Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pinabulaanan ang Torah Legalism
Pinabulaanan ang Torah Legalism

Pinabulaanan ang Torah Legalism

Ano ang mga Judaizer?

Ang "Judaizer" ay isang terminong panteknikal na nauugnay sa isang paksyon ng mga Hudyong Kristiyano, kapwa nagmula sa mga Hudyo at di-Hudyo, na itinuturing na ang mga batas ng Levitical ng Lumang Tipan ay nananatili pa rin sa lahat ng mga Kristiyano. Sinubukan nilang ipatupad ang pagtutuli ng mga Judio sa mga Hentil na nag-convert sa maagang Kristiyanismo at mahigpit na tinutulan at pinintasan para sa kanilang pag-uugali ni Apostol Paul, na nagtrabaho ng marami sa kanyang mga sulat upang pabulaanan ang kanilang mga pagkakamali sa doktrina. Ang term na ito ay nagmula sa salitang Koine Greek na Ἰουδαΐζειν (Ioudaizein) na ginamit minsan sa Greek New Testament (Galacia 2:14).[1] Habang ang mga Judaizer sa panahon ngayon at edad ay hindi karaniwang nagtataguyod sa pagtutuli ng laman, pinagsusulong nila ang pagtalima ng Torah sa maraming iba pang mga batas ng Levita kabilang ang pagtalima sa araw ng Sabado, mga batas sa pagdidiyeta at pagdiriwang ng mga kapistahan at mga banal na araw.

Ang kahulugan ng pandiwa Judaize[2], kung saan nagmula ang pangngalang Judaizer, maaari lamang makuha mula sa iba`t ibang paggamit ng kasaysayan nito. Ang kahulugang biblikal nito ay dapat ding mahihinuha at hindi malinaw na tinukoy na lampas sa halatang ugnayan nito sa salitang "Hudyo." Ang The Anchor Bible Dictionary, halimbawa, ay nagsabi: "Ang malinaw na implikasyon ay ang mga Gentil ay pinipilit na mamuhay ayon sa kaugalian ng mga Judio."[3] Ang salitang Judaizer ay nagmula sa Judaize, na kung saan bihirang gamitin sa mga salin sa Bibliya na Ingles (ang isang pagbubukod ay ang Young's Literal na Pagsasalin para sa Galacia 2:14).

[1] Mga nag-ambag ng Wikipedia. "Mga Judaizer." Wikipedia, Ang Libreng Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 Hul. 2021 Web. 26 Agosto 2021.

[2] mula sa Koine Greek Ioudaizō (Ϊζωουδαϊζω); Tingnan din Strong's G2450

[3] Anchor Bible Dictionary, Vol. 3. "Judaizing."

Galacia 2: 14-16, Pagsasalin sa Youngs Literal

14 Ngunit nang makita ko na hindi sila naglalakad nang tuwid sa katotohanan ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harap ng lahat, 'Kung ikaw, na ikaw ay isang Judio, sa kaugalian ng mga bansa ay mabubuhay, at hindi sa kaugalian ng mga Judio , kung paano mo pinipilit ang mga bansa Judaize? 15 tayo sa likas na mga Hudyo, at hindi mga makasalanan ng mga bansa,16 Na nalalaman din na ang isang tao ay hindi ipinahahayag na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin kay Cristo Jesus ay nagsisampalataya, upang tayo ay mapahayag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi sa mga gawa ng batas. , samakatuwid ay ipinahayag na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa ng batas ay hindi magiging laman. '

Saway ni Paul

Ang mga naghahangad na mapailalim kami sa kautusang Moises ay naghahangad na alipin tayo. (Gal 2: 4) Bilang mga nakikinabang sa Bagong Pakikipagtipan, protektahan natin ang ating kalayaan kay Cristo. (Gal 2: 4-5) Ang pagmamasid sa mga araw at buwan at panahon at taon ay muling babalik sa pagka-alipin sa mahina at mahihinang mga utos. (Gal 4: 9-10) Pinalaya tayo ni Kristo upang bigyan tayo ng kalayaan; tumayo kayo samakatuwid, at huwag magpasakop muli sa isang pamatok ng pagkaalipin. (Gal 5: 1) Ang isang maliit na lebadura ay nagpapalabas ng buong masa. (Gal 5: 9) Tinawag tayo sa kalayaan. (Gal 5:13)

Hindi natin dapat ituloy ang katuwiran sa pamamagitan ng batas (sa pamamagitan ng ligalismo), tulad ng isinulat ni Paul, "Kung itataguyod ko muli ang aking pinawasak, pinatutunayan ko na ako ay isang malabag" (Gal 2:18) at, "Kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, pagkatapos si Kristo ay namatay nang walang layunin. (Gal 2:21) Muli nating nalalaman na ang isang tao ay hindi nabibigyang katwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. (Gal 2:16) Tama na inakusahan ni Pablo ang mga Judaize na binabaluktot ang ebanghelyo ni Cristo (Gal 1: 6-7) Hindi tayo tumatanggap ng Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ngunit sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya (Gal 3: 2). ang Espiritu sa atin at gumagawa ng mga himala sa gitna natin ay ginagawa ito sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya, hindi ang mga gawa ng batas. (Gal 3: 5-6) Hindi tayo dapat bumalik sa dating paraan ng pagiging perpekto ng laman pagkatapos magsimula sa bagong paraan ng Espiritu. (Gal 3: 3) Kung hindi man ay walang kabuluhan ang pangangaral ng Ebanghelyo. (Gal 3: 4) 

Ang mga umaasa sa mga gawa ng batas ay nasa ilalim ng sumpa; sapagka't nasusulat, Sumpain ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nakasulat sa Aklat ng Kautusan at ginagawa ang mga ito. (Gal 3:10) Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin - sapagkat nasusulat, "Sumpain ang sinumang nabitay sa isang punong kahoy" - upang kay Cristo Jesus ay dumating ang pagpapala ni Abraham sa mga Gentil, upang matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. (Gal 3: 13-14) Ang kautusan ay ating tagapag-alaga hanggang sa dumating si Cristo, upang tayo ay matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. (Gal 3:24) Ngayon na ang pananampalataya ay dumating, hindi na tayo nasa ilalim ng tagapag-alaga, sapagkat kay Cristo Jesus, tayo ay mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. (Gal 3: 25-26)

 Ang mga nabautismuhan kay Cristo ay nagsuot kay Cristo. (Gal 3:27) Yaong mga pinatutunayan ng batas ay nahihiwalay kay Cristo - sila ay nahulog sa biyaya. (Gal 5: 4) Sa pamamagitan ng Espiritu, sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong pag-asa ng katuwiran. (Gal 5: 5) Ang lahat na mahalaga para sa anumang bagay ay si Cristo Jesus ay ang pananampalatayang gumana sa pamamagitan ng pag-ibig. (Gal 5: 6) Sapagkat ang buong batas ay natutupad sa isang salita: "Iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." (Gal 5:14) Magdala ng isa sa mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon tuparin ang batas ni Kristo. (Gal 6: 2)

Sa kay Cristo Jesus tayo ay iisa - walang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo o Griyego, lalaki o babae. (Gal 3:28) At kung tayo ay kay Cristo, sa gayon tayo ay supling ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. (Gal 3:29) Kami ay tinubos mula sa batas. (Gal 4: 4-5) Ang naghahasik sa Espiritu ay mula sa Espiritu na aani ng buhay na walang hanggan. (Gal 6: 8) Ang pagsunod o kawalan ng pagsunod sa pagtutuli (pagtatalaga sa Batas Moises) ay mahalaga para sa anumang bagay, ngunit nagiging isang bagong likha lamang. (Gal 6:15)

Mateo 5: 17-18, hindi ako naparito upang sirain ang batas, ngunit upang tuparin ito

Sa Mateo 5: 17-18 Sinabi ni Jesus, "Hindi ako naparito upang lipulin ang batas, ngunit upang tuparin ito." Ano ang ibig sabihin ng "pagtupad sa batas"? Ang "pagtupad ba sa batas" ay nangangahulugan lamang ng pagsasagawa nito ayon sa hinihiling ni Moises? Subalit ito ay isang pangunahing pagkakamali na ipalagay na pinalakas lamang ni Jesus ang pangangailangan na sundin ang lahat ng mga batas na ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. 

Kung hinihiling ni Jesus na isagawa natin ang mga utos ng batas na ibinigay ni Moises, kung gayon malinaw na ang pagtutuli sa laman ay sapilitan pa rin para sa lahat. Dapat nating alalahanin na ang pagtutuli sa laman ay tanda ng tipan na ginawa kay Abraham (pagkatapos niyang maniwala sa Ebanghelyo, Gal 3: 8; tingnan ang Rom 4: 9-12) at isang marka ng tunay, masunurong Israelita. Malinaw na sinabi ng batas: "Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sabihin, Kapag ang isang babae ay nanganak at nanganak ng isang lalake, ay magiging karumaldumal siya ng pitong araw… '”(Lev 12: 2-3). Pansinin din ang utos na tumitiyak na "sinumang hindi tuli ang makakain [ng Paskuwa]. Ang magkatulad na batas ay nalalapat sa katutubo tulad ng sa estranghero na naninirahan sa iyo ”(Ex 12: 48-49) Sa Exodo 4: 24-26 Ang Diyos ay nagbanta ng kamatayan kay Moises kung hindi niya nakita na ang kanyang mga anak ay tinuli. Ito ay isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos sa Israel. Gayunman wala sa atin ang nakadarama ng obligasyong isagawa ang bahaging ito ng kautusan ng Diyos, kahit na wala tayong mahahanap sa nakatalang aral ni Hesus na makakaalis sa hinihingi ng pisikal na pagtutuli.

