Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Kredibilidad ng Mateo Bahagi 3: Mateo 28:19
Kredibilidad ng Mateo Bahagi 3: Mateo 28:19

Kredibilidad ng Mateo Bahagi 3: Mateo 28:19

Katibayan Laban sa Tradisyunal na Pagsulat ng Mateo 28:19

Ang pormulang trinitaryo ng pagbibinyag ng Mateo 28:19, "pagbibinyag sa kanila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng The Holy Spirit" ay malamang na hindi orihinal kay Mateo. Ang katibayan para dito ay may kasamang mga quote mula sa maraming sanggunian pati na rin ang mga pagsipi ni Eusebius. Batay sa mga pagsipi na ito, ang orihinal na pagbasa ng Mateo 28:19 ay malamang: "Pumunta nga kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa aking pangalan."

Ang Katibayan ni Eusebius

 • Si Eusebius Pamphili, o Eusebius ng Caesarea ay isinilang noong 270 AD at namatay noong mga 340 AD
 •  Eusebius, na ang sigasig ay may utang tayo sa karamihan ng nalalaman sa kasaysayan ng Bagong Tipan ”(Dr. Westcott, Pangkalahatang Survey ng Kasaysayan ng Canon ng Bagong Tipan, pahina 108).
 • "Si Eusebius, ang pinakadakilang guro ng Griyego at ang pinaka-may kaalaman na teologo noong panahon niya… ay hindi nagtatrabaho nang walang pagod para sa pagtanggap ng dalisay na salita ng Bagong Tipan na nagmula sa mga Apostol. Eusebius… umaasa lamang sa buong sinaunang mga manuskrito ”(EK sa Christadelphian Monatshefte, Ago 1923; Fraternal Visitor, Hunyo 1924)
 • "Si Eusebius Pamphilius, Obispo ng Caesarea sa Palestine, isang taong may malawak na pagbabasa at matalinong kaalaman, at isa na nakakuha ng walang kamatayang katanyagan sa pamamagitan ng kanyang pagtatrabaho sa kasaysayan ng simbahan, at sa iba pang mga sangay ng teolohiko." ... siya ay namuhay nang may matalik na pagkakaibigan sa martir Si Pamphilius, isang marunong at debotong tao ng Caesarea, at nagtatag ng isang malawak na silid-aklatan doon, kung saan nagmula si Eusebius ng kanyang malawak na tindahan ng kaalaman. " (Si JL Mosheim, editoryal na talababa).
 • Sa kanyang silid-aklatan, dapat na kinasanayan ni Eusebius ang paghawak ng mga codice ng mga Ebanghelyo na mas matanda ng dalawandaang taon kaysa sa pinakamaagang mga mahusay na uncial na mayroon kami ngayon sa aming mga aklatan. (The Hibbert Journal, Oktubre., 1902)
 • Si Eusebius ay nakasaksi sa isang hindi nabago na Aklat ni Mateo na malamang ay isang maagang kopya malapit sa orihinal na Mateo.
 • Sinipi ni Eusebius ang maagang aklat ng Mateo na mayroon siya sa kanyang silid-aklatan sa Caesarea. Ipinaalam sa atin ni Eusebius ang tunay na mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa orihinal na teksto ng Mateo 28:19: "Sa isang salita at tinig ay sinabi Niya sa Kanyang mga alagad:" Humayo kayo at gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa sa Aking Pangalan, turuan silang sundin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo.
 • Ang MSS na minana ni Eusebius mula sa kanyang hinalinhan, Pamphilus, sa Caesarea sa Palestine, ang ilan ay pinanatili ang orihinal na pagbasa, kung saan walang nabanggit alinman sa Pagbibinyag o ng Ama, Anak, at Banal na Ghost. " Malinaw na ito ang teksto na nahanap ni Eusebius sa sinaunang mga codice na nakolekta limampu hanggang isang daan at limampung taon bago siya ipanganak ng kanyang mga dakilang hinalinhan (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Mga quote mula kay Eusebius

