Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pagsagot sa Mga Pagtutol ng Ahensya
Pagsagot sa Mga Pagtutol ng Ahensya

Pagsagot sa Mga Pagtutol ng Ahensya

Kumusta naman ang Jeramiah 1, Hindi ba ito pangalawang banal na pagkatao?

Ang ilang mga humihingi ng paumanhin ay nais na basahin ang isang pangalawang banal na pagkatao tungo sa Jeremias 1. Gayunman, kapag ang salita ng Panginoon ay dumating sa isang tao na simpleng ipinapadala ng Diyos ang kanyang mensahe sa kanila o ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila. Ito ay kilos ng Diyos - ang PANGINOON (YHWH) na nagbibigay sa kanila ng mensaheng ito. Ang idyoma ng salita ng PANGINOON na dumarating sa isang tao ay madaling maunawaan nang hindi kinakailangan na mayroong anumang karagdagang banal na pagkatao. Sa iba't ibang mga salita ng PANGINOON ay ipinadala sa mga tao.

Sa ilang mga kaso ang PANGINOON ay gumagawa ng isang pisikal na pagpapakita na nakikipag-ugnay sa mga tao. Ito ang kaso sa talata 9 inilabas ng Panginoon ang kanyang kamay at hinawakan ang bibig ni Jeremias. Hindi rin kinakailangan na ang Diyos ay maipakita sa ilang pang-pisikal na kahulugan, dapat ito ay sa pamamagitan ng pangalawang pagkadiyos. Ang ilan ay nais na ipalagay ang "Salita ng Panginoon" ay isang banal na pagkatao at ang parehong pagkatao ay ang nagpapakita ng isang pisikal na pagpapakita sa talata 9. Gayunpaman ang talata 9 ay simpleng sinabi na Inilahad ng PANGINOON ang kanyang kamay at hinawakan ang aking bibig (hindi ang Salita o ang Salita ng PANGINOON). Ang isang simpleng paraan upang kunin ang daanan ay ang mensahe ng Diyos ay dumating kay Jeramiah at pagkatapos ang Diyos ay nakikita at pisikal na nagpapakita kay Jeramiah upang hawakan siya ng Diyos. Prangka na basahin ang teksto na ito na may kinalaman lamang sa isang banal na persona, si YHWH mismo at ang salita ng Panginoon ay hindi isang labis na tao. Alinsunod dito, ang daanan ay hindi nagdudulot ng kahirapan mula sa pananaw ng Unitarian. 

Jeremias 1: 1-14 (ESV), Inilahad ng Panginoon ang kanyang kamay at hinawakan ang aking bibig

1 Ang mga salita ni Jeremias, na anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote na nasa Anathoth sa lupain ni Benjamin, 2 kanino ang salita ng Panginoon ay dumating Sa mga kaarawan ni Josias na anak ni Amon, na hari sa Juda, sa ikalabing tatlong taon ng kanyang paghahari. 3 Dumating din sa mga kaarawan ni Joacim na anak ni Josias, na hari ng Juda, at hanggang sa katapusan ng ikalabing isang taon ni Sedechias na anak ni Josias na hari ng Juda, hanggang sa pagkabihag sa Jerusalem sa ikalimang buwan.

4 Ngayon ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, 5 "Bago kita nilikha sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka ipinanganak ay itinalaga kita; Itinalaga kitang isang propeta sa mga bansa. " 6 Pagkatapos sinabi ko, “Ah, Panginoong DIOS! Narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako ay bata pa lamang. ” 7 Ngunit sinabi sa akin ng PANGINOON, "Huwag sabihin, 'Bata lamang ako'; sapagka't sa lahat na aking pinadalhan sa iyo, ikaw ay pupunta, at anoman ang iniutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. 8 Huwag kang matakot sa kanila; sapagka't ako ay sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. 9 Pagkatapos ay inilahad ng PANGINOON ang kanyang kamay at hinawakan ang aking bibig. At sinabi ng Panginoon sa akin, Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. 10 Narito, inilagay kita sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian, upang magbalot at magwasak, upang sirain at ibagsak, upang itayo at itanim.

11 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Jeremias, anong nakikita mo? At sinabi ko, "Nakikita ko ang isang pili ng pili." 12 Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, Nakita mo ng mabuti, sapagka't binabantayan ko ang aking salita upang magawa ito. 13 Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin sa pangalawang pagkakataon, na sinasabi, Ano ang nakikita mo? At sinabi ko, "Nakikita ko ang isang kumukulong palayok, nakaharap palayo sa hilaga." 14 Nang magkagayo'y sinabi ng Panginoon sa akin, Mula sa hilaga ay ang kagipitan ay mahuhulog sa lahat ng mga naninirahan sa lupa.

Kumusta naman ang 1 Samuel 3:21, "ang PANGINOON ay nagpahayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng PANGINOON"? 

Ang 1 Samuel 3:21 ay isa pang talata na inilabas upang maangkin na ang salita ng PANGINOON ay isang banal na nilalang. Dapat muna nating tandaan sa talata 1 na ang salita ng Panginoon na bihira ay nauugnay sa walang madalas na paningin at ang salita ng PANGINOON ay hindi isang tao ngunit isang sukat ng paghahayag ng Diyos na maaaring maipakita sa pamamagitan ng mga salita o pangitain. Sa kuwentong ito malinaw na may isang banal na karakter lamang.

