Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Regalo ng Banal na Espiritu
Regalo ng Banal na Espiritu

Regalo ng Banal na Espiritu

Ang ministeryo nina Juan Bautista at Jesus

Itinanggi ni Juan Bautista na siya ang Kristo ngunit sinabing ang susunod sa kanya ay magbibinyag sa Banal na Espiritu at apoy. ( Lucas 3:15-16 ) Nang si Jesus ay mabautismuhan na ni Juan at nananalangin, ang langit ay nabuksan, at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa anyong katawan. ( Lucas 3:21-22 ) Nagpatotoo si Juan na kay Kristo ay nakita niya ang Espiritung bumaba at nanatili. (Juan 1:32) Ito ang katibayan na si Jesus ang siyang nagbautismo sa Banal na Espiritu at na siya ang Anak ng Diyos. (Juan 1:34) Nang matanggap ni Jesus ang Banal na Espiritu, sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo noong siya ay mga 30 taong gulang. ( Lucas 3:23 ) Ipinahayag niya, “Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag, at ang pagbawi ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag ang taon ng paglingap ng Panginoon.” (Lucas 4:18-19) Pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan, pinahiran ng Diyos si Jesus ng Nazareth ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan at siya ay lumibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay kasama niya. ( Gawa 10:37-38 )

Binyagan tayo sa kanyang binyag

Sinabi ni Jesus, "Ang saro na aking iinumin ay iinumin mo, at sa bautismo na ibinabautismo sa akin, ikaw ay babautismuhan." ( Marcos 10:39-40 ) Sinabi rin niya, “Ang sinumang naniniwala sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko; at higit pa rito ang gagawin niya, sapagkat ako ay pupunta sa Ama.” (Juan 14:12) Kung ang mga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang makalangit na Ama na magbibigay ng Banal na Espiritu sa mga humihingi sa kanya! (Lucas 11:13) Sumigaw si Jesus, “Kung nauuhaw ang sinuman, lumapit siya sa akin at uminom. (Juan 7:37) Ang sinumang naniniwala sa akin, gaya ng sinabi ng Kasulatan, 'Mula sa kanyang puso ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay.'” (Juan 7:38) Sinabi niya ito tungkol sa Espiritu, na yaong mga naniniwala sa kanya ay dapat tumanggap, sapagkat ang Espiritu ay hindi pa naibigay, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. ( Juan 7:39 ) Sinabi niya, “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama, at bibigyan niya kayo ng isa pang Katulong, upang makasama ninyo magpakailanman, maging ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng mundo.” (Juan 14:15-16) Ang Katulong, ay ang Espiritu Santo na isinugo ng ama sa pangalan ni Jesus. (Juan 14:26) Sinabi niya na sa kapakinabangan ng kaniyang mga alagad na siya ay umalis, sapagkat kung hindi siya aalis, ang Katulong ay hindi darating sa kanila. (Juan 16:7)

Maghintay hanggang sa ikaw ay may endued ng kapangyarihan mula sa mataas

Nang si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at napakita sa mga apostol na kanyang pinili, sinabi niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi maghintay sa pangako ng Ama na, “narinig ninyo sa akin: sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo ilang araw mula ngayon.” (Mga Gawa 1:2-5) Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay magkakasama sa isang lugar – at biglang dumating mula sa langit ang isang huni na parang malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay na kanilang kinauupuan. (Mga Gawa 2:1-2) Nagpakita sa kanila ang mga nahating dila na parang apoy at nananatili sa bawat isa sa kanila – at silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika gaya ng ibinigay sa kanila ng Espiritu na salitain. (Gawa 2:3-4) Kapwa ang mga Judio at mga proselita, ay nakarinig sa kanila na nagsasabi sa ating sariling mga wika ng makapangyarihang mga gawa ng Diyos.” (Mga Gawa 2:11) At ang lahat ay namangha at nataranta, na nagsasabi sa isa't isa, "Ano ang ibig sabihin nito?" – Ngunit ang iba na nanunuya ay nagsabi, “Sila ay napuno ng bagong alak.” ( Gawa 2:12-13 )

Ang pangangaral ni Pedro noong Pentecost

Si Pedro, na nakatayo kasama ang labing-isa, ay nagtaas ng kanyang tinig at sinabi sa kanila, "Ang mga taong ito ay hindi lasing, gaya ng inaakala ninyo, dahil ikatlong oras pa lamang ng araw - ngunit ito ang sinalita sa pamamagitan ng propetang si Joel." (Mga Gawa 2:15-16) “'At mangyayari sa mga huling araw, ang sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip; maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae sa mga araw na iyon ay ibubuhos ko ang aking Espiritu, at sila ay manghuhula.’” ( Gawa 2:17-18 ) Sinabi rin ni Pedro, “Itong si Jesus na ibinangon ng Diyos, at tungkol doon tayong lahat ay mga saksi - kaya't itinaas sa kanan ng Diyos, at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Banal na Espiritu, ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig." (Mga Gawa 2:32-33) At, “Ipaalam nga sa buong sambahayan ni Israel na tiyak na ginawa siyang Panginoon at Cristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus.” (Mga Gawa 2:36) Nang marinig nila ito ay nasugatan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, Mga kapatid, ano ang aming gagawin? (Mga Gawa 2:37) Sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at mangagbautismo ang bawa't isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo - Sapagka't ang pangako ay para sa inyo. at para sa iyong mga anak at para sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili.” (Mga Gawa 2:38-39) Ang mga tumanggap ng kaniyang salita ay nabautismuhan at itinalaga nila ang kanilang sarili sa pagtuturo ng mga apostol at sa pakikisama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga panalangin - at ang sindak ay dumating sa bawat kaluluwa, at maraming mga kababalaghan at mga tanda ang naganap. ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol. ( Gawa 2:41-43 )

Pangangaral kay Cristo sa katapangan ng Banal na Espiritu

Sa pagpapatuloy ni Pedro, ipinangaral niya, “Kung ano ang inihula ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na ang kaniyang Kristo ay magdurusa, ay gayon niya natupad – Magsisi nga kayo, at magbalik-loob, upang ang inyong mga kasalanan ay mabura, upang ang mga panahon ng kaginhawahan ay dumating. mula sa presensya ng Panginoon.” ( Gawa 3:18-20 ) Habang ang mga apostol ay nagpapatuloy sa ministeryo at nahaharap sa pagsalansang, nanalangin sila para sa katapangan na nagsasabi, “Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga pagbabanta at ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod na patuloy na magsalita ng iyong salita nang buong katapangan, habang iniuunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at ang mga tanda at mga kababalaghan ay ginawa sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus.” (Mga Gawa 4:29-30) At nang sila ay manalangin, ang dako na kanilang pinagtitipunan ay nayanig, at silang lahat ay napuspos ng Banal na Espiritu at nagpatuloy sa pagsasalita ng salita ng Diyos na may katapangan. (Mga Gawa 4:31) Sa ilalim ng karagdagang pagsalungat, sinabi ni Pedro at ng mga apostol, “Dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao – Ang Diyos ng ating mga ninuno ay bumuhay kay Jesus, na inyong pinatay sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno – itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay. bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan - at kami ay mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya." ( Gawa 5:29-32 )

Pagbabago ng mga Samaritano 

Nang ipangaral ni Felipe ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Jesu-Kristo sa lunsod ng Samaria at ipahayag sa kanila ang Kristo, sila ay nabautismuhan, mga lalaki at mga babae. (Mga Gawa 8:12) Nabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos at sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan (Mga Gawa 8:14), na bumaba at nanalangin para sa kanila upang matanggap nila ang Banal na Espiritu (Mga Gawa 8:15) 8:16), sapagkat hindi pa ito bumabagsak sa sinuman sa kanila, ngunit sila ay nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. (Mga Gawa 8:17) Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Banal na Espiritu. (Gawa XNUMX:XNUMX)

Natatanggap ng mga Hentil ang Espiritu Santo

Nang si Pedro ay tinawag upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Gentil, ang Banal na Espiritu ay bumaba sa lahat ng nakarinig ng salita at ang mga mananampalataya mula sa mga tuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagkat ang kaloob na Espiritu Santo ay ibinuhos maging sa Mga Gentil – sapagkat naririnig nila silang nagsasalita ng mga wika at pinupuri ang Diyos. (Mga Gawa 10:44-46) Ipinahayag ni Pedro, “Maaari bang magkait ng tubig ang sinuman sa pagbautismo sa mga taong ito, na nakatanggap ng Banal na Espiritu na gaya natin?” – at inutusan niya silang magpabinyag sa pangalan ni Jesucristo. (Mga Gawa 10:47-48) Nang ipahayag niya ang nangyari sa mga mananampalataya sa Jerusalem, sinabi niya, “Nang ako ay nagsimulang magsalita, ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanila gaya ng sa atin noong pasimula. At naalaala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. – Kung gayon, kung ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng parehong kaloob na gaya ng ibinigay niya sa atin noong tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo, sino ako upang humarang sa daan ng Diyos?” (Mga Gawa 11:15-17) Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, “Kung magkagayon ay ipinagkaloob din ng Diyos sa mga Gentil ang pagsisisi na hahantong sa buhay.” ( Gawa 11:18 ) Nang maglaon sa konseho ng Jerusalem, ipinahayag ni Pedro, “Ang Diyos na nakakaalam ng puso, ay nagpatotoo sa kanila, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Banal na Espiritu gaya ng ginawa niya sa atin, at hindi niya ginawa ang pagtatangi sa atin at sa kanila, na nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya.” ( Gawa 15:8-9 ) Nang sabihin ni Pedro na hindi dapat asahan na sundin ng mga Kristiyanong Gentil ang Kautusan ni Moises, sinabi ni Pedro, “Bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa leeg ng mga alagad na ni ang ating mga ama o tayo man ay hindi nakayanan? Ngunit naniniwala kami na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, tulad ng gagawin nila." ( Gawa 15:10-11 )

Ang mga Gentil ay tumatanggap ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ministeryo ni Paul

Habang ipinangangaral ni Pablo ang Ebanghelyo, nakita niya ang ilang mga alagad ni Juan at sinabi sa kanila, "Natanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu nang kayo'y sumampalataya?" Ang kanilang tugon ay hindi man lang narinig na mayroong Banal na Espiritu at sila ay nabautismuhan sa bautismo ni Juan. ( Gawa 19:1-3 ) Sinabi ni Pablo, “Nagbautismo si Juan sa bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa isa na darating pagkatapos niya, samakatuwid nga, si Jesus.” (Mga Gawa 19:4) Nang marinig ito, sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus at nang ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanila at sila ay nagsimulang magsalita ng mga wika at magpropesiya. (Gawa 19:5-6)

Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Banal na Espiritu

Tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. (Roma 6:3) Kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay makalakad sa panibagong buhay. (Roma 6:4) Kayo ay hinugasan, kayo ay pinabanal, kayo ay inaring-ganap sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Dios. (1 Corinto 6:11) Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. (Roma 5:5) Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan - sapagka't hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, ngunit ang Espiritu ay namamagitan para sa atin na may mga daing na napakalalim para sa mga salita - na sumisiyasat sa mga puso na nalalaman kung ano ang nasa isip ng mga tao. Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. ( Roma 8:26-27 )

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, umaasa tayo sa pag-asa

Pinupuno ng Diyos ng pag-asa ang mga mananampalataya ng kagalakan at kapayapaan, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumagana sila sa pag-asa. ( Roma 15:13 ) Sino ang nakakaalam ng mga iniisip ng isang tao maliban sa espiritu ng taong iyon, na nasa kaniya? – Gayon din walang nakakaunawa sa mga pag-iisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. (1 Corinthians 2:11) Ngayon ay hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Dios, upang ating maunawaan ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Dios. (1 Corinto 2:12) Ang patotoo ng mga mananampalataya ay gaya ng isang sulat mula kay Cristo, na isinulat hindi ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. (2 Corinto 3:3) Ganyan ang pagtitiwala na taglay natin sa pamamagitan ni Kristo sa Diyos - hindi sa tayo ay sapat na sa ating sarili upang angkinin ang anumang bagay na mula sa atin, ngunit ang ating kasapatan ay mula sa Diyos, na ginawa tayong sapat upang maging mga ministro ng isang bagong tipan, hindi ayon sa sulat kundi sa Espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay-buhay. (2 Corinto 3:4-6) Siya na nagbibigay ng Espiritu sa inyo at gumagawa ng mga himala sa atin ay hindi gumagawa ng gayon sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan kundi sa pakikinig na may pananampalataya—gaya ni Abraham na “naniwala sa Diyos, at ito ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran.” (Galacia 3:5-6) Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin-sapagka't nasusulat, "Sumpa ang bawa't binitay sa puno"- upang kay Cristo Jesus ang pagpapala ni Abraham maaaring dumating sa mga Gentil, upang matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. (Galacia 3:13-14) Ang nagawa ni Kristo upang masunod ang mga Gentil ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tanda at mga kababalaghan – sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. ( Roma 15:18-19 )

Dapat kang ipanganak muli bilang isang anak ng Diyos

Sinabi ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos - maliban kung ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. (Juan 3:3-5) Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu. (Juan 3:6) Huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, 'Kailangan mong ipanganak na muli.' (Juan 3:7) Umiihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang huni nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o kung saan ito patungo. Gayon din ang bawat isa na ipinanganak ng Espiritu." (Juan 3:8) Sinabi rin niya, “Dumarating ang oras, at narito na, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga tao na sumamba sa kaniya. (Juan 4:23) Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sumasamba sa kaniya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan.” (Juan 4:24) Kung mamumuhay kayo ayon sa laman ay mamamatay kayo, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng katawan, kayo ay mabubuhay. (Roma 8:13) Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. (Roma 8:14)

Ang Espiritu ay buhay - ang ating pag-aampon bilang mga anak na lalaki

Wala ka sa laman kundi nasa Espiritu, kung sa katunayan ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo – Ang sinumang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa kanya. (Roma 8:9) Ngunit kung si Kristo ay nasa iyo, bagaman ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. (Roma 8:10) Kung ang Espiritu niyaong bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siya na bumuhay kay Cristo Jesus mula sa mga patay ay magbibigay-buhay din sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. (Roma 8:11) Hindi espiritu ng pagkaalipin ang bumalik sa takot, kundi ang Espiritu ng pag-aampon bilang mga anak, kung saan tayo ay sumisigaw, “Abba! Ama!” (Roma 8:15) Ang Espiritu ay nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, at kung mga anak, kung gayon ay mga tagapagmana—mga tagapagmana ng Diyos at mga kapwa tagapagmana ni Kristo, basta't tayo ay magdusa kasama niya upang tayo ay maluwalhati din na kasama niya. kanya. (Roma 8:16-17) Ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi katumbas ng paghahambing sa kaluwalhatiang ihahayag – sapagkat ang sangnilikha ay naghihintay na may pananabik sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. (Roma 8:18-19) Yaong mga may mga unang bunga ng Espiritu, sa loob-loob ay humahagulgol na naghihintay ng pagkukupkop bilang mga anak, ang pagtubos ng katawan. (Roma 8:23)

Mga katotohanan sa pundasyon

Ang panimulang punto ng salita ni Kristo ay kinabibilangan ng pundasyon ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at ng pananampalataya na nasa Diyos at ng doktrina ng bautismo at ng pagpapatong ng mga kamay at ng muling pagkabuhay mula sa mga patay at ng walang hanggang paghuhukom para sa mga na bumaba sa bautismo at nakatikim ng kaloob na mula sa langit at tumanggap ng Banal na Espiritu at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. (Hebreo 6:1-5 Lamsa) Kay Jesus tayo ay tinuli ng pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pamamagitan ng pagtanggal ng katawan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ni Cristo, na tayo ay nalibing na kasama niya sa bautismo, na kung saan tayo ay muling ibinangon. kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa makapangyarihang gawa ng Diyos, na bumuhay sa kanya mula sa mga patay. (Colosas 2:11-12) Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesu-Cristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at inyong tatanggapin ang kaloob na Espiritu Santo – sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at para sa lahat na ay malayo, ang bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili. ( Gawa 2:38-39 )

Nagsasalita ng mga dila at nagdarasal sa Espiritu

Ituloy ang pag-ibig, at taimtim na hangarin ang mga espirituwal na kaloob. (1 Corinto 14:1) Ang nagsasalita sa isang wika ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Dios; sapagka't walang nakakaunawa sa kaniya, kundi nagsasalita siya ng mga hiwaga sa Espiritu. (1 Corinto 14:2) Kanais-nais na tayong lahat ay magsalita ng mga wika yamang ang mga nagsasalita ng isang wika ay nagpapatibay sa kanilang sarili. (1 Corinto 14:4) Kapag nananalangin sa isang wika, ang espiritu ay nananalangin ngunit ang pag-iisip ay hindi namumunga. ( 1 Corinto 14:14 ) Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa aking espiritu, ngunit mananalangin din ako sa aking pag-iisip; aawit ako ng papuri sa aking espiritu, ngunit aawit din ako ng aking pag-iisip. ( 1 Corinto 14:15 ) Nagpasalamat si Pablo sa Diyos na nagsasalita siya ng mga wika nang higit kaysa sa iba. ( 1 Corinto 14:18 ) Huwag ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika. ( 1 Corinto 14:39 )

Propessying in the Spirit

Dapat nating taimtim na hangarin ang mga espirituwal na kaloob, lalo na upang tayo ay makapagpropesiya. (1 Corinto 14:1) Ang isa na nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang pagpapatibay at pampatibay-loob at pang-aliw. (1 Corinthians 14:3) Ang naghuhula ay nagpapatibay sa iglesya gaya ng siyang naghuhula ay mas dakila kaysa sa nagsasalita ng mga wika. (1 Corinto 14:5) Sa simbahan ay mas mabuting magsalita sa paraang nauunawaan upang makapagturo sa iba, kaysa maraming salita sa isang wika. (1 Corinthians 14:19) Kung gayon, kung ang buong iglesya ay magtitipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika, at ang mga tagalabas o mga hindi mananampalataya ay pumasok, hindi ba nila sasabihin na kayo ay mga sira ang ulo? (1 Corinto 14:23) Datapuwa't kung ang lahat ay manghuhula, at ang isang hindi sumasampalataya o tagalabas ay pumasok, siya ay hinatulan ng lahat, siya'y pinagsusulit ng lahat, ang mga lihim ng kaniyang puso ay nahayag, at sa gayon, siya'y nagpatirapa, sasamba sa Diyos at ipapahayag na ang Diyos ay talagang nasa gitna ninyo. ( 1 Corinto 14:24-25 )

Mga Regalo ng Espiritu

Ngayon ay may iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang Espiritu; at mayroong iba't ibang paglilingkod, ngunit iisang Panginoon; at may iba't ibang aktibidad, ngunit iisang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng ito sa lahat. (1 Corinto 12:4-6) Sa bawat mananampalataya ay binigay ang pagpapakita ng Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. (1 Corinto 12:7) Sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang iba't ibang kaloob kabilang ang pagbigkas ng karunungan, ang pagbigkas ng kaalaman, pananampalataya, mga kaloob ng pagpapagaling, paggawa ng mga himala, propesiya, ang kakayahang makilala ang mga espiritu, iba't ibang uri ng mga wika, at interpretasyon ng mga wika. (1 Corinto 12:8-10) Ang lahat ng ito ay binibigyang kapangyarihan ng isa at parehong Espiritu, na naghahati-hati sa bawat mananampalataya nang paisa-isa ayon sa kanyang kalooban. (1 Corinto 12:11) Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami, ay iisang katawan, ay gayon din kay Cristo. (1 Corinto 12:12) Sapagka't sa isang Espiritu ang mga mananampalataya ay binabautismuhan sa isang katawan—Hudyo o Griego, alipin o malaya—at pinainom ng isang Espiritu. (1 Corinto 12:13) Huwag ninyong patayin ang Espiritu o hamakin ang mga propesiya, kundi subukin ninyo ang lahat – nanghahawakan nang mahigpit sa kung ano ang mabuti. ( 1 Tesalonica 5:19-21 )

Pagpapatakbo sa Banal na Espiritu

Kay Kristo, dapat tayong mapuspos ng Diyos na tumatanggap ng kanyang Banal na Hininga. (Galacia 3:14) Sa pamamagitan ng Espiritung inilagak sa atin, tayo ay nagiging mga templo ng buhay na Diyos. (1 Corinto 3:16) Ang bagong buhay ng Espiritu ay nagpapadalisay sa atin at nagtutulak sa atin sa buong katuwiran. (Roma 8:10) Sa pamamagitan ni Kristo, ibinubuhos ng Diyos sa atin ang tubig na buhay ng Espiritu, pinupuno ang ating mga puso ng pag-ibig, binibigyan tayo ng pambihirang kapayapaan na may kagalakan na hindi masabi. (Roma 5:5) Hindi tayo dapat maglingkod sa ilalim ng lumang nakasulat na code, kundi sa bagong buhay ng Espiritu. (Roma 7:6) Hindi rin tayo magtuturo ng matatalinong salita ng karunungan nang walang Espiritu, baka ang krus ni Kristo ay lumiit. (1 Corinto 1:17) Sa halip, kung kinakailangan, tayo ay maghihintay at maghintay na bigyan ng kapangyarihan mula sa Kaitaasan. (Lucas 11:13) Ang Banal na Espiritu ang ating magiging puwersang nagpapakilos – nagbabago, namamagitan, at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. (2 Corinto 3:18) Ang ministeryo ng mahimalang pagpapagaling na pagpapalaya mula sa mga kuta ng demonyo ay isinasagawa sa kapangyarihan ng Espiritu. (Mga Gawa 10:38) Ang propesiya ay hindi nagmumula sa kalooban ng isang tao, ngunit kapag ang isang tao ay nagsasalita mula sa Diyos bilang ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng banal na pahid at dinadala siya. (2 Pedro 1:21) Ang mga tanda at kababalaghan ay nahayag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. ( Roma 15:19 ) Ang ating katapangan at inspirasyon ay dapat pasiglahin ng hiningang ito ng Diyos. (Mga Gawa 4:31) Habang ang katotohanan ng Salita ng Diyos ay ang ating matigas na pagkain, ang Espiritu ng Diyos ang ating inumin. ( Efeso 5:18 )

Pangunahing Mga Sanggunian sa Kasulatan

Lucas 3: 15-16 (ESV) 

Habang ang mga tao ay umaasa, at ang lahat ay nagtatanong sa kanilang mga puso tungkol kay Juan, kung siya ba ang Cristo, sinagot sila ni Juan sa lahat, na sinasabi, kaninong mga sandalyas ay hindi ako karapat-dapat na maghubad. Binyagan ka niya ng Banal na Espiritu at apoy.

Lucas 3: 21-23 (ESV)

Ngayon nang ang lahat ng mga tao ay nabautismuhan, at nang si Jesus din ay nabautismuhan at nananalangin, ang langit ay nabuksan, at ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanya sa pisikal na anyo, tulad ng isang kalapati; at isang tinig ay nagmula sa langit, “Ikaw ang aking minamahal na Anak; sa iyo ay nasiyahan ako. Si Jesus, nang magsimula siya sa kanyang ministeryo, ay tatlumpung taong gulang na.

Lucas 4: 18-19 (ESV) 

 “Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagka't pinahiran niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at muling makakita ng bulag, upang palayain ang mga inaapi, upang ipahayag ang taon ng pabor ng Panginoon. "

Lucas 11:13 (ESV)

Kung kayo nga, na masama, ay marunong magbigay ng mabubuting regal sa inyong mga anak, gaano pa kaya ibibigay ng Ama sa langit ang Banal na Espiritu sa mga humihingi sa kaniya!

Marcos 10: 37-40 (ESV)

At sinabi nila sa kaniya, Bigyan mo kami ng upo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Sinabi sa kanila ni Jesus, “Hindi ninyo alam kung ano ang hinihiling ninyo. Kaya mo bang uminom ng tasa na iniinom ko, o mabautismuhan sa bautismo na bininyagan ako? " At sinabi nila sa kaniya, Kami ay makakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang kopa na iniinom ko ay iinumin ninyo, at sa bautismo kung saan ako nabinyagan, kayo ay mabinyagan, ngunit ang pag-upo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi akin ang pagbibigay, ngunit ito ay para sa mga pinaghandaan nito. "

Juan 1: 29-34 (ESV) 

Kinabukasan nakita niya si Jesus na papalapit sa kanya, at sinabi, “Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan! Ito ang sinabi ko sa kaniya, 'Sumusunod sa akin ang isang lalaking nauna sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin.' Ako mismo ay hindi nakakilala sa kaniya, ngunit para sa hangaring ito ay naparito ako na nagbabautismo sa tubig, upang siya ay mahayag sa Israel. " At nagpatotoo si Juan: "Nakita ko ang Espiritu na bumaba mula sa langit tulad ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Ako mismo ay hindi nakakilala sa kaniya, ngunit siya na nagsugo sa akin upang magpabautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, Siya na iyong nakikita na ang espiritu ay bumababa at mananatili, siya ang magbabautismo sa Banal na Espiritu. At nakita ko at nagpatotoo na ito ang Anak ng Diyos. "

Juan 3: 3-8 (ESV)

Sinagot siya ni Jesus, "Tunay, totoo, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isa ay muling ipinanganak hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. " Sinabi sa kaniya ni Nicodemus, "Paano maipapanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Maaari ba siyang makapasok sa sinapupunan ng kanyang ina at maipanganak? ” Sumagot si Jesus, "Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isa ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, 'Dapat kang muling ipanganak.' Hihipan ng hangin kung saan nito hinahangad, at naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o saan ito pupunta. Gayundin sa lahat na ipinanganak ng Espiritu."

Juan 7: 37-39 (ESV)

Sa huling araw ng kapistahan, ang dakilang araw, tumayo si Jesus at sumigaw, "Kung ang sinumang uhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sinumang maniniwala sa akin, tulad ng sinabi sa Banal na Kasulatan, 'Lalabas mula sa kanyang puso ang mga ilog ng buhay na tubig. '" Sinabi niya ito tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga naniwala sa kaniya, sapagkat hindi pa nabibigyan ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa naluluwalhati..

Juan 14:12 (ESV) 

 "Tunay, totoo, sinasabi ko sa iyo, ang sinumang maniniwala sa akin ay gagawin din ang mga gawa na ginagawa ko; at higit na dakilang mga gawa ang gagawin niya, sapagkat pupunta ako sa Ama.

Juan 14: 15-17 (ESV)

"Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. At hihilingin ko sa Ama, at bibigyan ka niya ng isa pang Katulong, na makasama ka magpakailanman, maging ang Espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi siya nito nakikita o kilala. Kilala mo siya, sapagkat siya ay tumira sa iyo at mananatili sa iyo.

Juan 14: 25-26 (ESV)

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo habang ako ay kasama mo pa rin. Ngunit ang Katulong, ang Banal na Espiritu, na isusugo ng Ama sa aking pangalan, tuturuan ka niya ng lahat ng mga bagay at maaalalahanan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. 

Juan 16:7 (ESV)

Gayunpaman, sinasabi ko sa iyo ang totoo: sa iyong kalamangan na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang Tagatulong ay hindi lalapit sa iyo. Ngunit kung pupunta ako, isusugo ko siya sa iyo

Gawa 1: 4-5 (ESV)

At habang nanatili sa kanila, inutusan niya sila na huwag umalis sa Jerusalem. ngunit upang hintayin ang pangako ng Ama, na, sinabi niya, “narinig mo sa akin; sapagka't si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa Banal na Espiritu, hindi pa maraming araw mula ngayon.

Gawa 2: 1-4,12-13 (ESV)

Nang dumating ang araw ng Pentecost, lahat sila ay magkasama sa isang lugar. At biglang dumating mula sa langit ang isang tunog na parang isang malakas na hangin, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At nahati sa kanila ang mga dila na parang apoy at nakapatong sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuno ng Banal na Espiritu at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika habang binibigyan sila ng Espiritu ng pagsasalita... At ang lahat ay namangha at naguguluhan, na nagsasabi sa isa't isa, "Ano ang ibig sabihin nito?" Ngunit ang iba na nangutya ay sinabi, "Napuno sila ng bagong alak."

Gawa 2: 16-21 (ESV)

Ngunit ito ang sinabi sa pamamagitan ng propetang si Joel:
"'At sa mga huling araw ay mangyayari, ipinahayag ng Diyos,
na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman,
at ang iyong mga anak na lalake at babae ay manghuhula.
at ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain.
at ang iyong matandang lalake ay managinip ng mga panaginip;
maging sa aking mga aliping lalake at babae
sa mga araw na yaon ibubuhos ko ang aking espiritu, at sila ay manghuhula.
At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas
at mga tanda sa lupa sa ibaba,
dugo, at apoy, at singaw ng usok;
ang araw ay magiging kadiliman
at ang buwan sa dugo,
bago dumating ang araw ng Panginoon, ang dakila at kamangha-manghang araw.
At ito ay mangyayari na ang bawat isa na tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. '

Gawa 2: 36-42 (ESV)

Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. " At nang marinig nila ito, ay nasaktan sila, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, Mga kapatid, ano ang gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro,Magsisi kayo at magpabinyag sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggap kayo ng regalong Banal na Espiritu. Sapagkat ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak at para sa lahat na malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili. " At sa maraming mga salita ay nagpatotoo siya at patuloy na pinayuhan sila, na sinasabi, I-save ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahi na ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan, at naidagdag sa araw na iyon mga tatlong libong kaluluwa. At inialay nila ang kanilang sarili sa turo ng mga apostol at ang pakikisama, sa pagpuputol ng tinapay at mga pagdarasal.

Gawa 4: 31 (ESV)

At nang sila ay manalangin, ang lugar kung saan sila nagkatipon ay nayanig, at silang lahat ay napuno ng banal na espiritu at nagpatuloy na magsalita ng salita ng Diyos nang may katapangan.

Gawa 5: 29-32 (ESV)

Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol, "Dapat naming sundin ang Diyos kaysa mga tao. Ang Diyos ng ating mga magulang ay nagbangon kay Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kaniya sa isang puno. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami ang mga saksi sa mga bagay na ito, at gayon din ang Banal na Espiritu, na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa kaniya. "

Gawa 8: 12-17 (ESV)

Ngunit nang maniwala sila kay Felipe habang nangangaral siya ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Jesucristo, sila ay nabautismuhan, kapwa kalalakihan at kababaihan. Kahit si Simon mismo ay naniwala, at pagkatapos na mabinyagan ay nagpatuloy siya kasama si Felipe. At nang makita ang mga palatandaan at mga dakilang himala na nagawa, siya ay namangha. At nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang Samaria ay tumanggap ng salita ng Dios, pinasugo nila sa kanila si Pedro at Juan, na bumaba at nanalangin para sa kanila na matanggap nila ang Banal na Espiritu, sapagkat hindi pa siya nahuhulog sa alinman sa kanila, ngunit sila ay nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang Banal na Espiritu.

Gawa 10: 37-38 (ESV)

kayo mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buong Judea, simula sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinahayag ni Juan: kung paano pinahiran ng Diyos si Hesus ng Nazaret ng Banal na Espiritu at ng kapangyarihan. Siya ay lumibot sa paggawa ng mabuti at pinagagaling ang lahat na api ng diyablo, sapagkat ang Diyos ay sumasa kaniya.

Gawa 10: 44-48 (ESV)

Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. At ang mga mananampalataya mula sa pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalong ng Espiritu Santo ay ibinuhos kahit sa mga Gentil. Sapagkat naririnig nila ang mga ito na nagsasalita ng mga dila at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pedro, "Maaari bang may magtatago ng tubig para sa pagbinyag sa mga taong ito, na tumanggap ng Banal na Espiritu tulad din sa atin?”At inutusan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Hesu-Kristo… 

Gawa 11: 15-18 (ESV)

Nang magsimula akong magsalita, ang Banal na Espiritu ay bumaba sa kanila tulad din sa atin noong una. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paano niya sinabi, 'Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa Banal na Espiritu. ' Kung gayon ang Diyos ay nagbigay ng parehong regalong sa kanila tulad ng ibinigay niya sa atin noong naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo, sino ako na makakatayo sa daan ng Diyos? " Nang marinig nila ang mga bagay na ito ay tumahimik sila. At niluwalhati nila ang Diyos, na sinasabi, Kung gayon sa mga Gentil ay binigyan din ng Dios ang pagsisisi na humantong sa buhay.

Gawa 15: 8-11 (ESV)

At ang Diyos, Na nakakaalam ng puso, ay nagpatotoo sa kanila, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Banal na Espiritu na gaya ng ginawa niya sa atin, at hindi niya ginawang pagkakaiba sa pagitan natin at ng mga ito, na nilinis ang kanilang mga puso sa pananampalataya.. Ngayon, kung gayon, bakit sinubukan mo ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa leeg ng mga alagad na hindi kayang pasanin ng ating mga ninuno o natin? Ngunit naniniwala kami na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus, tulad din sa kanila. ”

Gawa 19: 2-7 (ESV)

At sinabi niya sa kanila, Natanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu noong kayo ay naniwala? At sinabi nila, "Hindi, ni hindi namin narinig na mayroong isang Banal na Espiritu." At sinabi niya, "Sa ano ka nabinyagan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." At sinabi ni Pablo, "Si Juan ay nagpabautismo sa bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na susunod sa kaniya, na si Jesus." Nang marinig ito, nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong sila ni Pablo sa kanila, ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila, at nagsimula silang magsalita ng mga dila at manghula. Mayroong halos labindalawang lalaki sa lahat. 

Roma 6: 2-4 (ESV)

Paano tayo na namatay sa kasalanan ay mabubuhay pa rin dito? hindi mo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kami ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, tulad ni Kristo na muling nabuhay mula sa mga patay sa kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay maaaring lumakad sa bagong buhay.

Roma 5: 5 (ESV)

at ang pag-asa ay hindi tayo pinapahiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay sa atin.

Roma 8: 9-11 (ESV)

Ikaw, gayunpaman, wala sa laman kundi sa espiritu, kung sa katunayan ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Ang sinumang walang espiritu ni Cristo ay hindi pagmamay-ari. Ngunit kung si Cristo ay nasa iyo, bagaman ang katawan ay namatay dahil sa kasalanan, ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Kung ang espiritu ng nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay tumira sa iyo, siya na nagbangon kay Cristo Jesus ay magbibigay ng buhay sa iyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananahan sa iyo..

Roma 8: 14-17 (ESV)

para lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi mo natanggap ang diwa ng pagkaalipin upang bumalik sa takot, ngunit natanggap mo ang diwa ng pag-aampon bilang mga anak, na sa pamamagitan nila ay sumisigaw tayo, “Abba! Ama!" Ang Espiritu mismo ay nagpatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, at kung mga anak, kung gayon mga tagapagmana - mga tagapagmana ng Diyos at kapwa tagapagmana kasama ni Kristo, sa kondisyon na pagdurusa natin kasama niya upang tayo ay maluwalhati din kasama niya.

Roma 8: 22-23 (ESV)

Para sa nalalaman natin na ang buong nilikha ay sama-sama na hinaing sa sakit ng panganganak hanggang ngayon. At hindi lamang ang paglikha, Datapuwa't tayo, na may mga unang bunga ng Espiritu, ay humihinga sa loob habang hinihintay natin ang pag-ampon bilang mga anak, ang pagtubos ng ating mga katawan.

Roma 8: 26-27 (ESV)

Gayundin tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagka't hindi natin alam kung ano ang ipanalangin natin ayon sa nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan sa atin na may mga daing na napakalalim ng mga salita.. At siya na naghahanap ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang isip ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay namamagitan para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.

Roma 15: 13-19 (ESV) 

Nawa ang Diyos ng pag-asa ay punan ka ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu kayo ay magsagana sa pagasa. Ako ay nasiyahan tungkol sa inyo, mga kapatid, na kayo mismo ay puspos ng kabutihan, puno ng lahat ng kaalaman at magagawang magturo sa isa't isa. Datapuwat sa ilang mga punto ay sumulat ako sa iyo ng buong tapang sa paalala, dahil sa biyayang ibinigay sa akin ng Dios upang ako ay maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil sa paglilingkod sa pagkasaserdote ng evangelio ng Dios, upang ang handog ng Ang mga Gentil ay maaaring tanggapin, pinabanal ng Banal na Espiritu. Kung gayon, kay Cristo Jesus, mayroon akong dahilan upang ipagmalaki ang aking gawain para sa Diyos. Sapagka't hindi ako magsisikap na magsalita ng anupaman maliban sa nagawa ni Cristo sa pamamagitan ko upang masunod ang mga Gentil.sa pamamagitan ng salita at gawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga tanda at kababalaghan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos—Sa gayon mula sa Jerusalem at hanggang sa Illyricum natapos ko ang ministeryo ng ebanghelyo ni Cristo;

1 Corinto 2: 10-12 (ESV)

Ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay naghahanap ng lahat, kahit na ang kalaliman ng Diyos. Sapagkat sino ang nakakaalam ng mga saloobin ng isang tao maliban sa espiritu ng taong iyon, na nasa kaniya? Gayundin walang nakakaintindi ng mga pagiisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ngayon hindi natin natanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan namin ang mga bagay na biglang ibinigay sa amin ng Diyos.

1 Corinto 6:11 (ESV)

Ngunit ikaw ay nahugasan, ikaw ay pinaging banal, ikaw ay nabigyan ng katuwiran sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.

1 Corinto 12: 4-11 (ESV)

Ngayon may mga pagkakaiba-iba ng mga regalo, ngunit ang iisang Espiritu; at may mga pagkakaiba-iba ng paglilingkod, ngunit iisa ang Panginoon; at may mga pagkakaiba-iba ng mga aktibidad, ngunit iisa ang Diyos na nagbibigay lakas sa kanilang lahat sa bawat isa. Sa bawat isa ay binibigyan ng pagpapakita ng Espiritu para sa kabutihang panlahat. Sapagka't sa isa ay ibinibigay sa pamamagitan ng Espiritu ang pagsasalita ng karunungan, at sa isa ay ang paglabas ng kaalaman ayon sa iisang Espiritu, sa isa pang pananampalataya sa pamamagitan ng iisang Espiritu, sa isa pang regalong pagpapagaling ng isang espiritu, sa iba ay ang paggawa ng mga himala , sa isa pang propesiya, sa iba ay may kakayahang makilala ang pagitan ng mga espiritu, sa isa pa iba't ibang mga uri ng mga wika, sa iba pa ang pagbibigay kahulugan ng mga wika. Ang lahat ng ito ay binibigyan ng kapangyarihan ng isa at iisang Espiritu, na nagbabahagi sa bawat isa sa kanya-kanyang kagustuhan.

1 Corinto 14: 1-5 (ESV)

Sundan ang pag-ibig, at taimtim na hangarin ang mga espiritwal na regalo, lalo na upang ikaw ay manghula. Para sa isa na nagsasalita ng ibang wika ay hindi nagsasalita sa mga tao kundi sa Diyos; para walang nakakaintindi sa kanya, ngunit siya ay nagsasalita ng mga misteryo sa Espiritu. Sa kabilang banda, ang isa na nagpapropesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang pampatibay-loob at pampatibay-loob at aliw. Ang nagsasalita ng dila ay nagpapalakas ng kanyang sarili, ngunit ang nagpapropesiya ay nagpapatibay sa simbahan. Ngayon gusto ko kayong lahat na magsalita ng mga wika, ngunit higit pa sa paghula. Ang nag propesiya ay mas malaki kaysa sa nagsasalita ng mga dila, maliban kung may nagpapakahulugan, upang ang iglesya ay maitaguyod.

1 Corinto 14: 13-18 (ESV)

Samakatuwid, ang sinumang nagsasalita ng ibang wika ay dapat manalangin na maipaliwanag niya. Para kay kung nagdarasal ako sa isang dila, ang aking diwa ay nagdarasal ngunit ang aking isip ay walang bunga. Ano ang gagawin ko? Magdarasal ako ng aking diwa, ngunit mananalangin din ako sa aking isipan; Ako ay aawit ng papuri sa aking diwa, ngunit ako ay aawit din sa aking isipan. Kung hindi man, kung magpapasalamat ka sa iyong diwa, paano masasabi ng sinumang nasa posisyon ng isang tagalabas na "Amen" sa iyong pasasalamat kung hindi niya alam ang iyong sinasabi? Para sa iyo ay maaaring sapat na nagbibigay ng pasasalamat, ngunit ang ibang tao ay hindi napapalakas. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nagsasalita ako ng ibang mga wika kaysa sa inyong lahat.

2 Corinto 3: 2-6 (ESV)

Kayo mismo ang aming liham ng rekomendasyon, na nakasulat sa aming mga puso, upang makilala at mabasa ng lahat. At ipinapakita mo na ikaw ay isang liham mula kay Cristo na naihatid sa amin, na hindi isinulat na may tinta ngunit sa Espiritu ng buhay na Diyos, hindi sa mga papanong bato ngunit sa mga tablet ng puso ng tao. Ganito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa pamamagitan ni Cristo sa Diyos. Hindi sa tayo ay sapat sa ating sarili upang mag-angkin ng anuman na nagmumula sa amin, ngunit ang aming kasapatan ay nagmula Ang Diyos, na gumawa sa atin ng sapat upang maging ministro ng isang bagong tipan, hindi sa sulat ngunit ng Espiritu. Para sa liham ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay.

Galacia 3: 5 (ESV) 

 Ang nagbibigay ba sa iyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna mo ay ginagawa niya sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig na may pananampalataya?-

Galacia 3: 13-14 (ESV) 

Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging sumpa para sa atin - sapagkat nasusulat, "Sumpain ang sinumang nabitay sa isang puno" - upang kay Cristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay mapunta sa mga Gentil. upang matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya.

Colosas 2: 11-14 (ESV)

"Sa kaniya din kayo ay tinuli ng isang pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pamamagitan ng pag-alis ng katawan ng laman, sa pagtutuli ni Cristo, na inilibing kasama niya sa bautismo., kung saan kayo ay lumaki rin kasama niya sa pamamagitan ng pananalig sa makapangyarihang pagtatrabaho ng Diyos, na siyang binuhay mula sa patay. At ikaw, na namatay sa iyong mga paglabag at ang hindi pagtutuli ng iyong laman, ang Diyos ay binuhay na kasama niya, na pinatawad sa amin ang lahat ng aming mga pagkakasala, sa pamamagitan ng pagkansela ng tala ng utang na tumindig laban sa amin kasama ng mga ligal na hinihingi. Itinabi niya ito, ipinako sa krus. "

Hebreo 6: 1-8 (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1 Kaya nga, iwanan natin ang panimulang salita ni Cristo, at magpatuloy tayo sa kasakdalan. Bakit muli kang naglalagay ng panibagong pundasyon para sa pagsisisi sa mga nakaraang gawa at para sa pananampalataya sa Diyos? 2 At para sa doktrina ng mga pagbibinyag at para sa pagpapatong ng mga kamay at para sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay at para sa walang hanggang paghuhukom? 3 Kung pinahihintulutan ng Panginoon, gagawin namin ito. 4 Ngunit ito ay imposible para sa mga minsang nabautismuhan 5 at natikman ang kaloob mula sa langit at natanggap ang Banal na Espiritu, at natikman ang mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng daigdig na darating., 6 Sapagkat, upang sila ay magkasalang muli at muling mabago sa pamamagitan ng pagsisisi, ipinako nila sa krus ang Anak ng Diyos sa pangalawang pagkakataon at inilagay siya sa hayagang kahihiyan. 7 Sapagka't ang lupa na umiinom sa ulan na saganang bumabagsak dito, at namumunga ng mga halamang kapaki-pakinabang sa mga pinagtataniman nito, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos; 8 Ngunit kung ito ay magbubunga ng mga tinik at dawag ito ay itinatakwil at hindi malayong mahatulan; at sa wakas ang pananim na ito ay masusunog.