Katunayan ng Ebanghelyo (ang Demonstratio Evangelica), 300-336 AD

Aklat III, Kabanata 7, 136 (ad), p. 157

"Ngunit habang ang mga alagad ni Hesus ay malamang na nagsabi ng ganito, o nag-iisip ng ganito, nalutas ng master ang kanilang mga paghihirap, sa pagdaragdag ng isang parirala, na sinasabing dapat silang magtagumpay" Sa aking pangalan. " At ang kapangyarihan ng Kanyang pangalan ay napakalaki, na sinabi ng apostol: "Ang Diyos ay nagbigay kanya ng isang pangalan na higit sa bawat pangalan, na sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay dapat yumuko, ng mga bagay sa langit, at ng mga bagay sa lupa, at ng mga bagay sa ilalim ng lupa, "ipinakita Niya ang kabutihan ng kapangyarihan sa Kanyang Pangalan na itinago mula sa karamihan nang sinabi Niya sa Kanyang mga alagad:"Humayo kayo, at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. " Mas tumpak din na tinataya Niya ang hinaharap nang sabihin Niya: "sapagkat ang ebanghelong ito ay dapat munang ipangaral sa buong mundo, bilang patotoo sa lahat ng mga bansa."

Aklat III, Kabanata 6, 132 (a), p. 152

Sa isang salita at tinig sinabi Niya sa Kanyang mga alagad: "Humayo kayo, at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko, na nagtuturo sa kanila na sundin ang lahat ng mga bagay kahit anong iniutos ko sa iyo, ”…

Aklat III, Kabanata 7, 138 (c), p. 159

Ako ay hindi mapigilan na muling subaybayan ang aking mga hakbang, at hanapin ang kanilang dahilan, at upang aminin na maaari lamang silang magtagumpay sa kanilang matapang na pakikipagsapalaran, ng isang kapangyarihang mas banal, at mas malakas kaysa sa tao at ng kooperasyon ng Kanya Na nagsabi sa kanila; "Gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. "

Aklat IX, Kabanata 11, 445 (c), p. 175

At binibigyan Niya ng Kanyang sariling mga alagad pagkatapos ng kanilang pagtanggi, "Humayo kayo at gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa sa pangalan ko. "

Mga Footnote sa Bibliya at Mga Sanggunian Tungkol sa Mateo 28:19

Ang Jerusalem Bible, 1966

Maaaring ang formula na ito, tungkol sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng liturhiko na itinatag kalaunan sa primitive na pamayanan. Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus."

Bagong Binagong Karaniwang Bersyon

Inaangkin ng mga modernong kritiko ang pormula na ito ay maling inilaan kay Jesus at kumakatawan ito sa kalaunan (Katoliko) na tradisyon ng simbahan, para saan man sa aklat ng Mga Gawa (o anumang iba pang aklat ng Bibliya) ay ginaganap ang bautismo na may pangalan ng Trinity ...

Pagsasalin sa Bagong Tipan ni James Moffett

Maaaring ang formula na (Trinitaryo) na ito, tungkol sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng (Katoliko) na liturhiko. na itinatag kalaunan sa primitive (Katoliko) na pamayanan, Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus."

Ang International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 4, pahina 2637

"Ang Mateo 28:19 sa partikular ay mga canonize lamang isang kalaunan sa simbahan, na ang unibersalismo nito ay salungat sa mga katotohanan ng maagang kasaysayan ng Kristiyano, at ang pormulang Trinitaryo (na) banyaga sa bibig ni Jesus. "

Ang Mga Komento sa Bagong Tipan ng Tyndale, ako, pahina 275

"Ito ay madalas na napatunayan na ang mga salita sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay hindi ang ipsissima verba [eksaktong mga salita] ni Jesus, ngunit…isang paglaon na karagdagang liturhiko. "

Isang Diksyonaryo ni Kristo at ang mga Mabuting Balita, J. Hastings, 1906, pahina 170

Ito ay pinagdudahan kung ang malinaw na utos ni Matt. Ang 28:19 ay maaaring tanggapin bilang binigkas ni Jesus. … Ngunit ang pormulang Trinitaryo sa bibig ni Jesus ay tiyak na hindi inaasahan.