Ang mga Trinitaryo ay nais na basahin ang dalawang tao sa talata 21 na sinasabi, ipinakita ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Gayunpaman, ito ay tumutukoy sa pagpapatakbo ng Diyos kung saan ang isang propeta ay tumatanggap ng isang banal na paghahayag at paningin. Ang mga aktibidad ng pagiging isang propeta at ng pagtanggap ng paghahayag mula sa Diyos ay madalas na inilarawan sa idyomatikong form bilang "salita" ng Diyos na darating sa kanila. Pinagtibay ng 1 Corinto 12: 4-11 ang pag-unawang ito na ang salitang dumarating sa mga ministro ng Diyos at upang sila ay makatanggap ng "salita ng karunungan" o ang "salita ng kaalaman" na mga paglilingkod ng iisang Diyos. Ang mga pagkakaiba-iba ng paglilingkod na ito ay sa pamamagitan ng iisang Espiritu (ang iisang Diyos at Ama). 

1 Samuel 3: 1-11 (ESV), Ang ang salita ng PANGINOON ay bihira sa mga araw na yaon; walang madalas na paningin

1 Ang batang si Samuel ay naglilingkod sa Panginoon sa harapan ni Eli. At ang ang salita ng PANGINOON ay bihira sa mga araw na yaon; walang madalas na paningin. 2 Sa oras na iyon si Eli, na ang paningin ay nagsimulang lumabo upang hindi niya makita, ay nahiga sa kanyang sariling lugar. 3 Ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namatay, at si Samuel ay nahiga sa templo ng Panginoon, kung saan naroon ang kaban ng Dios. 4 At tinawag ng Panginoon si Samuel, at sinabi, Narito ako! " 5 at tumakbo kay Eli at sinabi, Narito ako, sapagkat tinawag mo ako. Ngunit sinabi niya, “Hindi ako tumawag; humiga ka ulit. " Kaya't siya'y yumaon at humiga. 6 At tumawag muli ang PANGINOON, "Samuel!" at si Samuel ay bumangon, at naparoon kay Eli, at nagsabi, Narito ako, sapagkat tinawag mo ako. Ngunit sinabi niya, “Hindi ako tumawag, anak ko; humiga ka ulit. " 7 Ngayon hindi pa alam ni Samuel ang Panginoon, at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kaniya. 8 At tinawag ng Panginoon uli si Samuel sa ikatlong pagkakataon. At siya'y bumangon at pumunta kay Eli, at sinabi, Narito ako, sapagkat tinawag mo ako. At nalaman ni Eli na ang Panginoon ay tumatawag sa bata. 9 Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, Ikaw ay yumaon, humiga ka, at kung tatawagin ka niya, ay sasabihin mo, Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. 10 At ang Panginoon ay dumating at tumayo, na tumatawag na gaya ng ibang mga panahon, "Samuel! Samuel! " At sinabi ni Samuel, Magsalita ka, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. 11 Nang magkagayo'y sinabi ng PANGINOON kay Samuel, "Narito, gagawin ko ang isang bagay sa Israel na kung saan ang dalawang tainga ng sinumang makakarinig ay kikikiligin.

1 Samuel 3: 19-21 (ESV), At ang Panginoon ay nagpakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng PANGINOON

19 At lumaki si Samuel, at ang PANGINOON ay sumasa kaniya at hindi hinayaan na mahulog sa lupa ang sinoman sa kanyang mga salita. 20 At nalalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beer-seba Si Samuel ay itinatag bilang isang propeta ng PANGINOON. 21 At ang Panginoon ay muling nagpakita sa Silo, sapagka't ang Panginoon ay nagpakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.

1 Corinto 12: 4-11 (ASV), Ang salita ng karunungan; at sa iba pa ang salita ng kaalaman, ayon sa iisang Espiritu

4 Ngayon may mga pagkakaiba-iba ng mga regalo, ngunit ang parehong Espiritu. 5 At may mga pagkakaiba-iba ng mga ministeryo, at ang iisang Panginoon. 6 At may mga pagkakaiba-iba ng trabaho, ngunit ang iisang Diyos, na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. 7 Ngunit sa bawat isa ay binibigyan ng pagpapakita ng Espiritu upang makinabang din. 8 Sapagkat sa isa ay ibinibigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan; at sa iba pa ang salita ng kaalaman, ayon sa iisang Espiritu: 9 sa ibang pananampalataya, sa iisang Espiritu; at sa iba pang mga kaloob na pagpapagaling, sa iisang Espiritu; 10 at sa iba pang paggawa ng mga himala; at sa ibang hula; at sa iba pa ay ang pagkilala ng mga espiritu: sa iba pa, ang iba't ibang uri ng mga dila; at sa iba ang kahulugan ng mga wika: 11 ngunit ang lahat ng ito ay gumagana ang isa at iisang Espiritu, paghahati sa bawat isa nang paunti ayon sa gusto niya.

Kumusta naman ang Genesis 48: 15-16, "G0d - ang anghel na nagtubos sa akin mula sa lahat ng pinsala"?

