkakamali kayo? ' 27 Ngunit itinaboy siya ng taong nagkasala sa kanyang kapwa, na nagsasabi, 'Sino ang naglagay sa iyo na pinuno at hukom sa amin? 28 Gusto mo ba akong patayin tulad ng pagpatay mo sa taga-Egypt kahapon? ' 29 Sa retort na ito ay tumakas si Moises at naging isang bihag sa lupain ng Madian, kung saan siya ay naging ama ng dalawang anak.

Mga Gawa 7: 30-43, Moises at ang paglipat 

30 "At nang lumipas ang apatnapung taon, nagpakita sa kaniya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa isang apoy ng apoy sa isang palumpong. 31 Nang makita ito ni Moises, siya ay namangha sa paningin, at habang siya ay papalapit upang tumingin, ay dumating ang tinig ng Panginoon. 32 'Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob.' At nanginginig si Moises at hindi nangahas na tumingin. 33 Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Alisin mo ang mga sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. 34 Tunay na nakita ko ang kapighatian ng aking bayan na nasa Egipto, at narinig ko ang kanilang daing, at ako ay bumaba upang iligtas sila. At ngayon pumarito, isusugo kita sa Ehipto.

35 Ang Moises na ito na kanilang tinanggihan, na sinasabi, Sino ang gumawa sa iyo na pinuno at hukom?Ang taong ito ay ipinadala ng Dios bilang kapwa pinuno at manunubos sa pamamagitan ng kamay ng anghel na nagpakita sa kaniya sa palumpong. 36 Pinangunahan sila ng lalaking ito na gumawa ng mga kababalaghan at mga tanda sa Ehipto at sa Dagat na Pula at sa ilang sa loob ng apatnapung taon. 37 Ito ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, 'Ang Diyos ay magbabangong para sa iyo ng isang propeta na tulad ko mula sa iyong mga kapatid. ' 38 Ito ang nasa kapisanan sa ilang kasama ng anghel na nagsalita sa kanya sa Bundok Sinai, at sa aming mga magulang. Nakatanggap siya ng mga buhay na orakulo upang ibigay sa atin. 39 Ang aming mga magulang ay tumanggi na sundin siya, ngunit itinakwil siya, at sa kanilang puso ay bumalik sila sa Ehipto. 40 na sinasabi kay Aaron, 'Gumawa ka para sa amin ng mga diyos na mauuna sa amin. Kung tungkol sa Moises na ito na naglabas sa atin mula sa lupain ng Ehipto, hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanya.' 41 At sila'y gumawa ng guya sa mga araw na yaon, at nag-alay ng hain sa diosdiosan, at nagalak sa mga gawa ng kanilang mga kamay. 42 Datapuwa't ang Dios ay tumalikod at binigyan sila upang sambahin ang hukbo ng langit, tulad ng nasusulat sa aklat ng mga propeta: "Dinala ba ninyo sa akin ang mga pinatay na hayop at mga hain, sa loob ng apat na pung taon sa ilang, Oh sangbahayan ni Israel? ? 43 Dinala mo ang tolda ni Mololoch at ang bituin ng iyong diyos na si Rephan, ang mga larawang ginawa mo upang sumamba; at ipapatapon kita sa ibayo ng Babilonia.

Mga Gawa 7: 44-53, Pagtanggi ng mga propeta 

44 Ang ating mga magulang ay nasa tolda ng patotoo sa ilang, na gaya ng nagsalita kay Moises na itinuro sa kaniya na gawin ito, ayon sa huwaran na nakita niya. 45 Ang aming mga magulang naman ay dinala kasama ni Josue nang kanilang itapon ang mga bansa na pinalayas ng Dios sa harap ng ating mga magulang. Kaya't hanggang sa mga kaarawan ni David, 46 Na nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at humiling na maghanap ng isang tirahan para sa Diyos ni Jacob. 47 Ngunit si Solomon ang nagtayo ng isang bahay para sa kanya. 48 Gayunpaman ang Kataas-taasan ay hindi tumira sa mga bahay na gawa ng kamay, tulad ng sinabi ng propeta, 49 '' Ang langit ay aking trono, at ang lupa ay ang aking paanan. Anong uri ng bahay ang iyong itatayo para sa akin, sabi ng Panginoon, o ano ang lugar ng aking pahingahan? 50 Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? 51 “Kayong mga taong matigas ang leeg, hindi tuli sa puso at tainga, lagi ninyong nilalabanan ang Banal na Espiritu. Tulad ng ginawa ng iyong mga ama, ganoon din ang gawin mo. 52 Alin sa mga propeta ang hindi inusig ng iyong mga ama? At pinatay nila ang nanguna na nagsabi tungkol sa pagdating ng Matuwid, na ngayon ay pinagkanulo at pinaslang, 53 ikaw na tumanggap ng kautusan na inihatid ng mga anghel at hindi ito tinupad. "

Mga Gawa 7: 54-60, Pagbabato kay Esteban

54 Ngayon, nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagalit, at kinurot nila siya ng ngipin. 55 Ngunit siya, na puspos ng Banal na Espiritu, ay tumitig sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. 56 At sinabi niya, “Narito, nakikita ko ang langit na nakabukas, at ang Anak ng Tao na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. " 57 Ngunit sumigaw sila ng malakas na boses at pinatigil ang tainga at sabay na sumugod sa kanya. 58 Pagkatapos ay itinapon nila siya sa labas ng lungsod at binato siya. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata na nagngangalang Saul. 59 At habang binabato nila si Esteban, siya ay tumawag, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." 60 At siya ay lumuhod at siya ay sumigaw ng malakas na tinig, "Panginoon, huwag mong pahawakan sa kanila ang kasalanang ito." At nang nasabi niya ito, nakatulog siya.

Bahagi 5, Pangangaral sa labas ng Jerusalem

Mga Gawa 8: 5-8, ipinahayag ni Felipe ang Cristo

5 Si Felipe ay bumaba sa lungsod ng Samaria at ipinahayag sa kanila ang Cristo. 6 At ang mga tao ay nagkaisa ng pansin sa sinabi ni Felipe, nang marinig nila siya at makita ang mga tanda na ginawa niya. 7 Sapagka't ang mga karumaldumal na espiritu, na sumisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa marami sa kanila, at maraming mga lumpo o pilay ang gumaling. 8 Kaya't nagkaroon ng labis na kagalakan sa lungsod na iyon.

Mga Gawa 8:12, Pangangaral ni Felipe

12 Ngunit nang maniwala sila kay Felipe habang nangangaral siya ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Hesukristo, nabinyagan sila, kapwa kalalakihan at kababaihan.