Britannica Encyclopedia, 11th Edition, Tomo 3, pahina 365

"Ang bautismo ay binago mula sa pangalan ni Jesus sa salitang Ama, Anak at Banal na Ghost noong ika-2 Siglo. "

The Anchor Bible Dictionary, Vol. 1, 1992, pahina 585

"Ang makasaysayang bugtong ay hindi nalutas ng Mateo 28:19, dahil, ayon sa isang malawak na pinagkasunduan ng iskolar, ito ay hindi isang tunay na kasabihan ni Hesus"

The Interpreters Dictionary of the Bible, 1962, pahina 351

Ang Mateo 28:19 "… ay pinagtatalunan sa batayang tekstuwal, ngunit sa palagay ng maraming iskolar ang mga salita ay maaari pa ring ituring bilang bahagi ng totoong teksto ng Mateo. Gayunpaman, mayroong labis na pag-aalinlangan kung maaaring ikaw ang ipsissima verba ni Hesus. Ang katibayan ng Gawa 2:38; 10:48 (cf. 8:16; 19: 5), suportado ng Gal. 3:27; Ang Rom 6: 3, ay nagmumungkahi na ang bautismo sa maagang Kristiyanismo ay pinangasiwaan, hindi sa tatlong beses na pangalan, ngunit "sa pangalan ni Jesucristo" o "sa pangalan ng Panginoong Jesus. " Mahirap na makipagkasundo sa mga tukoy na tagubilin ng talata sa pagtatapos ng Mateo. ”

Ang Diksyonaryo ng Bibliya, 1947, pahina 83

"Nakaugalian na subaybayan ang institusyon ng pagsasanay (ng bautismo) sa mga salita ni Kristo na naitala sa Mateo 28:19. Pero ang pagiging tunay ng daanan na ito ay hinamon sa makasaysayang pati na rin sa mga batayan sa tekstuwal. Dapat itong kilalanin na ang pormula ng tatlong beses na pangalan, na dito ay inatasan, ay tila hindi nagtatrabaho ng primitive Church"

Karagdagang Mga Sanggunian Tungkol sa Mateo 28:19 at Bautismo

Kasaysayan ng Kritiko sa Bagong Tipan, Conybeare, 1910, mga pahina, 98-102, 111-112

"Ito ay malinaw, samakatuwid, na ng MSS na minana ni Eusebius mula sa kanyang hinalinhan, si Pamphilus, sa Caesarea sa Palestine, ang ilan ay hindi pinanatili ang orihinal na pagbasa, kung saan walang nabanggit alinman sa Pagbibinyag o ng Ama, Anak, at Banal Ghost. "

Ang Internasyonal na Kritikal na Komentaryo sa Banal na Banal na Kasulatan ng Luma at Bagong Tipan; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; Isang Kritikal at Exegetical na Komento ng San Mateo Ikatlong Edisyon, 1912, pahina 307-308

"Si Eusebius ay nagbanggit sa maikling pormang ito nang madalas na mas madaling ipalagay na tiyak na binabanggit niya ang mga salita ng Ebanghelyo, kaysa sa pag-imbento ng mga posibleng dahilan na maaaring sanhi sa kanya ng madalas na pag-paraphrase nito. At kung minsang ipinapalagay natin na ang kanyang maikling form ay kasalukuyang nasa MSS. ng Ebanghelyo, maraming posibilidad na isipin na ito ang orihinal na teksto ng Ebanghelyo, at na sa mga susunod na siglo ang sugnay na "pagbibinyag ... Espiritu" ay humalili sa mas maikli na "sa aking pangalan." At ang pagpasok ng ganitong uri na nagmula sa paggamit ng liturhiko ay napakabilis na gamitin ng mga tagakopya at tagasalin. " 

Hastings Dictionary of the Bible 1963, pahina 1015:

"Ang punong teksto ng Trinitaryo sa NT ay ang pormula sa pagbibinyag sa Mat 28: 19… Ang huling sinasabi na pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, na hindi natagpuan sa anumang iba pang Ebanghelyo o saanman sa NT, ay tiningnan ng ilang mga iskolar bilang isang pagsasama kay Mateo. Itinuro din na ang ideya ng paggawa ng mga alagad ay nagpatuloy sa pagtuturo sa kanila, kung kaya't ang nakikialam na pagtukoy sa bautismo kasama ang Trinitaryong pormula ay marahil isang paglaon na ipinasok sa kasabihan. Sa wakas, ang anyo ni Eusebius ng (sinaunang) teksto ("sa aking pangalan" kaysa sa pangalan ng Trinity) ay mayroong ilang mga tagapagtaguyod. Bagaman ang pormula ng Trinitaryo ay matatagpuan na ngayon sa modernong aklat ng Mateo, hindi nito ginagarantiyahan ang mapagkukunan nito sa makasaysayang katuruang itinuro ni Jesus. Walang alinlangan na mas mahusay na tingnan ang pormula (Trinitaryo) na hango sa maagang (Katoliko) Kristiyano, marahil Syrian o Palestinian, paggamit ng binyag (cf Didache 7: 1-4), at bilang isang maikling buod ng turo ng (Katoliko) Simbahan tungkol sa Diyos, Kristo, at ang Espiritu… ”