Ang ilan ay nais ding iangkin na ang Genesis 48: 15-16 ay gumagawa ng pagkakaiba mula sa Diyos at ang anghel ay dalawang persona ngunit parehong Diyos. Ang daanan ay binabanggit ang Diyos kapwa sa pagkakakilanlan ng ontology at sa paraan ng kanyang pagpapakita bilang isang anghel. Ang Diyos ay tinawag na messenger sa kontekstong ito sapagkat ang Malach (messenger) ng Diyos ay maaari ding isang pagpapakita ng Diyos (hindi isang hiwalay na pagkatao). Ang ganitong pagpapakita ay nakikita o mahahalata na bagay tulad ng isang maliwanag na tao o iba pang pagpapakita tulad ng isang nasusunog na palumpong o haligi ng apoy. Ang Diyos na karaniwang hindi nakikita ay maaaring ihayag ang kanyang sarili sa isang nakikitang paraan na maaaring makipag-ugnay. Naiintindihan ng isang biblikal na unitarian na kung minsan ang isang anghel ng Diyos ay isang theophany ng Diyos kaysa sa isang hiwalay na tao tulad ng sa kontekstong ito ang anghel ay hindi makilala sa Diyos ni Jacob.

Genesis 48: 15-16 (ESV), Ang Diyos… ang Diyos… ang anghel na nagtubos sa akin mula sa lahat ng kasamaan

15 At binasbasan niya si Jose at sinabi,Ang Diyos na kinaroroonan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac ay lumakad, ang Diyos na aking pastol sa buong buhay ko hanggang ngayon, 16 ang anghel na nagtubos sa akin mula sa lahat ng kasamaan, pagpalain ang mga lalaki; at sa kanila ipatuloy ang aking pangalan, at ang pangalan ng aking mga magulang na sina Abraham at Isaac; at hayaang lumaki sila sa gitna ng lupa. "

Genesis 16: 7-11 (ESV), At sinabi ng anghel ng PANGINOON sa kanya… pinakinggan ng Panginoon ang iyong pagdurusa

 7 Natagpuan siya ng anghel ng PANGINOON sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, ang bukal na patungo sa Shur. 8 At sinabi niya, Hagar, lingkod ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sinabi niya, "Tumakas ako mula sa aking maybahay na si Sarai." 9 Sinabi sa kaniya ng anghel ng PANGINOON, "Bumalik sa iyong maybahay at isumite sa kanya." 10 Sinabi sa kaniya ng anghel ng PANGINOON, "Palakihin ko na pararamihin ang iyong anak, upang hindi sila mabibilang sa karamihan. " 11 At sinabi ng anghel ng Panginoon sa kaniya, Narito, ikaw ay nagdadalang-tao at manganganak ng isang lalake. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Ismael, sapagkat ang Panginoon ay nakinig sa iyong pagdurusa.

Kumusta naman ang Genesis 16: 7-13?

Sa Genesis 16: 7-13, ang anghel ng PANGINOON ay nakikipag-usap kay Hagar bilang isang kinatawan ng PANGINOON (YHWH). Mayroong iba't ibang mga pahiwatig na ang anghel ng PANGINOON ay nagsasalita para sa PANGINOON (YHWH). Hindi natin dapat isipin na sanhi lamang ng anggulo na nagsasalita bilang PANGINOON at kinakausap bilang PANGINOON na ang anghel ay ang PANGINOON.

Genesis 16: 7-13 (ESV), Ikaw ang Diyos ng nakakakita

 7 Ang anghel ng PANGINOON natagpuan siya sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, ang bukal patungo sa Shur. 8 At sinabi niya, Hagar, lingkod ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sinabi niya, "Tumakas ako mula sa aking maybahay na si Sarai." 9 Sinabi sa kaniya ng anghel ng PANGINOON, "Bumalik sa iyong maybahay at isumite sa kanya." 10 At sinabi ng anghel ng PANGINOON sa kanya, Tunay na pararamihin ko ang iyong supling upang hindi sila mabibilang sa karamihan. 11 at Sinabi sa kaniya ng anghel ng PANGINOON, Narito, ikaw ay buntis at manganak ng isang lalake. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Ismael, sapagkat ang Panginoon ay nakinig sa iyong pagdurusa. 12 Siya ay magiging isang asno na ligaw ng isang tao, ang kanyang kamay laban sa lahat, at laban sa bawa't isa laban sa kaniya, at siya ay tatahan sa tapat ng lahat ng kanyang kamaganak. 13 Kaya't tinawag niya ang pangalan ng PANGINOON na nagsalita sa kanya, "Ikaw ay isang Diyos na nakakakita," sapagka't sinabi niya, Tunay na narito ko siya nakita na nangangalaga sa akin.. "

"Totoong magpaparami ako ng iyong supling upang hindi sila mabilang dahil sa karamihan" 

Narito ang anghel ng PANGINOON ay nagsasalita sa ngalan ng PANGINOON (YHWH). Ang gayong pangako ay nagmula sa PANGINOON ngunit ang messenger ng PANGINOON ay maaaring magsalita sa unang persona na para bang ang PANGINOON (YHWH) mismo. 

"Sapagkat ang Panginoon ay nakinig sa iyong pagdurusa"

Narito ang anghel ng PANGINOON ay tumutukoy sa PANGINOON. Hindi niya sinasabi sapagkat ang "Ako" ay nakinig sa iyong pagdurusa ngunit tumutukoy sa "PANGINOON" kung ang anghel ng PANGINOON ay ang kanyang PANGINOON kakailanganin lamang niyang tukuyin ang kanyang sarili. 

