Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Pagsusuri sa Filipos Kabanata 2
Pagsusuri sa Filipos Kabanata 2

Pagsusuri sa Filipos Kabanata 2

pagpapakilala

Ang tema ng Filipos 2 ay "pagkakaroon ng pag-iisip ni Kristo." (Fil 2: 5). Sa mga talata 6-11 ang patotoo tungkol kay Jesucristo ay ibinigay bilang pangunahing halimbawa ng kababaang-loob at pagsunod na dapat mayroon tayo. Binigyang diin din, ang gantimpalang natanggap ni Hesus mula sa walang pag-iimbot na paglilingkod at pagsunod (Fil 2: 8-11). Gayunpaman, ang Phil 2: 6-7 ay tradisyonal na ginamit bilang isang patunay na teksto para sa mga tagapagtaguyod ng doktrina ng pagkakatawang-tao. Ito ay sapagkat ang mga talata 6-7 ay karaniwang isinalin sa isang tradisyunal na bias na prejudices ang mambabasa sa pagbabasa ng pagkakatawang-tao sa daanan. Gayunpaman, hindi itinuturo ng talatang ito na si Jesus ay Diyos at pagkatapos ay naging isang tao. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa sikat na bersyon ng ESV. 

Mga Taga Filipos 2: 1-18 (ESV)

1 Kaya kung may kung anong pampasigla kay Cristo, anumang ginhawa mula sa pag-ibig, anumang pakikilahok sa Espiritu, anumang pagmamahal at pakikiramay, 2 kumpletuhin ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagiging ng parehong pag-iisip, pagkakaroon ng parehong pag-ibig, pagiging sa buong pagsang-ayon at ng isang isip. 3 Huwag gumawa ng anupaman mula sa makasariling ambisyon o pagmamataas, ngunit sa kababaang-loob ay bilangin ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. 4 Hayaan ang bawat isa sa iyo na tumingin hindi lamang sa kanyang sariling interes, kundi pati na rin sa interes ng iba. 5 Ang pagiisip na ito ay nasa inyong sarili, na inyong kay Cristo Jesus, 6 na, bagaman siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi binilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na dapat dakapin, 7 pero ibinawas ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng isang lingkod, na ipinanganak na katulad ng mga tao. 8 at na natagpuan sa anyo ng tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. 9 Kaya't siya ay itinaas ng mataas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa bawat pangalan. 10 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, 11 at ang bawat dila ay umamin na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.

12 Samakatuwid, aking minamahal, tulad ng lagi mong ginagawa obeyed, kaya ngayon, hindi lamang tulad ng aking presensya ngunit higit pa sa aking kawalan, gawin ang iyong sariling kaligtasan sa takot at panginginig, 13 sapagkat ang Diyos ang gumana sa iyo, kapwa sa kalooban at upang gumana para sa kanyang kalugod-lugod. 14 Gawin ang lahat ng mga bagay nang hindi nagbubulung-bulungan o hindi nagtatalo, 15 upang ikaw ay walang kapintasan at walang sala, mga anak ng Diyos na walang kapintasan sa gitna ng isang baluktot at baluktot na henerasyon, sa kanino ka lumiwanag bilang mga ilaw sa mundo, 16 humahawak ng mahigpit sa salita ng buhay, upang sa araw ni Cristo ay maipagmalaki na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan o gumawa ng walang kabuluhan. 17 Kahit na ibubuhos ako bilang handog na inumin sa hain na handog ng iyong pananampalataya, Natutuwa ako at nagagalak sa inyong lahat. 18 Gayon din dapat kayo ay magalak at magalak kasama ko.

Ano ang isyu?

Ang pagsasalin sa ESV sa itaas ay nagbibigay ng isang pahiwatig ng kapangyarihan kung gaano kalalim ang daanan na ito sa pagbibigay diin sa mensahe ng kababaang-loob at pagsunod - pagkakaroon ng parehong kaisipan na mayroon si Cristo. Ang isyu ay ang naka-embed sa loob ng daanan na ito ay isang tradisyunal na pag-ikot ng banal na kasulatan upang ipasa ang doktrina ng pagkakatawang-tao. Ang punong isyu ay ang Fil 2: 6-7 na mapanlinlang na isinalin upang mahihinuha si Jesus ay una sa anyo ng Diyos at pagkatapos ay naging isang tao. Hindi naman ito ang sinasabi ng Griyego.

Ang daanan na ito ay kinikilala ng mga iskolar sa bibliya bilang isang tula na marahil ay kapareho ng Isaias 53 na nauukol sa naghihirap na lingkod. Hindi ito inilaan upang maging isang teolohiko na pakikitungo. Ang konteksto ay ang pag-iisip ng Hesus, ang tao na Mesiyas. Ang paksa ay hindi tungkol sa pagbabago ng kakanyahan o kalikasan ni Jesus. Hindi rin ito tumutukoy sa isang oras bago si Jesus ay isang tao. 

Isang pagtingin sa ESV-Greek Interlinear

Nasa ibaba ang isang snippet ng ESV-Greek interlinear para sa Phil 2: 6-7. Ang mga pangunahing salita ay kinikilala na may mga kahon ng naka-code na kulay na may Parsing at kahulugan na ibinigay sa mga kaukulang kahon sa ibaba. 

Sa pagsusuri ng diagram na ito dapat tandaan na ang μορφῇ, (morphē) na isinaling "form" ay nangangahulugang panlabas na hitsura habang ang σχήματι (schēma) na isinalin na "form" ay tumutukoy sa kung ano ang isang bagay na kasama ang pagganap na aspeto ng isang bagay. Dahil ang dalawang magkakaibang salitang Griyego na ito ay isinalin bilang "form" sa ESV, nawala ang pagkakaiba na nasa Greek. 

Dapat ding tandaan ng isa na ang ὑπάρχων (hyparchō) ay isinalin na "kahit na siya ay" sa ESV, ay sa kasalukuyang aktibong boses na nangangahulugang "siya ay" o "mayroon siya" (hindi na "siya ay").

Binabalangkas kung ano ang mali sa ESV

Ang salin ng ESV ng Fil 2: 6-7 ay ibinigay sa ibaba at ang mga isyu ay nakabalangkas tungkol sa binibigyang diin na mga bahagi ng mga talata. 

Mga Taga Filipos 2: 6-8 (ESV)

 6 sino, bagaman siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi binilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na dapat maunawaan, 7 ngunit nawala ang kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng isang lingkod, pagiging ipinanganak sa wangis ng mga tao. 8 At nasusumpungan sa anyong tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus.

Isyu # 1: "kahit na siya ay nasa anyo ng Diyos"

Ang pandiwang Griyego hyparcho ay isinalin bilang "siya ay" dito. Ang Greek verb ay nasa kasalukuyang aktibong boses (hindi ang aorist) na nangangahulugang "siya ay" o "mayroon siya" kaysa "siya ay". Iyon ay, si Hesus ay ngayon in anyo ng Diyos - Hindi sa siya ay nasa anyo ng Diyos bago siya nilikha sa wangis ng tao. Ang unang bahagi ng Fil 2: 6 ay tumutukoy sa kasalukuyang mga pangyayari ngayon na nasa ang anyo ng Diyos na naitaasan at binigyan ng isang pangalan na higit sa bawat pangalan (Fil 2: 9-11). Ang ilang mga pagsasalin ay isinalin ito bilang "pagiging nasa anyo ng Diyos" na mas tama kaysa sa "siya ay"

Ang salitang "bagaman" ay wala sa Greek at ito ay isang interoperative interpolation. Isang interpolasyon na bago o maling bagay na ipinasok sa teksto. Sa kasong ito, ginagamit ito upang bias ang mambabasa upang magbigay ng impresyon na ang pahayag ay dapat na ihambing kung ano ang susunod pagkatapos ng talata 6 "ay hindi binilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na dapat maunawaan." Ang pagdaragdag ng salitang "bagaman" sa "siya ay" ay isang kampi na pagpapasyang nagpapakahulugan na lampas sa ipinapahiwatig ng aktwal na teksto. 

Isyu # 2, "sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng isang lingkod"

Walang salitang "by" sa Greek. Ito ay idinagdag ng mga tagasalin upang ipahiwatig na si Hesus ay nagpasiya na maging isang tao. Ang "ni" sa kasong ito sa isa pang interpretive interpolation (bago o maling bagay na ipinasok sa teksto). 

Isyu # 3, "ipinanganak sa wangis ng mga tao"

Ang salitang Griyego na isinaling 'ipinanganak' ay γενόμενος (ginomai) nangangahulugang maging, maging, mangyari; upang magkaroon ng pagkakaroon, ipanganak. Ang pangkalahatang kahulugan ay nagmula sa pagkakaroon nang walang anumang sanggunian sa anumang uri ng dati nang pagkakaroon. 

Isyu # 4, "sa anyong tao"

Ang salitang Griyego na isinaling "form" dito ay kung ano ang isang bagay sa halip na kung ano ang lilitaw na isang bagay. Iyon ay, si Hesus ay isang tao sa komposisyon at hindi lamang sa hitsura. Isinalin ng ESV ang parehong mga salitang Griyego morphe at pamamaraan bilang "form" ngunit ang mga salitang Greek na ito ay may iba't ibang kahulugan. Mas tumutukoy ang iskema sa kung ano ang isang bagay na kasama ang pagganap na aspeto ng isang bagay (BDAG) kaysa sa panlabas na hitsura (morphe). Ang salin sa Ingles ay nagkakabit morphe "Form" (kung ano ang isang bagay na lumalabas na panlabas na hitsura) kasama pamamaraan "Form" (anong parehong bagay ang nasa komposisyon nito). Ang pagbibigay ng dalawang form na salitang ito sa Ingles ay nakakubli ng pagkakaiba. Upang mapanatili ang pagkakaiba na nasa Greek magiging mas tumpak itong isalin morphe bilang "display" o "hitsura" at pamamaraan bilang "fashion" o "composition" (ontology). Ibig sabihin, si Jesus ay nasa pagpapakita ng Diyos ngunit inilabas sa komposisyon ng isang tao.  

Ano ang Sinasabi ng Griyego?

Bagaman mayroong ilang kapansin-pansin na mga salin sa Ingles na mas mahusay kaysa sa iba, lahat sila ay isinalin na may bias na magpahiwatig ng pagkakatawang-tao. Nasa ibaba ang teksto ng Griyego para sa Fil 2: 5-11 na sinusundan ng literal at interpretative na pagsasalin mula sa detalyadong talahanayan ng interlinear dito: Interlinear

Filipos 2: 5-11 (NA28)

5 Φροῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

8 πείνωσεναπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ ραυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Literal at Interpretative Translations

Nasa ibaba ang literal na pag-render ng Filipos 2: 5-11 batay sa interlinear table (Interlinear). Malapit itong tumutugma sa pagkakasunud-sunod ng salitang Greek. Ipinakita rin ang hindi gaanong literal na interpretasyon ng pagpapakahulugan. Ang mga salin na ito, pare-pareho sa kahulugan ng Griyego, ay hindi nagpapahiwatig ng pagkakatawang-tao. Dapat ding maging maliwanag na ang bawat pahayag sa loob ng daanan ay may perpektong kahulugan na isinasaalang-alang ang konteksto ng daanan bilang isang buo.