Salita sa Bibliya na Komento, Tomo 33B, Mateo 14-28; Donald A. Hagner, 1975, pahina 887-888

"Ang tatluhang pangalan (sa karamihan lamang ng isang incipient Trinitaryism) kung saan ang bautismo ay dapat gampanan, sa kabilang banda, ay tila malinaw na isang liturhikal na pagpapalawak ng katinig ng ebanghelista sa pagsasagawa ng kanyang araw (kaya't Hubbard; cf. Ang . 7.1). Mayroong magandang posibilidad na sa orihinal na anyo nito, na nasaksihan ng ante-Nicene Eusebian form, ang teksto ay binabasa na "gumawa ng mga alagad sa aking pangalan" (tingnan ang Conybeare). Ang mas maikli na pagbabasa na ito ay nagpapanatili ng simetriko ritmo ng daanan, samantalang ang tatsulok na pormula ay akma nang naaangkop sa istraktura na maaaring asahan kung ito ay isang interpolation ... Ito ay si Kosmala, subalit, kung sino ang pinaka mahusay na nagtalo para sa mas maikli na pagbabasa, na tumuturo sa gitnang kahalagahan ng "pangalan ni Jesus" sa maagang Kristiyano na pangangaral, ang pagsasagawa ng bautismo sa pangalan ni Jesus, at ang isahan na "sa kanyang pangalan" na tumutukoy sa pag-asa ng mga Hentil sa Isa. 42: 4b, sinipi ni Mateo sa 12: 18-21. Tulad ng tamang tala ni Carson sa aming daanan: "Walang katibayan na mayroon kaming ipsissima verba ni Jesus dito" (598). Ang salaysay ng Mga Gawa ay nagsasaad ng paggamit ng pangalan lamang ng "Jesucristo" sa bautismo (Gawa 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; cf. Roma 6: 3; Gal. 3:27) o simpleng “Panginoong Jesus” (Mga Gawa 8:16; 19: 5)

Ang Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, pahina 435

"Si Hesus, gayunpaman, ay hindi maaaring ibigay sa Kanyang mga alagad ang pagkakasunud-sunod ng bautismo ng Trinitaryo pagkatapos ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli; sapagkat ang Bagong Tipan ay may alam lamang sa isang bautismo sa pangalan ni Jesus (Gawa 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Roma 6: 3; 1 Cor. 1: 13- 15), na nangyayari pa rin kahit na sa pangalawa at pangatlong siglo, habang ang formula ng Trinitaryo ay nangyayari lamang sa Matt. 28:19, at pagkatapos ay muli lamang (sa) Didache 7: 1 at Justin, Apol. 1: 61… Sa wakas, ang natatanging liturhiko na katangian ng pormula… ay kakaiba; hindi ito ang paraan ni Hesus upang gumawa ng ganoong mga pormula ... ang pormal na pagiging tunay ng Mat. 28:19 ay dapat na pinagtatalunan… ”.

Ang Encyclopedia of Religion and Ethics

Tungkol sa Mateo 28:19, sinasabi nito: Ito ang gitnang piraso ng katibayan para sa tradisyonal (Trinitaryo) na pagtingin. Kung hindi ito pinagtatalunan, syempre, ito ay magiging mapagpasyahan, ngunit ang pagiging mapagkakatiwalaan nito ay napipigilan sa batayan ng tekstuwal na pintas, panitikang pampanitikan at pamimintas sa kasaysayan. Ang parehong Encyclopedia ay karagdagang nagsabi na: "Ang malinaw na paliwanag ng katahimikan ng Bagong Tipan sa pangatlong pangalan, at ang paggamit ng isa pang (Pangalan ni Jesus) na pormula sa Mga Gawa at Paul, ay ang ibang pormula na ito ang nauna, at ang tatluhang ang formula ay isang karagdagan sa paglaon. ”

Ang Jerusalem Bible, Isang Scholarly Catholic Work

"Maaaring ang pormulang ito, (Triune Mateo 28:19) hinggil sa kabuuan ng pagpapahayag nito ay nababahala, ay isang salamin ng paggamit ng (gawa ng tao) na liturhiko na itinatag kalaunan sa primitive (Katoliko) na pamayanan. Matatandaang binanggit ng Mga Gawa ang tungkol sa pagbibinyag "sa pangalan ni Jesus," ... "

Ang International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, 1946, pahina 398

"Si Feine (PER3, XIX, 396 f) at Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Ay nagtatalo na ang pormang Trinitaryo sa Mateo 28:19 ay hindi totoo. Walang tala ng paggamit ng pormang Trinitaryo na maaaring matuklasan sa Mga Gawa o ang mga sulat ng mga apostol ”.

The Philosophy of the Church Fathers, Vol. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, pahina 143

Ang kritikal na iskolarsip, sa kabuuan, ay tinatanggihan ang tradisyunal na pagpapatungkol ng tripartite baptismal formula kay Hesus at binabati ito mula nang maglaon. Walang alinlangan kung gayon ang pormula sa pagbinyag ay orihinal na binubuo ng isang bahagi at ito ay unti-unting nabuo sa tripartite form na ito.

GR Beasley-Murray, Bautismo sa Bagong Tipan, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, pahina 83

"Lahat ng awtoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay sa Akin" ay humantong sa amin na asahan bilang isang kahihinatnan, "Pumunta at gumawa ng mga alagad sa Akin sa lahat ng mga bansa, bininyagan sila sa Aking pangalan, turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo. " Sa katunayan, ang una at pangatlong sugnay ay mayroong kahalagahan na: mukhang ang pangalawang sugnay ay binago mula sa isang Christological hanggang sa isang Trinitaryong pormula para sa interes ng tradisyon na liturhiko.

Ang Catholic Encyclopedia, II, 1913, Baptism

Kinikilala ng mga may-akda na nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa tanong kung ang bautismo sa pangalan ni Cristo ay gaganapin lamang na wasto. Kinikilala nila na ang mga teksto sa Bagong Tipan ay nagbubunga ng kahirapan na ito. Inilahad nila ang "Malinaw na utos ng Prinsipe ng mga Apostol:" Magpabinyag kayo bawat isa sa pangalan ni Jesucristo, para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan (Mga Gawa, ii). " … Dahil sa mga teksto na ito ay sinabi ng ilang mga teologo na ang mga Apostol ay nagpabautismo sa pangalan ni Cristo lamang. Sina San Thomas, St. Bonaventure, at Albertus Magnus ay tinawag bilang mga awtoridad para sa opinyon na ito, na idineklara nilang ang mga Apostol ay kumilos ng espesyal na dispensasyon. Ang iba pang mga manunulat, tulad nina Peter Lombard at Hugh ng St. Victor, ay nagtataglay din na ang naturang bautismo ay magiging wasto, ngunit walang sinabi tungkol sa isang dispensasyon para sa mga Apostol. "

Sinabi pa nila, "Ang awtoridad ni Pope Stephen I ay naakusahan para sa bisa ng bautismo na ibinigay sa pangalan ni Cristo lamang. Sinabi ni St. Cyprian (Ep. Ad Jubaian.) Na ang pontiff na ito ay idineklara ang lahat ng pagbibinyag na may bisa na ibinigay ito sa pangalan ni Jesus Christ… Mas mahirap ang paliwanag sa tugon ni Papa Nicholas I sa mga Bulgarians (cap. Civ; Labbe , VIII), kung saan sinabi niya na ang isang tao ay hindi dapat muling binyagan na nabinyagan na "sa pangalan ng Banal na Trinidad o sa pangalan lamang ni Cristo, tulad ng nabasa natin sa Mga Gawa ng mga Apostol."