Tinawag niya ang pangalan ng PANGINOON na nagsalita sa kanya, "Ikaw ay isang Diyos na nakakakita" 

Ang Panginoon ay nagsalita sa kanya sa pamamagitan ng anghel ng PANGINOON. Ayon sa batas ng ahensya, ang PANGINOON ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga kinatawan at ang mga pinag-uusapan tungkol sa ganoong pakikipagtagpo sa isang messenger ng Diyos ay nakatagpo mismo sa Diyos. Inalagaan siya ng Diyos at pinaglingkuran siya sa pamamagitan ng isang anghel. Ibinigay ni Hagar ang pagtatalaga sa PANGINOON (hindi sa anghel) nang sabihin nito na "Kaya't tinawag niya ang pangalan ng PANGINOON na nagsalita sa kanya," Ikaw ang Diyos na nakakakita. " Hindi ito ang tinawag niyang anghel na nakausap sa kanya. Ito ang tinawag niyang PANGINOON na nakausap sa kanya sa pamamagitan ng anghel. 

Kumusta naman ang Exodo 23: 20-23?

Sinubukan ng ilan na magtaltalan na sapagkat "ang aking pangalan ay nasa kanya" na tumutukoy sa anghel ng Diyos na nangangahulugang ang anghel na ito ay mayroong kakanyahan o kalikasan ng Diyos. Gayunpaman, ang "pangalan" na pinaka-maayos na tumutukoy sa awtoridad. Iyon ay, ang anghel ay may awtoridad ng Diyos at maaaring ipakita ang mga kapangyarihang nauugnay sa Diyos habang hindi kinakailangan na magkaroon ng ontology, kakanyahan o kalikasan ng Diyos. Gayunpaman ang ahente ng Diyos ay nagdadala ng awtoridad ng Diyos at pinapayagan na kumilos, magsalita at kumilos sa ngalan ng Diyos. Sa gayon ang Exodo 23: 20-23 na talata ay walang kaayon sa konsepto ng kalayaan. Maraming sanggunian ang nagsasalita tungkol sa mga ahente na gumagawa ng mga bagay sa pangalan ng PANGINOON kabilang ang mga saserdoteng Levita (Deu 18: 5-8, Deu 22: 5), mga propeta (Deu 18:22) pati na rin si David (1 Sam 17: 44-45, 2 Sam 6:18, Aw 118: 10-13). Ang gumawa ng kanlungan at lupa, at ang ating tulong ay nasa pangalan ng PANGINOON (Aw 124: 8) Nang masabing, 'Mapalad siyang darating sa pangalan ng PANGINOON!' (Mga Awit 118: 26-27), ang nasabing ahente, kahit na hindi siya PANGINOONG Diyos, ay biniyayaan ng awtoridad at pabor ng Diyos. Totoo ito sa mga lingkod ng Diyos at lalo na kay Cristo.

Exodo 23: 20-23 (ESV), Ang aking pangalan ay nasa kanya

20 "Narito, Nagsusugo ako ng isang anghel sa harap mo upang bantayan ka sa daan at dalhin ka sa lugar na aking inihanda. 21 Mag-ingat sa kanya at sundin ang kanyang tinig; huwag kang maghimagsik laban sa kanya, sapagkat hindi niya papatawarin ang iyong paglabag, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. 22 Ngunit kung susundin mong mabuti ang kanyang tinig at gawin ang lahat na sinabi ko, magiging kaaway ako ng iyong mga kaaway at kalaban sa iyong mga kalaban. 23 Kapag ang aking anghel ay mauuna sa iyo, at dalhin ka sa mga Amorreo, at sa mga Hetheo, at sa mga Peresehanon, at sa mga Cananeo, sa mga Heveo, at sa mga Jebusehanon, at aking pinapatay sila. 

Deuteronomio 18: 5-8 (ESV), Mga Ministro sa pangalan ng PANGINOON (YHWH)

5 Sapagka't pinili siya ng Panginoon mong Dios sa lahat ng iyong mga lipi upang tumayo at maglingkod sa pangalan ng Panginoon. siya at ang kanyang mga anak na lalaki para sa lahat ng oras. 6 "At kung a Levita nagmula sa alinman sa iyong mga bayan sa labas ng buong Israel, kung saan siya nakatira - at siya ay maaaring dumating kung nais niya - sa lugar na pipiliin ng PANGINOON, 7 at mga ministro sa pangalan ng PANGINOON niyang Diyos, tulad ng lahat ng kanyang kapwa Levita na tumayo upang maglingkod doon sa harap ng PANGINOON, 8 pagkatapos ay maaari siyang magkaroon ng pantay na mga bahagi na makakain, bukod sa natatanggap niya mula sa pagbebenta ng kanyang patrimonya.

Deuteronomio 18:22 (ESV), Isang propeta ang nagsasalita sa pangalan ng PANGINOON (YHWH)

 22 kailan ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng PANGINOON, kung ang salita ay hindi natupad o natupad, iyon ay isang salita na hindi sinalita ng PANGINOON; ang propeta ay may pananalita sinabing ito. Hindi mo siya dapat matakot sa kanya.