Ang pagtutuli ay "nasa puso" na ngayon, sapagkat "siya ay isang Judio na nasa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa liham ”(Rom 2: 28-29). Tiyak na may malawak na pagkakaiba sa pagitan ng pagtutuli sa laman at pagtutuli sa espiritu. Gayunpaman nakikita ng Bagong Tipan ang pang-espiritwal, panloob na pagtutuli bilang wastong tugon sa utos na tayo ay tuli. Ang batas ay naisapersonal at sa gayon ay "natupad." Hindi ito nawasak. Tiyak na kumuha ito ng ibang paraan sa ilalim ng Bagong Tipan.

Sinimulan ni Jesus ang naturang ispiritwalisasyon ng sampung utos at iba pang mga batas nang sa Sermon sa Bundok ay inihayag niya, Mat. 5: 21-22). "Narinig mo na sinabi na, 'Huwag kang mangalunya,' ngunit sinasabi ko sa iyo…” (Mat. 5: 27-28). "Pinayagan ka ni Moises na hiwalayan ang iyong mga asawa, ngunit mula sa simula ay hindi ganito. At sinasabi ko sa iyo… ”(Matt 19: 8-9).

Sa pamamagitan ng "pagtupad" sa batas na binabago ito ni Jesus - talagang binabago ito - ngunit hindi ito winawasak. Sa katunayan ay inilalabas niya ang tunay na hangarin ng batas, na ginagawang mas radikal, sa ilang mga kaso (diborsyo) na tinatanggal ang batas ni Moises sa Deuteronomio 24, na nagsasaad na ang probisyon na ito ay pansamantala. Ito ay isang mahalagang katotohanang: Ang aral ni Jesus ay talagang nagpapawalang bisa sa batas sa diborsyo ni Moises. Ibabalik niya tayo sa isang naunang batas sa kasal na ibinigay ng Diyos sa Genesis 2:24. Sa gayon ay umapela si Jesus sa isang nauna at higit na pangunahing bahagi ng Torah. Ino-override niya ang paglaon na konsesyon na ibinigay ni Moises bilang Torah.

Dinala ni Jesus ang batas sa itinakdang wakas nito, ang pangwakas na layunin kung saan ito orihinal na naisabatas (Roma 10: 4). Halimbawa, ano ang batas ng malinis at maruming karne? May sinabi ba si Jesus tungkol sa kahulugan ng batas na iyon para sa mga Kristiyano? Si Jesus ay napunta sa puso ng problema ng karumihan: "Anumang pumapasok sa tao mula sa labas ay hindi maaaring madumhan siya, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at natatanggal" (Marcos 7: 18-19). Pagkatapos ay nagkomento si Marcos: "Kaya't idineklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain" (Marcos 7:19). Ang batas ng malinis at maruming pagkain ay hindi na ipinatupad. Tinukoy ni Jesus ang pagbabagong ito sa ilalim ng Bagong Tipan.

Mateo 5: 17-18 (ESV), ang Batas o ang mga Propeta; Hindi ako naparito upang wakasan ang mga ito ngunit upang matupad ang mga ito

17 "Huwag isiping naparito ako upang magwakas ang Batas o ang mga Propeta; Hindi ako naparito upang wakasan ang mga ito ngunit upang matupad ang mga ito. 18 Sapagkat totoo, sinasabi ko sa iyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, walang iota, walang tuldok, ang lilipas mula sa Batas hanggang sa magawa ang lahat.

Mateo 5:19, Sinumang magpapahinga sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito

Ang Mateo 5: 17-19 ay madalas na ginagamit ng mga nagtataguyod sa pagsunod sa batas ni Moises. Kasama rito ang Mateo 5:19 na nagsasabing, "Kaya't sinumang magpahinga sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo sa iba na gawin ang gayon ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit." Nabigo silang kilalanin na ito ay pagpapakilala sa pangaral ni Jesus sa bundok at ang mga utos na tinutukoy niya ay ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Ang Mateo 5: 19-20 ay nagsisilbing panimula sa mga aral ni Hesus tungkol sa katuwiran na ipinaliwanag sa mga kabanata 5-7. Binigyang diin ng mga Eskriba at Pariseo ang isang ligalistikong pagsunod sa Kautusang Mosaiko, ngunit ang mga utos na binigyang diin ni Jesus na nauugnay sa pagkakaroon ng isang dalisay na puso at matuwid na pag-uugali na sumasaklaw sa mga paksa tulad ng galit, pagnanasa, diborsyo, panunumpa, paghihiganti, mapagmahal na mga kaaway, pagbibigay sa mga nangangailangan, pagdarasal , kapatawaran, pag-aayuno, pagkabalisa, paghusga sa iba, ang ginintuang tuntunin, at pagbubunga.

Malinaw mula sa konteksto na hinihimok ni Jesus ang karamihan na huwag ikompromiso ang kanyang mga aral nang sabihin niyang, ang gumagawa sa kanila at magtuturo sa kanila ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. " (Mat 5:19) Hindi Niya tinutukoy ang mga ordenansang inilatag ni Moises na palaging pinagtatalunan ng mga eskriba at Fariseo. Sa halip sinabi ni Hesus, "maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga eskriba at Fariseo, hindi ka papasok sa kaharian ng langit." (Mat 5:20) Ang katuwiran na tinutukoy niya ay ang kanyang mga utos na na-buod sa kanyang mga turo na ibinigay sa loob ng tatlong kabanata. 

Kapag binanggit ni Jesus ang Batas o ang mga Propeta, nasa konteksto ito ng pagtupad sa mga ito. Siya ang magagawa ang lahat ng nakasulat tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ng katuparan na ito, nagtatag siya ng isang bagong tipan sa kanyang dugo. Ngayon tayo ay pinalaya mula sa kautusan, na namatay sa yaong naghawak sa atin, upang tayo ay maglingkod sa bagong paraan ng Espiritu at hindi sa dating daan ng nakasulat na code. (Rom 7: 6)

Mateo 5: 17-20 (ESV), Maliban kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa sa mga eskriba at Fariseo

17 "Huwag isiping naparito ako upang wakasan ang Batas o ang mga Propeta; Hindi ako naparito upang wakasan ang mga ito ngunit upang matupad ang mga ito. 18 Sapagkat totoo, sinasabi ko sa iyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, walang iota, walang tuldok, ang lilipas mula sa Batas hanggang sa magawa ang lahat. 19 Samakatuwid kung sino ang magpahinga sa isa sa pinakamaliit sa mga ito ang mga utos at itinuturo sa iba na gawin ang gayon ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit, ngunit ang sinumang gumawa sa kanila at magturo sa kanila ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 20 Para sabihin ko sa iyo, maliban na lamang kung ang iyong katuwiran ay lumampas sa mga eskriba at Fariseo, hindi ka papasok sa kaharian ng langit.

21 Narinig mo na sinabi sa mga luma ... Ngunit sinasabi ko sa iyo ...

 • Tungkol sa pagpatay at Galit: Mateo 5: 21-26
 • Tungkol sa Pakikiapid at Kustuhan: Mateo 5: 27-30
 • Tungkol sa Diborsyo: Mateo 5: 31-32
 • Tungkol sa Panunumpa at panunumpa: Mateo 5: 33-37
 • Tungkol sa Paghihiganti: Mateo 5: 38-42
 • Tungkol sa Mapagmahal na mga Kaaway: Mateo 5: 43-48
 • Tungkol sa Pagbibigay sa Kailangan: Mateo 6: 1-4
 • Tungkol sa Pagdarasal: Mateo 6: 5-13
 • Tungkol sa Pagpapatawad: Mateo 6:14 
 • Tungkol sa Pag-aayuno: Mateo 6: 16-18
 • Tungkol sa Pagkabalisa: Mateo 6: 25-34
 • Tungkol sa Paghuhusga sa Iba: Mateo 7: 1-5
 • Tungkol sa Ginintuang Panuntunan: Mateo 7: 12-14
 • Tungkol sa Namumunga na Prutas: Mateo 7: 15-20

Roma 7: 6 (ESV), Nagsisilbi kami sa bagong paraan ng Espiritu at hindi sa dating daan ng nakasulat na code

6 Ngunit ngayon ay pinalaya tayo mula sa kautusan, na namatay sa yaong naghawak sa atin, upang tayo ay maglingkod sa bagong paraan ng Espiritu at hindi sa dating daan ng nakasulat na code.

Mateo 7: 21-23, Dmagsimula sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan

Kadalasan, ang mga salita ni Jesus ay kinukuha sa labas ng konteksto sa Mateo 7:23 kung saan sinabi ni Jesus sa mga hindi nakakilala kay Cristo, na ipahayag niya sa kanila, 'Hindi ko kayo kilala; umalis kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Tinukoy nila ang kawalan ng batas ay ang hindi pagtaguyod sa batas na nauunawaan nila ang dating tipan ng batas na Moises. Ang tanong ay nasa loob ng konteksto ng ministeryo ni Jesus, ano ang pagkaunawa niya sa kawalan ng batas? Sa katunayan hindi ito tulad ng ipinahahayag ng Judaize na maging ebidensya Sa pamamagitan ng Mateo 23: 27-28 kung saan tinawag ni Jesus ang mga eskriba (abogado) at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, na sinasabing, ay puno ng mga buto ng patay na tao at lahat ng karumihan. Sa gayo'y ikaw din ay lumalabas na matuwid sa iba, ngunit sa loob mo ay puno ng pagkukunwari at kawalang kabuluhan. 

Sa pamamagitan ng sariling mga salita ni Jesus naiintindihan natin kung ano ang kinatanggap niya ng pagiging kalapasan. Sa kanya ito ay ang panloob na kalagayan na binibilang at ang panlabas na pagpapakita ng katuwiran ay walang halaga. Para kay Kristo, ang “kalapastangan ng batas” ay isang kondisyon ng estado ng panloob na pagkatao ng isang tao, hindi ang kanilang makamundong reputasyon ng pagsunod sa mga utos at ordenansa. Ang pagsunod sa Torah ay hindi pumipigil sa isang tao mula sa pagiging walang batas o magtatakda sa kanila bilang pagiging matuwid. Muli, tinawag ni Jesus ang mga hindi tumitigil sa pagtuon sa nakasulat na code bilang puno ng pagkukunwari at kawalan ng batas.

Maraming iba pang katibayan mula sa mga sulatin ng Apostoliko na sumusuporta sa pag-unawa na ito sa kung ano ang ibig sabihin ng salitang "kawalan ng batas" tulad ng ginamit ni Kristo at ng kanyang mga Apostol. Sa Lucas 13:27 sinabi ni Jesus tungkol sa mga hindi totoo, "Umalis kayo sa akin, kayong lahat na mga gawa ng kasamaan." Ang salita dito sa ay salitang Greek adikia (ἀδικία) na tinukoy ng lexicon ng BDAG bilang (1) isang kilos na lumalabag sa mga pamantayan ng tamang pag-uugali, maling gawain, (2) ang kalidad ng kawalan ng katarungan, kawalan ng katarungan, kasamaan, kawalan ng katarungan. Isinasaalang-alang na ang mga salita ay halos kapareho ng Mateo 7:23, mahihinuha natin na ang ibig sabihin ni Jesus sa pamamagitan ng kalapasan ay maling gawain o kalikutan, at hindi niya ginamit ang term para sa paglalarawan sa isa na hindi naaayon sa batas ni Moises.

 Ang salitang 'kawalan ng batas' na matatagpuan sa Bagong Tipan ay tumutukoy sa kasamaan o kasalanan. Dahil malaya mula sa kasalanan, tayo ay naging alipin ng katuwiran (Rom 6:18) Naintindihan ni Paul ang pagkakaiba ng katuwiran laban sa kawalan ng batas sa katulad na paraan ng sinabi niya, sa higit na kawalan ng batas, kaya't iharap mo ngayon ang iyong mga kasapi bilang mga alipin ng katuwiran na humahantong sa kabanalan. (Rom 6:19) Inihambing niya ang katuwiran sa kawalan ng batas, ilaw sa kadiliman. (2Cor 6:14) Ang biyaya ng Diyos ay lumitaw, sinasanay tayo na talikuran ang di-makadiyos at makamundong mga hilig, at mamuhay ng isang pagpipigil sa sarili, matuwid, at maka-Diyos na buhay sa kasalukuyang panahon, (Tit 2: 11-12) Jesus Gave ang kanyang sarili para sa atin upang matubos tayo mula sa lahat ng kasamaan at upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayan. (Tit 2:14) Ang pagsasama ng New Testament ng kawalan ng batas ay kasama ng kasalanan, hindi ang pagsunod sa batas ni Moises. Ito ay pinatunayan ng 1 Juan 3: 4 na nagsasabing, "Ang sinumang gumawa ng pagsasagawa ng pagkakasala ay nagsasagawa rin ng kasamaan; ang kasalanan ay kawalan ng batas. " Sa gayon, ang konsepto ng New Testament ng kawalan ng batas ay nauugnay sa pagiging isang lingkod ng kasalanan at kadiliman na taliwas sa pagsunod sa ilaw at pagsunod sa Espiritu. Dapat tayong maglingkod sa bagong paraan ng Espiritu, at hindi sa dating daan ng nakasulat na code. (Rom 7: 6)

Mateo 7: 21-23 (ESV), umalis kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan

21 Hindi lahat na magsasabi sa akin na, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22 Sa araw na yaon ay maraming magsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon, hindi ba't kami ay nanghula sa iyong pangalan, at nagtapon ng mga demonyo sa iyong pangalan, at gumawa ng maraming mga makapangyarihang gawa sa iyong pangalan?' 23 At pagkatapos ay ipahayag ko sa kanila, 'Hindi kita nakilala; umalis kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. '

Mateo 23: 27-28 (ESV), Sa panlabas ay lumilitaw na matuwid sa iba, ngunit sa loob mo ay puno ng pagkukunwari at kawalan ng batas

27 Sa aba ninyo, mga eskriba at Fariseo, mga mapagpaimbabaw! Sapagka't kayo ay tulad ng mga puting libingan, na sa panlabas ay mukhang maganda, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga namatay at lahat ng karumihan. 28 So ikaw ay panlabas ding lumalabas na matuwid sa iba, ngunit sa loob mo ay puno ng pagkukunwari at kawalan ng batas.

Lucas 13: 26-27 (ESV), Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan

26 Pagkatapos ay magsisasabi ka, 'Kumain kami at uminom sa harapan mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan.' 27 Ngunit sasabihin niya, 'Sinasabi ko sa iyo, hindi ko alam kung saan ka nagmula. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kasamaan!'

Roma 6: 15-19 (ESV), Iniharap mo minsan ang iyong mga miyembro bilang alipin sa karumihan, kawalan ng batas na humahantong sa higit na kawalan ng batas

15 Ano ngayon? Magkakasala ba tayo dahil hindi tayo nasa ilalim ng batas ngunit nasa ilalim ng biyaya? Walang kinalaman! 16 Hindi mo ba alam na kung iharap mo ang iyong sarili sa sinuman bilang masunuring alipin, kayo ay alipin ng sinuman na inyong sinusunod, alinman sa kasalanan, na humahantong sa kamatayan, o ng pagsunod, na humahantong sa katuwiran? 17 Datapuwa't salamat sa Diyos, na kayo ay dating alipin ng kasalanan ay naging masunurin mula sa puso hanggang sa pamantayan ng aral na ipinagkaloob sa iyo, 18 at, na napalaya mula sa kasalanan, ay naging alipin ng katuwiran. 19 Nagsasalita ako sa mga tuntunin ng tao, dahil sa iyong likas na mga limitasyon. Para kay tulad ng ipinakita mo dati sa iyong mga kasapi bilang alipin sa karumihan at sa kawalan ng batas na humahantong sa higit na kawalan ng batas, sa gayon ay iharap mo ang iyong mga kasapi bilang mga alipin sa katuwiran na humahantong sa kabanalan..

2 Mga Taga Corinto 6:14 (ESV), Katuwiran na may kalapastangan? O anong pakikisama ang may ilaw sa kadiliman

14 Huwag maging mapagpantay sa mga hindi naniniwala. Para sa anong pakikipagsosyo ang katuwiran sa kawalan ng batas? O anong pakikisama ang mayroon ang ilaw sa kadiliman?

Tito 2: 11-14 (ESV), na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin upang matubos tayo mula sa lahat ng kawalan ng batas at upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayan

11 Sapagka't ang biyaya ng Dios ay nagpakita, na naghahatid ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, 12 pagsasanay sa amin upang talikuran ang di-makadiyos at makamundong mga hilig, at upang mabuhay ng may pagpipigil sa sarili, matuwid, at maka-Diyos na buhay sa kasalukuyang panahon, 13 Naghihintay sa ating pinagpala na pag-asa, ang paglitaw ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo, 14 na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin upang matubos tayo mula sa lahat ng kawalan ng batas at upang linisin para sa kanyang sarili ang isang bayan para sa kanyang sariling pag-aari na masigasig sa mabubuting gawa.

1 Juan 3: 4 (ESV), Ang sinumang gumawa ng isang kasanayan sa pagkakasala ay nagsasagawa rin ng kawalan ng batas; ang kasalanan ay kawalan ng batas

4 Ang sinumang gumawa ng isang kasanayan sa pagkakasala ay nagsasagawa rin ng kawalan ng batas; ang kasalanan ay kawalan ng batas.

Mateo 19:17, Kung papasok ka sa buhay, sundin ang mga utos

Nang tanungin si Jesus ng isang mayaman sa Mateo 19: 16-21, "Anong mabuting gawa ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan," sinabi ni Jesus, "Kung papasok ka sa buhay, tuparin ang mga utos." Ngunit nang tinanong tungkol sa alin, hindi sinabi ni Jesus sa kanilang lahat o sa buong batas ni Moises. Anim na utos lamang ang nabanggit niya. Limang sa mga ito ay mula sa sampung utos kasama na ang, Huwag kang papatay, Huwag kang mangalunya, Huwag kang magnakaw, Huwag kang magsaksi ng maling saksi, at Igalang mo ang iyong ama at ina at idinagdag niya, 'Iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng ang sarili mo. ' Sa halip na mag-apila sa buong batas, umapela siya sa piling pangkat ng mga utos na naaayon sa kanyang mga katuruan ng katuwiran.

Sinabi ng lalaki, "Lahat ng ito ay iningatan ko, Ano pa ang kulang sa akin?" Sinabi pa ni Jesus sa Mateo 19:21, "Kung nais mong maging perpekto, pumunta, ibenta ang iyong pag-aari at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit; at halika, sumunod ka sa akin. " Makikita natin dito ang pamantayan ni Jesus ay hindi ang buong Kautusang Mosaiko ngunit ang mga punong-guro ng batas ng Diyos na nauugnay sa pagmamahal sa sangkatauhan at pamumuhay na walang pag-iimbot. Kung naniniwala si Hesus na ang 613 utos ng kautusang Moises ay kritikal, ito ang perpektong pagkakataon na sabihin ito. Sa halip, ang reseta ni Jesus na ituon ang pansin sa mga alituntunin ng kabutihan na nauugnay sa pag-ibig at pag-ibig sa kapwa. Sa halip na kumpletong pagsunod sa batas ni Moises, ang kanyang pamantayan sa pagiging perpekto ay ang pamumuhay ng isang hindi makasariling buhay bilang isang lingkod.

Mateo 19: 16-21 (ESV), Kung magiging perpekto ka

16 At narito, lumapit sa kaniya ang isang lalake, na nagsasabi, Guro, anong mabuting gawa ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? 17 At sinabi niya sa kaniya, "Bakit mo ako tinatanong tungkol sa kung ano ang mabuti? Isa lang ang magaling. Kung papasok ka sa buhay, tuparin ang mga utos. ” 18 Sinabi niya sa kanya, "Alin sa mga iyon?" At sinabi ni Hesus, "Huwag kang mamamatay, Huwag kang mangalunya, Huwag kang magnakaw, Huwag kang magsaksi ng hindi totoo19 Igalang ang iyong ama at ina, at, Iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. " 20 Sinabi sa kaniya ng binata, "Lahat ng ito ay aking iningatan. Ano pa ang kulang sa akin? " 21 Sinabi sa kanya ni Jesus, “Kung nais mong maging perpekto, pumunta ka, ibenta ang iyong pag-aari at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit; at halika, sumunod ka sa akin. "

Pag-asa kay Mateo

Hanggang sa ngayon ay natakpan namin ang mga kasabihan sa Mateo na ang mga Judaizer ay umikot ayon sa gusto nila at maliwanag na umaasa sila kay Mateo. Sa mga sinabi ni Hesus na itinuturo nila sa Mateo, walang kahilera sa alinman sa iba pang mga Ebanghelyo o sa natitirang bahagi ng Bagong Tipan. Kung ang pagsunod sa Batas Moises ay mahalaga sa mga aral ni Jesus, ang mga salitang ito na maling ginamit ng Judaizers upang itaguyod ang pagtalima ng Torah ay dapat ding muling ituro sa ibang lugar sa mga sulatin ng Apostoliko. Lalo na dapat itong maipakita sa Lukas-Gawa na isinulat sa ilaw ni Mateo at naghahangad na maitama ang talaan sa mga tuntunin ng ginawa at itinuro ni Jesus ng parehong tao na nagsulat din ng ginawa at itinuro ng mga Apostol. Para sa higit pa sa kredibilidad ng Luke-Acts sa paghahambing sa Mateo tingnan https://ntcanon.com

Lucas 22: 7-20, Kumain si Hesus ng Pagkain sa Paskuwa

Ang ilan ay tumutukoy sa huling hapunan ni Jesus at ng kanyang mga alagad na isang pagkain sa Paskuwa na isang pahiwatig na dapat nating panatilihin ang Paskuwa (bilang isang taunang piyesta). Bago tayo magtapos sa konklusyon dapat nating tandaan na sa Lucas 22, ang binibigyang diin ay ang pagkain (kapistahan) tulad ng pagnanais ni Jesus na magbusog sa isang malaking inayos na silid (magandang setting) bilang kanyang huling pagkain kasama ang kanyang mga alagad. Ang konteksto nito, ay hindi isang regular na pagdiriwang ngunit isang espesyal na okasyon kung saan hindi magpapapista si Hesus hangga't hindi natutupad ang kaharian ng Diyos. (Lucas 22:17) Nang sinabi niya, "Hindi ako umiinom ng bunga ng puno ng ubas hanggang dumating ang kaharian ng Diyos" malinaw na tinukoy niya ang pangkalahatang pagtukoy sa pagdiriwang. (Lucas 22:18) Isinasaalang-alang ni Jesus na espesyal ang pagkain sapagkat ito ang kanyang huling kapistahan kasama ang kanyang mga alagad bago maitatag ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na "Masidhi kong hinahangad na kumain ng Paskuwa kasama mo bago ako maghirap." (Lucas 22:15) Ang binibigyang diin dito ay ang pagtamasa ng panghuling pagkain kasama ang mga malapit sa kanya. 

Ginawa pa ni Jesus ang kapistahan tungkol sa isang bagong tipan (hindi ang luma) nang sabihin niya tungkol sa tinapay, "Ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa iyo," at tungkol sa alak, "ang kopa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. " (Lukas 2: 19-20) Sa katunayan ang kahalagahan ng Paskuwa bilang paggunita sa Israel na naligtas mula sa lupain ng Egypt ay naipakita ng bagong tipan na itinatag ng dugo ni Jesus. Kaysa sabihin na kumain ng tinapay bilang pag-alaala sa Israel, sinabi niya, "Gawin ito bilang pag-alaala sa akin." (Lukas 22:19) Sa tuwing kinukuha natin ang katawan at dugo ni Kristo ay ipinapahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating (1Cor 11: 23-26) Si Cristo ang ating Paskuwa ay inialay. (1Cor 5: 7). Ang tinapay na walang lebadura ay ang pagiging tapat at katotohanan (1Cor 5: 8) 

Sa 1 Mga Taga Corinto 5: 7-8 inilalapat ni Pablo ang parehong alituntunin na "ispiritwalisado" sa taunang Paskuwa at Mga Araw ng Tinapay na Walang Lebadura tulad ng sa Araw ng Pamamahinga. "Si Kristo ang ating Paskuwa ay inialay." Ang aming Kristiyanong Paskuwa ay hindi na tupa na pinatay taun-taon ngunit isang Tagapagligtas na pinatay minsan at para sa lahat, na may kapangyarihang iligtas tayo araw-araw, hindi isang beses sa isang taon. "Kaya't ating ipagdiwang ang kapistahan, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura ng masamang hangarin at kasamaan, kundi sa walang lebadurang tinapay ng katapatan at katotohanan" (1Cor 5: 8). Sa kadahilanang ito hindi tayo dapat kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa isang hindi karapat-dapat na pamamaraan ngunit upang suriin muna ang ating sarili. (1Cor 11: 27-29) Ang dapat na malinis mula sa atin ay ang sekswal na imoralidad, kasakiman, pandaraya, idolatriya, kalasingan 'at mapang-abuso na pag-uugali. (1Cor 5: 9-11) Ito ang kasamaan na lilinisin - hindi pagkabigo na sumunod sa lumang nakasulat na code. (1Cor 5: 9-13) Ito ang totoong mga isyung pang-espiritwal, hindi tungkol sa paglilinis ng lebadura mula sa aming mga kotse at bahay sa loob ng isang linggo sa isang taon. Ang mga Kristiyano, sabi ni Paul, ay dapat na "ganapin ang pagdiriwang" nang permanente. Ang sistemang Mosaic ng batas bilang isang hanay ng mga batas ay napalitan ng batas ng kalayaan sa espiritu, na summed sa isang utos na mahalin ang ating mga kapit-bahay tulad ng ating sarili (Gal 5:14).

Lucas 22: 7-13 (ESV), Humayo ka at ihanda ang Paskuwa para sa atin, upang kainin natin ito.

7 Nang magkagayo'y dumating ang araw ng Tinapay na Walang Lebadura, kung saan kailangang ihain ang kordero ng Paskua. 8 Kaya't sinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi,Humayo kayo at ihanda ang Paskuwa para sa atin, upang ating kainin. " 9 Sinabi nila sa kaniya, "Saan mo ipahanda namin ito?" 10 Sinabi niya sa kanila, Narito, nang makapasok kayo sa lungsod, sasalubong sa iyo ng isang lalake na may dalang isang banga ng tubig. Sundan mo siya sa bahay na pinapasukan niya 11 at sabihin sa panginoon ng bahay, Sinasabi sa iyo ng Guro, Nasaan ang silid ng panauhin, kung saan makakain ko ang Paskua kasama ang aking mga alagad? ' 12 At ipapakita niya sa iyo ang isang malaking silid sa itaas na nilagyan. ihanda mo doon. " 13 At sila'y yumaon at nasumpungan ayon sa sinabi sa kanila, at inihanda nila ang paskua.

Lucas 22: 14-20 (ESV), Hindi ako umiinom ng bunga ng ubas hanggang dumating ang kaharian ng Diyos

14 At nang dumating ang oras, siya ay humiga, at ang mga apostol na kasama niya. 15 At sinabi niya sa kanila,Masidhing hiniling kong kumain sa iyo ng Paskurang ito bago ako magdusa. 16 Sapagkat sinasabi ko sa iyo na hindi ko kakainin ito hanggang sa ito ay maganap sa kaharian ng Diyos. " 17 At kumuha siya ng isang tasa, at nang magpasalamat ay sinabi niya, “Kuhanin ito, at hatiin ito sa inyo. 18 Para sabihin ko sa iyo iyan mula ngayon Hindi ako umiinom ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. " 19 At kumuha siya ng tinapay, at nang makapagpasalamat ay pinagputolputol at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito ang aking katawan, na ibinibigay para sa iyo.. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 20 At gayon din ang kopa pagkatapos nilang kumain, na sinasabi, Ang kopa na ibinubuhos para sa iyo ay ang bagong tipan sa aking dugo.

1 Corinto 5: 6-8 (ESV), Para kay Kristo, ang ating tupa ng Paskuwa, ay naihain

6 Ang iyong pagmamayabang ay hindi maganda. Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang maliit na lebadura ay nagpapalabas ng buong masa? 7 Linisin ang lumang lebadura na maaari kang maging isang bagong bukol, dahil ikaw ay walang lebadura. Para kay Kristo, ang ating tupa ng Paskuwa, ay naihain8 Ipagdiwang natin ngayon ang kapistahan, hindi kasama ng dating lebadura, lebadura ng masamang hangarin at kasamaan, ngunit sa walang lebadurang tinapay ng katapatan at katotohanan.

1 Corinto 11: 23-32 (ESV),  Gawin ito, nang madalas na inumin mo ito, sa pag-alala sa akin

23 Sapagkat natanggap ko mula sa Panginoon ang naibigay ko rin sa iyo, na ang Panginoong Jesus noong gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay, 24 at nang siya ay magpasalamat, ay sinira niya ito, at sinabi, Ito ang aking katawan, na para sa iyo. Gawin ito sa pag-alala sa akin. " 25 Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang tasa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, Ang kopa na ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito, nang madalas na inumin mo ito, sa pag-alala sa akin. " 26 Sapagka't madalas na kumain ka ng tinapay na ito at uminom ng tasa, ay ipinapahayag mo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating.
27 Sinuman, samakatuwid, na kumain ng tinapay o uminom ng tasa ng Panginoon sa isang hindi karapat-dapat na pamamaraan ay nagkakasala tungkol sa katawan at dugo ng Panginoon. 28 Hayaan ang isang tao na suriin ang kanyang sarili, kung gayon, at sa gayon ay kumain ng tinapay at uminom ng tasa. 29 Para sa sinumang kumakain at umiinom nang hindi natukoy ang katawan ay kumakain at umiinom ng paghuhusga sa kanyang sarili.

1 Juan 5: 1-5, Ito ang pag-ibig ng Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos

Ang 1 Juan 5: 1-5 ay madalas na wala sa konteksto. Ang ilan ay awtomatikong naiugnay ang mga utos ng Diyos sa batas na Moises (Torah) at sa gayon ay sinasabing sinasabi sa atin ni Juan na sundin ang batas ni Moises. Gayunpaman, ito ay isang pag-ikot ng mga salita at hangarin ni John na maliwanag mula sa pagtingin sa pangkalahatang konteksto ng 1John. Sa pagtingin kay 1John, ang mga utos na ipinaparating ay nauugnay sa bagong tipan at hindi sa luma. Ang utos ng Diyos ay buod sa 1Juan 3:23 bilang paniniwala sa pangalan ni Jesucristo at pagmamahalan. Pagsusuri sa aklat ng 1 Juan, ang mga utos ng Diyos ayon kay Juan ay (1) maniwala sa kung sino si Jesus, (2) umiwas sa kasalanan at kasamaan, (3) sumunod sa mga turo ni Jesus, (4) mamuno ng Espiritu at (5) magmahal sa isa't isa. Ito ang mga utos ng Diyos sa ilalim ng Bagong Tipan na naibuod ni Juan: 

Ang Mga Utos ng Diyos ayon kay 1 Juan

 1. Maniwala sa kung sino si Jesus (ang Cristo, ang Anak ng Diyos):  1John 1:1-3, 1John 2:1-2, 1John 2:22-25, 1Juan 4: 2-3, 1Juan 4:10, 1Juan 4: 14-16, 1Juan 5: 1, 1Juan 5: 4-15, 1Juan 5:20
 2. Umiwas sa kasalanan at kasamaan (kadiliman): 1John 1:5-10, 1John 2:15-17, 1John 3:2-10, 1John 5:16-19 
 3. Sumunod sa mga turo ni Jesus (lumakad habang siya ay lumalakad): 1John 2:3-6, 1John 3:21-24
 4. Manguna sa pamamagitan ng Espiritu (manatili sa pagpapahid ng Diyos): 1John 2:20-21, 1John 2:27-29, 1Juan 4:13
 5. Pag-ibig sa isa't isa (mahalin ang iyong kapatid): 1John 2:7-11, 1John 3:10-18, 1John 4:7-12, 1John 4:16-21

1 Juan 5: 1-5 (ESV), Ito ang pag-ibig ng Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos

1 Ang bawat naniniwala na si Jesus ang Cristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang sinumang nagmamahal sa Ama ay umiibig sa sinumang ipinanganak sa kaniya. 2 Sa pamamagitan nito nalalaman natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag mahal natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. 3 Sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na sundin natin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. 4 Para sa lahat na ipinanganak ng Diyos ay nagagapi ng sanlibutan. At ito ang tagumpay na nagtagumpay sa mundo - ang ating pananampalataya. 5 Sino ang magwawagi sa mundo maliban sa isang naniniwala na si Jesus ay Anak ng Diyos?

1 Juan 3: 21-24 (ESV), Ito ang kanyang utos, na maniwala tayo sa pangalan ng kanyang Anak na si Jesucristo at magmamahalan

21 Mga minamahal, kung ang ating puso ay hindi hinahatulan tayo, tayo ay may kumpiyansa sa harap ng Diyos; 22 at kahit anong hingin natin ay natatanggap natin mula sa kanya, sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. 23 At ito ang kanyang utos, na maniwala tayo sa pangalan ng kanyang Anak na si Jesucristo at magmamahalan tayo, tulad ng iniutos niya sa atin. 24 Sinumang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos sa kaniya. At sa pamamagitan nito ay nalalaman natin na siya ay nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin.

1 Juan 4: 20-21 (ESV), At ang utos na ito ay mayroon tayo mula sa kanya: ang sinumang nagmamahal sa Diyos ay dapat ding mahalin ang kanyang kapatid

20 Kung may magsabi man, "Mahal ko ang Diyos," at kinapootan ang kanyang kapatid, siya ay sinungaling; sapagkat ang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay hindi maaaring mahalin ang Diyos na hindi niya nakita. 21 At ang utos na ito ay mayroon tayo mula sa kanya: ang sinumang nagmamahal sa Diyos ay dapat ding mahalin ang kanyang kapatid.

2 Pedro 3: 15-17, Paul - ilang mga bagay na kung saan ang ignorante at hindi matatag na pag-ikot sa kanilang sariling pagkawasak

Ipinahayag ni Judaize na tinutukoy ni Pedro dito ang mga tumatanggi sa pagsunod sa Batas sapagkat siya ay nagsasalita patungkol kay Paul at dahil ito ay tumutukoy sa pagkakamali ng mga taong walang batas. Naghahanap sa BDAG Lexicon para sa salitang Greek athesmos (ἄθεσμος), Ang pangunahing kahulugan ay nauugnay sa "sa pagiging walang prinsipyo, hindi maganda, nakakahiya, walang batas. Ang walang batas sa kontekstong ito ay hindi kinakailangang yaong hindi nagsasagawa ng Kautusang Mosaiko ngunit ang mga walang prinsipyo at gumagamit ng mga sulat ni Pablo bilang isang lisensya upang mabuhay sa kasalanan.

Ano ang sinasabi sa talata 16, ay sinabi ni Pedro na ito ay ang hindi matatag na iikot ang mga ganoong bagay para sa kanilang pagkawasak. Ang salitang Greek dito para sa hindi matatag ay astēriktos (ςικτος). Ang salitang ito ay ginagamit lamang ng isa pang lugar sa Bagong Tipan na nasa libro din ng 2 Pedro, kaya't ang konteksto ay dapat magbigay sa atin ng karagdagang pahiwatig kung sino ang tinutukoy ni Pedro kung alin ang mga umikot kay Paul. Ang 2 Pedro 2:14 ay tumutukoy sa mga umaakit sa hindi matatag (astēriktos) mga kaluluwa bilang mga taong "may mga mata na puno ng pangangalunya, hindi mabusog sa kasalanan" - na may mga puso na "sinanay sa kasakiman." Sa parehong talata, sinabi pa rin na "gustung-gusto nilang makamit mula sa maling gawain" (2Pet 2:15) at, "nakakaakit sila ng mga pahiwatig ng pagnanasa ng laman." (2Pet 2:18) Malinaw na sa konteksto ng 2 Pedro, tinutukoy ni Pedro ang mga gumagamit ng mga sulat ni Pablo bilang lisensya na mabuhay sa kasalanan kasama na ang sekswal na imoralidad at kasakiman. Hindi ito nauukol sa mga Kristiyano na namumuhay alinsunod sa mga aral ni Cristo, ngunit hindi sa ilalim ng Kautusang Moises.   

Ang 2 Pedro 3: 15-17 ay hindi isang lisensya upang tanggihan ang mga turo ni Pablo. Hindi sinabi ni Pedro na dapat nilang balewalain ang mga turo ni Paul, ngunit pinatunayan niya sila sa pagsasabing, "Ang aming minamahal na kapatid na si Pablo ay sumulat din sa iyo ayon sa karunungan na ibinigay sa kanya." (2Pet 3:15). Hindi pinawalang bisa ni Pedro si Paul - kinukumpirma niya ito. Marami tayong mahigpit na mga aral mula kay Paul tungkol sa wastong pag-unawa kasama ang katotohanan na hindi kami nagsisilbi sa ilalim ng dating daan ng nakasulat na code ngunit ang bagong paraan ng Espiritu. (Rom 7: 6-7) Ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan ay hindi naglilingkod sa bagong paraan ng Espiritu na sinabi ni Pablo, ang mga gawa ng katawan, mabubuhay ka. " (Rom 8:13). Ang batas ng Espiritu ng buhay ay nagpalaya sa atin kay Cristo Jesus mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. (Rom 8: 2)

2 Pedro 3: 15-18 (ESV), Mayroong ilang mga bagay sa kanila - kung saan ang ignorante at hindi matatag na pag-ikot sa kanilang sariling pagkawasak

15 At bilangin ang pasensya ng ating Panginoon bilang kaligtasan, tulad din ng ating minamahal na kapatid na si Paul ay sumulat din sa iyo alinsunod sa karunungan na ibinigay sa kanya, 16 tulad ng ginagawa niya sa lahat ng kanyang liham kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Mayroong ilang mga bagay sa kanila na mahirap maunawaan, kung saan ang ignorante at hindi matatag (astēriktos) iikot sa kanilang sariling pagkawasak, tulad ng ginagawa nila sa iba pang mga Banal na Kasulatan. 17 Ikaw, mga minamahal, na nalalaman ito muna, mag-ingat na hindi ka madala ng pagkakamali ng mga taong walang batas at mawala ang iyong sariling katatagan

2 Pedro 2: 14-20 (ESV), Mayroon silang mga mata na puno ng pangangalunya, hindi mabusog sa kasalanan. Inakit nila ang mga hindi matatag na kaluluwa.

14 Mayroon silang mga mata na puno ng pangangalunya, hindi mabusog sa kasalanan. Inaakit nila hindi matatag (astēriktos) kaluluwa. Mayroon silang mga puso na sanay sa kasakiman. Mga nasumpa na bata! 15 Pag-iwan sa tamang paraan, naligaw sila. Sinundan nila ang daan ni Balaam na anak ni Beor, na gustong kumita mula sa maling gawain, 16 ngunit sinaway dahil sa kanyang sariling pagkakasala; isang asno na walang imik ay nagsalita ng boses ng tao at pinigilan ang kabaliwan ng propeta. 17 Ito ay mga bukal na walang tubig at gabon na hinimok ng isang bagyo. Para sa kanila ang kadiliman ng lubos na kadiliman ay nakalaan. 18 Sapagkat, nagsasalita ng malakas na ipinagyayabang ng kahangalan, inaakit nila sa pamamagitan ng pansariling mga kinahihiligan ng laman ang mga bahagyang makatakas mula sa mga namumuhay sa pagkakamali. 19 Ipinapangako nila sa kanila ang kalayaan, ngunit sila mismo ay alipin ng katiwalian. Para sa anumang magtagumpay sa isang tao, sa na siya ay alipin. 20 Sapagkat kung, pagkatapos nilang makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa ating Panginoong Tagapagligtas na si Jesucristo, sila ay muling nahilo sa kanila at nadaig, ang huling kalagayan ay naging mas masahol pa sa kanila kaysa sa nauna.

Mga Taga Roma 2:13, Hindi ang mga nakikinig sa kautusan - kundi ang mga tagatupad ng batas na mabibigyang katwiran

Kung may makakahanap man ng isang talata na magmumungkahi na pinanghahawakan ni Paul ang batas, ito ang iyan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkuha nito bilang isang nakahiwalay na talata - wala sa konteksto sa puntong binibigkas ni Paul. Dapat nating tingnan ang konteksto upang maunawaan nang wasto kung ano ang mga salita ni Paul dito na dapat gawin bilang kahulugan. Malinaw, tinutukoy ni Paul ang "batas" sa isang maluwag na kahulugan. Dito ginagamit ang "batas" upang ipahayag ang mga alituntunin sa paggabay ng moralidad kaysa sa batas na Moises sa kabuuan kasama ang mga tukoy na ordinansa ng nakasulat na code. Sa ganitong diwa lamang na ang mga walang batas ay masasabing "likas na gawin ang hinihiling ng batas" (Rom 2:14). Ang mga pangkalahatang prinsipyo ng batas na tinukoy ni Paul bilang "batas" - hindi ang 613 na mga batas ng Levitical na itinatag ni Moises. Maaari nating makita sa Roma 2: 8-9, si Pablo ay gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naghahangad ng kaligtasan (luwalhati at karangalan at kawalang-kamatayan) at sa mga naghahanap ng sarili at hindi sumusunod sa katotohanan, ngunit sumunod sa kawalan ng katarungan. Ang kaibahan ay sa pagitan ng mga gumagawa ng mabubuting talata sa mga gumagawa ng kasamaan nang hindi isinasaalang-alang ang pagiging isang Hudyo o Hentil. (Rom 2: 9-10) Iginiit ni Paul na ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagkiling. (Rom 2:11) 

Paano ang Diyos na hindi nagpapakita ng pagkiling ay pinapangatunayan ang mga walang kautusan? Ang pangunahing Puntong ginawa ni Paul ay ang mga nasa pananampalataya na sumusunod sa mas mataas na mga alituntunin ng batas kahit na hindi nila sinusunod ang batas sa liham. Tunay na posible para sa mga Hentil na walang kautusan, na gawin ang hinihiling ng batas. (Rom 2:14) Ipinakita nila na ang gawain ng batas ay nakasulat sa kanilang mga puso, habang ang kanilang budhi ay nagpapatotoo din. (Rom 2:15) Naniniwala si Paul na kung ang isang tao na hindi tuli ay tumalima sa mga utos ng kautusan, ang kanyang di pagtutuli ay ituturing na pagtutuli. (Rom 2:26) Bilang konklusyon, naniniwala si Paul na ang isang Judio ay nasa loob, at ang pagtutuli ay usapin ng puso, sa pamamagitan ng Espiritu, hindi sa pamamagitan ng liham. (Rom 2:29) Sa katunayan, ang Roma 2:29 ay nagbibigay ng isang direktang pagtanggi sa mga nagkakamali sa interpretasyon ng Roma 2:13, bilang tagapagtaguyod ni Pablo na sundin ang Batas Moises. Ang pagbibigay diin ni Paul ay nasa Espirito (hindi ang titik) kasama pagkakaroon ng tamang puso, at pagsunod sa mas mataas na mga prinsipyong ipinahayag ng batas. (Rom 2:29)

Roma 2: 6-29 (ESV), Ang Diyos ay hindi nagpapakita ng pagkiling

6 Bibigyan niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa: 7 sa mga sa pamamagitan ng pasensya sa mabuting paggawa ay naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang-kamatayan, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan; 8 ngunit para sa mga naghahanap ng sarili at hindi sumusunod sa katotohanan, ngunit sumusunod sa kalikuan, magkakaroon ng poot at poot. 9 Magkakaroon ng kapighatian at pagkabalisa para sa bawat tao na gumagawa ng kasamaan, ang Hudyo muna at gayun din ang Griyego, 10 kundi kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan para sa bawa't gumawa ng mabuti, una sa mga Judio at gayon din sa Griego. 11 Para sa Diyos ay hindi nagpapakita ng pagkiling.

Roma 2: 12-16 (ESV), Ang mga Gentil, na walang kautusan, ay likas na ginagawa ang hinihiling ng batas

12 Sapagka't ang lahat na nagkasala nang walang kautusan ay mangapapahamak na walang kautusan, at ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautusan ay hahatulan ng kautusan. 13 Sapagkat hindi ang mga nakikinig ng kautusan ang matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang mga tagatupad ng kautusan na mabibigyang katwiran. 14 para kapag ang mga Gentil, na walang kautusan, likas na gawin ang hinihiling ng batas, sila ay isang batas sa kanilang sarili, kahit na wala silang batas.. 15 Ipinakita nila na ang gawain ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, habang ang kanilang budhi ay nagpapatotoo din, at ang kanilang magkakasalungat na kaisipan ay inaakusahan o pinatawad pa. 16 Sa araw na yaon, ayon sa aking ebanghelyo, hinuhusgahan ng Dios ang mga lihim ng mga tao sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

Roma 2: 25-29 (ESV), Ang pagtutuli ay usapin ng puso, sa pamamagitan ng Espiritu, hindi sa pamamagitan ng liham

25 Sapagka't ang pagtutuli ay may halaga kung susundin mo ang kautusan, ngunit kung iyong lalabag sa batas, ang iyong pagtutuli ay naging hindi pagtutuli. 26 Kung gayon, kung ang isang lalake na hindi tuli ay tumalima sa mga utos ng kautusan, hindi baga makikilala ang kaniya na hindi pagtutuli? 27 Kung magkagayon ang taong hindi tuli sa katawan ngunit sumusunod sa batas ay hahatulan ka na mayroong nakasulat na code at pagtutuli ngunit lumalabag sa batas. 28 Sapagka't walang sinumang Judio na isa lamang sa panlabas, ni ang pagtutuli sa labas at pisikal. 29 Ngunit ang isang Hudyo ay nasa loob, at Ang pagtutuli ay usapin ng puso, sa pamamagitan ng Espiritu, hindi ng sulat. Ang papuri Niya ay hindi mula sa tao kundi sa Diyos.

Isaias 56 - Ang mga dayuhan - bawa't tumutupad ng araw ng Sabado 

Itinuturo ni Judaize ang Isaias 56 na nauukol sa darating na kaligtasan at ang ikapitong-araw na Sabado ay inaasahang isasagawa para sa kapwa mga Hudyo at mga dayuhan (Isaias 56: 2, 4, 6). Ano ang totoo sa talatang ito na nagsasalita tungkol sa isang hinaharap na kaganapan kung kailan, "malapit nang dumating ang aking kaligtasan at mahayag ang aking katuwiran." (Isa 56: 2) Sa katunayan, ang katuwiran na ihahayag ay ang Bagong Kumbento sa pamamagitan ng bagong nagbibigay ng batas, si Jesucristo. Parehong mga Hudyo at dayuhan ang makaka-access sa bagong katuwiran sa pamamagitan ni Cristo at manatili sa kanyang mga aral. Ang pagsasaalang-alang kay Isaias ay nagsasalita tungkol sa isang bagong tipan, hindi siya nagsasalita tungkol sa batas ni Moises sa mga tuntunin ng isang ikapitong-araw na Sabado dahil ang paraan ng matuwid ay naipahayag na sa batas. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa bago at buhay na paraan ng pag-iingat ng Sabado sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na may access tayo sa pamamagitan ng dugo ni Hesus. 

Ang pangkalahatang punong-guro ng Sabado ay isang oras ng pamamahinga mula sa trabaho at debosyon sa Diyos. Maaari itong tumutukoy sa anumang araw o panahon ng pamamahinga. Bagaman ang mga nagsasagawa alinsunod sa dating batas at nakasulat na code ay ipinapalagay na ito ay ang ikapitong-araw na Araw ng Pamamahinga, walang dahilan upang basahin iyon sa daanan na ito na inaasahan ang kaligtasan at katuwiran na darating. Ang Sabado bilang isang pangkalahatang punong-guro ay naiiba sa tiyak na aplikasyon ng pagmamasid sa mga partikular na banal na araw. Bagaman ang mga pagano ay hindi nag-iingat ng Araw ng Pamamahinga alinsunod sa batas na Moises, sinabi nila sa Banal na Kasulatan na sundin ang mga Araw ng Pamamahinga. (Hos 2: 11-13) Kinamumuhian ng Diyos ang mga Araw ng Pamamahinga na isinasagawa ng isang masamang tao na nakikibahagi sa kasamaan (Isa 1: 13-17) Sa kabila ng katotohanang ipinagdiriwang ng mga eskriba at Pariseo ang ikapitong araw na Igpapahulay, tinawag sila ni Jesus na labag sa batas dahil sa pagkakaroon ng hitsura ng kabanalan sa labas ngunit marumi sa loob. (Mat 23: 27-28)

Upang hindi malapastangan ang Araw ng Pamamahinga ay hindi dapat kapabayaan ang paglaan ng oras para sa debosyon sa Diyos at para sa pamagitan sa mga bagay ng Diyos - hindi na dapat itong sundin alinsunod sa batas ni Moises o kaugalian ng mga Hudyo. Sa Isaias, kung ano ang binibigyang diin ay ang pagpapanatili ng hustisya, paggawa ng katuwiran, (Isa 56: 1) pag-iingat sa mga kamay mula sa paggawa ng anumang masama (Isa 56: 2), at pagpili ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos (Isa 56: 4) Muli ang Sabbath sa ang kontekstong ito ay mapanatili ang debosyon at panalangin sa Diyos. Si Jesus ang aming pinakamahusay na halimbawa kung paano tayo dapat makahanap ng pahinga sa Diyos alinsunod sa bagong paraan ng Espiritu at hindi sa dating daan ng nakasulat na code. 

Ang mga pari na nag-alay ng mga regalo alinsunod sa batas ay nagsilbing isang kopya at anino ng mga makalangit na bagay. (Heb 8: 4-5) Ang batas ay may anino lamang ng mga bagay na darating sa halip na ang totoong anyo ng mga katotohanang ito. (Heb 10: 1) Huwag hayaan ang sinuman na hatulan ka ng hatol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado - ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo . (Col 2: 16-17)

Isaias 56: 1-8 (ESV), Malapit na dumating ang aking kaligtasan, at mahahayag ang aking katuwiran

1 Ganito ang sabi ng PANGINOON:
"Panatilihin ang katarungan, at gawin ang matuwid,
para sa lalong madaling panahon ang aking kaligtasan ay darating,
at ang aking katuwiran ay mahayag.
2 Mapalad ang taong gumagawa nito,
at ang anak ng tao na humahawak nito nang mahigpit,
na nag-iingat ng araw ng Sabado, hindi nilalapastangan,
at pinipigilan ang kanyang kamay sa paggawa ng anumang masama."
3 Huwag sabihin ng dayuhan na sumapi sa Panginoon,
"Tiyak na ihiwalay ako ng PANGINOON sa kanyang bayan";
at huwag sabihin ng bating.
"Narito, ako ay isang tuyong puno."
4 Sapagka't ganito ang sabi ng PANGINOON:
"Sa mga bating na tumutupad ng aking mga Sabado,
na pumili ng mga bagay na nakalulugod sa akin
at hawakan ang aking tipan,
5 Ibibigay ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader
isang bantayog at isang pangalan
mas mahusay kaysa sa mga anak na lalaki at babae;
Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan
na hindi mahihiwalay.
6 "At ang mga dayuhan na sumasama sa kanilang sarili sa PANGINOON,
upang maglingkod sa kaniya, upang mahalin ang pangalan ng PANGINOON,
at upang maging alipin niya,
sinumang nag-iingat ng araw ng Sabado at hindi nilalapastangan,
at pinanghahawakan ang aking tipan-
7 Dadalhin ko ito sa aking banal na bundok,
at pasayahin sila sa aking bahay-dalanginan;
ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain
tatanggapin sa aking dambana;
sapagkat ang aking bahay ay tatawaging isang bahay-dalanginan
para sa lahat ng mga tao. "
8 Ang Panginoong DIOS,
na nagtipun-tipon ang mga itinaboy ng Israel, idineklara,
"Kukunin ko pa ang iba sa kanya
bukod sa mga nagtipon na. "

Isaias 1: 13-17 (ESV), Bagong buwan at Sabado - Hindi ko matiis ang kasamaan at solemne na pagpupulong

  13 Huwag nang magdala ng walang kabuluhan na mga handog;
karumal-dumal sa akin ang insenso.
Bagong buwan at Sabado at ang pagtawag sa mga kumpol—
Hindi ko matiis ang kasamaan at solemne na pagpupulong.
14 Ang iyong mga bagong buwan at ang iyong itinalagang pagdiriwang
galit ang aking kaluluwa;
sila ay naging isang pasanin sa akin;
Pagod na akong dalhin ang mga ito.
15 Kapag nagkalat ang iyong mga kamay,
Itatago ko ang aking mga mata sa iyo;
kahit na maraming mga dasal ka,
Hindi ako makikinig;
ang iyong mga kamay ay puno ng dugo.
16 Hugasan ang inyong sarili; linisin ang inyong sarili;
alisin ang kasamaan ng iyong mga gawa sa harap ng aking mga mata;
tumigil sa paggawa ng masama,
17 matutong gumawa ng mabuti;
humingi ng hustisya,
tamang pang-aapi;
dalhin ang hustisya sa mga ulila,
pakiusapan ang dahilan ng balo.

Colosas 2: 16-23 (ESV), Isang piyesta o isang bagong buwan o isang Sabado - ito ay isang anino ng mga bagay na darating

16 Kaya't huwag kang hatulan ng sinuman tungkol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado. 17 Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo. 18 Huwag hayaan ang sinuman na patawarin ka ng karapat-dapat, na iginigiit ang pagiging asceticism at pagsamba sa mga anghel, na detalyado tungkol sa mga pangitain, nagpalaki nang walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang sensuous mind, 19 at hindi mahigpit na nakahawak sa Ulo, na pinagmulan ng buong katawan, na pinangalagaan at pinagtagpi sa mga kasukasuan at ligament nito, ay lumalaki na may paglago na mula sa Diyos.
20 Kung kasama mo si Cristo ay namatay ka sa mga sangkap na espiritu ng mundo, bakit, na parang ikaw ay buhay pa sa mundo, nagsusumite ka ba sa mga regulasyon- 21 "Huwag hawakan, Huwag tikman, Huwag hawakan" 22 (na tumutukoy sa mga bagay na lahat ay napapahamak na ginagamit) - alinsunod sa mga tuntunin at aral ng tao? 23 Ang mga ito ay mayroong isang hitsura ng karunungan sa pagtataguyod ng sariling-gawa ng relihiyon at pag-asikaso at kalubhaan sa katawan, ngunit wala silang halaga sa pagtigil sa pagpapatuyo ng laman.

Isaias 66:17, papunta sa mga hardin - kumakain ng laman ng ping at karumal-dumal at mga daga

Itinuro ni Judaize ang Isaias 66:17 bilang isang pahiwatig na ang mga batas sa pagdidiyeta ng Lumang Tipan Torah ay may bisa pa ring mag-angkin ng isang samahan na laman ng baboy sa kung ano ang karumal-dumal. Ang talatang ito, ay tumutukoy sa pagsamba sa pagano. Ang sanggunian sa "Yaong nagpapabanal at nagpapadalisay sa kanilang sarili upang pumunta sa mga hardin, na sumusunod sa isa sa gitna" ay malamang na nauugnay sa isang Asherah Pole. Ang mga poste na ito o kung minsan ay inilarawan sa istilo ng mga puno, tumayo bilang isang sagradong bantayog at pagkilala sa diyosa ng Canaan, si Asherah. Bagaman ang pagkain ng laman at daga ng baboy ay naiugnay sa mga pagano, ang pagkain ng baboy at daga (na dating itinuturing na marumi) ay hindi pangunahing dahilan na magtatapos ang mga taong ito. Panimula ito sapagkat ang mga ito ay mga pagano na sumasamba at ginagawa nila ang kasuklam-suklam. Ang pagkain ng laman at daga ng baboy ay nakalista nang magkahiwalay na "karumal-dumal". Ipinapahiwatig nito kung anuman ang "karumal-dumal" ay mas masahol kaysa sa pagkain ng laman at mga daga ng baboy dahil ang laman ng baboy ay hindi tinawag na "karumal-dumal."

Huwag hayaang may maghusga sa iyo sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin. (Col 2:16) Kung kasama mo si Cristo ay namatay ka sa mga pangunahing sangkap ng mundo, bakit, na parang ikaw ay buhay pa sa mundo, sa iyo sumuko sa mga regulasyon - "Huwag hawakan, Huwag tikman, Huwag hawakan. " (Col 2: 20-21) Mag-ingat sa mga nangangailangan ng pag-iwas sa mga pagkaing nilikha ng Diyos upang matanggap nang may pasasalamat ng mga naniniwala at nakakaalam ng katotohanan -Sapagkat lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, at walang dapat tanggihan kung ito ay natanggap na may pasasalamat, sapagkat ito ay ginawang banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at panalangin. (1 Tim 4: 1-5) Nang ideklara ni Jesus, "anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ay hindi maaaring madumhan siya, yamang hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi ang kanyang tiyan, at pinatalsik," idineklara niyang malinis ang lahat ng pagkain. (Marcos 15-19) Sinabi niya, "Kung ano ang lumalabas sa isang tao ay siyang nagpapahawa sa kanya - Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pagiisip, sekswal na kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pagnanasa, kasamaan, daya , kahalayan, inggit, paninirang-puri, kayabangan, kahangalan. " (Marcos 7: 21-22) Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob, at dinudumihan nila ang isang tao. (Marcos 7:23)

Isaias 66:17 (ESV), Yaong mga nagpapabanal at naglinis ng kanilang sarili upang pumunta sa mga halamanan, sumusunod sa isa sa gitna

17 Ang mga nagpapaging banal at nagpapadalisay sa kanilang sarili upang makapasok sa mga halamanan, na sumusunod sa isa sa gitna, na kumakain ng laman ng baboy at karumal-dumal at mga daga, ay magtatapos nang magkasama, sabi ng PANGINOON.

Colosas 2: 16-23 (ESV), Samakatuwid huwag hayaan ang sinumang magpasya sa iyo sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin

16 Kaya't huwag kang hatulan ng sinuman tungkol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado. 17 Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo. 18 Huwag hayaan ang sinuman na patawarin ka ng karapat-dapat, na iginigiit ang pagiging asceticism at pagsamba sa mga anghel, na detalyado tungkol sa mga pangitain, nagpalaki nang walang dahilan sa pamamagitan ng kanyang sensuous mind, 19 at hindi mahigpit na nakahawak sa Ulo, na pinagmulan ng buong katawan, na pinangalagaan at pinagtagpi sa mga kasukasuan at ligament nito, ay lumalaki na may paglago na mula sa Diyos.
20 Kung kasama mo si Cristo ay namatay ka sa mga sangkap na espiritu ng mundo, bakit, na parang ikaw ay buhay pa sa mundo, nagsusumite ka ba sa mga regulasyon- 21 "Huwag hawakan, Huwag tikman, Huwag hawakan" 22 (na tumutukoy sa mga bagay na lahat ay napapahamak na ginagamit) - alinsunod sa mga tuntunin at aral ng tao? 23 Ang mga ito ay mayroong isang hitsura ng karunungan sa pagtataguyod ng sariling-gawa ng relihiyon at pag-asikaso at kalubhaan sa katawan, ngunit wala silang halaga sa pagtigil sa pagpapatuyo ng laman.

1 Timoteo 4: 1-5 (ESV), Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, at walang tatanggihan kung tatanggapin ito ng may pasasalamat

1 Ngayon ang Espirito ay malinaw na nagsasabing sa mga huling panahon ay ang ilan ay lilisan mula sa pananampalataya sa pamamagitan ng paglalaan ng kanilang sarili sa mga mapanlinlang na espiritu at aral ng mga demonyo, 2 sa pamamagitan ng kawalan ng katiyakan ng mga sinungaling na ang mga budhi ay pinangitain, 3 sino ang nagbabawal ng kasal at nangangailangan ng pag-iwas sa mga pagkaing nilikha ng Diyos upang matanggap na may pasasalamat ng mga naniniwala at nakakaalam ng katotohanan. 4 Sapagkat ang lahat na nilikha ng Diyos ay mabuti, at walang dapat tanggihan kung tatanggapin ito nang may pasasalamat, 5 sapagkat ito ay ginawang banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin.

Marcos 7: 14-23 (ESV), Walang anuman sa labas ng isang tao na sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya ay maaaring madumhan siya

14 At tinawag niya ulit ang mga tao sa kaniya, at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyong lahat, at unawain. 15 Walang anuman sa labas ng isang tao na sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya ay maaaring madumhan siya, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa isang tao ang siyang nagdudumi sa kanya. " 17 At nang makapasok siya sa bahay at iwan ang mga tao, tinanong siya ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. 18 At sinabi niya sa kanila, “Kung gayon kayo rin ba ay walang pagkaunawa? Hindi mo ba nakikita na ang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ay hindi maaaring madumhan siya, 19 dahil hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan, at pinatalsik? " (Sa gayon ay idineklara niyang malinis ang lahat ng pagkain.) 20 At sinabi niya, "Kung ano ang lumalabas sa isang tao ay ang nagpapahawa sa kanya. 21 Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang pagiisip, sekswal na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, 22 pagnanasa, kasamaan, daya, kahalayan, inggit, paninirang-puri, kayabangan, kahangalan. 23 Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nagmumula sa loob, at kanilang dinudungisan ang isang tao.

Zacarias 14: 15-19, Ang parusa sa lahat ng mga bansa na hindi umakyat upang mapanatili ang Piyesta ng mga Booth

Ang Zacarias 14: 16-19 ay nagsasalita ng darating na araw ng Panginoon. Ito ay pagkatapos ng isang panahon ng pagdurusa at nauukol sa mga nakaligtas sa lahat ng mga bansa na dumating laban sa Jerusalem. Ang daanan na ito ay nagsasalita ng sumpa ng taggutom at salot sa mga hindi aakyat sa Jerusalem upang mapanatili ang Piyesta ng mga Booth (Piyesta ng Mga Tabernakulo). Ang kapistahang ito, na ipinagdiriwang sa pagtatapos ng panahon ng pag-aani, ay nagsasangkot sa pamumuhay sa mga pansamantalang kubo sa loob ng pitong araw. Sa Kautusang Mosaiko, ang lahat ng katutubong Israel ay dapat tumira sa mga kubol, upang malaman ng kanilang henerasyon na pinatahan ng Diyos ang mga tao sa Israel sa mga booth nang ilabas niya sila sa lupain ng Egypt. (Lev 23: 42-43) Ayon sa Zacarias 14, ito ay mababantayan nang maayos sa Jerusalem lamang. Marami sa mga nagtataguyod sa pagsunod sa mga piyesta at araw, kasama na ang kapistahan ng mga Booth (Sukkot) ay hindi naglalakbay sa Jerusalem upang pagmasdan ang kapistahan sa paraang naaayon sa hula ng Zacarias 14: 15-19.  

Sa konteksto ng propesiya, lumilitaw na ito ay isang parusa sa mga bansang dating kalaban sa Israel, upang makilala nila ang Diyos ng Israel. Ang kinakailangang ito ay hindi kinakailangan unibersal at hindi nalalapat sa kasalukuyang panahon, kahit na lumilitaw na ito ay mailalapat pagkatapos ng kapighatian sa milenyo na kaharian ni Cristo. Bagaman ang mga partikular na piyesta ay maaaring maitatag at inireseta sa darating na edad, hindi ito nangangahulugang ang piyestang ito ay ilalapat sa pangkalahatan sa kasalukuyang edad. Kapag kumuha si Jesus ng kapangyarihan, ang mga nasa kanyang kaharian ay magiging masaya na makibahagi sa anumang mga tradisyon at pagdiriwang na itinatag niya. Kapag bumalik si Jesus maghahari siya bilang hari sa lahat ng mga bansa at susundin siya ng mga tao alinsunod sa mga patakaran na malinaw na itinatag niya. 

Bilang mga naniniwala sa Ebanghelyo, hinahawakan natin na ang isa ay nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng batas. (Rom 3:28). Alam natin na ang isang tao ay hindi nabibigyan ng katuwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, sa gayon ay naniwala rin tayo kay Cristo Jesus, upang mapangatwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at hindi sa mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng ang batas na walang sinumang mabibigyang katarungan. (Gal 2:16) Kay Cristo ay binabagsak natin ang dating daan sa pagkamatay sa kautusan, upang mabuhay tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na nagmamahal sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. (Gal 2: 18-20)  Lahat ng umaasa sa mga gawa ng batas ay nasa ilalim ng sumpa. (Gal 3:10). Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at ang batas ay hindi sa pananampalataya. (Gal 3: 11-12) Kay Cristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Gentil, upang matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. (Gal 3:14) Huwag hayaan ang sinuman na hatulan ka ng hatol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado - Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo . (Col 2: 16-17)

Zacarias 14: 16-19 (ESV), ang parusa sa lahat ng mga bansa na hindi umakyat upang mapanatili ang Piyesta ng mga Booth

16 Pagkatapos lahat ng makakaligtas sa lahat ng mga bansa na dumating laban sa Jerusalem ay aakyat taon taon upang sambahin ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo, at upang panatilihin ang Piyesta ng mga Balag. 17 At kung ang sinoman sa mga angkan sa lupa ay hindi umakyat sa Jerusalem upang sambahin ang Hari, ang PANGINOON ng mga hukbo, ay walang maulan sa kanila. 18 At kung ang sangbahayan ng Egipto ay hindi umakyat at magpakita, ay sa kanila ay walang ulan; magkakaroon ng salot na sinalot ng PANGINOON sa mga bansa na hindi umakyat upang tuparin ang Kapistahan ng mga Balag. 19 ito ang parusa sa Egypt at parusa sa lahat ng mga bansa na hindi umakyat upang bantayan ang kapistahan ng mga kubol.

Roma 3:28 (ESV), Ang isa ay nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan

28 para hinahawakan natin na ang isa ay nabibigyang-katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng batas.

Galacia 2: 16-21 (ESV), Kami ay naniwala kay Cristo Jesus, upang mabigyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at hindi sa mga gawa ng kautusan

15 Kami mismo ay mga Hudyo sa pagsilang at hindi mga makasalang Gentil; 16 pa Nalalaman natin na ang isang tao ay hindi nabibigyan ng katuwiran sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, sa gayon ay naniwala rin tayo kay Cristo Jesus, upang mabigyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo at hindi sa mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng ang batas na walang sinumang mabibigyang katarungan. 17 Ngunit kung, sa ating pagsisikap na mabigyang katarungan kay Cristo, tayo rin ay natagpuang makasalanan, si Cristo ba ay alipin ng kasalanan? Tiyak na hindi! 18 Sapagkat kung itatayo ko muli ang aking pinunit, pinatutunayan ko ang aking sarili na isang taong lumalabag. 19 Sapagka't sa pamamagitan ng kautusan ay namatay ako sa kautusan, upang ako ay mabuhay sa Dios. 20 Ipinako ako sa krus kasama si Cristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na nabubuhay ako ngayon sa laman na nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na nagmamahal sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. 21 Hindi ko pinawawalang-bisa ang biyaya ng Diyos, para sa kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Cristo ay namatay na walang kabuluhan.

Galacia 3: 10-14 (ESV), Ang batas ay hindi sa pananampalataya

10 para lahat ng umaasa sa mga gawa ng batas ay nasa ilalim ng sumpa; sapagka't nasusulat, Sumpain ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa Aklat ng Kautusan, at iyong isinasagawa. 11 Ngayon ay maliwanag na walang sinuman ang matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat "Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." 12 Ngunit ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, sa halip na "Ang gumawa sa kanila ay mabubuhay sa pamamagitan nila." 13 Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin- sapagkat nasusulat, "Sumpa ang lahat na nabitay sa puno" - 14 nang sa gayon ay kay Cristo Jesus, ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Gentil, upang tanggapin natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya.

Colosas 2: 16-17 (ESV), Let walang sinumang magpapasya sa iyo tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado

16 Kaya't huwag kang hatulan ng sinuman tungkol sa mga katanungan tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa isang pagdiriwang o isang bagong buwan o isang Sabado. 17 Ito ay anino ng mga bagay na darating, ngunit ang sangkap ay kay Cristo.