Joseph Ratzinger (papa Benedict XVI) Panimula sa Kristiyanismo: edisyon 1968, pp. 82, 83

"Ang pangunahing anyo ng aming propesyon ng pananampalataya ay nabuo sa panahon ng ikalawa at pangatlong siglo na nauugnay sa seremonya ng pagbibinyag. Hinggil sa pinagmulan nito, ang teksto (Mateo 28:19) ay nagmula sa lungsod ng Roma. "

Wilhelm Bousset, Kyrios Christianity, pahina 295

"Ang patotoo para sa malawak na pamamahagi ng simpleng pormula sa pagbibinyag [sa Pangalan ni Jesus] hanggang sa ikalawang siglo ay napakalaki na kahit na sa Mateo 28:19, ang formula ng Trinitaryo ay naipasok kalaunan."

Alang-alang kay Cristo, Tom Harpur, pahina 103

"Ang lahat maliban sa pinaka konserbatibo na mga iskolar ay sumasang-ayon na hindi bababa sa huling bahagi ng utos na ito [Triune na bahagi ng Mateo 28:19] ay naipasok nang maglaon. Ang pormula na [Trinitaryo] ay hindi nangyayari sa Bagong Tipan, at alam natin mula sa nag-iisang ebidensya na magagamit [ang natitirang bahagi ng Bagong Tipan] na ang pinakamaagang Simbahan ay hindi bininyagan ang mga tao gamit ang mga salitang ito ("sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo ”) ang bautismo ay“ sa ”o“ sa ”pangalan lamang ni Jesus. Sa gayon ay pinangatwiran na ang talata ay orihinal na binasa ang "pagbinyag sa kanila sa Aking Pangalan" at pagkatapos ay pinalawak [binago] upang magtrabaho sa dogma ng [kalaunang Katolikong Trinitaryo]. Sa katunayan, ang unang pananaw na ipinakita ng mga kritikal na iskolar ng Aleman pati na rin ang mga Unitarians noong ikalabinsiyam na siglo, ay inilahad bilang tinatanggap na posisyon ng mainline na iskolar noong 1919, noong unang nilathala ang komentaryo ni Peake: "Ang Simbahan ng una araw (AD 33) ay hindi sinusunod ang buong buong mundo (Trinitaryo) na utos, kahit na alam nila ito. Ang utos na bautismuhan sa tatlong beses na pangalan ng [Trinity] ay isang huli na pagpapalawak ng doktrina. "

Isang Kasaysayan ng The Christian Church, Williston Walker, 1953, pahina 63, 95

"Sa mga unang alagad ay ang bautismo ay" sa pangalan ni Jesucristo. " Walang pagbanggit ng bautismo sa pangalan ng Trinidad sa Bagong Tipan, maliban sa utos na iniugnay kay Kristo sa Mateo 28:19. Maaga ang teksto na iyon, (ngunit hindi ang orihinal) gayunpaman. Ito ay pinagbabatayan ng Totoo ng Mga Apostol, at ang kasanayan na naitala (* o interpolated) sa Pagtuturo, (o sa Didache) at ni Justin. Ang mga pinuno ng Kristiyano ng ikatlong siglo ay pinanatili ang pagkilala sa naunang anyo, at, sa Roma kahit papaano, ang bautismo sa pangalan ni Kristo ay itinuring na wasto, kung hindi regular, tiyak na mula pa noong panahon ni Bishop Stephen (254-257). "