Deuteronomio 21: 5 (ESV), Pinili sila ng iyong Diyos upang maglingkod at magpala sa pangalan ng PANGINOON (YHWH)

5 Nang magkagayo'y ang mga saserdote, na mga anak ni Levi, ay magsisulong, sapagka't pinili sila ng PANGINOON mong Diyos upang maglingkod sa kaniya at magpala sa pangalan ng PANGINOON, at sa pamamagitan ng kanilang salita ang bawat pagtatalo at bawat pag-atake ay malulutas.

1 Samuel 17: 44-45 (ESV), Pupunta ako sa iyo sa pangalan ng PANGINOON (YHWH) ng mga hukbo

44 At sinabi ng Filisteo kay David, Halika sa akin, at ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang. 45 Nang magkagayo'y sinabi ni David sa Filisteo, Ikaw ay pumarito sa akin na may isang tabak, at may isang sibat, at may isang sibat. nguni't ako'y paroroon sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Dios ng mga hukbo ng Israel, na iyong hinahamon.

2 Samuel 6:18 (ESV), pinagpala niya ang mga tao sa pangalan ng PANGINOON (YHWH)

18 At nang natapos ni David na mag-alay ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kaniyang pinagpala ang bayan sa pangalan ng PANGINOON ng mga hukbo

Mga Awit 118: 10-13 (ESV), Sa pangalan ng PANGINOON (YHWH) ay pinutol ko sila

10 Pinalibutan ako ng lahat ng mga bansa; sa pangalan ng PANGINOON ay pinutol ko sila! 11 Pinalibutan nila ako, pinalibutan ako sa bawat panig; sa pangalan ng PANGINOON ay pinutol ko sila! 12 Pinalibutan nila ako tulad ng mga bubuyog; sila'y lumabas na parang apoy sa gitna ng mga tinik; sa pangalan ng PANGINOON ay pinutol ko sila! 13 Tinulak ako ng husto, kaya't nahuhulog ako,
ngunit tinulungan ako ng PANGINOON.

Mga Awit 124: 8 (ESV), Ang aming tulong ay nasa pangalan ng PANGINOON (YHWH)

8 Ang aming tulong ay sa pangalan ng PANGINOON, na gumawa ng langit at lupa.

Mga Awit 118: 26-27 (ESV), Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng PANGINOON (YHWH)!

26 Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng PANGINOON! Pinagpapala ka namin mula sa bahay ng PANGINOON. 27 Ang PANGINOON ay Diyos, at siya ay nagningning sa amin. 

Lucas 19:38 (ESV), Mapalad ang Hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon

38 kasabihan, "Mapalad ang Hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan! ”

Juan 12: 12-15 (ESV), Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, maging ang Hari ng Israel

12 Kinabukasan ay narinig ng isang malaking karamihan ng tao na dumating sa kapistahan na si Jesus ay pupunta sa Jerusalem. 13 Kaya't kumuha sila ng mga sanga ng palma at lumabas upang salubungin siya, na sumisigaw, “Hosanna! Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, maging ang Hari ng Israel! " 14 At nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakay ito, tulad ng nasusulat, 15 “Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion; narito, ang iyong hari ay darating, nakaupo sa isang asno ng asno!

Kumusta naman ang Zachariah 3: 1-4? Mga ahente ng Diyos sa presensya ng Diyos

Ang Zachariah 3: 1-4, ay isa pang kaso ng anghel ng PANGINOON na itinuturing na nagsasalita para sa PANGINOON. Ito ay ipinahiwatig ng talata 2, "At sinabi ng PANGINOON kay Satanas," Saway ka ng PANGINOON. " Pansinin na sinasabi nito na "saway ka ng PANGINOON" kaysa sa "sawayin kita" (nagsasalita sa unang tao).

Gayunpaman, ang ilan ay nag-angkin na ito ay tumutukoy sa isang makalangit na eksena at sa gayon ang term na anghel ng PANGINOON ay nauukol sa PANGINOON mismo. Ito ay isang simpleng isang maling palagay lamang. Ang isang pangitain ng isang eksena ay maaaring maging simboliko at hindi kinakailangan na tumutukoy sa pagsaksi ng isang tunay na tagpo sa isang aktwal na lokasyon. Kahit na ito ay isang totoong eksena sa langit ay walang dahilan upang isipin na ang Diyos ay hindi magtatalaga ng awtoridad at gumamit ng mga ahente upang magsalita at kumilos para sa kanya. Maraming mga halimbawa ng ahensya sa loob ng presensya ng PANGINOON (YHWH).

Sa 1 Mga Hari 22: 19-23 isang espiritu ang dumating sa harap ng PANGINOON at nagbuboluntaryo upang akitin si Achab na siya ay mahulog sa pamamagitan ng pagiging isang sinungaling na espiritu sa bibig ng kanyang mga propeta. Gayon ma'y sinabi sa talata 23, "Ang Panginoon ay naglagay ng espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta." Ang kilos ay maiugnay sa PANGINOON (YHWH) bagaman ito ay isinasagawa ng isang ahente ng Diyos. Ang parehong account ay naitala sa 2 Cronica 18: 18-21. 

Ang Awit 103: 21, ay nasa mahalagang pahiwatig na nagsasabing "Purihin ang PANGINOON, kayong lahat na mga hukbo niya, kayong naglilingkod sa kaniya, na ginagawa ang kanyang kalooban." Ang Diyos ay may mga lingkod sa loob ng kanyang kalapitan. 

