Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Kredibilidad ng Mateo Bahagi 2: Mga Kontradiksyon ni Mateo
Kredibilidad ng Mateo Bahagi 2: Mga Kontradiksyon ni Mateo

Kredibilidad ng Mateo Bahagi 2: Mga Kontradiksyon ni Mateo

Kontradiksyon ni Mateo

                 Ang mga halimbawa ng mga kontradiksyon ni Mateo laban sa iba pang mga account sa ebanghelyo ay ibinigay sa ibaba. Marami pang mga pagkakaiba ang maaaring makilala ngunit ang listahang ito ay sinususugan upang isama ang pinaka-kapansin-pansin na hindi pagkakapare-pareho. Ang mga karagdagang may problemang daanan ay din ibubuod pagkatapos ng mga kontradiksyon.

Kontradiksyon # 1

Dalawang magkakaibang talaangkanan kabilang ang ama ni Jose at anak ni David:

  • Sa Mateo, si Jose ay anak ni Jacob at inapo ng anak ni David na si Solomon (Matt 1: 6-16)
  • Sa Lukas, si Jose ay anak ni Heli at inapo ng anak ni David na si Nathan (Lucas 2: 21-40)

Mateo 1: 1-16 (ESV)

 6 at si Jesse na ama ni David na hari.  At si David ay ama ni Solomon ng asawa ni Uriah, 7 At naging anak ni Solomon si Roboam, at si Roboam ay ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asaph, 8 At si Asaph ay ama ni Josafat, at si Josafat ay ama ni Joram, at si Joram ang ama ni Uzzias, 9 At si Uzzias na ama ni Jotham, at si Jotham na ama ni Achaz, at si Achaz na ama ni Ezechias, 10 At si Ezechias na ama ni Manases, at si Manases ay ama ni Amos, at si Amos na ama ni Josias, 11 at si Josias na ama ni Jechonias at ang kanyang mga kapatid, nang panahon ng pagkatapon sa Babilonia.
12 At pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonia: si Jechonias ang ama ni Sealtiel, at si Sealtiel na ama ni Zerubbabel, 13 At si Zorobabel na ama ni Abiud, at si Abiud ang ama ni Eliakim, at si Eliacim na ama ni Azor, 14 At si Azor na ama ni Zadok, at si Zadok na ama ni Achim, at si Achim na ama ni Eliud, 15 At si Eliud ay ama ni Eleasar, at si Eleasar na ama ni Matthan, at si Matth na ama ni Jacob, 16 at Si Jacob na ama ni Jose Ang asawa ni Maria, na pinanganak kay Jesus, na tinawag na Cristo.

 

 

Lucas 2: 23-40 (ESV)

23 Si Jesus, nang magsimula siya sa kanyang ministeryo, ay tatlumpung taong gulang na, na anak (tulad ng inaakala) ni Jose, ang anak ni Heli, 24 Ang anak ni Matthat, na anak ni Levi, na anak ni Melchi, na anak ni Jannai, na anak ni Jose, 25 na anak ni Matathias, na anak ni Amos, na anak ni Nahum, na anak ni Esli, na anak ni Naggai, 26 Ang anak ni Maath, na anak ni Matathias, na anak ni Semein, na anak ni Josech, na anak ni Hura, 27 na anak ni Joanan, na anak ni Rhesa, na anak ni Zerubbabel, na anak ni Sealtiel, na anak ni Neri, 28 Ang anak ni Melchi, na anak ni Addi, na anak ni Cosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er, 29 Ang anak ni Joshua, na anak ni Eliezer, na anak ni Jorim, na anak ni Matthat, na anak ni Levi, 30 na anak ni Simeon, na anak ni Juda, na anak ni Jose, na anak ni Jonam, na anak ni Eliakim, 31 na anak ni Melea, na anak ni Menna, na anak ni Mattatha, na anak ni Nathan, na anak ni David,

Kontradiksyon # 2

Magmamana ba kay Jesus ng trono ni David?

(a) Oo. Sa gayon sinabi ng anghel (Lucas 1:32).

(b) Hindi, dahil siya ay inapo ni Joiakim (tingnan sa Mateo 1:11, 1 Cronica 3:16). At si Joiakim ay sinumpa ng Diyos upang wala sa kanyang mga inapo ang makakaupo sa trono ni David (Jeremias 36:30).

Lucas 1:32 (ESV)

32 Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. At bibigyan ng Panginoong Dios ang trono ng kanyang amang si David,

 

 

Mateo 1:11 (ESV)

11 at si Josias na ama ni Jechonias at ang kanyang mga kapatid, nang panahon ng pagkatapon sa Babilonia.

 

 

1 Cronica 3: 1 (ESV) 

Ang mga anak ni Joacim: si Jeconias na kaniyang anak, si Sedecias na kaniyang anak;

   

Jeremias 36:30 (ESV)

30 Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol kay Joacim na hari sa Juda: Siya ay walang makaupo sa trono ni David, at ang kanyang bangkay ay itatapon sa init sa araw at ng lamig sa gabi.

Kontradiksyon # 3

Nanganganib ba ang buhay na sanggol na si Jesus sa Jerusalem?

(a) Oo, kaya't tumakas si Jose kasama niya sa Ehipto at nanatili roon hanggang sa namatay si Herodes (Mateo 2: 13-23).

(b) Ang pamilya ay tumakas kahit saan. Kalmado nilang iniharap ang bata sa templo ng Jerusalem alinsunod sa kaugalian ng mga Judio at bumalik sa Galilea (Luc. 2: 21-40).

Mateo 2: 13-23 (ESV)

13 Nang sila ay umalis na [ng mga pantas], narito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at sinabi, Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at tumahan ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata, upang patayin ito. " 14 At bumangon siya at dinala ang bata at ang kanyang ina sa gabi, at umalis sa Egipto 15 at nanatili roon hanggang sa mamatay si Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak."
16 Nang magkagayo'y nakita ni Herodes na siya ay linlangin ng mga pantas, at nagalit, at sinugo niya at pinatay ang lahat ng mga lalake na lalake sa Beth-lehem, at sa buong lupaing dalawa na pataas ang edad, ayon sa panahon na mayroon siya. natukoy mula sa mga pantas. 17 Natupad ang sinabi ng propetang si Jeremias:
18 “Isang tinig ang narinig sa Rama, umiiyak at malakas na daing, si Rachel ay umiiyak para sa kanyang mga anak; tumanggi siyang aliwin, sapagkat wala na sila. ” 19 Datapuwa't nang namatay si Herodes, narito, isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa isang panaginip, sa Egipto, 20 Na sinasabi, Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at magtungo ka sa lupain ng Israel: sapagka't ang mga humabol sa buhay ng bata ay patay na. 21 At bumangon siya at dinala ang bata at ang kanyang ina at nagtungo sa lupain ng Israel. 22 Ngunit nang mabalitaan niya na si Archelaus ay naghari sa Judea na kahalili ng kanyang amang si Herodes, natakot siyang pumunta roon, at binalaan siya sa isang panaginip na siya ay umalis sa distrito ng Galilea. 23 At siya'y yumaon at tumira sa isang bayan na tinatawag na Nazareth, upang matupad ang sinalita ng mga propeta na siya ay tawaging Nazareno..