Ang Upuan ng Awtoridad sa Relihiyon, James Martineau, 1905, pahina 568

"Ang mismong ulat na nagsasabi sa atin na sa huli, pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, inatasan niya ang kanyang mga apostol na pumunta at magpabautismo sa lahat ng mga bansa (Mat 28:19) ay nagtaksil sa sarili sa pamamagitan ng pagsasalita sa wikang Trinitaryo ng susunod na siglo, at pinipilit kaming tingnan dito ang editor ng simbahan, at hindi ang ebanghelista, higit na mas mababa ang tagapagtatag mismo. Walang nakikitang bakas sa kasaysayan ng pormula sa pagbibinyag na mas maaga na ang "Pagtuturo ng Labindalawang Apostol" (kab. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, ed. Philip Schaff, 1887), at ang unang Apology of Justin (Apol. I. 61.) tungkol sa kalagitnaan ng ikalawang siglo: at makalipas ang mahigit isang daang siglo, natagpuan ng Cyprian na kinakailangang igiit ang paggamit nito sa halip na ang mas matandang parirala na nabinyagan na "kay Cristo Jesus," o sa "pangalan ng Panginoong Jesus . " (Gal. 3:27; Gawa 19: 5; 10:48. Ang Cyprian Ep. 73, 16-18, ay kailangang baguhin ang mga gumagamit pa ng mas maikli na anyo.) Si Paul lamang, ng mga apostol, ay nabinyagan, bago siya "Napuno ng Espiritu Santo;" at tiyak na siya ay nabautismuhan nang simple "kay Cristo Jesus." (Roma 6: 3) Gayunman ang tri-personal form, na hindi ayon sa kasaysayan, ay talagang pinilit bilang mahalaga ng halos bawat Iglesya sa Kakristiyanohan, at, kung hindi mo pa nasabi ito sa iyo, pinalalabas ka ng mga awtoridad ng simbahan. bilang isang hentil na tao, at hindi ka sasama sa iyo ng pagkilala ng Kristiyano sa iyong buhay, ni ang libingang Kristiyano sa iyong kamatayan. Ito ay isang patakaran na magkondena bilang hindi wasto sa bawat naitalang bautismo na isinagawa ng isang apostol; sapagkat kung mapagkakatiwalaan ang aklat ng Mga Gawa, ang hindi maaring gamitin ay pagbibinyag "sa pangalan ni Cristo Jesus," (Mga Gawa 2:38) at hindi "sa pangalan ng ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu . "

Ang Komento ni Peake sa Bibliya, 1929, pahina 723

Mateo 28:19, "Ang Simbahan ng mga unang araw ay hindi sinusunod ang buong utos na ito sa buong mundo, kahit na alam nila ito. Ang utos na magpabinyag sa tatlong pangalan ay isang huli na pagpapalawak ng doktrina. Kapalit ng mga salitang "pagbibinyag ... Espiritu" marahil ay dapat nating basahin nang simple "sa aking pangalan,"

Edmund Schlink, Ang Doktrina ng Pagbibinyag, pahina 28

"Ang utos ng pagbinyag sa form na Mateo 28:19 ay hindi maaaring maging makasaysayang pinagmulan ng bautismong Kristiyano. Sa pinakamaliit, dapat ipagpalagay na ang teksto ay naisalin sa isang pormang pinalawak ng simbahan [Katoliko]. ”

Kasaysayan ng Dogma, Vol. 1, Adolph Harnack, 1958, pahina 79

"Ang bautismo sa panahon ng Apostoliko ay sa pangalan ng Panginoong Jesus (1 Cor. 1:13; Gawa 19: 5). Hindi namin malalaman kung kailan lumitaw ang pormula sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu "

Bible Catechism, Rev. John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, p. 164

"Kay Kristo. Sinasabi sa atin ng Bibliya na ang mga Kristiyano ay nabinyagan kay Cristo (blg. 6). Ang mga ito ay kay Cristo. Ang Mga Gawa ng mga Apostol (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) ay nagsasabi sa atin ng pagbibinyag "sa pangalan (tao) ni Jesus." - isang mas mahusay na pagsasalin ay "sa pangalan (tao) ni Jesus." Noong ika-4 na Siglo lamang naging kaugalian ang pormulang "Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu."

Kumusta naman ang Didache?