Mga Taga Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Literal

5 Ang pag-iisip na ito sa iyo

na din sa pinahiran, kay Jesus,

6 na sa anyo ng Diyos siya ay nabubuhay,

hindi pag-agaw,

pinasiyahan niya ang kanyang sarili

pagiging pantay sa Diyos,

7 sa halip ang kanyang sarili siya ay walang laman,

anyo ng paglilingkod na natanggap niya,

sa pagkakahawig ng mga tao siya ay naging sanhi,

at sa uso

 natagpuan siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan

kahit sa isang krus. 

9 Sa gayo'y ang Dios din ay itinaas niya

at iginawad sa kanya

ang pangalan na lampas sa bawat pangalan

10 na sa pangalan ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit at ng lupa at ng ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

pinahiran ng Panginoong Hesus

para sa kaluwalhatian ng Diyos, ng Ama.

Filipos 2: 5-11 Pagsasalin sa Interpretative

5 Ang pag-iisip na ito mayroon sa iyo,

ang pag-iisip din sa Mesiyas - kay Jesus,

6 na nagmamay-ari ng pagpapahayag ng Diyos,

hindi paglalaan,

iginiit niya ang kanyang sarili

pagiging isang proxy sa Diyos,

7 sa halip ay hindi niya pinahalagahan ang kanyang sarili,

ekspresyon ng isang lingkod na tinanggap niya,

sa wangis ng mga tao siya ay nilikha,

at sa komposisyon,

kinilala siya bilang isang tao.

8 Nagpakumbaba siya

naging masunurin hanggang sa kamatayan,

kahit sa isang krus.

9 Kaya't ang Diyos din ay nagtaas

at ipinagkaloob sa kanya,

ang awtoridad na higit sa bawat awtoridad, 

10 Sa awtoridad ni Jesus,

ang bawat tuhod ay yuyuko,

ng langit, at ng lupa at ng Iyon sa ilalim ng lupa,

11 at ang bawat dila ay magtapat

na si Jesus is Panginoong Mesiyas,

sa papuri ng Amang Diyos.

Pagbibigay-katwiran sa mga salitang ginamit

"Sa Mesiyas"

Ang salitang Greek na Χριστῷ (Christo) sa dative voice na nangangahulugang sa pinahiran. Ang pinahiran isa ang salitang Griyego para sa pang-tao na Mesiyas (Tingnan ang Juan 1:41). Ang pinahiran ay ang tao (Anak ng Tao) na itinalaga ng Diyos upang hatulan ang mundo sa katuwiran (Mga Gawa 17:31). 

"Sa pagkakaroon ng"

Ang salitang dito ὑπάρχων (hyparchōn) ay maaari ding unawain bilang to be and also to be in possession. Iyon ay si Hesus ay nagtataglay ng anyo/ reputasyon ng Diyos. Ang pagkakaroon ng reputasyon ng Diyos ay hindi nagsasabi ng parehong bagay bilang pagiging Diyos sa iba't ibang kalikasan. Ang mga sumusunod ay mga talatang naglalarawan ng ang ng pandiwang hyparchō ay tumutukoy sa pagkakaroon gaya ng pinatunayan ng Mga Gawa 3:6 “Wala akong (hyparcho) na pilak at ginto” at 2 Pet 1:8 “Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay sa iyo (hyparcho).” Kaugnay nito, ang pangngalang hyparchonta ay tumutukoy sa mga ari-arian (Tingnan ang Matt 24:47, Matt 25:14, Lucas 11:21, Lucas 12:33, Lucas 12:44, Lucas 14:33, Lucas 16:1, Lucas 19:8, 1 Cor 13:3 at Heb 10:34)

Muli, participle hyparchōn ay isang kasalukuyang aktibong participle. Ang isang kasalukuyang aktibong participle ay maaaring magamit upang tumukoy sa isang bagay sa nakaraan kung ang pangunahing pandiwa ay past tense na tumutukoy sa isang nakaraang kaganapan. Gayunpaman, ang mga partikulo ay hindi kinakailangang kasabay ng pangunahing pandiwa. Malinaw na ipinakita ng konteksto na si Hesus ay binigyan na ngayon ng pagpapahayag ng Diyos sapagkat siya ay unang kumuha ng ekspresyon ng isang lingkod at mapagpakumbabang sumunod sa kanyang Diyos hanggang sa mamatay.

Ipagpalagay na si Jesus ay Diyos sa isang ontolohikal na diwa, tulad ng paniniwala ng mga Trinitaryo, walang katuturan anuman na kakailanganin ni Paul na sabihin sa amin na ang Diyos Anak ay hindi itinuring ang pandarambong ay katumbas ng Diyos. Sa halip kung ang pagkakaroon o pagkakaroon ng kanyang anyo / hitsura ay tumutukoy ang Diyos sa nakataas at naluwalhating Jesus, ang lahat ng sinabi ni Paul ay may ganap na kahulugan at perpektong umaangkop din sa nagwawakas na mga salita ni Pablo sa mga talata 9 hanggang 11 kung saan ipinaliwanag niya na ang Diyos ay mataas na naitaas si Jesus dahil sa kanyang mapagpakumbabang pagsunod. Iyon si Hesus, na ngayon ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi pinansin ang pagkakapantay-pantay na ito sa Diyos ng isang bagay na pandarambong para sa kanyang sarili.

"Expression"

Ang salitang Griyego na ginamit na μορφῇ (morphē) ay nangangahulugang porma, panlabas na hitsura, hugis. Ang "Ekspresyon", nangangahulugang isang bagay na nagpapakita, sumasalamin, o sumasagisag ng iba pa (Merriam Webster) na naaangkop nang maayos sa kahulugan na ito. Ang "form" ay isang hindi gaanong naaangkop na pagpipilian sapagkat ang pagkakaiba sa kung ano ang ilang mga bagay at kung ano ang tila isang bagay ay nawala. Sa halip morphe nagdadala ng paniwala ng posisyon at katayuan tulad ng sa Tobit 1:13 ng LXX ("katayuan"). Ang paghahambing sa morphe ng isang lingkod ”(v.7) ay nagbibigay-daan sa atin upang maunawaan morphe tulad ng ginamit sa konteksto ng daanan ay mas katulad ng katayuan, posisyon o ranggo. Sa British English "form" ay ginagamit na ipinagpapalit na may "ranggo" bilang isang tao na maaaring binanggit na nasa mabuting "form" o "hugis."

Mula sa mga sekular na pagsulat, nalaman natin na ginamit ng mga Greko morphē upang ilarawan kung kailan binago ng mga diyos ang kanilang hitsura. Kittel (TDNT) itinuro na sa paganong mitolohiya, binago ng mga diyos ang kanilang mga form (morphē), at lalo na ang tala ng Aphrodite, Demeter at Dionysus bilang tatlo na gumawa. Ito ay malinaw na isang pagbabago ng hitsura, hindi likas na katangian. Si Josephus, isang kapanahon ng mga Apostol, ay ginamit morphē upang ilarawan ang hugis ng mga estatwa (Bauer's Lexicon).

Iba pang gamit ng morphē sa Bibliya suportahan ang posisyon na morphē tumutukoy sa panlabas na hitsura. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay may maikling sanggunian sa kilalang kwento sa Lucas 24: 13-33 tungkol sa paglitaw ni Jesus sa dalawang lalaki sa daan patungong Emaus. Sinabi sa atin ni Marcos na si Jesus ay nagpakita “sa ibang anyo (morphē) "Sa dalawang lalaking ito upang hindi nila siya makilala (Marcos 16:12). Bagaman ang seksyon na iyon ng Marcos ay malamang na hindi orihinal, ipinapakita nito na ginamit ng mga tao ng panahon ang salita morphē upang sumangguni sa panlabas na hitsura ng isang tao. Malinaw na si Jesus ay walang magkaibang “mahahalagang kalikasan” nang siya ay nagpakita sa dalawang alagad, mayroon lamang siyang ibang panlabas na hitsura. Ang mga Hudyo na isinasalin ang Septuagint ginamit morphē maraming beses, at palaging ito ay tumutukoy sa panlabas na hitsura.

Ito ay malinaw na morphē ay hindi tumutukoy sa mahahalagang kalikasan ni Cristo tulad ng ilang pagsalin na sinisikap na matukoy. Ano iyon kung ang punto ng talata ay sabihin na si Jesus ay Diyos, kung gayon bakit hindi nalang sabihin iyon? Kung si Jesus ay Diyos, sabihin mo iyan, huwag mong sabihin na mayroon siyang "mahahalagang kalikasan ng Diyos." Syempre Diyos ay mayroong "mahahalagang kalikasan" ng Diyos, kaya bakit may gumawa na punto? Ang talatang ito ay hindi sinasabi, "Si Jesus, na Diyos," ngunit, "pagiging sa anyo ng Diyos." Ito ay sa parehong kahulugan na si Hesus ay ang morphe ng isang lingkod- ang aktibidad o pag-andar ng pamagat. Alinsunod dito morphe ay hindi isang pag-uuri ng kung ano ang isang tao sa isang ontological kahulugan (sa kanilang intrinsic na pagkatao). 

"Hindi paglalaan"

Ang salitang Greek na ἁρπαγμὸν (harpagmon) ay isang marahas na pagsamsam ng pag-aari, pagnanakaw; isang bagay kung saan ang isang tao ay maaaring mag-angkin o igiit ang pamagat sa pamamagitan ng paghawak o paghawak; may inaangkin. Iyon ay ang pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagpapahayag ng Diyos, ay hindi isang bagay na hindi wasto na naangkop ni Jesus para sa kanyang sarili. Nakita natin sa talata 9 na ang Diyos mismo ang tumataas kay Jesus na Mesiyas.

Matapos sabihin na si Cristo ay nasa anyo ng Diyos, sinabi ng Filipos 2: 6 na sinabi ni Cristo na "itinuring na katumbas ng Diyos hindi isang bagay upang maging napahawak. " Isinalin sa ganoong paraan, ang parirala ay isang malakas na argument laban sa ang Trinity. Kung si Hesus ay Diyos, kung gayon ay walang katuturan na sabihin na hindi niya "naintindihan" ang pagkakapantay-pantay sa Diyos sapagkat walang sinuman ang nakahawak sa pagkakapantay-pantay sa kanyang sarili. May katuturan lamang na hindi siya pantay sa Diyos upang magsimula.

"Pinatunayan niya ang kanyang sarili"

Ang salitang Griyego na ἡγήσατο (hēgeomato) ay nangangahulugang maging nasa isang kakayahan sa pangangasiwa, lead, gabay; upang makisali sa isang prosesong intelektwal, isipin, isaalang-alang, bigyang-pansin. Ang Greek ay nasa aorist na gitnang boses na nagpapahiwatig ng past tense at na siya ay parehong paksa at object ng pandiwa na "iginiit niya ang kanyang sarili".

"Proxy"

Ang salitang Griyego na ἴσα (isa) ay nangangahulugang pantay, pareho; sa kasunduan. Ang kahulugan ng proxy (1) ay ang ahensya, pag-andar, o tanggapan ng isang representante na kumikilos bilang isang kapalit ng isa pa at (2) awtoridad o kapangyarihan na kumilos para sa iba pa at (3) isang taong pinahintulutan na kumilos para sa iba pa (Merriam Webster online). Sa ilaw ng konteksto ng daanan na "proxy" ay isang angkop na pagpipilian ng salita.

"Hindi pinahalagahan ang sarili"

Ang salitang Griyego na ἐκένωσεν (kenoō) ay nangangahulugang walang laman, mag-alis; (pass.) upang maging guwang, walang laman, walang halaga. Ito ay paghahatid ng ideya ng pag-agaw sa iyong sarili ng pagpapahalaga (sa kahulugan ng pag-asa ng pagkilala at pagpapahalaga sa iba). Ito ay pare-pareho kay Isaias.

"Expression ng isang lingkod tinanggap niya"

Ang parehong salitang Griyego morphe ay ginagamit dito tulad ng ginamit patungkol sa pag-aari ni Jesus ngayon sa morphe ng Diyos sa talata 6. Malinaw sa konteksto ng mga magkakaibang ito morphs na morphe nauukol sa panlabas na hitsura, ekspresyon, papel, o katayuan na taliwas sa mahahalagang kalikasan o ontology. Ang implikasyon ay ang pagiging sa morphe ng Diyos ay hindi pagiging Diyos sa isang ontological kahulugan ngunit nagtataglay ng pagpapahayag o papel ng Diyos (sa bisa ng banal na kapangyarihan at awtoridad na ibinigay sa kanya).

Tumatanggap ng morphe ng isang lingkod ay hindi nangangahulugang siya ay Diyos at naging tao. Sa halip na, bilang isang tao, tinanggap niya ang kanyang misyon na maging isang lingkod at ibigay ang kanyang sarili bilang isang handog para sa lahat. Walang implikasyon ng pagkakaroon ng dati sa daanan na ito, lamang na dinala sa isang estado ng may malay-tao buhay, siya ay isang tao na sumuko sa kanyang sarili sa kalooban ng Diyos bilang isang lingkod ng Diyos. Itinuturo sa atin ng daanan na magkaroon ng parehong isip. 

"Sa wangis ng tao siya nilikha"

Para sa maraming mga tao, ang pagkakaroon ng pagkakahawig ng mga tao ay awtomatikong nangangahulugang hindi siya dati na katulad ng mga tao, iyon ay, hindi siya isang tao. Sa isip ng Trinitaryo, ang lahat ay tungkol sa sangkap sapagkat iyon ang doktrina na nais niyang makita sa talatang ito. Gayunpaman, ito ay pag-andar at pinag-uusapan ni Paul - kung ano ang ginawa ni Jesus, upang malaman ng mga taga-Filipos kung paano sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Ang salitang Greek genomenos ay ginagamit din sa susunod na paghinga nang sabihin niyang si Jesus ay "naging" masunurin hanggang sa kamatayan. Ang pagiging katulad ng mga kalalakihan ay hindi isang paraan upang sabihin sa amin ang isang di-tao na naging isang tao. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa atin na isinagawa ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang mapagpakumbabang tao sa halip na isang mataas na banal na pagkatao. Kinuha niya ang anyo ng isang tagapaglingkod at ang mga salitang "sa wangis ng mga tao" ay nililinaw sa atin kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagkuha ng anyo ng isang lingkod.

"sa fashion (komposisyon)"

Ang salitang Griyego na σχήματι (schēmati) ay ang pangkalahatang kinikilalang estado o anyo ng isang bagay; ang aspeto ng pagganap ng isang bagay ayon sa pinaka mataas na pagpapahalaga sa leksikon BDAG. Tinutukoy ang komposisyon bilang paraan kung saan binubuo ang isang bagay; pangkalahatang pampaganda (Merriam Webster) malapit na maihatid ang kahulugan na ito.   

"Kinilala siya"

Ang salitang Griyego na εὑρεθεὶς (heuritheis) ay nasa passive voice na nangangahulugang "matatagpuan." Ang "kilalanin" ay nagpapahiwatig ng kahulugan: upang kilalanin o pansinin sa ilang tiyak na paraan (Merriam Webster).

"Awtoridad na higit sa bawat awtoridad" 

Ang salitang Griyego na isinaling "awtoridad" ay ὄνομα (onoma) na nangangahulugang pangalan; titulo; reputasyon sa kontekstong ito ito ay tumutukoy sa awtoridad bilang si Jesus ay nakilala bilang Panginoong Mesias.

Ang kaibahan kay Adan

Hindi mali ang pagkakaintindi ni Jesus sa posisyon tulad ng ginawa ni Adan. Ang pagkakamali ni Adan ay naibalik kay Jesus. Colin Brown sa Fuller Seminary ay naobserbahan na ang Phil. Ang 2 ay hindi tungkol sa paunang pagkakaroon at pagkatapos ng pag-iral, ngunit tungkol sa pagkakaiba sa pagitan nina Kristo at Adan. Si Adan na taong orihinal na nilikha sa wangis ng Diyos, walang kabuluhan na hinahangad na maging katulad ng Diyos. Ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Jesus na maging masunurin hanggang sa kamatayan - kahit sa krus. (Muling Bumisita si Kyrious Jesus ni Ernst Lohmeyer) Tingnan din si Dr. James Dunn, Christology sa Paggawa. Kapansin-pansin na iskolar FF Ipinahayag din ni Bruce na hindi niya inisip na naniniwala si Paul sa isang mayroon nang Anak (Ang Nag-iisang Diyos, ang Ama, Isang Tao na Pagsasalin sa Mesiyas, 2nd Edition, p. 480, Anthony Buzzard, pakikisama sa pagpapanumbalik)

Mga quote mula sa mga Trinitary Bible Scholar

James Dunn (Methodist NT Scholar) p115. Kristolohiya sa Paggawa

"Bukod dito madali itong makikita na ang balangkas ng pag-iisip sa himno ng Filipos ay ganap na tumutugma sa dalawang yugto na Christology na nakikita sa ibang lugar sa unang henerasyon ng Kristiyanismo. - ang libreng pagtanggap sa kapalaran ng tao ay sinundan hanggang sa kamatayan, at kadakilaan sa katayuan ng Lord over all.

JAT Robinson (Anglican NT Scholar), p166 “The Human Face of God”

Ang larawan ay hindi isang pang-celestial na pigura na nagpapababa ng kanyang sarili upang maging isang tao, upang maitaas pa rin ang mas mataas kaysa sa dating siya. Sa halip, ito ay ang buong kaganapan ng Diyos ay pinagana ... upang makahanap ng sagisag sa isa na ganap na isa sa atin tulad ng sinumang ibang inapo ni Abraham. " 

Jerome Murphy-O'Connor (Catholic NT Scholar)

"Hindi maiiwasan, ang mga nagsisimula ng kanilang exegesis ng himno na ito sa palagay na ito ay patungkol sa isang paunang mayroon ng banal na pagkatao may posibilidad patungo sa isang interpretasyong docetic (gnostic) ng mga linyang ito. "

James P. Mackey (Catholic Theologian). p52 "Ang Kristiyanong Karanasan ng Diyos bilang Trinidad"

"Ang katotohanan na sa konteksto ng himno sa aktwal na sulat walang nabanggit sa lahat ng hindi nagpapakilalang banal na pigura na ito na naging tao... "

Karl-Josef Kuschel (German Theologian) p250 “Isinilang Bago ang Lahat ng Panahon”

"Mula sa katotohanang ito na ang Hudyo kaysa sa Hellenistic syncretism ay maaaring maging susi sa pag-unawa sa himno ng Filipos, kasalukuyan araw exegetes na iginuhit ang radikal na kabaligtaran konklusyon na ang himno ng taga-Filipos ay hindi nagsasalita ng pre-pagkakaroon ni Kristo sa lahat. "

Anton Vogtle (German Catholic NT Scholar) Freiburg exegete

"Walang pre-pagkakaroon ni Kristo bago ang mundo na may isang independiyenteng kahalagahan ay maaaring makilala kahit sa Phil. 2. " 

Klaus Berger (German Catholic NT Scholar) Heidelberg exegete

"Ang Filipos 2: 6 ay pangunahing nag-aalala sa paggawa ng mga pahayag tungkol sa mataas na katayuan at hindi nangangahulugang nababahala sa pre-pagkakaroon. " 

Bas van Iersel (Dutch NT Scholar) p45. 'Anak ng Diyos sa Bagong Tipan'

"Ngunit ng pre-pagkakaroon at pagkakapantay-pantay ng pagiging kasama ng Diyos hindi namin matuklasan ang anumang bakas sa mga sulat ni Paul

Mas Mahusay na Mga Pagsasalin sa Ingles ng Fil 2: 6-7

Narito ang isang sampol ng ilan sa mga mas mahusay na salin sa Ingles na hindi gaanong makulit sa pagbabatay sa mambabasa. Mas naisasalin ang mga ito ngunit may bias na magpahiwatig ng pagkakatawang-tao. Sa ilang mga kaso, ipinapakita sa mga italic, ang mga salita ay hindi wastong naisasalin.

Literal na Bersyon ng Pamantayan (LSV): who, na nasa anyo ng Diyos, inisip na hindi isang bagay na aagaw upang maging katumbas ng Diyos, ngunit nahubaran ang Kanyang sarili, na kinuha ang anyo ng isang alipin, na ginawang katulad ng mga tao,

Berean Study Bible (BSB): Sino, na mayroon sa anyo ng Diyos, ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mahahawakan, ngunit ibinagsak ang Kanyang sarili, na kinukuha ang anyo ng isang lingkod, na ginawang katulad ng tao.

English Revised Version (ERV): Na, na nasa anyo ng Diyos, ay hindi binibilang isang gantimpala na maging pantay sa Diyos, ngunit ibinagsak ang kanyang sarili, na kinukuha ang anyo ng isang alipin, na ginawang katulad ng mga tao;

Tyndale Bibliya ng 1526: Aling beynge sa hugis ng diyos at naisip na hindi nakawan upang maging katumbas ng diyos. Gayon pa man siya ay gumawa sa kanya ng silfe ng walang reputasyon at toke sa kanya ang hugis ng isang servaunte at naging lyke vnto men

Coverdale Bibliya ng 1535: kung saan ang beyinge sa shappe ng Diyos, naisip na hindi pagnanakaw na maging katumbas ng Diyos, ngunit ginawa siyang selfe ng walang reputasyon, at tinanggap sa kanya ang shappe ng isang seruaunt, naging tulad ng isa pa lalaki,

Bishops 'Bible ng 1568 Sino ang nagsimula sa apat na bahagi ng Diyos, naisip na hindi nakawan ang maging katumbas ng Diyos. Ngunit ginawa ang kanyang sarili na walang reputasyon, dinala sa kanya ang apat na bilang ng isang seruaut, at ginawa sa pagkatao ng mga tao, 

Geneva Bible ng 1587: Sapagka't kayo ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi inakala na isang nakawan ay maging katumbas ng Diyos: Datapuwat siya ay gumawa ng walang katanyagan, at ipinataw sa kaniya na kayo ay isang alipin, at ginawang tulad ng mga tao, at kayo ay natagpuan sa hugis bilang isang lalaki.

King James Bibliya ng 1611 (KJV): Na, na nasa anyo ng Diyos, ay hindi inakalang ang pagnanakaw ay maging pantay sa Diyos: Ngunit gumawa ng walang reputasyon sa kanyang sarili, at kinuha sa kanya ang anyo ng isang alipin, at nilikha sa wangis ng mga tao.

Literal na Pagsasalin ni Young noong 1898 (YLT): Na, na sa anyo ng Diyos, ay hindi inakalang ang pagnanakaw na maging pantay sa Diyos, kundi ang walang laman ay ang kanyang sarili, ang anyo ng isang alipin na kinukuha, na ginawang katulad ng mga tao.

American Standard Version ng 1901 (ASV): Na, na mayroon sa anyo ng Diyos, ay hindi binibilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mahahawakan, ngunit ibinagsak ang kanyang sarili, na kinukuha ang anyo ng isang alipin, na ginawang katulad ng mga tao;

Lamsa Bible (Peshitta): Sino, na nasa anyo ng Diyos, ay hindi isinasaalang-alang ang pagnanakaw na maging pantay sa Diyos: Ngunit gumawa ng walang reputasyon sa kanyang sarili at kinuha sa kanyang sarili ang anyo ng isang alipin, at naging katulad ng mga tao.

Erroneous presumptions at misconceptions

Narito ang isang listahan ng mga karaniwang maling pagpapalagay at hinuha tungkol sa Phil 2: 5-7

  1. Ang salitang "ay" na tumutukoy sa pag-iisip ni Kristo ay kinikilingan ng mambabasa na ipalagay na si Paul ay nagsasalita tungkol sa isang nakaraang tagal ng panahon kung saan si Jesus ay may isang tiyak na pag-iisip at sa pag-aakalang si Cristo ay may ganitong pag-iisip bago siya naging tao.
  2. Ipinapalagay na si Paul ay nagsasalita tungkol sa isang pre-incarnate Son na "ay" nasa "anyo ng Diyos."
  3.  Ipinapalagay na ang salitang "anyo ng Diyos" ay nangangahulugang "Diyos" at pagkahulog upang makita na walang katuturan na tukuyin ang Diyos bilang nasa anyo ng Diyos. Makatuwiran lamang na mag-refer sa ibang tao na nasa larawan ng Diyos o anyo ng Diyos. 
  4.  Ipinagpalagay na binubo ni Jesus ang kanyang sarili sa ilan sa kanyang mga banal na karapatan o sa kanyang posisyonal na kaluwalhatian sa langit.
  5. Sa pag-aakalang hindi ito itinuturing na isang pandarambong upang maging pantay sa Diyos ay si Hesus ay walang problema sa pagiging pantay sa Diyos. Sa konteksto, wala itong saysay mula pa't sa punto ni Paul ay upang ipakita sa mga taga-Filipos kung paano magpakumbaba at maglingkod bilang paglilingkod ni Jesus sa kanyang Diyos.
  6. Kinukuha ang mga salita ni Paul upang sabihin na ang talata 6 na hindi pinansin ni Jesus na "kumapit sa" pagkakapantay-pantay sa Diyos. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang nagkatawang-taong Jesus ay hindi katumbas ng Diyos na tinanggihan nila.
  7. Ang pagkuha ng talata 6 na nangangahulugang hindi sinamantala ni Jesus, o sinamantala ang kanyang pagkakapantay-pantay sa Diyos. Gayunpaman, kung mayroon na si Hesus harpagmos nasaan ang mga salita sa talata 6 na tumutukoy sa pagsasamantala nito?  harpagmos halos hindi nangangahulugang pagsasamantala. Ito ay tumutukoy sa isang bagay na inagaw / kinuha para sa sarili tulad ng pandarambong.
  8. Ipinapalagay na ang "pagkuha ng anyo ng isang lingkod" ay nangangahulugang "pagdaragdag ng isang likas na katangian ng tao" sa kanyang sarili. Ang mga salitang "nagiging katulad ng mga tao," o "magiging katulad ng mga tao" ay kuwalipikado sa ekspresyong "pagkuha ng anyo ng isang lingkod." Sa konteksto, ang pagkakahawig ng mga tao ay naiiba sa anyo ng Diyos. Ang salitang Griyego dito ay sinasabi na si Hesus ay nagmula sa kanyang pag-iral na katulad ng mga tao.

Pinakamasamang English Translations ng Phil 2: 6-7

Narito ang isang sampol ng ilan sa mga pinakapangit na salin sa Ingles na lubos na walang kinikilingan sa pagbabase sa mambabasa na hindi lamang magpahiwatig ng pagkakatawang-tao ngunit ipalagay ito. Ang nakaliligaw na nilalaman na lumihis mula sa literal na kahulugan ng teksto ay nasa mga italic. 

New International Version (NIV)Sino, nasa napaka likas na katangian Diyos, ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na maging dati sa sariling kalamangan; sa halip, ginawa niyang wala ang kanyang sarili by pagkuha ng napaka likas na katangian ng isang alipin, na ginawang likas ng tao.

Bagong Salin sa Pamumuhay (NLT): Bagaman he ay Diyos, hindi niya inisip ang pagkakapantay-pantay sa Diyos bilang isang bagay kumapit sa. Sa halip, siya isinuko ang kanyang banal na mga pribilehiyo ; kinuha niya ang hamak na posisyon ng isang alipin at ipinanganak bilang isang tao. Nang siya ay lumitaw sa anyong tao,

Ang Mensahe ng Bibliya (MSG):  He ay may pantay na katayuan sa Diyos ngunit hindi gaanong inisip ang kanyang sarili na kailangan niyang kumapit sa mga pakinabang ng katayuang iyon kahit na ano. Hindi talaga. Nang dumating ang oras, itinabi niya ang mga pribilehiyo ng diyos at kinuha ang katayuan ng isang alipin, naging tao!

Bagong American Standard Bible 2020 (NASB 2020): sino, as He na umiiral sa anyo ng Diyos, hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mahahawakan, ngunit binawas ang Kaniyang sarili by pagkuha ng anyo ng isang tagapaglingkod sa bono at pagkatao ipinanganak sa wangis ng mga tao

Bagong American Standard Bible 1995 (NASB 95): na, bagaman Siya ay umiiral sa anyo ng Diyos, ay hindi itinuring ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mahahawakan, ngunit ibinagsak ang Kanyang sarili, na kinukuha ang anyo ng isang alipin, at ginawang katulad ng mga tao

Contemporary English Version (CVE): Si Cristo ay totoong Diyos. pero he ay hindi subukang manatili pantay sa Diyos. Sa halip siya sumuko lahat at naging alipin, kailan he naging gaya ng Isa sa atin.

NET Bible (NET): sino bagaman he umiiral sa anyo ng Diyos ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos bilang isang bagay na dapat maunawaan, ngunit ibinagsak ang kanyang sarili by pagkuha ng anyo ng isang alipin, by mukhang iba kalalakihan, at sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kalikasan ng tao.

Binagong Bersyon na Bersyon (RSV): sino, bagaman he ay sa anyo ng Diyos, ay hindi binibilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mahahawakan, ngunit ibinawas ang kanyang sarili, kinuha ang anyo ng isang lingkod, na ipinanganak sa pagkakahawig ng mga lalake.

Bagong Binagong Pamantayang Bersyon (NRSV): sino, bagaman he ay sa anyo ng Diyos, hindi itinuring ang pagkakapantay-pantay sa Diyos bilang isang bagay na dapat pagsamantalahan, ngunit nawala ang kanyang sarili, pagkuha ng anyo ng isang alipin, ipinanganak na katulad ng tao. At matatagpuan sa tao anyo,

English Standard Version (ESV): sino, bagaman he ay sa anyo ng Diyos, ay hindi binibilang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ng isang bagay na mauunawaan, ngunit ginawang wala ang kanyang sarili, na kinukuha ang anyo ng isang lingkod, pagkatao ipinanganak sa wangis ng mga tao.

Christian Standard Bible (CSB): na, na mayroon sa anyo ng Diyos, ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos bilang isang bagay na pinagsamantalahan. Ngunit ibinuhos niya ang kanyang sarili by pagkuha ng anyo ng isang alipin at sa pamamagitan ng pagiging tulad ng tao. Kailan natagpuan niya ang kanyang sarili sa anyo ng isang tao,

Holman Christian Standard Bible (HCSB): na, na mayroon sa anyo ng Diyos, ay hindi isinasaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos bilang isang bagay na gagamitin para sa Kaniyang sariling kalamangan. Sa halip ay nawala Niya ang Kanyang sarili by ipagpalagay na ang anyo ng isang alipin, kumukuha ng katulad ng mga lalaki. At nang Siya ay dumating bilang isang lalaki sa Kanyang panlabas anyo,

Konklusyon

Karamihan sa mga salin sa Ingles ng Filipos Kabanata 2, partikular ang Filipos 2: 6-7, ay nagpapakita ng isang bias sa pagsasalin upang ipahiwatig ang pagkakaroon ng bago at nagkatawang-tao. Gayunpaman maingat na pagsusuri ay ipinapakita na ang daanan na ito ay hindi nagturo ng pagkakatawang-tao ngunit tinanggihan ito ng rater pati na rin ang trinitaryong teolohiya. Ang sinabi sa hindi tiyak na mga tuntunin ay si Jesus ay naitaas at binigyan ng awtoridad na mayroon siya dahil sa kanyang pagsunod hanggang sa kamatayan sa isang krus. Sa halip na ilarawan ang pagkakatawang-tao, ang talatang ito ay nagpapatunay sa pag-unawa ng Unitarian ng Diyos.

Maingat na pagsusuri ay ipinapakita na ang Filipos 2 ay hindi nagtuturo ng pagkakatawang-tao sa lahat. Malinaw na wala siyang pagmamay-ari ng anyo / pagpapahayag ng Diyos upang magsimula. Sa bisa ng pagsunod ng taong si Jesucristo na nabigyan siya ngayon ng kapangyarihan at awtoridad at ginawang Panginoong Mesias. Ito ay naaayon sa proklamasyon ng Mga Gawa 2:36 "Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na ginawa siya ng Diyos na kapwa Lord at Christ (Mesias), itong Jesus na iyong ipinako sa krus."

Ang isinasaalang-alang ang teksto ay maaaring bigyang kahulugan sa isang paraan kung saan walang pagkakatawang-tao na ipinahiwatig, ito ay nakakatawa na ang daanan na ito ay nagsisilbing isang patunay na teksto sa maraming mga Kristiyano na may pagtingin sa pagkakatawang-tao.

Karagdagang Materyal

PAGKUHA NG PILIPINO 2: 6-11 LABAS SA VACUUM:
ISANG FRESH READING OF THE CRISTO-HYMN SA Ilaw NG
SOSYAL-ETHIKAL NA ARGUMENTO NG PILIPINO BILANG BUONG

DUSTIN SMITH

I-download ang PDF: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

 

Pagkamasunurin at kababaang-loob ng Pangalawang Adan:
Filipos 2: 6-11 

SCOTT A. DEANE, MATS

I-download ang PDF: https://focusonthekingdom.org/Obedience%20and%20Humility%20of%20the%20Second%20Adam.pdf

 

Filipos 2: 6-8

Bib BibliyaUnitary.com

https://www.biblicalunitarian.com/verses/philippians-2-6-8