 

 

Lucas 2: 21-40 (ESV)

21 At sa pagtatapos ng walong araw, nang siya ay magpatuli, ay tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. 22 At nang dumating ang oras na paglilinis ayon sa Batas ni Moises, dinala nila siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon 23 (tulad ng nasusulat sa Kautusan ng Panginoon, Ang bawat lalake na unang nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon) 24 at upang mag-alay ng hain alinsunod sa sinabi sa Batas ng Panginoon, "isang pares ng mga tukmo, o dalawang batang kalapati." 25 Ngayon ay may isang lalake sa Jerusalem, na ang pangalan ay Simeon, at ang taong ito ay matuwid at matalino, na naghihintay sa aliw ng Israel, at ang Banal na Espiritu ay nasa kaniya. 26 At ipinahayag sa kanya ng Banal na Espiritu na hindi siya makakakita ng kamatayan bago niya makita ang Cristo ng Panginoon. 27 At siya'y naparito sa Espirito sa templo, at nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus, upang gawin sa kaniya ayon sa kaugalian ng Kautusan. 28 inakbayan siya at binasbasan ang Diyos at sinabi,
29 "Panginoon, ngayon ay pinapaubaya mo ang iyong lingkod nang payapa,
ayon sa iyong salita; 30 sapagka't nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas 31 na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, 32 isang ilaw para sa paghahayag sa mga Gentil, at sa kaluwalhatian sa iyong bayang Israel. "
33 At namangha ang kanyang ama at ina sa sinabi tungkol sa kanya. 34 At pinagpala sila ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, 35 (at isang tabak ay tutusok din sa iyong sariling kaluluwa), upang ang mga saloobin mula sa maraming mga puso ay mahayag. "
36 At mayroong isang propetang babae na si Ana, na anak ni Phanuel, sa lipi ni Aser. Siya ay may edad na, na nakitira kasama ng kanyang asawa pitong taon mula noong siya ay dalaga, 37 at pagkatapos ay bilang isang balo hanggang sa siya ay walumpu't apat. Hindi siya umalis mula sa templo, sumasamba nang may pag-aayuno at pagdarasal gabi at araw. 38 At dumarating sa oras ding iyon ay nagsimulang magpasalamat sa Diyos at magsalita tungkol sa kanya sa lahat ng naghihintay sa pagtubos ng Jerusalem.
39 At nang maisagawa ang lahat alinsunod sa Batas ng Panginoon, sila ay bumalik sa Galilea, sa kanilang sariling bayan ng Nazaret. 40 At ang bata ay lumago at naging malakas, puno ng karunungan. At ang pabor ng Diyos ay nasa kanya.

Kontradiksyon # 4

Naisip ba ni Herodes na si Jesus ay si Juan Bautista?

(a) Oo (Mateo 14: 2; Marcos 6:16).

(b) Hindi (Lucas 9: 9)

Mateo 14:2 (ESV)

2 at sinabi niya sa kanyang mga alipin, Si Juan Bautista ito. Siya ay binuhay mula sa mga patay; Iyon ang dahilan kung bakit gumagana ang mga mapaghimala na kapangyarihan sa kanya. "

 

 

Marcos 6:16 (ESV)

16 Ngunit nang mabalitaan ito ni Herodes, sinabi niya, Si Juan na pinugutan ko ng ulo ay nabuhay na muli.

 

 

Lucas 9: 7-9 (ESV)

7 Narinig ni Herodes na tetrarka ang tungkol sa lahat ng nangyayari, at siya ay naguluhan, sapagka't sinabi ng ilan na si Juan ay nabuhay na muli mula sa mga patay. 8 ng ilan na si Elias ay nagpakita, at ng iba pa, na ang isa sa mga propeta mula nang una ay nabuhay. 9 Sinabi ni Herodes, "Si Juan ay pinugutan ko ng ulo, ngunit sino ito tungkol sa kung kanino ko naririnig ang mga ganitong bagay?" At hinanap niya siyang makita.

Kontradiksyon # 5

Nais bang patayin ni Herodes si Juan Bautista?

(a) Oo (Mateo 14: 5).

(b) Hindi. Si Herodias, ang asawa ni Herodes ang nais pumatay sa kanya. Ngunit alam ni Herodes na siya ay isang matuwid na tao at iniligtas siya (Marcos 6:20). 

Mateo 14:5 (ESV)

5 At bagaman nais niyang patayin siya, kinatakutan niya ang mga tao, sapagkat inako nila siya na siya ay isang propeta.

 

 

Marcos 6:20 (ESV)

20 sapagka't natakot si Herodes kay Juan, na nalalaman na siya ay matuwid at banal na tao, at iningatan niya siya. Nang marinig niya siya, siya ay labis na naguluhan, subalit narinig niya siya ng masayang.

Kontradiksyon # 6

Nang makilala ni Jesus si Jairus patay na ba ang anak na babae ni Jairus?

(a) Oo. Sinipi siya ng Mateo 9:18 na nagsasabing, "Ang aking anak na babae ay namatay lamang"

(b) Hindi. Sinipi siya ng Marcos 5:23 na nagsasabing, "Ang aking anak na babae ay malapit nang mamatay" 

Mateo 9:18 (ESV)

18 Habang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, narito, isang pinuno ang pumasok at lumuhod sa harap niya, na sinasabi, Ang aking anak na babae ay namatay lamang, ngunit pumarito at ipatong mo ang iyong kamay sa kaniya, at siya ay mabubuhay.

 

 

Marcos 5:23 (ESV)

23 at nagmamakaawa sa kanya nang masinsinan, sinasabing, "Ang aking munting anak na babae ay malapit nang mamatay. Halika at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kaniya, upang siya ay gumaling at mabuhay. "

Kontradiksyon # 7

Sinasabi ng mga Ebanghelyo na isinumpa ni Jesus ang isang puno ng igos. Ang puno ba ay nalanta kaagad?

(a) Oo. (Mateo 21:19).

(b) Hindi. Natuyo ito ng magdamag (Marcos 11:20). 

Mateo 21:19 (ESV)

19 At nang makita ang isang puno ng igos sa tabi ng tabi, ay pinuntahan niya ito at wala siyang nasumpungan dito kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, "Huwag nang magmula kahit anong prutas mula sa iyo!" At ang puno ng igos ay nalanta kaagad.

 

 

Marcos 11: 20-21 (ESV)

20 Pagdaan nila sa umaga, nakita nila ang puno ng igos na nalanta sa mga ugat nito. 21 At naalala ni Pedro at sinabi sa kaniya, “Rabi, tingnan mo! Ang puno ng igos na iyong isinumpa ay natuyo. "

 

 

Lucas 9:3 (ESV)

3 At sinabi niya sa kanila, Huwag kayong magdadala ng anoman sa inyong paglalakbay, walang tungkod, o bag, o tinapay, o salapi; at walang dalawang tunika.

Kontradiksyon # 8

Sino ang ikasampung alagad ni Jesus sa listahan ng labindalawa?

(a) Thaddaeus (Mateo 10: 1-4; Marcos 3: 13-19).

(b) Si Judas na anak ni Santiago ay ang katumbas na pangalan sa ebanghelyo ni Lucas (Lukas 6: 12-16).

Mateo 10: 1-4 (ESV)

1 At tinawag niya ang kanyang labingdalawang alagad, at binigyan sila ng kapangyarihan sa mga karumaldumal na espiritu, upang palayasin sila, at pagalingin ang bawat sakit at bawa't kadalamhatian. 2 Ang mga pangalan ng labingdalawang apostol ay ito: una, si Simon, na tinawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; Si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid; 3 Philip at Bartholomew; Sina Thomas at Mateo na maniningil ng buwis; Si Santiago na anak ni Alfeo, at Thaddaeus; 4 Si Simon na Zealot, at si Judas Iscariot, na nagtaksil sa kanya.

 

 

Marcos 3: 13-19 (ESV)

13 At siya ay umakyat sa bundok at tinawag sa kaniya ang mga ninanais niya, at sila'y lumapit sa kaniya. 14 At nagtalaga siya ng labindalawa (na pinangalanan din niyang mga apostol) upang sila ay makasama niya at maipadala niya sila upang mangaral 15 at may awtoridad na palayasin ang mga demonyo. 16 Itinalaga niya ang labindalawa: si Simon (na pinangalanan niyang Pedro); 17 Si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kapatid ni Santiago (na pinangalanan niyang Boanerges, iyon ay, Mga Anak ng Kulog); 18 Andres, at Philip, at Bartholomew, at Mateo, at Thomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at Thaddaeus, at si Simon na Zealot, 19 at si Judas Iscariote, na nagkakanulo sa kanya.