 • Didache translit. Ang Didakhé ay nangangahulugang "Pagtuturo" at kilala rin bilang Ang Pagtuturo ng Panginoon Sa Pamamagitan ng Labindalawang Apostol sa mga Bansa
 • Ang petsa ng orihinal na gawa nito, ang may-akda at napatunayan na ito ay hindi alam bagaman karamihan sa mga modernong iskolar ay itinakda ito noong unang siglo (90-120 AD)
 • Ang pinuno ng tekstuwal na saksi sa teksto ng Didache ay isang manuskrito ng griyego na pergam na Greek na kilala bilang Codex Hierosolymitanus o Codex H, (1056 AD) 
 • Malamang na ang Didache ay nabago sa humigit-kumulang na 950 taon mula nang ito ay nagmula kumpara sa Codex H
 • Ang Didache ay tahimik sa pagsisisi at ang simbolikong kamatayan kay Kristo
 • Ang The Didache 7 ay nagsasaad, “Ngunit tungkol sa bautismo, sa gayon kayo magbabautismo. Nabigkas ko muna ang lahat ng mga bagay na ito, magpabautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa buhay na (tumatakbo) na tubig. Ngunit kung wala kang buhay na tubig, pagkatapos ay magpabautismo sa ibang tubig; at kung hindi mo magawa sa malamig kung gayon sa mainit. Ngunit kung wala ka, pagkatapos ay buhusan ng tubig ang ulo ng tatlong beses (sa tatlong beses) sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. "
 • Ang panloob na ebidensya ay tumuturo sa Didache 7 bilang isang interpolation, o sa paglaon karagdagan. Sa Didache 9, na tumatalakay sa pakikipag-isa, sinabi ng manunulat, "Ngunit huwag hayaan ang sinuman na kumain o uminom ng eukaristikanong pasasalamat na ito, ngunit sila na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus"(Ang tekstong Greek ay nagsasabing" Iesous "na Greek para kay Jesus)
 • Makalipas ang ilang sandali matapos sabihing ang bautismo ay dapat gampanan sa mga titulong Ama, Anak at Banal na Espiritu, isinasaad ng Didache ang ganap na pangangailangan na mabinyagan sa pangalan ng Panginoong Jesus (ibig sabihin, "Iesous" - ang parehong salitang Griyego tulad ng sa Mga Gawa 2:38 ; Gawa 8:16; Gawa 10:48; Gawa 19: 5). Tkumakatawan siya sa isang halatang kontradiksyon at nagbibigay ng bisa sa argument na ang Didache 7 ay isang interpolation.
 • Bagaman mayroong ilang mga kagiliw-giliw na nilalaman sa loob ng Didache na malamang na nakasulat noong unang bahagi ng ikalawang siglo, maliwanag na sa paglaon ang mga interpolasyon at edisyon sa Didache ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan tungkol sa katotohanan ng anuman sa mga nilalaman nito.

Mga komento sa Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Paghuhukay Q, pp. 134-135

"Ang Didache, isang maagang bahagi ng Kristiyanong komposisyon ng pangalawang siglo, ay malinaw ding pinaghalo, na binubuo ng isang seksyong" Dalawang Paraan "(kabanata 1-6), isang manwal na liturhiko (7-10), mga tagubilin sa pagtanggap ng mga naglalakbay na propeta ( 11-15), at isang maikling pahayag (16). Marked divergences sa estilo at nilalaman pati na rin ang pagkakaroon ng walang alinlangan at halatang interpolations, gawing malinaw ang katotohanan na ang Didache ay hindi pinutol mula sa buong tela. Ang nangingibabaw na pagtingin ngayon ay ang dokumento ay binubuo batay sa maraming mga independiyenteng, preredactional na mga yunit na binuo ng alinman sa isa o dalawang redactors (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Ang paghahambing ng seksyong "Dalawang Paraan" sa maraming iba pang mga dokumento na "Dalawang Paraan" ay nagpapahiwatig na ang Didache 1-6 ay bunga mismo ng pag-edit ng multistage. Ang dokumento ay nagsimula sa medyo hindi maayos na samahan (cf. Barnabas 18-20), ngunit muling naiayos sa isang mapagkukunang pangkaraniwan sa Didache, ang Doctrina apostolorum, at ang Apostolic Church Order… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Pahina 36

 Isinulat ni Quasten na ang Didache ay hindi nakasulat sa buhay ng mga orihinal na apostol: "ang dokumento ay na-tampered sa pamamagitan ng paglaon insertions... ang dokumento ay hindi babalik sa mga panahong apostoliko … Bukod dito, tulad ng isang koleksyon ng mga ordenasyong pang-simbahan ay nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagpapatatag ng ilang tagal. Ang mga kalat na detalye ay nagpapahiwatig na ang panahon ng pagka-apostoliko ay hindi na kapanahon, ngunit lumipas na sa kasaysayan. "

Eusebius Kasaysayan 3:25

Noong unang bahagi ng ika-apat na siglo, isinulat ni Eusebius ng Caesarea na "… ang tinaguriang Mga Aral ng mga Apostol… ay malaswa. "