Inilalarawan ng Hebreo 12: 22-24 ang tanawin sa lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem kung saan ang Diyos at si Jesus ay nakalista nang magkahiwalay at nakikilala kung saan tinukoy si Jesus bilang "tagapamagitan ng isang bagong tipan." Sa katunayan, si Cristo ay pumasok sa langit mismo, ngayon upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa atin (Heb 9:24). Mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang lalaking si Cristo Jesus na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat (1 Tim 2: 5-6).

Ang mga pangunahing punto sa 1 Corinto 15: 27-28 ay nagpapatunay sa pagkaunawang ito ng konsepto ng ahensya sa pamamagitan ni Cristo:

  1. Sa huli ay ihahatid niya ang kaharian sa Diyos Ama.
  2. Ang Diyos ay naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa.
  3. Ang Diyos, na naglagay ng lahat ng mga bagay sa pagpasakop sa ilalim ni Cristo, ay may isang pagbubukod sa pagpapasakop kay Jesus.
  4.  Kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim kay Jesus, kaysa sa Anak mismo ay isasailalim din sa kaniya na nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya.

Zacarias 3: 1-4 (ESV), Ang mataas na saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng PANGINOON

1 Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin si Joshua na mataas na pari nakatayo sa harap ng anghel ng PANGINOON, at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanang kamay upang akusahan siya. 2 At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Saway ka ng PANGINOON, O satanas! Ang PANGINOON na pinili ang Jerusalem ay sawayin ka! Hindi ba ito isang tatak na kinuha mula sa apoy? " 3 Si Josue ay nakatayo sa harap ng anghel, na nakasuot ng maruming damit. 4 At sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harap niya, Tanggalin ninyo sa kanya ang mga maruming kasuotan. At sa kanya sinabi niya, “Narito, Inalis ko ang iyong kasamaan sa iyo, at ibibihis kita ng mga dalisay na kasuutan. "

1 Hari 22: 19-23 (ESV), Ang PANGINOON ay naglagay ng espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta

19 At sinabi ni Micheas, Kaya't pakinggan mo ang salita ng Panginoon: Nakita ko ang PANGINOON na nakaupo sa kanyang trono, at lahat ng hukbo ng langit na nakatayo sa tabi niya sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa; 20 at sinabi ng Panginoon, Sino ang aakitin si Achab, upang siya ay umahon at mahulog sa Ramoth-galaad? At ang isa ay nagsabi ng isang bagay, at ang isa pa ay nagsabi ng isa pa. 21 Nang magkagayo'y lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon, na nagsasabi, Aakitin ko siya. ' 22 At sinabi ng PANGINOON sa kanya, Sa anong paraan? At sinabi niya, Ako ay lalabas, at magiging espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. At sinabi niya, Ikaw ay maakit sa kaniya, at ikaw ay magtatagumpay; lumabas ka at gawin mo. ' 23 Ngayon nga, narito, ang Panginoon ay naglagay ng espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng lahat ng iyong mga propeta; ang PANGINOON ay nagpahayag ng kapahamakan para sa iyo. "

Mga Awit 103: 20-21 (ESV) Purihin mo ang PANGINOON, lahat ng kanyang mga hukbo, mga ministro niya, na gumagawa ng kanyang kalooban

20 Purihin ninyo ang PANGINOON, O kayong mga anghel, kayong mga makapangyarihang nagsisunod ng kanyang salita, na sumusunod sa tinig ng kanyang salita21 Purihin mo ang PANGINOON, lahat ng kanyang mga hukbo, mga ministro niya, na nagsisunod sa kanyang kalooban!

Mga Hebreo 12: 22-24 (ESV), At sa Diyos… at kay Jesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan

22 Ngunit ikaw ay napunta sa Bundok Sion at sa bayan ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem, at sa hindi mabilang na mga anghel sa pagdiriwang ng kapistahan, 23 at sa kapisanan ng panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos, ang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng matuwid na ginawang perpekto, 24 at kay Hesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, at sa sinablig na dugo na nagsasalita ng mas mahusay na salita kaysa sa dugo ni Abel.

Mga Hebreo 9:24 (ESV), si Cristo ay pumasok sa presensya ng Diyos para sa atin

24 Para si Kristo ay pumasok, hindi sa mga banal na lugar na gawa ng kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, Ngayon upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa amin.

1 Timoteo 2: 5-6 (ESV), mayroong isang Diyos, at isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus

5 para mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, 6 na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras.

1 Mga Taga Corinto 15: 24-28 (ESV), Siya ay walang kasama na nagpailalim sa lahat ng mga bagay sa ilalim niya

24 Pagkatapos ay ang wakas, nang maihatid niya ang kaharian sa Diyos Ama pagkatapos sirain ang bawat tuntunin at bawat awtoridad at kapangyarihan. 25 Sapagka't siya ay dapat maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa. 26 Ang huling kaaway na nawasak ay ang kamatayan. 27 para sa "Ang Diyos ay naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. " Ngunit kapag sinabi nito, "lahat ng mga bagay ay napailalim," malinaw na siya ay walang kasama na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanya. 28 Kapag ang lahat ng mga bagay ay napasailalim sa kanya, kung gayon ang Anak mismo ay sasailalim sa kaniya na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim niya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat.