Mga Gawa 8: 14-22, natanggap ng Samaria ang salita ng Diyos

14 At nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang Samaria ay tumanggap ng salita ng Dios, pinasugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, 15 na bumaba at nanalangin para sa kanila na kanilang matanggap ang Banal na Espiritu, 16 sapagkat hindi pa siya nahuhulog sa sinuman sa kanila, ngunit sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. 17 pagkatapos ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang Banal na Espiritu. 18 Ngayon nang makita iyon ni Simon ang Espiritu ay ibinigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, inalok niya sila ng pera, 19 na sinasabi, "Bigyan mo rin ako ng kapangyarihang ito, upang ang sinumang kanino man Ipinatong ko ang aking mga kamay ay maaaring tumanggap ng Banal na Espiritu. " 20 Ngunit sinabi sa kaniya ni Pedro, "Nawa'y mawala ang iyong pilak kasama mo, sapagkat naisip mong makakakuha ka ng kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi! 21 Wala kang bahagi o bahagi sa bagay na ito, sapagkat ang iyong puso ay hindi tama sa harap ng Diyos. 22 Magsisi ka, samakatuwid, sa iyong kasamaang ito, at manalangin sa Panginoon na, kung maaari, patawarin ka ng iyong puso.

Mga Gawa 8: 26-39, Philip at ang eunuch

26 Ngayon ang isang anghel ng Panginoon ay nagsabi kay Felipe, "Tumindig ka at magtungo sa timog sa daan na bumababang mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza." Ito ay isang lugar ng disyerto. 27 At siya ay tumindig at umalis. At mayroong isang taga-Etiopia, isang batingal, isang opisyal ng korte ng Candace, reyna ng mga taga-Etiopia, na namamahala sa lahat ng kanyang kayamanan. Dumating siya sa Jerusalem upang sumamba 28 at bumalik, nakaupo sa kanyang karo, at binabasa niya ang propetang si Isaias. 29 At sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Umahon ka at sumali sa karo." 30 Kaya't tumakbo si Felipe sa kaniya at narinig niya na binabasa ang propetang si Isaias at tinanong, "Naiintindihan mo ba ang binabasa mo?" 31 At sinabi niya, "Paano ako magagawa, maliban kung may gumagabay sa akin?" At inanyayahan niya si Felipe na umakyat at umupo sa kanya. 32 Ngayon ang sipi ng Banal na Kasulatan na binabasa niya ay ito: "Tulad ng isang tupa ay nadala siya sa patayan at tulad ng isang kordero bago ang tagapaggugupit nito ay tahimik, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. 33 Sa kanyang kahihiyan ay tinanggihan siya ng hustisya. Sino ang maaaring ilarawan ang kanyang henerasyon? Sapagkat ang kanyang buhay ay kinuha sa lupa. "

34 At sinabi ng opisyal kay Felipe, "Tungkol sa kanino, tatanungin ko kayo, sinasabi ba ito ng propeta, tungkol sa kanyang sarili o tungkol sa ibang tao?" 35 Pagkatapos binuksan ni Felipe ang kanyang bibig, at simula sa Banal na Kasulatan na ito ay sinabi niya sa kanya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. 36 At habang patungo sila sa daan ay nakarating sila sa tubig, at sinabi ng eunuko,Kita n'yo, narito ang tubig! Ano ang pumipigil sa akin na mabinyagan? " 38 At iniutos niya na tumigil ang karo, at silang dalawa ay lumusong sa tubig, si Felipe at ang eunuko, at siya'y bininyagan. 39 At nang sila ay umahon mula sa tubig, dinala ng Espiritu ng Panginoon si Felipe, at hindi na siya nakita ng eunuco, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad na nagagalak.

Bahagi 6, Pagbabago ni Saul (Paul)

Mga Gawa 9: 1-9, Paningin sa daan patungo sa Damasco

1 Ngunit si Saulo, na humihinga pa rin ng mga banta at pagpatay sa mga alagad ng Panginoon, ay napunta sa mataas na saserdote 2 at humingi sa kaniya ng mga sulat sa mga sinagoga sa Damasco, kung kaya't kung may makitang siya ay pag-aari ang daan, kalalakihan o kababaihan, maaari niyang dalhin sila na nakagapos sa Jerusalem. 3 Ngayon, habang siya ay naglalakad na, papalapit na siya sa Damasco, at biglang isang ilaw mula sa langit ang sumilaw sa paligid niya. 4 At nahulog sa lupa, at narinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kaniya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" 5 At sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At sinabi niya, “Ako si Hesus, na iyong inuusig. 6 Ngunit bumangon ka at pumasok ka sa lungsod, at masabihan ka kung ano ang dapat mong gawin. " 7 Ang mga kalalakihang kasama niya sa paglalakbay ay nakatayo na walang imik, naririnig ang tinig ngunit wala silang nakikita. 8 Tumindig si Saul mula sa lupa, at bagaman nakadilat ang kanyang mga mata, wala siyang nakita. Kaya't inakay nila siya sa kamay at dinala sa Damasco. 9 At sa loob ng tatlong araw ay hindi siya nakakita, at hindi kumain o uminom man.

Mga Gawa 9: 10-19, nakakita ulit si Saulo, napuno ng Banal na Espiritu, at nabinyagan

10 Ngayon ay mayroong isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias." At sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." 11 At sinabi sa kaniya ng Panginoon, Bumangon ka at pumunta sa kalsadang tinatawag na Straight, at sa bahay ni Judas ay hanapin ang isang taga-Tarso na nagngangalang Saulo; 12 at nakita niya sa isang pangitain ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumasok at ipatong ang mga kamay sa kanya upang muli siyang makakita. " 13 Ngunit sumagot si Ananias, "Panginoon, narinig ko mula sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano kalaki ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. 14 At narito, mayroon siyang awtoridad mula sa mga punong saserdote na gapusin ang lahat na tumatawag sa iyong pangalan. " 15 Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Humayo ka, sapagkat siya ay pinili kong instrumento upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Gentil at mga hari at mga anak ni Israel. 16 Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa alang-alang sa aking pangalan. " 17 Sa gayo'y umalis si Ananias at pumasok sa bahay. At ipinatong ang mga kamay sa kanya Sinabi niya, "Kapatid na Saulo, ang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan na iyong pinarito ay nagsugo sa akin upang makakita ka ulit at mapuno ng Banal na Espiritu. " 18 At kaagad may nahulog na parang mga kaliskis mula sa kanyang mga mata, at siya ay muling nakakita. Pagkatapos ay bumangon siya at nabinyagan; 19 at kumuha ng pagkain, siya ay lumakas. Ilang araw siyang kasama ng mga alagad sa Damasco.

Mga Gawa 9: 20-22, nagsimulang mangaral si Saulo

20 At pagdaka'y ipinahayag niya si Jesus sa mga sinagoga, na sinasabi,Siya ang Anak ng Diyos. " 21 At ang lahat ng nakarinig sa kaniya ay namangha at sinabi, Hindi ba ito ang taong nagpahamak sa Jerusalem ng mga nagsisitawag sa pangalang ito? At hindi ba siya naparito para sa hangaring ito, upang dalhin sila na nakatali sa harap ng mga punong saserdote? " 22 Datapuwa't si Saul ay lalong lumakas sa lakas, at ginulo ang mga Judio na naninirahan sa Damasco sa pamamagitan ng pagpapatunay na si Jesus ang Cristo.