 

 

Lucas 6: 12-16 (ESV)

12 Sa mga araw na ito ay umalis siya sa bundok upang manalangin, at buong gabi ay nagpatuloy siya sa pagdarasal sa Diyos. 13 At pagdating ng araw, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili sa kanila labing dalawa, na tinawag niyang mga apostol: 14 Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, at si Santiago at si Juan, at si Felipe, at si Bartholomew, 15 at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Simon na tinawag na Zealot, 16 at Si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariot, na naging traydor.

Kontradiksyon # 9

Nakita ni Jesus ang isang lalaki na nakaupo sa tanggapan ng maniningil ng buwis at tinawag siyang alagad. Ano ang pangalan niya?

(a) Mateo (Mateo 9: 9).

(b) Levi (Marcos 2:14; Lucas 5:27). 

Mateo 9:9 (ESV)

9 At pagdaan ni Jesus mula doon, nakita niya ang isang lalake na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tax booth, at sinabi sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At tumayo siya at sumunod sa kaniya.

 

 

Marcos 2:14 (ESV)

14 At pagdaan niya, nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa booth ng buwis, at sinabi sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At tumayo siya at sumunod sa kaniya.

 

 

Lucas 5: 27-28 (ESV)

27 Pagkatapos nito ay lumabas siya at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi, na nakaupo sa booth ng buwis. At sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. 28 At iniwan ang lahat, bumangon siya at sumunod sa kanya.

Kontradiksyon # 10

Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, pinagaling niya ang alipin ng isang senturion. Ang senturion ba ay personal na dumating upang hilingin kay Hesus para dito?

(a) Oo (Mateo 8: 5).

(b) Hindi. Nagpadala siya ng ilang matanda ng mga Hudyo at ang kanyang mga kaibigan (Lucas 7: 3, 6). 

Mateo 8: 5-7 (ESV)

5 Nang siya ay makapasok sa Capernaum, isang senturion ang lumapit sa kaniya, na umaakit sa kaniya, 6 "Panginoon, ang aking lingkod ay nakahiga na paralisado sa bahay, labis na naghihirap." 7 At sinabi niya sa kaniya, Pupunta ako at pagagalingin siya.

 

 

Lucas 7: 3-6 (ESV)

3 Nang mabalitaan ng senturion tungkol kay Jesus, ay nagsugo siya sa kaniya ng mga matanda sa mga Judio, na hinihiling sa kaniya na pumaroon at pagalingin ang kanyang lingkod. 4 At nang sila ay lumapit kay Jesus, sila ay mahigpit na nakiusap sa kaniya, na sinasabing, "Siya ay karapat-dapat na gawin mo ito para sa kanya, 5 sapagkat mahal niya ang ating bansa, at siya ang nagtayo sa amin ng aming sinagoga. " 6 At sumama si Jesus sa kanila. Nang siya ay hindi malayo sa bahay, ang senturion ay nagsugo ng mga kaibigan, na sinasabi sa kaniya, "Panginoon, huwag mong abalahin ang iyong sarili, sapagkat hindi ako karapat-dapat na pumasok ka sa ilalim ng aking bubungan.

 

Kontradiksyon # 11

Nang lumakad si Jesus sa tubig paano tumugon ang mga alagad?

(a) Sinamba nila siya, sinasabing, 'Tunay na ikaw ay Anak ng Diyos ”(Mateo 14:33).

(b) 'Sila ay lubos na namangha, sapagkat hindi nila naintindihan ang tungkol sa mga tinapay, ngunit pinatigas ang kanilang mga puso ”(Marcos 6: 51-52

Mateo 14:33 (ESV)

33 At ang mga nasa bangka ay sinamba siya, na sinasabi, Tunay na ikaw ay Anak ng Diyos.

 

 

Marcos 6: 51-52 (ESV)

51 At sumakay siya sa bangka kasama nila, at tumigil ang hangin. At sila ay lubos na namangha. 52 sapagkat hindi nila naintindihan ang tungkol sa mga tinapay, ngunit ang kanilang mga puso ay tumigas.

Kontradiksyon # 12

Sumakay si Jesus sa Jerusalem kung ilan ang mga hayop?

(a) Isa - isang asno (Marcos 11: 7; cf. Lucas 19:35). At dinala nila ang asno kay Jesus, at ibinato nila ang kanilang mga kasuutan; at naupo siya rito ”

(b) Dalawa - isang asno at asno (Mateo 21: 7). Dinala nila ang asno at ang asno at isinuot ang kanilang mga kasuutan at naupo siya doon ” 

Marcos 11:7 (ESV)

7 At dinala nila ang asno kay Jesus, at ibinato nila ang kanilang mga balabal, at siya ay nakasakay rito.

 

 

Lucas 19: 34-35 (ESV)

34 At sinabi nila, "Kailangan ng Panginoon." 35 At dinala nila ito kay Jesus, at inilagay ang kanilang mga balabal sa asno, at isakay nila si Jesus.

 

 

Mateo 21:7 (ESV)

7 Dinala nila ang asno at ang asno at isinuot sa kanila ang kanilang mga balabal, at pinaupo siya sa kanila.

Kontradiksyon # 13

Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nilinis ba niya ang templo nang araw ding iyon?

(a) Oo (Mateo 21: 12).

(b) Hindi. Pumasok siya sa templo at tumingin sa paligid, ngunit dahil huli na siya wala siyang ginawa. Sa halip, nagtungo siya sa Betania upang magpalipas ng gabi at bumalik kinaumagahan upang linisin ang templo (Marcos 11:17). 

Mateo 21:12 (ESV)

12 At si Jesus ay pumasok sa templo at itinaboy ang lahat ng nagtitinda at nagbibili sa templo, at binagsak ang mga mesa ng mga nagbabago ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati.

 

 

Marcos 11:11 (ESV)

11 At pumasok siya sa Jerusalem at pumasok sa templo. At nang tiningnan niya ang lahat sa bagay, na huli na, lumabas siya sa Betania kasama ang labindalawa.

Kontradiksyon # 14

Sa mga ebanghelyo na nagsasabing nanalangin si Jesus upang maiwasan ang krus, ilang beses siyang lumayo sa kanyang mga alagad upang manalangin?

(a) Tatlo (Mateo 26: 36-46 at Marcos 14: 32-42).

(b) Isa. Walang natitirang pambungad para sa isa pang dalawang beses. (Lucas 22: 39-46). 

Mateo 26: 36-46 (ESV)

36 Pagkatapos ay sumama si Jesus sa kanila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Umupo kayo rito, habang ako ay paroroon at nagdarasal." 37 At dinala niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagsimula siyang malungkot at magulo. 38 At sinabi niya sa kanila, Ang aking kaluluwa ay totoong nalulungkot, hanggang sa kamatayan; manatili ka rito, at manuod ka sa akin. ” 39 At lumakad pa sa isang malayo, ay dumapa siya sa mukha, at nanalangin, na sinasabi, Ama ko, kung maaari, iwaksi sa akin ang tasa na ito; gayunpaman, hindi sa kalooban ko, ngunit sa iyo. ” 40 At lumapit siya sa mga alagad at nasumpungan silang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Kaya, hindi ka ba makakapagpanood kasama ako ng isang oras? 41 Manood at manalangin na hindi ka mapasok sa tukso. Ang espiritu talaga ay handa, ngunit ang laman ay mahina. " 42 Muli, sa pangalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin, "Ama ko, kung hindi ito maaaring lumipas maliban kung inumin ko ito, matutupad ang iyong kalooban." 43 At muli siyang dumating at nasumpungan silang natutulog, sapagkat ang kanilang mga mata ay mabigat. 44 Kaya't, iniwan silang muli, siya ay umalis at nanalangin para sa ikatlong pagkakataon, na binibigkas muli ang parehong mga salita. 45 Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, “Matulog kayo at magpahinga muna. Kita n'yo, ang oras ay malapit na, at ang Anak ng Tao ay ipagkanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. 46 Bumangon ka, tayo ay yumaon; kita n'yo, ang aking magtaksil ay malapit na.

 

 

Marcos 14: 32-42 (ESV)

32 At nagtungo sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, Umupo kayo rito habang nagdarasal ako. 33 At dinala niya kasama niya sina Pedro, at si Santiago, at si Juan, at nagsimulang mangalumbay at magulo. 34 At sinabi niya sa kanila, Ang aking kaluluwa ay totoong nalulungkot, hanggang sa kamatayan. Manatili ka rito at manuod. ” 35 At lumakad nang kaunti pa, siya ay nahulog sa lupa at nanalangin na, kung posible, ay lumipas ang oras sa kanya. 36 At sinabi niya, “Abba, Ama, lahat ng mga bagay ay posible sa iyo. Alisin mo sa akin ang tasa na ito. Gayon ma'y hindi kung ano ang ibig ko, ngunit kung ano ang iyong kalooban. " 37 At siya'y dumating at nasumpungan sila na natutulog, at sinabi niya kay Pedro, “Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makakapanood ng isang oras? 38 Manood at manalangin na hindi ka mapasok sa tukso. Ang espiritu talaga ay handa, ngunit ang laman ay mahina. " 39 At muli siyang umalis at nanalangin, na sinasabi ang parehong mga salita. 40 At muli siyang dumating at nasumpungan silang natutulog, sapagkat ang kanilang mga mata ay mabigat, at hindi nila alam kung ano ang isasagot sa kaniya. 41 At siya'y naparito sa ikatlong pagkakataon at sinabi sa kanila, “Tulog pa ba kayo at nagpapahinga? Tama na; dumating na ang oras Ang Anak ng Tao ay ipinagkanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. 42 Bumangon ka, tayo ay yumaon; kita n'yo, ang aking magtaksil ay malapit na.

 

 

Lucas 22: 39-46 (ESV)

39 At siya ay lumabas at nagtungo, na gaya ng nakagawian, sa Bundok ng mga Olibo, at ang mga alagad ay sumunod sa kaniya. 40 At nang siya ay dumating sa lugar na iyon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo na huwag kayong makapasok sa tukso." 41 At siya ay umalis sa kanila tungkol sa isang bato, at lumuhod at nanalangin, 42 na nagsasabing, "Ama, kung nais mo, alisin mo ang tasa na ito sa akin. Magkagayunman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo, ang mangyari. ” 43 At nagpakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na pinapalakas siya. 44 At sa pagdurusa ay nanalangin siya ng masidhi; at ang kanyang pawis ay naging parang malalaking patak ng dugo na nahuhulog sa lupa. 45 At nang siya ay bumangon mula sa pagdarasal, ay naparoon siya sa mga alagad, at natagpuan silang natutulog dahil sa kalungkutan. 46 at sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natutulog? Bumangon ka at manalangin upang hindi ka makarating sa tukso. ”

Kontradiksyon # 15

Namatay ba si Jesus bago magisi ang kurtina ng templo?

(a) Oo (Mateo 27: 50-51; Marcos 15: 37-38).

(b) Hindi Matapos mapunit ang kurtina, pagkatapos ay umiiyak si Jesus ng isang malakas na tinig, sinabi, 'Ama, sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking espiritu! ” At nang masabi niya ito, hininga niya ang buhay (Lucas 23: 45-46). 

Mateo 27: 50-51 (ESV)

50 At si Jesus ay muling sumigaw ng isang malakas na tinig at binigyan siya ng kanyang espiritu. 51 At narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang lupa ay yumanig, at ang mga bato ay nahati.

 

 

Marcos 15: 37-38 (ESV)

37 At si Jesus ay sumigaw ng isang malakas na sigaw at huminga. 38 At ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba.

 

 

Lucas 23: 45-46 (ESV)

45 habang ang ilaw ng araw ay nabigo. At ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. 46 Nang magkagayo'y si Jesus, na sumisigaw ng isang malakas na tinig, ay nagsabi, "Ama, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking espiritu!" At nang masabi ito ay hininga niya ang huli.

Kontradiksyon # 16

Ano ang eksaktong salita sa krus?

(a) 'Ito si Jesus na Hari ng mga Judio ”(Mateo 27:37).

(b) 'Ang Hari ng mga Hudyo ”(Marcos 15:26)

(c) 'Ito ang Hari ng mga Hudyo ”(Lucas 23:38).

Mateo 27:37 (ESV)

37 At sa ulo ni Jesus ay inilagay nila ang sumbong laban sa kaniya, na nabasa, "Ito ang Jesus, ang Hari ng mga Judio."

 

 

Marcos 15:26 (ESV)

26 At ang nakasulat sa sumbong laban sa kaniya ay nabasa, Ang Hari ng mga Judio.

 

 

Lucas 23:38 (ESV)

38 Mayroon ding nakasulat sa kanya, "Ito ang Hari ng mga Judio."

Kontradiksyon # 17

Parehong kriminal ba na ipinako sa krus kasama ni Cristo ang nagbigay ng kasiraan kay Jesus?

(a) Oo (Matt 27:44, Marcos 15:32).

(b) Hindi. Ang isa sa kanila ay kinutya si Jesus, ang isa ay ipinagtanggol si Jesus (Lukas 23:43). 

Mateo 27: 41-44 (ESV)

41 Gayon din naman ang mga punong saserdote, kasama ang mga eskriba at matanda, na kinutya siya, na sinasabi, 42 “Iniligtas niya ang iba; hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Siya ang Hari ng Israel; hayaan mo siyang bumaba ngayon mula sa krus, at kami ay maniniwala sa kanya. 43 Nagtitiwala siya sa Diyos; hayaan siya ng Diyos na iligtas siya ngayon, kung nais niya siya. Sapagkat sinabi niya, 'Ako ang Anak ng Diyos.' ” 44 At ang mga tulisan na ipinako sa krus kasama niya ay binastusan din siya sa parehong paraan.

 

 

Marcos 15:32 (ESV)

32 Hayaan ang Cristo, ang Hari ng Israel, bumaba ngayon mula sa krus upang kami ay makakita at maniwala. " Ang mga ipinako sa krus kasama niya ay binastusan din siya.

 

 

Lucas 23: 39-43 (ESV)

39 Ang isa sa mga kriminal na nabitay ay binasted siya, sinabing, "Hindi ka ba ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami! " 40 Ngunit pinagsabihan siya ng isa, na sinasabi, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos, dahil ikaw ay nasa ilalim ng parehong pangungusap ng pagkondena? 41 At tayo nga ay makatarungan, sapagkat natatanggap natin ang nararapat na gantimpala ng aming mga gawa; ngunit ang taong ito ay walang nagawang mali." 42 At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." 43 At sinabi niya sa kaniya, "Totoo, sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama mo ako sa paraiso."

 

Kontradiksyon # 18

Sa anong oras ng araw binisita ng mga kababaihan ang libingan?

(a) 'Papunta sa bukang liwayway ”(Mateo 28: 1).

(b) 'Nang sumikat ang araw ”(Marcos 16: 2). 

Mateo 28:1 (ESV)

1 At pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, sa pagsisimula ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang iba pang Maria ay nagsiparoon upang makita ang libingan.

 

 

Marcos 16:2 (ESV)

2 At nang maaga pa sa unang araw ng linggo, nang sumikat ang araw, ay nagsiparoon sila sa libingan.

Kontradiksyon # 19

Ano ang layunin kung saan nagpunta ang mga kababaihan sa libingan?

(a) Upang pahiran ang katawan ni Jesus ng pampalasa (Marcos 16: 1; Lucas 23:55 hanggang 24: 1).

(b) Upang makita ang libingan. Wala tungkol sa pampalasa dito (Mateo 28: 1).

Marcos 16:1 (ESV)

1 Nang makalipas na ang Araw ng Pahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pampalasa upang sila'y yumaon at pahiran nila siya.

 

 

Lucas 23:55 (ESV)

55 Ang mga babaeng sumama sa kaniya mula sa Galilea ay sumunod at nakita ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay.

 

 

Lucas 24:1 (ESV)

1 Datapuwat sa unang araw ng linggo, sa madaling araw, ay nagsiparoon sila sa libingan, na dinadala ang mga pampalasa na kanilang inihanda.

   

Mateo 28:1 (ESV)

1 At pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, sa pagsisimula ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang iba pang Maria ay nagsiparoon upang makita ang libingan.

Kontradiksyon # 20

Isang malaking bato ang inilagay sa pasukan ng libingan. Nasaan ang bato nang dumating ang mga kababaihan?

(a) Habang papalapit ang mga kababaihan, isang anghel ang bumaba mula sa langit, pinaliligid ang bato, at nakipag-usap sa mga kababaihan. Pinasaksihan ni Mateo ang mga kababaihan ng kamangha-manghang pagliligid ng bato (Mateo 28: 1-6).

(b) Natagpuan nila ang bato na 'pinaligid mula sa libingan ”(Lukas 24: 2).

(c) Nakita nila na ang bato ay 'Inikot pabalik ”(Marcos 16: 4). 

Marcos 16:4 (ESV)

4 At pagtingala, nakita nila na ang bato ay napaligid — napakalaki nito.

 

 

Lucas 24:2 (ESV)

2 At kanilang nasumpungan na ang bato ay nakalilisid mula sa libingan,

 

 

Mateo 28: 1-6 (ESV)

1 At pagkaraan ng Araw ng Pamamahinga, sa pagsisimula ng unang araw ng sanlinggo, si Maria Magdalena at ang iba pang Maria ay nagsiparoon upang makita ang libingan. 2 At narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at dumating at pinagsama ang bato at umupo doon. 3 Ang kanyang hitsura ay parang kidlat, at ang kanyang damit ay maputi na parang niyebe. 4 At sa takot sa kanya ang mga bantay ay nanginig at naging parang mga patay. 5 Ngunit sinabi ng anghel sa mga kababaihan, “Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. 6 Wala siya rito, sapagkat siya ay nabuhay na muli, tulad ng sinabi niya. Halika, tingnan ang lugar kung saan siya nahiga.

Kontradiksyon # 21

Kailan bumalik ang mga alagad sa Galilea?

(a) Kaagad, sapagkat nang makita nila si Jesus sa Galilea 'ang ilan ay nag-alinlangan ”(Mateo 28:17). Ang panahong ito ng kawalan ng katiyakan ay hindi dapat magpatuloy.

 (b) Pagkatapos ng hindi bababa sa 40 araw. Nang gabing iyon ang mga alagad ay nasa Jerusalem pa rin (Lucas 24:33). Nagpakita sa kanila roon si Jesus at sinabi sa kanila, 'Manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihan mula sa kaitaasan ”(Lucas 24:49). Nagpakita siya sa kanila 'sa loob ng apatnapung araw ”(Mga Gawa 1: 3), at' inatasan silang huwag umalis sa Jerusalem, ngunit maghintay para sa pangako. . . '(Mga Gawa 1: 4). 

Mateo 28: 16-17 (ESV)

16 Ang labing-isang alagad ay nagtungo sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. 17 At nang makita siya ay sinamba nila siya, ngunit ang ilan ay nag-alinlangan.

 

 

Lucas 24:33,49 (ESV)

33 At bumangon sila sa oras ding yaon at bumalik sa Jerusalem. At natagpuan nila ang labing-isa at yaong mga kasama nila na nagkatipon… 49 At narito, ipinapadala ko sa iyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili ka sa lungsod hanggang sa masusuot ka ng kapangyarihan mula sa kaitaasan.

 

 

Gawa 1: 3 (ESV)

3 Ipinakita niya sa kanila ang kanyang buhay na buhay pagkatapos ng kanyang pagdurusa ng maraming mga patunay, na nagpakita sa kanila sa loob ng apatnapung araw at nagsasalita tungkol sa kaharian ng Diyos.

Kontradiksyon # 22

Ano ang ginawa ni Hudas sa natanggap niyang salaping dugo sa pagtataksil kay Jesus?

(a) Inihagis niya ang lahat sa templo at umalis. Hindi mailagay ng mga pari ang salaping dugo sa kaban ng templo, kaya ginamit nila ito upang bumili ng bukid upang ilibing ang mga hindi kilalang tao (Mateo 27: 5).

(b) Bumili siya ng bukid (Gawa 1:18).

Kontradiksyon # 23

Paano namatay si Hudas?

(a) Lumayo siya at binitay ang sarili (Mateo 27: 5).

(b) Napasubsob siya sa parang na binili niya at bumukas sa gitna at ang lahat ng kanyang bituka ay bumulwak (Gawa 1:18). 

Mateo 27: 3-5 (ESV) 

3 Nang makita ni Judas, na nagtaksil sa kaniya, na hinatulan si Jesus, ay nagbago ang kanyang pag-iisip, at ibinalik ang tatlong pung piraso ng pilak sa mga punong saserdote at sa mga matanda. 4 na sinasabi, "Nagkasala ako sa pagtataksil ng inosenteng dugo." Sinabi nila, "Ano iyon sa amin? Tingnan mo ito mismo. " 5 At itinapon ang mga piraso ng pilak sa templo, siya ay umalis, at siya ay yumaon at nagbitay.

 

 

Gawa 1: 18 (ESV)

18 (Ngayon ang lalaking ito ay nakakuha ng isang bukid na may gantimpala ng kanyang kasamaan, at pagkahulog ng ulo ay bumuka siya sa gitna at ang lahat ng kanyang bituka ay bumulwak.

Kontradiksyon # 24
Bakit tinawag na bukid na 'Patlang ng Dugo ”?

(a) Sapagkat binili ito ng mga pari ng salaping dugo (Mateo 27: 8).

(b) Dahil sa madugong pagkamatay ni Hudas doon (Gawa 1:19).

Mateo 27: 7-8 (ESV)

Sa gayo'y nagpayo sila at binili sa kanila ang bukid ng magkokolon na libingan ng mga hindi kilalang tao. 8 Samakatuwid ang patlang na iyon ay tinawag na Patlang ng Dugo hanggang ngayon.

 

 

Gawa 1: 18-20 (ESV)

18 (Ngayon ang lalaking ito ay nakakuha ng isang bukid na may gantimpala ng kanyang kasamaan, at pagkahulog ng ulo ay bumuka siya sa gitna at ang lahat ng kanyang bituka ay bumulwak. 19 At nalaman ng lahat na naninirahan sa Jerusalem, na ang bukid ay tinawag sa kanilang sariling wika na Akeldama, samakatuwid nga, Patlang ng Dugo.) 20 Sapagka't nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, “Ang iyong kampamento ay maging sira, at huwag may tumira doon;

Kontradiksyon # 25

Kinilala ba ni Juan Bautista si Jesus bago siya binyagan?

(a) Oo (Mateo 3: 13-14).

(b) Hindi (Juan 1:32, 33).

Mateo 3: 13-15 (ESV)

13 Pagkatapos si Jesus ay dumating mula sa Galilea patungo sa Jordan kay Juan, upang siya ay bautismuhan. 14 Pipigilan siya ni Juan, na sinasabing, "Kailangan kong magpabautismo sa iyo, at lumapit ka sa akin?" 15 Datapuwa't sinagot siya ni Jesus, Ganapin ngayon, sapagka't nararapat na tuparin natin ang buong katuwiran. Tapos pumayag siya.

 

 

Juan 1: 32-33 (ESV)

32 At nagpatotoo si Juan: "Nakita ko ang Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. 33 Ako mismo ay hindi nakakilala sa kaniya, ngunit siya na nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, 'Ang makita mong bumababa at mananatili ang Espiritu, ito ang magbabautismo sa Banal na Espiritu.'

Kontradiksyon # 26

Kailan unang nakilala ni Maria Magdalene ang muling nabuhay na Jesus? At ano ang naging reaksiyon niya?

(a) Si Maria at ang iba pang mga kababaihan ay nakilala si Jesus sa kanilang pagbabalik mula sa kanilang una at pagdalaw lamang sa libingan. Hinawakan nila ang kanyang mga paa at sinamba siya (Mateo 28: 9).

(b) Sa kanyang pangalawang pagbisita sa libingan ay nakilala ni Maria si Jesus sa labas lamang ng libingan. Nang makita niya si Hesus hindi niya siya nakilala. Pinagkamalan niya siyang gardener. Iniisip pa rin niya na ang bangkay ni Jesus ay inilatag sa isang lugar at hinihiling niyang malaman kung saan. Ngunit nang sabihin ni Jesus ang kanyang pangalan ay kaagad niya itong nakilala at tinawag na Guro. Sinabi ni Jesus sa kaniya, 'Huwag mo akong hawakan. . . '(Juan 20:11 hanggang 17).

Mateo 28: 7-9 (ESV)

7 Kung magkagayo'y yumaon kayo ng mabilis at sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay nabuhay na maguli sa mga patay, at, narito, siya ay mauna sa iyo sa Galilea; doon mo siya makikita. Kita n'yo, sinabi ko sa iyo. 8 Kaya't sila ay mabilis na umalis sa libingan na may takot at labis na kagalakan, at tumakbo upang sabihin sa kanyang mga alagad. 9 At narito, sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Pagbati!" At sila'y lumapit at hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya.

 

 

Juan 20: 11-18 (ESV)

11 Ngunit si Maria ay nakatayo na umiiyak sa labas ng libingan, at habang siya ay umiiyak ay yumuko siya upang tumingin sa libingan. 12 At nakita niya ang dalawang anghel na nakasuot ng puti, nakaupo sa kinahigaan ng katawan ni Jesus, ang isa sa ulo at ang isa sa paanan. 13 Sinabi nila sa kaniya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Inalis nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." 14 Pagkasabi nito, lumingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo, ngunit hindi niya alam na si Jesus iyon. 15 Sinabi sa kaniya ni Jesus, “Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap? " Ipinagpalagay na siya ang hardinero, sinabi niya sa kaniya, "Sir, kung dinala mo siya, sabihin mo sa akin kung saan mo siya inilagay, at aalisin ko siya." 16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Maria." Tumalikod siya at sinabi sa kaniya sa wikang Aramaic, "Rabboni!" (na nangangahulugang Guro). 17 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat hindi pa ako aakyat sa Ama; Ngunit puntahan mo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, Ako ay aakyat sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. '” 18 Nagpunta si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad, Nakita ko ang Panginoon, at sinabi niya sa kaniya ang mga bagay na ito.

Kontradiksyon # 27

Ano ang tagubilin ni Jesus para sa kanyang mga alagad?

 (a) 'Sabihin mo sa aking mga kapatid na magtungo sa Galilea, at doon nila ako makikita ”(Mateo 28:10).

 (b) 'Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila, Ako ay aakyat sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos ”(Juan 20:17).

Mateo 28:10 (ESV)

10 Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, “Huwag kayong matakot; pumunta ka at sabihin sa aking mga kapatid na magtungo sa Galilea, at doon nila ako makikita. "

 

 

Juan 20:17 (ESV)

7 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Huwag kang kumapit sa akin, sapagkat hindi pa ako aakyat sa Ama; ngunit puntahan ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila, Ako ay aakyat sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. '”.

Kontradiksyon # 28

Ilan ang mga anghel na nagpakita sa mga kababaihan?

(a) Isa (Mateo 28: 2, Marcos 16: 1-5)

(b) Dalawa (Lukas 24: 1-4)

Mateo 28:2 (ESV)

2 At narito, nagkaroon ng isang malakas na lindol, sapagkat ang isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at dumating at pinagsama ang bato at umupo doon. 3

 

 

Marcos 16: 1-5 (ESV)

1 Nang makalipas na ang Araw ng Pahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pampalasa upang sila'y yumaon at pahiran nila siya. 2 At nang maaga pa sa unang araw ng linggo, nang sumikat ang araw, ay nagsiparoon sila sa libingan. 3 At sinabi nila sa isa't isa, Sino ang ililigid ang bato sa atin mula sa pasukan ng libingan? 4 At pagtingala, nakita nila na ang bato ay napaligid — napakalaki nito.5 At pagpasok sa libingan, nakita nila ang isang binata na nakaupo sa kanang bahagi, na nakasuot ng puting balabal, at nagulat sila.

 

 

Lucas 24: 1-4 (ESV)

1 Datapuwat sa unang araw ng linggo, sa madaling araw, ay nagsiparoon sila sa libingan, na dinadala ang mga pampalasa na kanilang inihanda. 2 At kanilang nasumpungan na ang bato ay nakalilisid mula sa libingan, 3 ngunit nang sila ay pumasok ay hindi nila nasumpungan ang bangkay ng Panginoong Jesus.4 Habang sila ay naguguluhan tungkol dito, narito, dalawang lalake ang nakatayo sa tabi nila na nakasisilaw ng damit. 5

Kontradiksyon # 29

Si Juan Bautista ba si Elias na darating?

(a) Oo (Mateo 11:14, 17: 10-13).

(b) Hindi (Juan 1: 19-21).

Mateo 11: 13-14 (ESV)

3 Para sa lahat ng mga Propeta at ang Kautusan ay hinulaan hanggang kay Juan, 14 at kung nais mong tanggapin ito, siya ay si Elijah na darating.

 

 

Mateo 17: 10-13 (ESV)

10 At tinanong siya ng mga alagad, Bakit nga sinasabi ng mga eskriba na si Elias ay dapat munang dumating? 11 Sumagot siya, "Si Elias ay darating, at isasauli niya ang lahat ng mga bagay. 12 Ngunit sinasabi ko sa iyo na si Elijah ay dumating na, at hindi nila siya nakilala, ngunit ginawa sa kaniya ang anumang nais nila. Gayundin ang Anak ng Tao ay tiyak na magdurusa sa kanilang mga kamay. " 13 Pagkatapos ay naunawaan ng mga alagad na siya ay nakikipag-usap sa kanila tungkol kay Juan Bautista.

 

 

Juan 1: 19-21 (ESV)

9 At ito ang patotoo ni Juan, nang ang mga Judio ay nagsugo ng mga saserdote at Levita mula sa Jerusalem upang tanungin siya, "Sino ka?" 20 Nagtapat siya, at hindi tumanggi, ngunit umamin, "Hindi ako ang Cristo." 21 At tinanong nila siya, "Ano nga? Ikaw ba si Elijah? " Sinabi niya, "Hindi ako." "Ikaw ba ang Propeta?" At sumagot siya, "Hindi."

Kontradiksyon # 30

Saan unang nakilala ni Jesus sina Simon Pedro at Andres?

(a) Sa tabi ng dagat ng Galilea (Mateo 4: 18-22).

(b) Malamang sa pampang ng ilog ng Jordan, pagkatapos nito, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea (Juan 1:43).