Kumusta naman ang Zachariah 3: 4? Inalis ko ang iyong kasamaan sa iyo

Sinasabi ng ilan na dahil ang anghel ng PANGINOON ay nagsasabing "Inalis ko ang iyong kasamaan sa iyo" na ang anghel ay ang PANGINOON sapagkat ang PANGINOONG Diyos lamang ang maaaring magpatawad sa mga kasalanan. Gayunpaman, ang anghel ng PANGINOON ay nagsasalita para sa PANGINOON na maliwanag sa Zec 3: 6-9, na nagsasabing, "At ang anghel ng PANGINOON ay nagtatagumpay kay Josue," Ganito ang sabi ng PANGINOON ng mga hukbo: Kung ikaw ay lalakad aking mga lakad at ingatan ang aking katungkulan, kung gayon mamamahala ka sa aking bahay, at ingatan ang aking mga looban… sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aalisin ko ang kasamaan ng lupaing ito sa isang araw. Malinaw na ang anghel ng PANGINOON ay nakikilala dito mula sa PANGINOON ngunit nagsasalita para sa PANGINOON. 

Ang palagay na ang Diyos lamang ang maaaring magpatawad sa mga kasalanan ay isang pagkakamali. Halimbawa sa Isaias 6: 5-7, ang mga kasalanan na tinubos at ang pagkakasala ay inalis ay isang resulta ng pagkilos ng isang seraphim.

Bagaman ang awtoridad na magpatawad sa mga kasalanan ay maaaring magmula sa Diyos, ang mga binigyan ng awtoridad o may kakayahang magawa ito. Ang pagtatasa ng mga eskriba sa Marcos 2: 7 na nagsasabing "sino ang maaaring magpatawad ay umaawit ngunit ang Diyos lamang." ay mali. Itinama sila ni Jesus na sinasabi, "Ang Anak ng Tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." Sa paggawa nito nakilala niya ang kanyang sarili hindi bilang Diyos ngunit ang Anak ng Tao. Gayunpaman alam natin na binigyan siya ng lahat ng awtoridad ng Diyos. (Matt 11:27, Lucas 10:22, Juan 3:35, Juan 13: 3). Iminungkahi din ni Hesus na isang mas madaling bagay na sabihin na 'Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad' kaysa sabihin, 'Bumangon ka, dalhin mo ang iyong kama at lumakad'. Ang awtoridad na magbigay ng buhay na walang hanggan ay ang pangwakas na kapangyarihan na ibinigay kay Jesus at alam natin mula sa Juan 5: 25-26 na ang awtoridad na ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat si Jesus ay Anak ng Tao (ang Mesiyas). Sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid (Rom 5:19). 

Ang Juan 20:21 ay susi sa pagkumpirma na ang kakayahang magpatawad ng mga kasalanan ay nagmula sa awtoridad. Ang mga Disipulo ni Hesus ay binigyan din ng kapangyarihang magpatawad sa mga kasalanan nang sinabi ni Jesus, "Kung paano ako sinugo ng Ama, sa gayon ay sinusugo kita" at "kung patatawarin mo ang mga kasalanan ng kanino man, pinatawad sila."

Zacarias 3: 1-9 (ESV), Inalis ko ang iyong kasamaan sa iyo

1 Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin si Joshua na mataas na pari nakatayo sa harap ng anghel ng PANGINOON, at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanang kamay upang akusahan siya. 2 At sinabi ng PANGINOON kay Satanas, "Saway ka ng PANGINOON, O satanas! Ang PANGINOON na pinili ang Jerusalem ay sawayin ka! Hindi ba ito isang tatak na kinuha mula sa apoy? " 3 Si Josue ay nakatayo sa harap ng anghel, na nakasuot ng maruming damit. 4 At sinabi ng anghel sa mga nakatayo sa harap niya, Tanggalin ninyo sa kanya ang mga maruming kasuotan. At sa kanya sinabi niya, “Narito, Inalis ko ang iyong kasamaan sa iyo, at ibibihis kita ng mga dalisay na kasuutan.  5 At sinabi ko, "Magkaroon sila ng malinis na turban sa kanyang ulo." Kaya't sinuot nila ang isang malinis na turban sa kanyang ulo at binihisan siya ng mga kasuutan. At ang anghel ng PANGINOON ay nakatayo sa tabi.
6 At ang anghel ng Panginoon ay nagtitiwala kay Josue, 7 "Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Kung kayo'y magsisilakad sa aking mga daan, at tutuparin ang aking katungkulan, sa gayo'y mamamahala ka sa aking bahay, at ingatan ang aking mga looban., at bibigyan kita ng karapatang mag-access sa mga nakatayo rito. 8 Dinggin mo ngayon, Oh Josue na dakilang saserdote, ikaw at ang iyong mga kaibigan na nakaupo sa harap mo, sapagka't sila ay mga lalake na isang tanda: narito, aking dadalhin ang aking lingkod na Sanga. 9 Sapagka't, narito, sa batong aking inilagay sa harap ni Josue, sa isang solong bato na may pitong mga mata, aking ikukulit ang nakasulat na ito. sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aalisin ko ang kasamaan ng lupaing ito sa isang araw.