Mga Gawa 9:31, paglago ng Simbahan

31 Kaya't ang iglesya sa buong Judea at Galilea at Samaria ay may kapayapaan at napatibay. At lumalakad sa takot sa Panginoon at sa ginhawa ng Banal na Espiritu, dumami ito.

Bahagi 7, Naririnig ng mga Hentil ang Mabuting Balita

Mga Gawa 10: 34-43, nangangaral si Pedro sa mga Hentil

34 Kaya't binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi: “Tunay na naiintindihan ko iyon Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagkiling, 35 ngunit sa bawat bansa ang sinumang natatakot sa kanya at gumagawa ng tama ay tanggap sa kanya. 36 Tungkol sa salitang ipinadala niya sa Israel, na nangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo (siya ang Panginoon ng lahat), 37 kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: 38 kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya. 39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at pinakita siya, 41 hindi sa lahat ng mga tao, kundi sa amin na pinili ng Dios bilang mga saksi, na kumain at uminom kasama niya pagkatapos na siya ay magbangon mula sa mga patay.. 42 At iniutos niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang hinirang ng Diyos upang hatulan ang mga buhay at ng mga patay. 43 Sa kanya ang lahat ng mga propeta ay nagpatotoo na ang bawat naniniwala sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. "

Mga Gawa 10: 44-48, Ang Banal na Espiritu ay Bumagsak sa mga Hentil

44 Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. 45 At ang mga mananampalataya mula sa mga pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalo ng Banal na Espiritu ay ibinuhos Palabas kahit sa mga Gentil. 46 Sapagkat naririnig nila ang mga ito na nagsasalita ng mga dila at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pedro, 47 "Maaari bang may magtatago ng tubig para sa pagbibinyag sa mga taong ito, na tumanggap ng Banal na Espiritu tulad din sa atin? " 48 At inatasan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos ay hiniling nila sa kanya na manatili sa ilang araw.

Mga Gawa 11: 1-18, nagpatotoo si Pedro tungkol sa mga Hentil

1 Narinig ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na ang mga Gentil ay tumanggap din ng salita ng Diyos. 2 Kaya't nang si Pedro ay umakyat sa Jerusalem, pinintasan siya ng tuli ng pagtutuli, na sinasabi, 3 "Nagpunta ka sa mga hindi tuli na lalaki at kumain kasama sila." 4 Ngunit nagsimula si Pedro at ipinaliwanag ito sa kanila sa pagkakasunud-sunod: 5 "Ako ay nasa lunsod ng Jope na nagdarasal, at sa isang paningin ay nakakita ako ng isang pangitain, isang bagay tulad ng isang malaking sheet na bumababa, na ibinababa mula sa langit sa apat na sulok nito, at bumaba sa akin. 6 Kung titingnan ko ito nang mabuti, napagmasdan ko ang mga hayop at hayop na biktima at mga reptilya at mga ibon ng himpapawid. 7 At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, 'Bumangon ka, Pedro; pumatay at kumain. ' 8 Ngunit sinabi ko, 'Hindi talaga, Panginoon; sapagka't walang bagay na marumi o marumi na nakapasok sa aking bibig. 9 Ngunit ang tinig ay sumagot sa pangalawang pagkakataon mula sa langit, 'Ang nilinis ng Diyos, huwag mong tawaging karaniwan.' 10 Nangyari ito ng tatlong beses, at ang lahat ay iginuhit muli sa langit. 11 At narito, sa sandaling sandaling iyon ay dumating ang tatlong lalake sa bahay na kinaroroonan namin, na sinugo sa akin mula sa Cesarea. 12 At sinabi sa akin ng Espiritu na sumama ako sa kanila, na walang pagkakaiba. Sinamahan din ako ng anim na kapatid na ito, at pumasok kami sa bahay ng lalaki. 13 At sinabi sa amin kung paano niya nakita ang anghel na nakatayo sa kanyang bahay at sinabi, Magsugo ka sa Jope at dalhin mo si Simon na tinatawag na Pedro; 14 siya ay magpapahayag sa iyo ng isang mensahe na kung saan ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong buong sambahayan. ' 15 Habang nagsimula akong magsalita, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa kanila tulad din sa atin noong una. 16 At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paano niya sinabi, 'Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan ka ng Banal na Espiritu. ' 17 Kung gayon ang Diyos ay nagbigay ng gayong regalo sa kanila tulad ng ibinigay niya sa atin noong naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, sino ako na makakatayo sa daan ng Diyos? " 18 Nang marinig nila ang mga bagay na ito ay tumahimik sila. At niluwalhati nila ang Diyos, sinasabing,Pagkatapos sa mga Gentil ay binigyan din ng Diyos ang pagsisisi na humantong sa buhay. "

Bahagi 8, Maagang Pangangaral ni Paul

Mga Gawa 13: 1-3, Pagpapadala sa ministeryo

1 Ngayon ay mayroon sa simbahan sa Antioquia mga propeta at guro, Bernabas, Simeon na tinawag na Niger, Lucius ng Cyrene, Manaen isang habang buhay na kaibigan ni Herodes na tetrarch, at Saul. 2 Habang sinasamba nila ang Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Banal na Espiritu, "Inilalaan para sa akin sina Bernabe at Saulo para sa gawaing tinawag ko sa kanila." 3 Pagkatapos pagkatapos ng pag-aayuno at pagdarasal ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pinapunta sila.

Mga Gawa 13: 8-11, Saway sa isang kalaban

8 Ngunit si Elimas na salamangkero (sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan) ay sumalungat sa kanila, na hinahangad na ilayo ang prokonsul mula sa pananampalataya. 9 Ngunit si Saulo, na tinawag ding Paul, napuno ng Banal na Espiritu, tumingin ng mabuti sa kanya 10 at sinabi, “Ikaw na anak ng demonyo, kaaway ng lahat ng katuwiran, puno ng lahat ng daya at kalokohan, hindi mo ba titigilan ang paggawa ng baluktot na mga landas ng Panginoon? 11 At ngayon, narito, ang kamay ng Panginoon ay nasa iyo, at ikaw ay mabubulag at hindi mo makikita ang araw sa isang panahon. Agad na bumagsak sa kanya ang ulap at kadiliman, at nagpalibot siya sa paghanap ng mga tao na akayin siya ng kamay.

Mga Gawa 13: 16-25, Pangangaral tungkol sa mga Propeta

Mga kalalakihan ng Israel at kayo na may takot sa Diyos, makinig kayo. 17 Ang Diyos ng bayang ito ng Israel ay pinili ang ating mga ama at pinatanyag ang bayan sa panahon ng kanilang pananatili sa lupain ng Egypt, at sa pamamagitan ng nakataas na braso ay inakay niya sila palabas doon. 18 At sa loob ng halos apat na pung taon ay tiniis niya sila sa ilang. 19 At pagkawasak ng pitong bansa sa lupain ng Canaan, binigyan niya sila ng kanilang lupain bilang mana. 20 Ang lahat ng ito ay tumagal ng halos 450 taon. At pagkatapos nito ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. 21 Nang magkagayo'y humingi sila ng isang hari, at ibinigay sa kanila ng Dios si Saul na anak ni Cis, na isang lalake sa lipi ni Benjamin, sa loob ng apat na pung taon. 22 At nang maalis na niya siya, itinaas niya si David na maging kanilang hari, na pinatotohan niya at sinabi, Natagpuan ko kay David na anak ni Isai ang isang lalake na ayon sa aking puso, na magsasagawa ng aking buong kalooban. 23 Sa mga anak ng taong ito ay dinala ng Diyos sa Israel ang isang Tagapagligtas, si Jesus, tulad ng pangako niya. 24 Bago siya dumating, ipinahayag ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa lahat ng mga tao sa Israel. 25 At habang tinatapos ni John ang kanyang kurso, sinabi niya, 'Ano sa palagay mo na ako? Hindi ako siya. Hindi, datapuwa't, narito, kasunod sa akin ay darating ang isa, na ang mga sandalyas na kaninong mga paa ay hindi ako karapat-dapat na hubaran.

Mga Gawa 13: 26-35, Pangangaral tungkol kay Hesus na binuhay mula sa mga patay

26 "Mga kapatid, mga anak ng angkan ni Abraham, at yaong mga nasa inyo na may takot sa Dios, ay ipinadala sa atin ang mensahe ng kaligtasang ito. 27 Para sa mga naninirahan sa Jerusalem at sa kanilang mga pinuno, sapagkat hindi nila siya nakilala o naiintindihan ang sinabi ng mga propeta, na binabasa tuwing Sabado, ay natupad sila sa pamamagitan ng pagkondena sa kaniya. 28 At kahit na wala silang natagpuang sala na karapat-dapat sa kamatayan, hiniling nila kay Pilato na ipapatay siya. 29 At nang maisakatuparan nila ang lahat na nakasulat tungkol sa kaniya, ay ibinaba nila siya mula sa puno at inilagay sa isang libingan. 30 Ngunit binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, 31 at sa loob ng maraming araw ay nagpakita siya sa mga sumama sa kaniya mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na ngayon ay mga saksi niya sa bayan. 32 At dinadalhan namin kayo ng mabuting balita na ipinangako ng Diyos sa mga ama, 33 ito ay natupad niya sa atin ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapalaki kay Hesus, tulad din ng nasusulat sa ikalawang Awit, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita." 34 At tungkol sa katotohanan na binuhay niya siya mula sa mga patay, upang hindi na bumalik sa katiwalian, sinabi niya sa ganitong paraan, "Ibibigay ko sa iyo ang banal at tiyak na mga pagpapala ni David." 35 Samakatuwid sinasabi din niya sa ibang salmo, "'Hindi mo hahayaan ang iyong Banal na makakita ng katiwalian. '

Mga Gawa 13: 36-41, Pagpapatawad sa pamamagitan ni Cristo

36 Para kay David, pagkatapos niyang paglingkuran ang layunin ng Diyos sa kanyang sariling henerasyon, nakatulog at nahiga kasama ng kanyang mga magulang at nakita ang kabulukan. 37 ngunit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. 38 Kaya't ipaalam sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito ay ipinahayag sa iyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, 39 at sa pamamagitan niya ang bawa't sumasampalataya ay mapalaya mula sa lahat ng bagay na kung saan hindi kayo mapalaya ng kautusan ni Moises. 40 Magingat kayo, samakatuwid, baka mangyari ang sinabi sa mga Propeta: 41 “'Narito, kayong mga nanunuya, mangha kayo at mangamatay; sapagkat gumagawa ako ng isang gawain sa iyong mga araw, isang gawaing hindi ka maniniwala, kahit na sabihin ito sa iyo ng isa. '”

Mga Gawa 13: 44-49, Misyon sa mga Hentil

44 Nang sumunod na Sabado ay halos lahat ng bayan ay nagtipon upang pakinggan ang salita ng Panginoon. 45 Datapuwa't nang makita ng mga Judio ang karamihan ng mga tao, napuno sila ng paninibugho at nagsimulang sumalungat sa sinalita ni Paul, na binastusan siya. 46 At sina Pablo at Bernabe ay buong tapang na nagsalita, na sinasabi,Kinakailangan na ang salita ng Diyos ay unang masabi sa iyo. Dahil itinakwil mo ito at hinusgahan ang iyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, narito, bumabaling kami sa mga Hentil. 47 Sapagka't iniutos sa atin ng Panginoon, na sinasabi,Ginawa kitang ilaw para sa mga Gentil, upang maihatid mo ang kaligtasan sa mga wakas ng mundo. '" 48 At nang marinig ito ng mga Gentil, nagsimula silang magalak at luwalhatiin ang salita ng Panginoon, at ang lahat na itinalaga sa buhay na walang hanggan ay naniwala. 49 At ang salita ng Panginoon ay kumalat sa buong lupain.

Mga Gawa 14: 13-15, Saway sa Paganismo

13 At ang pari ni Zeus, na ang templo ay nasa pasukan ng lungsod, ay nagdala ng mga baka at mga garland sa pintuang-bayan at nais na mag-alay ng sakripisyo kasama ng mga karamihan. 14 Ngunit nang mabalitaan ng mga apostol na sina Bernabe at Paul, ay pinunit nila ang kanilang mga kasuutan at sumugod sa karamihan, na sumisigaw. 15 “Mga kalalakihan, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami rin ay mga kalalakihan, tulad ng kalikasan kasama mo, at dinadalhan ka namin ng magandang balita, iyon dapat mong buksan ang mga walang kabuluhang bagay na ito sa isang buhay na Diyos, na gumawa ng langit at lupa at dagat at lahat na nandoon.

Mga Gawa 14: 19-22, Pagbato sa kay Pablo

19 Datapuwa't ang mga Judio ay nagsipanggaling sa Antioquia at Iconio, at pagkumbinsi sa mga tao, binato nila si Pablo at hinila siya palabas ng bayan, sa pag-aakalang patay na siya. 20 Datapuwa't nang magtipon ang mga alagad sa kaniya, siya ay bumangon at pumasok sa bayan, at nang sumunod na araw ay nagpunta siya kasama si Bernabe sa Derbe. 21 Nang maipangaral nila ang ebanghelyo sa lunsod na iyon at nakagawa ng maraming alagad, bumalik sila sa Listra at sa Iconium at sa Antioquia. 22 pagpapalakas ng mga kaluluwa ng mga alagad, hinihimok sila na magpatuloy sa pananampalataya, at sinasabi na sa maraming pagdurusa kailangan nating pumasok sa kaharian ng Diyos.

Bahagi 9, Ang Konseho ng Jerusalem

Mga Gawa 15: 6-11, Tungkol sa pagtutuli sa mga Gentil

6 Ang mga apostol at ang matatanda ay natipon upang pag-isipan ang bagay na ito. 7 At pagkatapos ng maraming pagtatalo, tumayo si Pedro at sinabi sa kanila, “Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong unang mga araw ay nagpasya ang Diyos sa gitna ninyo, na sa pamamagitan ng aking bibig ay maririnig ng mga Gentil ang salita ng ebanghelyo at maniwala. 8 At ang Diyos, na nakakaalam ng puso, ay nagpatotoo sa kanila, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Banal na Espiritu tulad ng ginawa niya sa atin, 9 at hindi siya nagbigay pagkakaiba sa pagitan namin at ng mga ito, nalinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. 10 Ngayon, samakatuwid, bakit sinusubukan mo ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa leeg ng mga disipulo na hindi natiis ng ating mga ninuno o tayo.? 11 Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, tulad din sa kanila. "

Mga Gawa 15: 12-21, Desisyon ng Konseho

12 At ang buong kapisanan ay nanahimik, at pinakinggan nila Bernabe at Paul na nagsasalaysay ng mga tanda at kababalaghan na ginawa ng Dios sa kanila sa mga Gentil. 13 Matapos silang magsalita, sumagot si James, “Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. 14 Isinalaysay ni Simeon kung paano unang dumalaw ang Diyos sa mga Gentil, upang kumuha mula sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. 15 At sa mga ito ay sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat, 16 At pagkatapos nito ay babalik ako, at itatayo ko uli ang tolda ni David na nalaglag; Itataguyod ko ulit ang mga labi nito, at ibabalik ko ito, 17 upang ang labi ng sangkatauhan ay maaaring hanapin ang Panginoon, at lahat ng mga Gentil na tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, na gumagawa ng mga bagay na ito 18 kilala mula noong una. ' 19 Samakatuwid ang hatol ko ay iyon hindi natin dapat abalahin ang mga Gentil na bumabalik sa Diyos, 20 ngunit magsusulat sa kanila na iwasan ang mga bagay na nadumhan ng mga diyus-diyosan, at mula sa pakikiapid, at mula sa sinakal, at mula sa dugo. 21 Sapagka't mula sa mga sinaunang salinlahi ay mayroon si Moises sa bawa't bayan ng mga nagpapahayag sa kaniya: sapagka't binabasa siya tuwing Sabado sa mga sinagoga. "

Mga Gawa 15: 22-29, Liham sa mga Naniniwala sa Hentil

2 Nang mabuti sa mga apostol at sa mga matanda, kasama ng buong iglesya, na pumili ng mga lalake sa gitna nila at ipadala sila sa Antioquia kasama sina Paul at Bernabe. Sinugo nila si Judas na tinawag na Barsabbas, at si Silas, na mga pinuno sa mga kapatid. 23 kasama ang sumusunod na liham: “Ang mga kapatid, kapwa mga apostol at mga matatanda, sa mga kapatid na mula sa mga Gentil sa Antioquia at Syria at Cilicia, mga pagbati. 24 Dahil narinig namin na ang ilang mga tao ay lumabas sa amin at ginugulo ka ng mga salita, na hindi nakakagulo sa iyong isipan, bagaman hindi namin sila binigyan ng mga tagubilin, 25 Sa tingin namin ay mabuti sa amin, na nagkasundo, na pumili ng mga lalake at ipadala sa iyo kasama ng aming minamahal na Bernabe at Paul, 26 mga kalalakihan na nagbanta sa kanilang buhay para sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. 27 Sinugo namin sina Judas at Silas, na sila mismo ang magsasabi sa iyo ng parehong mga bagay sa pamamagitan ng bibig. 28 para ito ay tila mabuti sa Banal na Espiritu at sa amin na huwag ibigay sa iyo ang walang higit na pasan kaysa sa mga kinakailangang ito: 29 na kayo ay umiwas sa inialay sa mga diosdiosan, at sa dugo, at sa sinakal, at sa kalaswaan. Kung ilalayo mo ang iyong sarili sa mga ito, makakabuti ka. Paalam. "

Bahagi 10, Ministri ni Paul

Mga Gawa 16: 16-18, Paglabas ng diwa ng panghuhula

16 Habang papunta kami sa lugar ng pagdarasal, sinalubong kami ng isang batang babae na may espiritu ng panghuhula at nagdala ng malaking pakinabang sa kanyang mga nagmamay-ari sa pamamagitan ng pagsasalita ng kapalaran. 17 Sinundan niya si Pablo at kami, na sumisigaw, "Ang mga lalaking ito ay alipin ng Kataas-taasang Diyos, na ipinahahayag sa iyo ang daan ng kaligtasan." 18 At ito ay patuloy niyang ginagawa sa loob ng maraming araw. Si Paul, na nagalit nang labis, ay lumingon at sinabi sa diwa, "Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas sa kanya. " At ito ay lumabas sa oras ding iyon.

Mga Gawa 16: 25-34, Ang Pagbabago ng Philippian Jailer's

25 Halos hatinggabi sina Paul at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos, at ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. 26 at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, na anopa't ang mga pundasyon ng bilangguan ay nanginig. At kaagad na binuksan ang lahat ng mga pintuan, at ang mga gapos ng bawat isa ay hindi natanggal. 27 Nang magising ang bantay ng bilangguan at nakita niyang bukas ang mga pintuan ng bilangguan, hinugot niya ang kanyang tabak at papatayin na sana ang sarili, sa pag-aakalang nakatakas ang mga bilanggo. 28 Ngunit si Paul ay sumigaw ng malakas na tinig, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nandito kaming lahat." 29 At ang bantay ng bilangguan ay tumawag ng mga ilaw at sumugod, at nanginginig sa takot na siya ay sumubsob sa harap nina Paul at Silas. 30 At inilabas niya sila at sinabi, Mga ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas ako? 31 At sinabi nila, “Maniwala ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. " 32 At sinalita nila sa kaniya ang salita ng Panginoon at sa lahat na nasa kaniyang bahay. 33 At dinala niya sila sa parehong oras ng gabi at hinugasan ang kanilang mga sugat; at siya ay nabinyagan kaagad, siya at ang kanyang buong pamilya. 34 Pagkatapos ay dinala niya sila sa kanyang bahay at inilagay ang pagkain sa harap nila. At siya ay nagalak kasama ang kanyang buong sambahayan na siya ay naniwala sa Diyos.

Gawa 17: 1-3, Pangangaral sa Tesalonica

At pagdaan nila sa Amphipolis at Apollonia, ay dumating sila sa Tesalonica, kung saan may isang sinagoga ng mga Judio. 2 At si Pablo ay pumasok, gaya ng nakagawian niya, at sa tatlong araw na Sabado ay nakikipagtalo sa kanila sa mga Kasulatan. 3 nagpapaliwanag at pinatunayan iyon kinakailangan upang maghirap si Cristo at bumangon mula sa mga patay, at sinasabing,Ang Jesus na ito, na ipinapahayag ko sa iyo, ay ang Cristo. "

Mga Gawa 17: 22-31, Si Paul sa Athens

22 Kaya't si Pablo, na nakatayo sa gitna ng Areopago, ay nagsabi: 23 Sapagka't sa aking pagdaan at pagmasdan ang mga bagay ng iyong pagsamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat na: 'Sa hindi kilalang diyos.' Ang sinasamba mong hindi kilala, ay ipinapahayag ko sa iyo. 24 Ang Diyos na gumawa ng mundo at lahat ng naroroon, pagiging Panginoon ng langit at lupa, ay hindi nakatira sa mga templo na gawa ng tao, 25 hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao, na parang kailangan niya ng anuman, dahil siya mismo ang nagbibigay sa buong sangkatauhan ng buhay at hininga at lahat. 26 At ginawa niya mula sa isang lalake ang bawat bansa ng sangkatauhan upang manirahan sa buong ibabaw ng lupa, na tinukoy ang inilaang mga panahon at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, 27 na dapat nilang hanapin ang Diyos, at marahil ay maramdaman ang kanilang daan patungo sa kanya at hanapin siya. Gayunpaman hindi talaga siya malayo sa bawat isa sa atin, 28 para sa "'Sa kanya tayo nabubuhay at gumagalaw at nagkakaroon ng ating pagkatao'; tulad ng sinabi ng ilan sa iyong sariling mga makata, "'Sapagkat tayo nga ay kanyang supling.' 29 Dahil naging anak ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang banal na pagkatao ay tulad ng ginto o pilak o bato, isang imaheng nabuo ng sining at imahinasyon ng tao. 30 Ang mga oras ng kamangmangan ay hindi pinansin ng Diyos, ngunit ngayon inuutusan niya ang lahat ng mga tao saanman na magsisi, 31 sapagkat itinakda niya ang isang araw kung saan hahatulan niya ang mundo sa katuwiran sa pamamagitan ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kanya mula sa mga patay. "

Mga Gawa 18: 5-11, Si Pablo sa Corinto

5 Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, si Paul ay nasakop ng salita, na nagpatotoo sa mga Judio na ang Cristo ay si Jesus. 6 At nang sila'y tutulan at siraan siya, ay pinagpag niya ang kanyang mga damit at sinabi sa kanila, Ang inyong dugo ay mapasa inyong sariling mga ulo! Inosente ako. Mula ngayon ay pupunta ako sa mga Gentil. " 7 At umalis siya roon at nagtungo sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Titius Justus, isang sumasamba sa Diyos. Katabi ng sinagoga ang kanyang bahay. 8 Si Crispus, ang pinuno ng sinagoga, ay naniwala sa Panginoon, kasama ang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Corinto na nakikinig kay Paul naniwala at nabinyagan. 9 At sinabi ng Panginoon kay Paul ng isang gabi sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magpatuloy ka sa pagsasalita at huwag kang manahimik. 10 sapagka't ako ay sumasaiyo, at walang sasalakay sa iyo upang saktan ka: sapagka't marami akong sa bayang ito na aking bayan. 11 At siya ay nanatili sa isang taon at anim na buwan, na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos.

Gawa 18: 24-28, Apollos sa Efeso

24 Ngayon ay dumating sa Efeso ang isang Judio na nagngangalang Apollos, na tubong Alexandria. Siya ay isang mahusay magsalita, may kakayahan sa Banal na Kasulatan. 25 Siya ay tinuruan sa daan ng Panginoon. At dahil siya ay matindi sa espiritu, ay nagsalita siya at nagturo ng wasto sa mga bagay tungkol kay Jesus, kahit na ang bautismo ni Juan lamang ang nalalaman niya. 26 Nagsimula siyang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, ngunit nang marinig siya nina Priscilla at Aquila, dinala nila siya sa tabi at ipinaliwanag sa kanya ang daan ng Diyos nang mas tumpak. 27 At nang nais niyang tumawid sa Achaia, hinimok siya ng mga kapatid at sumulat sa mga alagad na tanggapin siya. Pagdating niya, malaki ang naitulong niya sa mga naniwala sa biyaya, 28 sapagkat siya ay makapangyarihang pinabulaanan ang mga Judio sa publiko, na ipinakikita ng Banal na Kasulatan na ang Cristo ay si Jesus.

Mga Gawa 19: 1-10, Si Paul sa Efeso

1 At nangyari, na si Apollos ay nasa Corinto, at dumaan si Pablo sa lupain sa lupain, at naparoon sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang mga alagad. 2 At sinabi niya sa kanila,Natanggap mo ba ang Banal na Espiritu kapag naniwala ka? " At sinabi nila, "Hindi, ni hindi namin narinig na mayroong isang Banal na Espiritu." 3 At sinabi niya, "Sa ano ka nabinyagan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." 4 At sinabi ni Paul, "Si Juan ay nagbinyag ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na susunod sa kaniya, iyon ay si Jesus. " 5 Nang marinig ito, nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. 6 At nang ipinatong sa kanila ni Pablo ang kanyang mga kamay, ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila, at nagsimula silang magsalita ng mga dila at manghula8 At siya'y pumasok sa sinagoga, at sa loob ng tatlong buwan ay nagsalita ng buong tapang, at ipinangangatuwiran sila tungkol sa kaharian ng Diyos. 9 Ngunit nang ang ilan ay naging matigas ang ulo at nagpatuloy sa kawalan ng paniniwala, nagsasalita ng masama ang daan bago ang kapisanan, siya ay umalis mula sa kanila at dinala ang mga alagad, na nangangatuwiran araw-araw sa bulwagan ng Tyrannus. 10 Ito ay nagpatuloy sa loob ng dalawang taon, sa gayon ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay narinig ang salita ng Panginoon, kapwa mga Hudyo at mga Griego.

Mga Gawa 20: 17-35, ang pangwakas na salita ni Paul sa Mga Taga Efeso

17 At mula sa Mileto ay nagsugo siya sa Efeso, at tinawag ang mga matanda sa iglesya na lumapit sa kaniya. 18 At nang sila ay dumating sa kanya, sinabi niya sa kanila: 19 Paglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba at pagluluha at mga pagsubok na nangyari sa akin sa pamamagitan ng balak ng mga Judio; 20 kung paanong hindi ako napigilan sa pagpapahayag sa iyo ng anumang kapaki-pakinabang, at itinuro sa iyo sa publiko at sa bahay-bahay, 21 na nagpatotoo kapwa sa mga Hudyo at sa mga Griego ng pagsisisi sa Diyos at sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. 22 At ngayon, narito, ako'y pupunta sa Jerusalem, na pinipigilan ng Espiritu, na hindi alam kung anong mangyayari sa akin roon. 23 maliban na ang Banal na Espiritu ay nagpatotoo sa akin sa bawat lungsod na naghihintay sa akin ang pagkabilanggo at mga pagdurusa. 24 Ngunit hindi ko isinasaalang-alang ang aking buhay sa anumang halaga o kahalagahan sa aking sarili, kung tatapusin ko lamang ang aking kurso at ang ministeryong natanggap ko mula sa Panginoong Jesus, upang magpatotoo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. 25 At ngayon, narito, alam ko na wala sa inyo na kasama ko na nagpapahayag ng kaharian makikita ko ulit ang mukha ko. 26 Kaya't pinatototohanan ko sa iyo sa araw na ito na wala akong sala sa dugo ng lahat, 27 sapagka't hindi ako napigilan na ipahayag sa iyo ang buong payo ng Diyos. 28 Mag-ingat kayo sa inyong sarili at sa buong kawan, kung saan ginawa kayo ng tagapangasiwa ng Banal na Espiritu, upang pangalagaan ang iglesya ng Dios, na nakuha niya sa kanyang sariling dugo (* ang kanyang dugo)29 Alam ko na pagkatapos ng aking pag-alis ay mabangis na mga lobo ay papasok sa gitna ninyo, na hindi maaring magpabaya sa kawan; 30 at mula sa inyong sarili ay babangon ang mga tao na nagsasalita ng mga baluktot na bagay, upang ilayo ang mga alagad sa kanila. 31 Samakatuwid maging alerto, alalahanin na sa loob ng tatlong taon ay hindi ako tumigil sa gabi o araw upang payuhan ang bawat isa na may luha. 32 At ngayon pinupuri kita sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya, na makakapagpalakas sa iyo at makapagbibigay sa iyo ng mana sa lahat ng mga pinaging banal. 33 Wala akong minimithi na pilak o ginto o kasuotan kahit kanino man. 34 Alam ninyo na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. 35 Sa lahat ng mga bagay ay ipinakita ko sa iyo na sa pamamagitan ng pagsusumikap sa ganitong paraan ay dapat nating tulungan ang mga mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, kung paano siya mismo ang nagsabi, 'Mas mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. '"

* Karamihan sa mga pagsasalin, kabilang ang ESV, hindi naisalin ang Mga Gawa 20:28. Ang pinakamaagang mga manuskrito ng Alexandria at ang Kritikal na Tekstong Griyego (NA-28) ay nabasa, "Church of God, na binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo." Sa paglaon nabasa ang mga manuskrito ng Byzantine, "Simbahan ng Panginoon at Diyos, na binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo." Nasa ibaba ang COM (Comprehensive New Testament) na pagsasalin ng talatang ito batay sa kritikal na teksto na sumasalamin sa pinakamaagang mga manuskrito ng Griyego.

Mga Gawa 20:28 (COM), Pagsasalin batay sa pinakamaagang mga manuskrito

28 Magingat kayo para sa inyong sarili at sa buong kawan, na kung saan pinagtagubayan kayo ng Banal na Espiritu, upang bantayan ang Panginoon simbahan ng Diyos na nakuha niya sa kanyang sariling dugo.

Mga Gawa 22: 6-16, Na nagkukuwento ng kanyang pagbabalik-loob

6 "Habang papunta na ako at papalapit sa Damasco, mga tanghali ng isang malaking ilaw mula sa langit ang biglang sumilaw sa paligid ko. 7 At nahulog ako sa lupa at narinig ang isang tinig na nagsasabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?' 8 At sumagot ako, 'Sino ka, Panginoon?' At sinabi niya sa akin, 'Ako si Hesus ng Nazaret, na iyong inuusig. ' 9 Ngayon ang mga kasama ko ay nakakita ng ilaw ngunit hindi nila naintindihan ang tinig ng nagsasalita sa akin. 10 At sinabi ko, 'Ano ang gagawin ko, Panginoon?' At sinabi sa akin ng Panginoon, Bumangon ka, at pumunta sa Damasco, at doon masasabi sa iyo ang lahat na itinalaga na iyong gawin. 11 At dahil hindi ako makakita dahil sa ningning ng ilaw na iyon, ako ay pinangunahan ng mga kasama ko, at napunta sa Damasco. 12 "At isang Ananias, isang banal na tao alinsunod sa batas, na mahusay na sinalita ng lahat ng mga Judio na naninirahan doon, 13 lumapit sa akin, at tumayo sa tabi ko ay sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakita ka.' At sa oras ding iyon ay nakakita ako at nakita ko siya. 14 At sinabi niya, 'Ang Diyos ng ating mga magulang ay hinirang ka upang malaman ang kanyang kalooban, upang makita ang Matuwid at pakinggan ang isang tinig mula sa kanyang bibig; 15 sapagka't ikaw ay magiging isang saksi niya sa lahat ng iyong nakita at narinig. 16 At ngayon bakit ka naghihintay? Bumangon at magpabinyag at hugasan ang iyong mga kasalanan, pagtawag sa kanyang pangalan. '

Mga Gawa 23: 6-10, si Paul sa harap ng Konseho

6 Ngayon, nang maalaman ni Paul na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba pang mga Fariseo, ay sumigaw siya sa sangguniang: Ito ay patungkol sa pag-asa at pagkabuhay na muli ng mga patay na ako ay nasa pagsubok. " 7 At nang masabi niya ito, lumitaw ang pagtatalo sa pagitan ng mga Fariseo at ng mga Saduceo, at nahati ang pagpupulong. 8 Sapagkat sinabi ng mga Saduceo na walang pagkabuhay na mag-uli, ni anghel, o espiritu, ngunit kinikilala ng lahat ng mga Fariseo ang lahat. 9 Nang magkagayo'y lumitaw ang isang malaking sigaw, at ang ilan sa mga eskriba ng kapulungan ng mga Pariseo ay tumayo at mahigpit na nakikipagtalo, "Wala kaming nasumpungan na mali sa taong ito. Paano kung ang isang espiritu o isang anghel ang nagsalita sa kanya? " 10 At nang naging marahas ang pagtatalo, ang tribune, na natatakot na mapunit sila ni Pablo, ay ipinagutos sa mga sundalo na bumaba at dalhin siya sa gitna nila ng lakas at dalhin siya sa kuwartel.

Mga Gawa 24: 14-21, Paul Bago si Felix

14 Ngunit ito ay inaamin ko sa iyo, na ayon sa ang daan, na tinatawag nilang sekta, Sinasamba ko ang Diyos ng ating mga magulang, na pinaniniwalaan ang lahat na inilatag ng Batas at nakasulat sa mga Propeta, 15 pagkakaroon ng pag-asa sa Diyos, na tinanggap mismo ng mga lalaking ito, na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng parehong matuwid at hindi makatarungan. 16 Kaya't palagi akong nagsasakit upang magkaroon ng isang malinis na budhi sa kapwa Diyos at tao. 17 Ngayon makalipas ang maraming taon ay dumating ako upang magdala ng limos sa aking bansa at upang mag-alok ng mga handog. 18 Habang ginagawa ko ito, natagpuan nila akong nalinis sa templo, nang walang karamihan o kaguluhan. Ngunit ang ilang mga Hudyo mula sa Asya— 19 nararapat na narito sila sa harap mo at gumawa ng isang akusasyon, kung mayroon man silang anumang laban sa akin. 20 O kaya naman hayaan ang mga lalaking ito mismo na sabihin kung ano ang kanilang nakitang pagkakamali nang tumayo ako sa harap ng konseho, 21 maliban sa isang bagay na ito na sumigaw ako habang nakatayo sa gitna nila: 'Ito ay patungkol sa pagkabuhay na muli ng mga patay na ako ay nasa pagsubok sa harap mo sa araw na ito. '”

Mga Gawa 26: 4-8, Ang Depensa ni Paul

4 "Ang aking pamumuhay mula sa aking kabataan, na ginugol mula sa simula sa aking sariling bansa at sa Jerusalem, ay kilala ng lahat ng mga Hudyo. 5 Matagal na nilang nalalaman, kung nais nilang magpatotoo, na ayon sa mahigpit na partido ng aming relihiyon ay nabuhay ako bilang isang Pariseo. 6 At ngayon nakatayo ako dito sa paglilitis dahil sa ang aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa ating mga magulang, 7 kung saan inaasahan ng ating labindalawang tribo na makamit, habang taimtim nilang sinasamba gabi at araw. At sa pag-asang ito ay inakusahan ako ng mga Judio, O hari! 8 Bakit pinaniniwalaan na hindi kapani-paniwala ng sinuman sa inyo na binubuhay ng Diyos ang mga patay?

Mga Gawa 26: 12-23, Patotoo ni Pablo sa kanyang pagbabalik-loob

12 "Kaugnay nito, naglakbay ako sa Damasco na may awtoridad at komisyon ng mga punong pari. 13 Sa tanghali, Oh hari, nakita ko sa daan ang isang ilaw mula sa langit, na mas maliwanag kaysa sa araw, na nagniningning sa paligid ko at ng mga taong kasama kong naglakbay. 14 At nang kaming lahat ay nahulog sa lupa, narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Mahirap para sa iyo na sumipa laban sa mga tadyaw. ' 15 At sinabi ko, 'Sino ka, Panginoon?' At sinabi ng Panginoon, 'Ako si Jesus na iyong inuusig. 16 Ngunit bumangon ka at tumayo sa iyong mga paa, sapagkat ikaw ay napakita sa iyo para sa hangaring ito, na italaga kita bilang isang lingkod at saksi sa mga bagay na nakita mo ako at sa mga kung saan ako magpapakita sa iyo. 17 na nagliligtas sa iyo mula sa iyong bayan at mula sa mga Gentil, na aking pinapadalhan sa iyo 18 upang buksan ang kanilang mga mata, upang sila ay lumiko mula sa kadiliman patungo sa ilaw at mula sa kapangyarihan ni satanas patungo sa Diyos, upang sila ay makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at isang lugar sa mga pinabanal ng pananampalataya sa akin. ' 19 "Samakatuwid, O Haring Agripa, hindi ako sumuway sa makalangit na pangitain, 20 Datapuwa't ipinahayag ko muna sa kanila sa Damasco, pagkatapos sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, at sa mga Gentil din. na sila ay magsisi at magbalik sa Diyos, na nagsasagawa ng mga gawa na naaayon sa kanilang pagsisisi. 21 Dahil dito dinakip ako ng mga Judio sa templo at sinubukan akong patayin. 22 Hanggang sa ngayon ay mayroon akong tulong na nagmumula sa Diyos, at sa gayon ay nakatayo ako rito na nagpapatotoo sa kapwa maliit at dakila, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na magaganap: 23 na ang Cristo ay dapat maghirap at na, sa pamamagitan ng pagiging unang bumangon mula sa mga patay, siya ay maghahayag ng ilaw kapwa sa ating mga tao at sa mga Gentil. "

Mga Gawa 27: 23-26, Hitsura ng isang anghel bago ang pagkalunod ng barko

23 Para sa gabing ito ay may nakatayo sa aking harapan na isang anghel ng ang Diyos kung kanino ako kabilang at sinasamba ko, 24 at sinabi niya, 'Huwag kang matakot, Paul; dapat kang tumayo sa harap ni Cesar. At narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga sumakay sa iyo. 25 Kaya't magpalakas kayo, mga lalake, sapagkat ako ay may pananampalataya sa Diyos na ito ay magiging eksakto tulad ng sinabi sa akin. 26 Ngunit kailangan nating mapunta sa isang isla. "

Mga Gawa 28: 7-10, Paul sa Island Malta

7 Ngayon sa lugar ng lugar na iyon ay may mga lupain na pag-aari ng punong tao ng isla, na nagngangalang Publius, na tumanggap sa amin at naaliw sa amin sa loob ng tatlong araw. 8 Naganap na ang ama ni Publius ay nahiga na may lagnat at disenteriya. At binisita siya ni Paul at nanalangin, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kaniya, pinagaling siya. 9 At nang nangyari ito, ang natitirang mga tao sa isla na may mga karamdaman ay nagsidating din at gumaling. 10 Pinarangalan din nila kami ng malaki, at nang malapit na kaming maglayag, pinasakay nila ang aming kailangan.

Mga Gawa 28: 23-31, ang pangwakas na ministeryo ni Pablo

23 Nang magtakda sila ng isang araw para sa kaniya, sila ay naparoon sa kaniya sa kaniyang tuluyan sa mas maraming bilang. Mula umaga hanggang gabi ay ipinaliwanag niya sa kanila, na nagpapatotoo sa kaharian ng Diyos at sinusubukang kumbinsihin sila tungkol sa Si Jesus kapwa nagmula sa Batas ni Moises at mula sa mga Propeta. 24 At ang ilan ay naniwala sa sinabi niya, ngunit ang iba ay hindi naniwala. 25 At hindi nagkakasundo sa kanilang mga sarili, sila ay umalis pagkatapos magsalita si Paul ng isang pahayag: "Ang Banal na Espiritu ay matuwid na sinabi sa inyong mga magulang sa pamamagitan ni Propeta Isaias: 26 "'Pumunta ka sa bayang ito, at sabihin, 27 Sapagka't ang puso ng bayang ito ay naging mapurol, at sa kanilang mga tainga ay hindi nila maririnig, at ipinikit nila ang kanilang mga mata; baka makita ng kanilang mga mata at marinig ng kanilang tainga at maunawaan ng kanilang puso at bumalik, at pagagalingin ko sila. 28 Samakatuwid ipaalam sa iyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga Gentil; makikinig sila. " 30 Siya ay nanirahan doon ng dalawang buong taon sa kanyang sariling gastos, at tinatanggap ang lahat na dumating sa kanya, 31 na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos at nagtuturo tungkol sa Panginoong Jesucristo sa buong katapangan at walang hadlang.