Mateo 4: 18-22 (ESV)

18 Habang naglalakad sa tabi ng Dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, sina Simon (na tinatawag na Pedro) at si Andres na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mangingisda. 19 At sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin, at gagawin kitang mga mangingisda ng mga tao. 20 Agad na iniwan nila ang kanilang mga lambat at sinundan siya. 21 At nagpunta siya roon at nakita niya ang dalawa pang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid niya, na nasa daong kasama ng kanilang amang si Zebedee, na hinuhusay ang kanilang mga lambat, at tinawag niya sila. 22 Kaagad na iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sinundan siya.

 

 

Juan 1: 41-43 (ESV)

41 Una niyang nakita ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kaniya, Natagpuan namin ang Mesiyas (na ang ibig sabihin ay si Cristo). 42 Dinala niya siya kay Jesus. Tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cefas ”(na nangangahulugang Pedro).
Tumatawag si Jesus kina Philip at Nathanael
43 Kinabukasan nagpasiya si Jesus na pumunta sa Galilea.

Kontradiksyon # 31

Paano nalaman ni Simon Pedro na si Jesus ang Cristo?

(a) Sa pamamagitan ng isang paghahayag mula sa langit (Mateo16: 17).

(b) Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Andres (Juan 1:41).

Mateo 16: 16-17 (ESV)

16 Sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Cristo, ang Anak ng buhay na Diyos." 17 At sinagot siya ni Jesus, “Mapalad ka, Simon Bar-Jonas! Sapagka't laman at dugo ay hindi ito ipinahayag sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit.

 

 

Juan 1: 41-42 (ESV)

41 Una niyang nakita ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kaniya, Natagpuan namin ang Mesiyas (na ang ibig sabihin ay si Cristo). 42 Dinala niya siya kay Jesus. Tumingin si Jesus sa kanya at sinabi, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cefas ”(na nangangahulugang Pedro).

Kontradiksyon # 32

Hinalikan ba ni Hudas si Jesus?

(a) Oo (Mateo 26: 48-50, Marcos 14: 44-45).

(b) Hindi. (Lucas 22: 47-54, Juan 18: 3-5).

Mateo 26: 48-49 (ESV)

48 Ngayon ang nagtaksil ay nagbigay sa kanila ng isang tanda, na sinasabi, Ang halikan ko ay ang lalake; sakupin mo siya. " 49 At siya'y lumapit kay Jesus kaagad at sinabi, Pagbati, Rabbi! At hinalikan siya nito

 

 

Lucas 22: 47-54 (ESV)

47 Habang nagsasalita pa siya, dumating ang isang karamihan, at ang taong tinawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay namumuno sa kanila. Lumapit siya kay Jesus upang halikan siya, 48 Datapuwa't sinabi sa kaniya ni Jesus, Judas, ipagkanulo mo ba ang Anak ng Tao ng isang halik? 49 At nang makita ng mga nasa paligid niya kung ano ang susunod, sinabi nila, "Panginoon, sasaktan ba namin ang tabak?" 50 At ang isa sa kanila ay sinaktan ang alipin ng dakilang saserdote at pinutol ang kanang tainga. 51 Ngunit sinabi ni Jesus, "Wala na rito!" At hinipo ang tainga niya at pinagaling siya. 52 Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote, at sa mga punong kawal ng templo, at sa mga matanda, na lumabas laban sa kaniya, 53 Nang kasama kita araw-araw sa templo, hindi mo ako inakbayan. Ngunit ito ang iyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. " 54 At siya'y kanilang dinakip at dinala, at dinala sa bahay ng dakilang saserdote; at si Pedro ay sumusunod sa malayo.

 

 

Juan 18: 3-5 (ESV)

3 Kaya't kumuha si Judas ng isang pulutong ng mga sundalo at ilang mga opisyal mula sa mga punong saserdote at mga Fariseo, at naparoon doon na may mga parol at sulo at sandata. 4 Nang magkagayo'y alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kaniya, at siya'y lumapit at sinabi sa kanila, Sino ang hinahanap ninyo? 5 Sinagot nila siya, Si Jesus na Nazaret. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako ang siya. Si Judas, na nagtaksil sa kanya, ay nakatayo kasama nila.

Kontradiksyon # 33

Nagdala ba si Jesus ng kanyang sariling krus?

(a) Hindi (Mateo 27: 31-32)

(b) Oo (Juan 19:17)

Mateo 27: 31-32 (ESV)

31 At nang siya'y bugyain, ay hinubaran siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang sariling damit at dinala siya upang ipako sa krus. 32 Sa kanilang paglabas, nasumpungan nila ang isang lalake na taga-Cirene, na si Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na dalhin ang kanyang krus.

 

 

Juan 19: 16-17 (ESV)

Kaya kinuha nila si Jesus, 17 at siya ay lumabas, na dinadala ang kanyang sariling krus, sa dakong tinatawag na The Place of a Skull, na sa Aramaic ay tinatawag na Golgota.

 

Kontradiksyon # 34

Gaano katagal si Jesus namatay (sa libingan)?

(a) 3 araw / 3 gabi (Mateo 12:40)

(b) "sa ikatlong araw": 3 araw / 2 gabi (Lukas 9: 22, Lukas 18: 33, Lukas 24: 7, Lukas 24:46, Gawa 10:40, 1Cor 15: 4)

Mateo 12:40 (ESV)

Sapagka't kung paanong si Jonas ay nasa tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng malaking isda, ganoon din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabi sa gitna ng lupa.

 

 

Lucas 24:46 (ESV)

At sinabi sa kanila, Ganito ang nakasulat, na ang Cristo ay magdurusa at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay,

   

Gawa 10: 39-40 (ESV)

39 At kami ang mga saksi ng lahat na ginawa niya kapuwa sa bansa ng mga Judio at sa Jerusalem. Pinatay nila siya sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno, 40 ngunit binuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw at ipinakita siya,

 

 

1 Corinto 15: 3-4 (ESV)

3 Sapagka't ibinigay ko sa iyo na pinaka-kahalagahan ang aking tinanggap: na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan alinsunod sa mga sipi, 4 na siya ay inilibing, na siya ay nabuhay sa ikatlong araw alinsunod sa mga kasulatan,

Kontradiksyon # 35

Sa pagkabuhay na mag-uli, inutusan ba ni Jesus ang kanyang mga alagad na gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa o manatili sa Jerusalem hanggang sa matanggap nila ang pangako ng Banal na Espiritu?

(a) Inutusan ni Jesus ang mga alagad na pumunta nang walang pagbanggit ng paghihintay sa Jerusalem para sa Banal na Espiritu. (Mateo 28:19)

(b) Inutusan ni Jesus ang mga alagad na maghintay sa lungsod hanggang sa mabihisan sila ng kapangyarihan at maghintay para sa pangako ng Ama ng Banal na Espirito (Lukas 24: 49, Mga Gawa 1: 4-5, Mga Gawa 1: 8)

Mateo 28: 19-20 (ESV)

19 Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, na bininyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. 20 na nagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa iyo.

 

 

Lucas 24:49 (ESV)

49 At narito, ipinapadala ko sa iyo ang pangako ng aking Ama. Ngunit manatili ka sa lungsod hanggang sa masusuot ka ng kapangyarihan mula sa kaitaasan.

   

Gawa 1: 4-5 (ESV)

4 At habang nanatili sa kanila ay inatasan niya silang huwag umalis sa Jerusalem, ngunit maghintay para sa pangako ng Ama, na, sinabi niya, “narinig mo sa akin; 5 sapagka't si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa Banal na Espiritu, hindi pa maraming araw mula ngayon.

 

 

Gawa 1: 8 (ESV)

8 Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu ay sumapit sa inyo, at kayo ay magiging aking mga saksi sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng mundo.

 

Iba Pang Mga May problemang Passage sa Mateo:

Ang mga maggi ay mga salamangkero o salamangkero na bumubuo ng Persia. Bakit ihahatid ng Diyos ang gayong mga tao kay Jesus?

Mateo 2: 1-2 (ESV)

1 Ngayon pagkapanganak ni Hesus sa Betlehem ng Judea sa mga kaarawan ni Herodes na hari, narito, ang mga pantas na tao (Maggi) na nagmula sa silangan ay dumating sa Jerusalem, 2 Na sinasabi, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin nang sumikat ito at naparito upang sambahin siya. "

Walang rekord sa kasaysayan na pinatay ni Herodes ang mga lalaking bata sa Betlehema. Walang kwenta sa mga isinulat ni Josephus. Ang kanyang pangunahing pagganyak ay upang ibalangkas ang mga kalupitan ng mga Romano.

Mateo 2: 13-16 (ESV)

13 Nang sila ay umalis na, narito, isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at sinabi, Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina, at tumakas ka sa Egipto, at tumahan ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagka't malapit na si Herodes. hanapin ang bata, upang mapuksa siya. " 14 At bumangon siya at dinala ang bata at ang kanyang ina sa gabi, at umalis sa Egipto 15 at nanatili roon hanggang sa mamatay si Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Mula sa Ehipto tinawag ko ang aking anak."
16 Nang magkagayo'y nakita ni Herodes na siya ay linlangin ng mga pantas, at nagalit, at sinugo niya at pinatay ang lahat ng mga lalake na lalake sa Beth-lehem, at sa buong lupaing dalawa na pataas ang edad, ayon sa panahon na mayroon siya. natukoy mula sa mga pantas.

[Kulang ito sa account ni Josephus]

Sa Mateo lamang mayroong pahayag na pipigilan ni Juan si Jesus na mabautismuhan niya na nagpapahiwatig na kinilala siya agad ni Juan bilang ang Mesiyas. Kulang sina Marcos at Luke sa dayalogo na ito. Sa Lucas, nagpadala si Juan ng mga alagad sa paglaon sa ministeryo ni Cristo upang tanungin kung si Jesus ang darating. Sa Lucas, ang patunay na inilaan ni Jesus ng pagiging Mesiyas ay ang mga palatandaan at himala na naganap sa kanyang ministeryo.

Mateo 10:34 (ESV)

Mateo 3: 13-15 (ESV) 13 Pagkatapos si Jesus ay dumating mula sa Galilea patungo sa Jordan kay Juan, upang siya ay bautismuhan. 14 Pipigilan siya ni John, na sinasabing, “Kailangan kong magpabinyag sa iyo, at lumapit ka sa akin? " 15 Datapuwa't sinagot siya ni Jesus, Ganapin ngayon, sapagka't nararapat na tuparin natin ang buong katuwiran. Tapos pumayag siya.

   

Lucas 18-23 (ESV)

18 At sinabi ng mga alagad ni Juan sa kaniya ang lahat ng mga bagay na ito. At si Juan, 19 at tinawag ang dalawa sa kaniyang mga alagad, at pinasugo sila sa Panginoon, na sinasabi, Ikaw ba ang darating, o maghihintay pa kami ng iba?" 20 At nang ang mga lalake ay lumapit sa kaniya, kanilang sinabi,Sinugo kami ni Juan Bautista sa iyo, na sinasabi, 'Ikaw ba ang darating, o maghihintay pa kami ng iba? '" 21 Sa oras na iyon ay pinagaling niya ang maraming mga taong may sakit at salot at masasamang espiritu, at sa maraming bulag ay binigyan niya ng paningin. 22 At sinagot niya sila, “Humayo kayo at sabihin kay Juan kung ano ang inyong nakita at narinig: ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay lumalakad, ang mga ketongin ay nalinis, at ang mga bingi ay naririnig, ang mga patay ay nabuhay na muli, ang mahihirap ay may ipinangangaral na mabuting balita sa kanila. . 23 At mapalad ang hindi nasaktan sa akin.

Dumating ba si Jesus upang magdala ng isang tabak o paghahati? Nangangaral ba si Jesus ng karahasan? Madalas na sinipi ng mga Muslim ang Mat 10:34.

Mateo 10:34 (ESV)

 “Huwag isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi isang tabak.

   

Lucas 12:51 (ESV)

51 Sa palagay ba ninyo ay naparito ako upang magbigay ng kapayapaan sa mundo? Hindi, sinasabi ko sa iyo, ngunit sa halip paghati.

Ang mga talatang ito ay nasa Mateo lamang at madalas na ginagamit ng mga Muslim na humihingi ng paumanhin upang angkinin ang ministeryo ni Jesus ay para lamang sa mga Hudyo.

Mateo 10: 5-7 (ESV)

5 Ang labingdalawang ito ay sinugo ni Jesus, na inatasan sila, Huwag kayong magsipasok sa alinman sa mga Gentil at magsipasok sa bayan ng mga Samaritano. 6 ngunit pumunta sa halip sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. 7 At ipahayag ang iyong pagpunta, na sinasabi, Ang kaharian ng langit ay malapit na.

   

Mateo 15:24 (ESV)

24 Sumagot siya, "Ipinadala lamang ako sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel."

Tila ipinahiwatig ni Mateo na ang buhay na walang hanggan ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at nagtuturo ng kaligtasan batay sa mga gawa. Ang mga Judaizer (ang mga nagtuturo na ang mga Kristiyano ay dapat sundin ang Torah) ay gumagamit ng Mateo bilang pangunahing sanggunian.

Mateo 5: 17-19 (ESV)

17 “Huwag isiping naparito ako upang wakasan ang Batas o ang mga Propeta; Hindi ako naparito upang wakasan ang mga ito ngunit upang matupad ang mga ito. 18 Sapagka't totoo, sinasabi ko sa iyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ni isang titik, kahit isang tuldok, ay lilipas mula sa Kautusan hanggang sa maganap ang lahat. 19 Samakatuwid ang sinumang magpahinga sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo sa iba na gawin ang gayon ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit, ngunit ang sinumang gumawa sa kanila at magturo sa kanila ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit.

 

 

Mateo 19: 16-17 (ESV)

16 At narito, lumapit sa kaniya ang isang lalake, na nagsasabi, Guro, anong mabuting gawa ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? 17 At sinabi niya sa kaniya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa kung ano ang mabuti? Isa lang ang magaling. Kung papasok ka sa buhay, tuparin ang mga utos. ”

Mateo 25: 45-46 (ESV)

45 At sasagot siya sa kanila, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, na kung hindi ninyo ginawa ito sa isa sa mga maliit sa mga ito, hindi ninyo ginawa sa akin. 46 At ang mga ito ay aalis sa walang hanggang parusa, ngunit ang matuwid sa buhay na walang hanggan. "

Si Mateo ang nag-iisang aklat sa bagong tipan na mayroong ulat ng pagbangon ng mga patay na santo at ang kanilang paglitaw sa Jerusalem. Maraming mga iskolar na Kristiyano ang naniniwalang hindi ito makasaysayang.

Mateo 27: 51-53 (ESV)

51 At narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang lupa ay yumanig, at ang mga bato ay nahati. 52 Ang mga libingan din ay binuksan. At maraming mga katawan ng mga banal na nakatulog ay nabuhay, 53 at paglabas sa mga libingan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-muli, sila ay pumasok sa banal na lungsod at napakita sa marami.

Gumagamit si Mateo ng iba't ibang wika na ang ibang mga libro ng Bagong Tipan halimbawa ang term na "Kaharian ng Langit" ay ginamit nang 32 beses sa Mateo ngunit hindi ito lumitaw sa anumang iba pang aklat sa Bagong Tipan. Ginamit nina Marcos at Lukas ang salitang "Kaharian ng Diyos".