Isaias 6: 5-7 (ESV), Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; ang iyong pagkakasala ay tinanggal, at ang iyong kasalanan ay tinubos

At sinabi ko: “Sa aba ko! Para ako ay nawala; sapagka't ako ay isang taong marumi ang labi, at ako ay tumatahan sa gitna ng isang bayang marumi ang labi; sapagka't nakita ng aking mga mata ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo. 6 Pagkatapos ang isa sa mga serapin ay lumipad sa akin, na nasa kanyang kamay ang isang nasusunog na uling na kinuha niya gamit ang sipit mula sa dambana. 7 At hinawakan niya ang aking bibig at sinabi: “Narito, hinawakan nito ang iyong mga labi; ang iyong pagkakasala ay tinanggal, at ang iyong kasalanan ay tinubos. "

Marcos 2: 5-11 (ESV), Ang Anak ng Tao ay may awtoridad sa mundo na patawarin ang mga kasalanan

5 At nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, Anak, pinatawad ang iyong mga kasalanan. 6 Ngayon ang ilan sa ang mga eskriba nakaupo doon, nagtatanong sa kanilang mga puso, 7 "Bakit ganito ang pagsasalita ng lalaking ito? Nanlalait siya! Sino ang maaaring magpatawad sa mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? " 8 At pagdaka'y nalaman ni Jesus sa kaniyang espiritu na sa gayo'y nagtanong sila sa kanilang sarili, ay sinabi sa kanila, Bakit ninyo iniisip ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? 9 Alin ang mas madali, upang sabihin sa paralitiko, 'Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad,' o ang sabihin, 'Bumangon ka, dalhin mo ang iyong kama at lumakad'? 10 Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may awtoridad sa lupa na magpatawad sa mga kasalanan”—Sabi niya sa paralitiko— 11 "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka, kunin mo ang iyong kama, at umuwi."

Juan 5: 25-27 (ESV), Ang Ama - binigyan ang Anak na magkaroon din ng buhay sa kanyang sarili

25 Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, darating ang oras, at ngayon ay naririnig na ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios, at ang mga makikinig ay mabubuhay. 26 Sapagka't kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, sa gayon ay ipinagkaloob niya sa Anak din na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. 27 At binigyan niya siya ng kapangyarihan na magpatupad ng hatol, sapagkat siya ang Anak ng Tao.

Roma 5:19 (ESV), Sa pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid

19 Sapagka't kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay ginawang makasalanan. kaya sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid.

Juan 20: 21-23 (ESV), Kung patawarin mo ang mga kasalanan ng sinuman, patatawarin sila

21 Muling sinabi sa kanila ni Jesus, “Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong ang Ama ay nagsugo sa akin, sa gayon ay sinusugo kita. " 22 At nang masabi niya ito, huminga siya sa kanila at sinabi sa kanila, Tanggapin ang Banal na Espiritu. 23 Kung patawarin mo ang mga kasalanan ng alinman, patawarin sila; kung pinipigilan mo ang kapatawaran sa kanino man, pinipigilan ito. ”

Kumusta naman ang Hukom 13: 21-23? 

Kinukumpirma ng Hukom 13: 21-23 na ang anghel ng PANGINOON ay hindi literal na PANGINOONG Diyos. Ito ay dahil hindi namatay si Manona at ang kanyang asawa. Kung literal na ang PANGINOON (YHWH) na kanilang nakita ay tiyak na sila ay namatay (Ex 33:20), Siya lamang ang nag-iisang Soberano, na hindi pa nakita o nakikita ng sinuman (1 Tim 6:16). Ang salita para sa Diyos sa Hukom 13: 21-23 ay mula sa Hebrew elohim na nangangahulugang makapangyarihan at mailalapat din sa mga anghel. Bagaman nakakita sila ng isang malakas (isang anghel ng PANGINOON) hindi sila namatay dahil hindi nila nakita ang PANGINOON mismo.

Hukom 13: 21-23 (ESV), Kami ay tiyak na mamamatay sapagkat nakita natin ang Diyos

21 Ang anghel ng PANGINOON ay hindi na nagpakita kay Manoa at sa kanyang asawa. Pagkatapos alam ni Manoah iyon siya ang anghel ng PANGINOON. 22 At sinabi ni Manoa sa kanyang asawa,Kami ay tiyak na mamamatay, sapagkat nakita natin ang Diyos. " 23 Ngunit sinabi sa kanya ng asawa, "Kung sinadya ng Panginoon na patayin tayo, hindi niya tatanggapin ang handog na susunugin at handog na butil mula sa aming kamay, o ipakita sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, o ngayon ay ipinaalam sa amin ang mga bagay na tulad nito.. "

Exodo 33: 17-20 (ESV), Hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi ako makikita ng tao at mabubuhay

17 At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ang bagay na ito na iyong sinalita ay gagawin ko, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at kilala kita sa iyong pangalan." 18 Sinabi ni Moises, "Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." 19 At sinabi niya, Ipagpapasa ko sa harap mo ang aking buong kabutihan, at ipahahayag ko sa harap mo ang aking pangalan na PANGINOON. At ako ay magiging maawain sa kanino ako ay magiging mabait, at magpapakita ng awa sa kanino ako magpapakita ng awa. 20 Ngunit, "sabi niya,"hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi ako makikita ng tao at mabubuhay."

1 Timoteo 6:16 (ESV), Na kanino man walang nakakita o nakakakita

16 na nag-iisa lamang na walang kamatayan, na naninirahan sa hindi malalapitan na ilaw, na hindi pa nakita o nakikita ng sinuman. Sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen.