Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
Ang Ebolusyon ng Doktrina ng Trinity
Ang Ebolusyon ng Doktrina ng Trinity

Ang Ebolusyon ng Doktrina ng Trinity

Ang mga modernong Kristiyano ay may utang ng pasasalamat sa maagang simbahan. Ang kanyang pamana ng katapangan sa ilalim ng pag-uusig ay nananatili hanggang ngayon bilang isang matapang na patotoo ng pananampalataya. Gayunpaman, ang pamana na ito ay may posibilidad na maitabunan ang mapaminsalang epekto ng mga huwad na guro na gumapang sa kulungan ilang sandali lamang matapos ang pag-akyat ni Cristo. Ang sinasabing mga Kristiyano na ito, na mas kilala sa tawag na Gnostics, subtly twisted script gamit ang paganong Greek filosopiya upang maitaguyod ang doktrina ng Trinity. 

Ang mga konseho ng simbahan ng ika-apat na siglo ay sinasabing nag-ugat ng naturang mga erehe at nag-iingat ng doktrinang Kristiyano mula sa pagpasok ng pilosopiyang pagano. Ngunit ang isang mas maingat na pagsisiyasat sa rekord ng kasaysayan ay nagpapakita ng ibang-iba na kuwento. Itinatampok ng artikulong ito ang mga tiyak na katotohanan tungkol sa mga tao at pangyayaring nakapalibot sa pagbuo ng doktrinang Trinitaryo na mahalaga sa tumpak na pagsusuri, subalit bihira - kung mayroon man - na nabanggit sa popular na pagtuturo.

UNANG CENTURY

Ang Sinaunang Israel ay laging may pagkakaiba sa paniniwala sa isang kataas-taasang Diyos. Ang mono-theistic creed na ito ng Israel na kilala bilang Si Shema ay matatagpuan sa Deuteronomio 6: 4: Makinig ka, Israel: Ang PANGINOON na aming Diyos, ang PANGINOON ay iisa.

Shema laban sa doktrina ng trinidad

Habang may ilang beses sa Genesis kung saan sinabi ng Diyos na "Let us," parehong NIV at NET1 pinag-aaralan ang mga Bibliya na ito na tinutukoy ng Diyos sa kanyang makalangit na korte ng mga anghel. Ang pare-parehong paggamit ng Lumang Tipan ng personal na pangalang Yahweh (YHWH) na kaakibat ng mga pansariling personal na panghalip tulad ng Ime, at my, dapat na alisin ang anumang pag-aalinlangan na ang sinaunang Israel ay naniniwala sa Diyos na isang nag-iisang personal na pagkatao.

Si Hesus mismo ang nagpatibay sa Si Shema sa pamamagitan ng pag-quote sa sinaunang kredito ng Israel na pagsasalita sa Marcos 12:29. Gayunpaman hindi niya iminungkahi iyon "Ang Panginoon ay iisa" sinadya kahit ano maliban sa kung ano ang laging naiintindihan ng Israel na ibig sabihin nito - isang isahan ang personal na pagkatao. Sa buong panahon ng kanyang ministeryo, nakilala niya ang Ama sa langit na Diyos at palaging nakikilala ang sarili mula sa "tanging tunay na Diyos" na kanyang pinaglingkuran (Jn 17: 3).

Makalipas ang ilang sandali matapos ang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat, nangaral si Pedro ng isang pangaral sa pag e-ebanghelyo sa kanyang mga kapwa Hudyo. Ngunit sa sermon na ito ay hindi inihayag ni Pedro ang Trinitaryong katangian ng Diyos. Sa halip, kinilala niya ang Diyos bilang Ama sa langit. Inilarawan niya pagkatapos si Jesus bilang a lalaki pinatunayan ng Diyos, at ang Espiritu bilang regalo ng Diyos (Gawa 2: 14-40). Ang mensahe na ito ay sapat para sa kaligtasan para sa lahat na may mga pakinig na maririnig.

Gayundin si Paul, sa kanyang liham sa mga taga-Efeso, nakilala ang Isang Diyos bilang Ama (Efe. 4: 6), at idineklara siyang "Diyos ng ating Panginoong Jesus" (Efe. 1:17). Si Jesus ay sa gayon ay "nakaupo sa kanang kamay" (Efe. 1:20) ng kanyang sariling Diyos, na siyang Isang Diyos ng Israel. Lumilitaw ang mga katulad na pahayag sa buong liham ni Paul. Bukod dito, nang walang pagbubukod, kinikilala ng OT at NT ang Isang Diyos ng Israel bilang Ama lamang (hal. Mal. 2:10, 1 Cor. 8: 6; Efe. 4: 6; 1 Ti. 2: 5).

Bagaman si Jesus ay tinukoy bilang "Diyos" nang ilang beses sa Bagong Tipan, sumusunod ito sa dating Lumang Tipan kung saan ang pamagat na "Diyos" (elohim sa Hebrew, theos sa Griyego) ay paminsan-minsang inilalapat sa mga piling ahente ni Yahweh upang ipahiwatig ang kanilang katayuan bilang kanyang mga kinatawan.2 Ang Hebreong 1: 8-9 ay naglalarawan nang mabuti sa prinsipyong ito. Dito, ang Awit 45: 6-7 ay inilalapat kay Jesus, na nagpapahiwatig na siya ang kataas-taasang kinatawan at representante ng hari:

Ngunit tungkol sa Anak sinabi niya, "Ang iyong trono, Oh Diyos, ay magpakailanman at magpakailanman ... Inibig mo ang katuwiran at kinamumuhian ang kasamaan; samakatuwid Pinahiran ka ng Diyos, iyong Diyos na may langis ng kasiyahan na lampas sa iyong mga kasama. ”

Awit 45: 6-7

Si Dr. Thomas L. Constable, propesor ng paglalahad ng Bibliya sa Dallas Theological Seminary, ay nagkomento sa hari ng kasal na ito na Awit na pinaniniwalaan ng maraming mga iskolar na orihinal na nakatuon sa isang naunang Davidikong hari:3

Ang manunulat ay tinawag ang kanyang hari na tao bilang "Diyos" (Elohim). Hindi Niya ibig sabihin na ang hari ay Diyos ngunit tumayo siya sa lugar ng Diyos at kinatawan Siya. Ihambing ang Exodo 21: 6; 22: 8-9; at Awit 82: 1 kung saan tinawag ng mga manunulat ng Bibliya na ang mga hukom ng Israel ay mga diyos sapagkat kinatawan nila ang Diyos. Ito ay isang labis na pagpapahayag ng papuri para sa hari. Pinagpala ng Diyos ang haring ito sapagkat siya ay kinatawan nang matapat sa Panginoon sa pamamagitan ng pamamahala tulad ng ginagawa ni Yawe.

Dr. Thomas Constable, Mga Tala ni Constable sa Bibliya (Awit 45: 6)

Ang iskolar ng Lumang Tipan na si Walter Bruggemann ay karagdagang nagpapaliwanag na sa Awit 45, "[Siya] hari ay malugod na pinahiran ng langis ng Diyos, na nangangahulugang pinili ng Diyos ang hari bilang isang tagapamagitan. Ang hari ay kumakatawan sa Diyos sa namumuno sa mga tao sa Jerusalem at nakikipag-usap sa kanila. Kinakatawan din ng hari ang mga tao sa pagsasalita sa Diyos sa pagdarasal. Ipinagdiriwang ng makata ang perpektong hari, na may espesyal na ugnayan sa Diyos at nagdadala ng hustisya at karangalan sa kaharian. " 4

Kinumpirma ng Bagong Tipan na ang salitang "Diyos" ay inilalapat kay Jesus dito representasyonal kahulugan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa Jesus ay isang Diyos na nasa ibabaw niya, na siyang Isang Diyos ng Israel.5 Ang kataas-taasan ni Jesus kaysa sa lahat ng iba pang mga kinatawan ng YHWH ay ipinahiwatig ng kanyang birhen na pagsilang bilang walang kasalanan na pangalawang Adan, at nakumpirma ng kanyang kadakilaan sa "kanang kamay ng Diyos" - isang posisyon na malinaw na inilalagay siya sa buong nilikha na kaayusan habang nasa sa parehong oras nakikilala siya mula sa Isang Diyos na sinasamba niya hanggang ngayon bilang kanyang sariling Diyos (hal. Apoc. 1: 6; 3: 2, 12).

Platonism kumpara sa Hudaismo sa Bibliya

Malakas laban sa doktrina ng trinidad

Ang taong 70 AD ay isang dramatikong pagbago para sa bagong simulang simbahan. Ang Jerusalem ay sinibak ng Romanong hukbo, na ikinakalat ang mga natitirang mga Hudyo at naalis ang pagkakakonekta sa Kristiyanismo mula sa lugar ng kapanganakan ng mga Hudyo. Karamihan sa mga apostol ay naging martir sa oras na ito, at ang simbahan ay itinulak sa ilalim ng lupa ng Romanong pag-uusig.

Gayunpaman, ang Kristiyanismo ay nagpatuloy na kumalat palabas mula sa Jerusalem at sa isang paganong lipunan na Greco-Roman na puspos ng mga ideya ng tanyag na pilosopong Greek na si Plato (428 BC). Sumulat si Plato ng isang gawa-gawa na account ng paglikha na tinatawag Si Timaeus na nagsasama ng mga teoryang metapisiko tungkol sa likas na katangian ng tao na kalaunan ay dramatikong nakakaimpluwensya sa doktrinang Kristiyano pagkatapos ng apostoliko. Ang Catholic Encyclopedia ay nagmamasid:

Bukod dito, ang interes ni Plato sa kalikasan ay pinangungunahan ng isang teleological view ng mundo bilang animated na may isang World-Soul, na, may kamalayan sa proseso nito, ginagawa ang lahat ng mga bagay para sa isang kapaki-pakinabang na layunin. . . naniwala siya na ang [tao] kaluluwa ay mayroon na bago ito pagsasama sa katawan. Buong teorya ng Mga Ideya ni [Plato]sa ngayon, hindi bababa sa, bilang ito ay inilalapat sa kaalaman ng tao, presupposes ang doktrina ng pre-pagkakaroon.

Ang Catholic Encyclopedia, Plato at Platonism

Ang "World-Soul" ni Plato ay kilala rin bilang mga Logos, na nangangahulugang simpleng salita. Sa pilosopong Platonic, ang Logos ay tumutukoy sa isang may malay, makatuwiran na prinsipyo ng pag-aayos ng sansinukob. Ito ay inilalarawan bilang isang pangalawang diyos na ginawa ng Kataas-taasang Diyos sa bukang liwayway ng paglikha. Ang Logos demiurge na ito ay nagpapatuloy upang lumikha ng parehong materyal na mundo at lahat ng mga di-materyal na kaluluwa ng tao.6

Ayon kay Plato, ang mga kaluluwa ng tao ay sinasadya na mayroon nang dati, na naninirahan kasama ng mga diyos sa langit hanggang sa bumaba sila sa lupa at pumasok sa sinapupunan upang maisilang bilang mga tao. Pagkatapos ay patuloy silang muling nagkatawang-tao bilang ibang mga tao (o mga hayop) hanggang sa makuha nila ang sapat na karunungan upang mailabas mula sa isang pagkakaroon ng katawan upang umakyat muli sa langit bilang mga walang hanggang kaluluwa na kaluluwa.7

Sa sobrang kaibahan sa mga Greko, itinuturo ng mga banal na kasulatang Hebreo na ang mga tao ay nagsisimulang umiral kapag sila ay ipinaglihi sa sinapupunan. Ipinapahiwatig ng Genesis 2: 7 na ang kaluluwa ng tao (nephesh sa Hebrew) ay hindi puro hindi materyal ngunit sa halip ay binubuo ng dalawa mga bagay na pinagsama: ang hininga ng Diyos at ang alikabok ng lupa. Sa gayon, ang tanging kahulugan kung saan ang kaluluwa ng isang tao ay maaaring "paunang mayroon" ay sa walang hanggang plano ng Diyos, isang konsepto na mas kilala bilang predestinasyon. Sinabi ni EC Dewick tungkol sa kaibahan na ito:

Nang sinabi ng Hudyo na ang isang bagay ay "natukoy na," naisip niya ito bilang "mayroon" na sa isang mas mataas na larangan ng buhay. Sa gayon ang kasaysayan ng mundo ay naunang natukoy sapagkat ito ay mayroon nang, sa isang katuturan, nauna nang nakasalalay at dahil dito ayusin. Karaniwan itong paglilihi ng mga Hudyo tungkol sa predestinasyon ay maaaring makilala mula sa ideya ng Griyego tungkol sa paglipas ng una sa pamamagitan ng pamamayani ng pag-iisip ng "preexistence" sa Banal na layunin.

EC Dewick, Primitive Christian Eschatology, pp. 253-254

Ang ideyang ito ay matatagpuan sa buong mga banal na kasulatan at sa extra-biblikal na mga sulatin din ng rabbin ng panahon ng Pangalawang Templo. Ang ilang mga halimbawa ay kinabibilangan ng:

 • Bago kita likhain [Jeremias] sa sinapupunan kilala kita at bago ka ipinanganak ay itinalaga kita; Itinalaga kitang isang propeta sa mga bansa. (Jer. 1: 5)
 • . . .ang PANGINOON [LORD]. . . Binago ako [ang Mesiyas] mula sa sinapupunan upang maging lingkod niya, upang ibalik sa kanya si Jacob. . . (Is. 49: 5)
 • Ngunit dinisenyo at nilalang Niya ako [Moises], at inihanda Niya ako mula sa simula ng mundo upang maging tagapamagitan ng Kanyang tipan. (Tipan ni Moises 1:14, mga 150 BC)

Mula sa isang pananaw ng mga Hudyo, ang mga pangunahing pigura sa plano ng Diyos na nakaligtas ay tiyak na magkakaroon na sila ay binanggit na "nilikha" o "kilala" bago sila ipinanganak. Ito ay simpleng idiomatikong paraan ng pagpapahayag ng banal na predestinasyon. Ang konsepto ng Hebrew ng matalinhagang pagkakaroon ng tao sa loob ng plano ng Diyos ay diametrically na taliwas sa konsepto ng Griyego ng literal na pagkakaroon ng tao bilang mga walang malay na nilalang na hindi materyal.

Philo Judaeus (20 BC - 50 AD)

Si Philo Judaeus ay isang Hellenized Jewish pilosopo na nanirahan sa Alexandria, Egypt noong panahon ni Cristo. Kilala siya sa paghahalo ng mga elemento ng mga paganong relihiyon tulad ng Platonism, Stoicism, at Gnostic Mysticism kasama ang kanyang sariling Hudaismo sa isang serye ng mga komentaryo sa Lumang Tipan. Ang mga komentaryong ito kalaunan ay nagkaroon ng malalim na epekto sa teolohiya ng maraming mga unang ama ng simbahan.

Ang Alexandria ay isang lungsod na may malaking populasyon ng mga Hudyo na nagpakita na ng isang pagkakaugnay sa isang kalabisan ng mga paganong Griyego at Ehipto na mga relihiyon. Kinikilala ng iskolar na si Alfred Plummer ang tatak na ito ng Hudaismo ng Alexandria bilang "theosophy," na nabanggit iyon "Ito ay isang tambalan ng teolohiya na may pilosopiya at mistisismo." 8

Ang personal na pagkakaugnay ni Philo para sa pilosopong Platon ay mahusay na dokumentado. Isinaalang-alang niya si Plato ang "Pinakamatamis sa lahat ng manunulat," 9 at gaganapin sa mga doktrinang Platonic tulad ng may malay na pre-pagkakaroon ng kaluluwa ng tao at isang walang hanggan disembodied hinaharap. Napansin ni Harold Willoughby ang syncretism ni Philo:

Sa kanyang paghanga sa pilosopiya ng Griyego at sa kanyang katapatan sa kanyang sariling relihiyon, natagpuan ni Philo ang kanyang sarili sa isang problema. Hindi niya nais na magbigay ng alinman sa pilosopiya o relihiyon; kaya't hinanap niya na makipagkasundo sa kanila. Sa pagtatangka na ito siya ay subalit sinusubukan na gawin kung ano ang pinagsikapang gawin ng ibang maalalahanin na kalalakihan ng kanyang sariling lahi sa parehong kapaligiran sa harap niya. Mahigit isang siglo at kalahating mas maaga, nagtrabaho si Aristobulus ng ilang mga pagkakatulad sa pagitan ng kanyang paniniwala sa ninuno at ng mga haka-haka ni Plato, na ipinaliwanag niya sa palagay na hiniram ng pilosopong Griyego ang kanyang mga ideya mula kay Moises. Ang pagkuha nito bilang kanyang pahiwatig, nagpatuloy na basahin ni Philo sa Pentateuch anuman ang isinasaalang-alang niya na kapaki-pakinabang sa iba't ibang mga sistema ng pilosopiya ng hentil. Siyempre, ito ay isang mahirap at marahas na pamamaraan; ngunit kaagad na nagawa ito ni Philo sa pamamagitan ng pamamaraang alegoriko ng interpretasyon, isang instrumento na hiniram mula sa Stoics.

Harold Willoughby, Pagano Regeneration, ch IX

Ang pinakatanyag na pagtatangka ni Philo na pagsamahin ang pilosopong Platoniko sa Lumang Tipan ay nagsasangkot sa konsepto ng mga Logo. Ang mga kulturang Greek at Hebrew ay kapwa nagbibigay ng isang kilalang lugar sa mga Logo, ngunit magkakaiba ang mga konsepto nila sa likod ng ibinahaging pangalan na ito.

Ang Platonic Logos ay isang pangalawang diyos at may malay-tao na demiurge. Ang mga logo ng Lumang Tipan ng YHWH, sa kabilang banda, ay hindi a sino ngunit isang Ano. Kahit na paminsan-minsan itong naisapersonal (tulad ng nakikita sa Kawikaan 8), hindi ito tumutukoy sa isang malayang nilalang, ngunit higit sa mga plano, utos, at aktibong pakikipag-usap ni YHWH, na karaniwang naihatid sa kanyang mga taong tatanggap ng mga anghel, pangarap, o pangitain.10

Sa komentaryo ni Philo, ang kritikal na pagkakaiba na ito sa pagitan ng Greek Logos at mga Hebrew logo ay naging malabo. Inilalarawan niya ang mga logo ng Diyos bilang lahat mula sa mahirap unawain11 sa isang malayang independiyenteng “pangalawang diyos."12 Ipinakikilala din niya ang ideya na ang Lumang Tipan na anghel ng PANGINOON ay hindi lamang maghatid ang mga logo ng Diyos, ngunit sa totoo lang is ang mga logo ng Diyos.13 Sa paggawa nito, inilalarawan niya ang mga logo ng Diyos sa isang paraan na "Malayo pa sa lahat ang sinabi sa OT o LXX [Septuagint]." 14

Tinapos iyon ni Dr. HA Kennedy "Ang teorya ng Logos mismo, tulad ng paglitaw nito sa Philo, ay puno ng pagkalito. Ito ay walang alinlangan na bahagyang sanhi ng komposisyon nito mula sa magkakaiba-ibang mga elemento, Platonic dualism, Stoic monism, at Jewish monotheism. " 15 Ngunit ang paradaym na ito ay malakas na naiimpluwensyahan ang maraming mga manunulat na patristic na naglatag ng mga pundasyon ng post-Biblikal na Christology, kasama sina Justin Martyr, Clement ng Alexandria, at Origen.

Sa katunayan, tulad ng pagsusulat ng espesyalista sa Philo na si David T. Runia, ang “[C] bumili ng mga ama. . . ay dumating upang isaalang-alang si Philo bilang isang 'kapatid sa pananampalataya', at hindi nag-atubiling sakupin ang isang malaking bilang ng mga ideya at tema mula sa kanyang mga sinulat. " 16

IKALAWANG CENTURY

Justin Martyr (100 - 165 AD)

Si Justin Martyr ay ipinanganak sa Palestine sa isang paganong pamilya. Nag-aral at nagturo siya bilang isang pilosopo ng Platonic bago mag-convert sa Kristiyanismo sa edad na tatlumpung taon. Habang siya ay pinaka naaalala para sa kanyang pagkamartir sa mga kamay ng Roma, si Justin ay gumanap din ng isang mahalagang papel sa paghubog ng doktrina ng simbahan.

Kredito siya sa pagbibigay sa simbahan ng Logos Christology, na kung saan ay ang doktrina ng Pagkakatawang-tao sa pinakamaagang post-Biblikal na form. Partikular, binibigyang kahulugan ni Justin ang Logo ng Juan 1: 1-14 upang maging isang sinasadya paunang mayroon ng espiritu na pumayag na maging isang tao sa pamamagitan ng pagpasok sa sinapupunan ni Maria.

Ngunit ang interpretasyong ito ay nakatayo sa kaibahan sa mga logo na nakalarawan sa Hebrew OT at Greek LXX na nagsisilbing background para sa prologue ni John. Itinuro iyon ni Dr. James Dunn "Bago ang Kristiyanismo ng Hudaismo mismo ay nagbibigay sa atin ng walang totoong dahilan para sa pag-aakalang ang [Salita at Karunungan ng Diyos] ay naintindihan na higit pa sa pagpapakatao ng iisang gawain ng Diyos tungo at sa kanyang nilikha." 17

Ang Diksyonaryo ng Mamaya Bagong Tipan at Mga Pag-unlad nito, bumoto ng isa sa Ang Kristiyanismo Ngayon 1998 Mga Libro ng Taon, na tala "[T] gumana siya ng Johannine 'Word' (mga logo) na tinatayang iyon sa Wisdom, na sa mga tradisyon sa bibliya at postbibible na kung minsan ay naisapersonal." 18

Sumulat sa tradisyong Hebraic na ito, malamang na gumamit si Juan ng personipikasyon sa katulad na paraan sa Juan 1: 1-13. Ipinaliwanag ni Dunn, "Habang masasabi nating ang banal na karunungan ay nagkatawang-tao kay Cristo, hindi ito nangangahulugang ang Karunungan ay isang banal na pagkatao, o na si Cristo mismo ay nauna nang kasama ng Diyos." 19 

Paul VM Flesher at Dr. Bruce Chilton, mga dalubhasa sa Hudaismo at maagang Kristiyanismo, binalaan din iyon "Ang prologue mismo ay hindi nagpapahiwatig ng personal na pagkakaroon ng dati kay Jesus bilang mga banal na logo, kahit na nakikita nito ang mga logo mismo bilang walang hanggan." Itinuro nila na ang tanyag na interpretasyon ng mga logo bilang isang personal na mayroon nang Jesus ay "labis na naiimpluwensyahan ng kasunod na teolohiya ng unang simbahan. " 20

Ang kasunod na teolohiya na ito ay higit na nakaugat sa pahayag ni Justin na ang mga logo ng YHWH ay isang sinasadyang paunang mayroon. Nahanap ni Justin ang suporta para sa kanyang pag-angkin sa Platonic paradigm:

at ang talakayang pisyolohikal patungkol sa Anak ng Diyos sa Timaeus ng Plato, kung saan sinabi niya, 'Inilagay niya siya sa kabuuan sa uniberso', nanghiram siya sa katulad na paraan mula kay Moises; sapagkat sa mga akda ni Moises ay naiuugnay kung paano sa oras na iyon, nang ang mga Israelita ay lumabas sa Ehipto at nasa ilang, nahulog sila kasama ang mga makamandag na hayop… at si Moises… ay kumuha ng tanso, at ginawang isang krus … Aling mga bagay na binabasa ni Plato, at hindi tumpak na naiintindihan, at hindi inaalam na ito ang pigura ng krus, ngunit itinuturing itong isang paglalagay ng tawiran, sinabi niya na ang kapangyarihan sa tabi ng unang Diyos ay inilagay nang paikot sa uniberso ... Para sa Ibinibigay ni [Plato] ang pangalawang lugar sa mga Logo na kasama ng Diyos, na sinabi niyang inilagay nang paikot sa uniberso ...

Justin Martyr, Unang Apology, ch. LX

Inilahad ni Justin na ang mga banal na kasulatang Hebreo ay nagbigay inspirasyon kay Plato na mag-isip ng mga dati nang Logos na matatagpuan sa kanya Si Timaeus account sa paglikha.21 Ang pagkakaroon ng "ginawang lehitimo" na paraang Platonic paradigm, ang apologist ay nagtatayo ng kanyang Christology sa paligid ng Greek na ideya ng literal na pre-pagkakaroon at pinagsama ito sa teorya ni Philo na ang OT anghel ng PANGINOON ay isa at pareho sa OT Logo ng PANGINOON.

Sa katunayan, sinabi ni David Runia na sa mga akda ni Justin "Ang konsepto ng mga Logos sa parehong isang pre-incarnate at incarnate state. . .traydor na pagkakautang sa Helenistikong Hudaismo sa pangkalahatan at partikular sa Philo. " 22 Dahil dito, nang mabasa ni Justin sa Juan 1 na ang mga logo na lumikha ng lahat ng mga bagay sa paglaon ay "naging laman" sa katauhan ni Jesus, hindi niya ito binasa sa pamamagitan ng lente ng Hebraic ng isang naka-personalize na mga logo na kalaunan ay naging ganap na katawanin ng lalaking Jesus; sa halip naiintindihan niya ito upang mangahulugan na sinasadya ni Jesus na paunang mayroon ang kanyang kapanganakan bilang OT na anghel ng PANGINOON bago gawing isang tao.23

Ngunit dapat pansinin na maingat na hindi iniisip ni Justin na si Jesus ay mayroon nang dati bilang Yawe. Sa kabaligtaran, tinitingnan ni Justin ang Ama bilang "Ang nag-iisang Diyos na walang ulong, hindi masabi," 24 habang si Hesus "Ay ang Diyos sa na siya ang panganay sa lahat ng mga nilalang." 25 Sa madaling salita, tinitingnan ni Justin si Jesus sa pamamagitan ng lens ng Platonic ng isang pangalawa at nasa ilalim na Diyos:

Mayroon sinabi na ibang Diyos at Lord [na] napapailalim sa Tagagawa ng lahat ng mga bagay; na tinawag ding isang Anghel, sapagkat inihahayag Niya sa mga tao kung anuman ang Tagagawa ng lahat ng mga bagay - na sa itaas ay walang ibang Diyos - ay nais ipahayag sa kanila.26

Ang papel na ginagampanan ng Justin's Logos Christology sa paghubog ng pangunahing doktrinang Kristiyano ay maaaring hindi masabi. Maraming mga hinaharap na ama ng simbahan, kasama sina Irenaeus, Tertullian, Hippolytus, at Eusebius ng Caesarea, ang sumipi sa mga gawa ni Justin upang suportahan ang kanilang sariling mga teolohiko na pakikitungo.

Ang kanyang Christology ay magiging pundasyon kung saan ang lahat ng hinaharap na haka-haka tungkol sa kalikasan ni Jesucristo ay itinayo sa mga susunod na council ng simbahan. Ngunit ang pananaw ni Justin kay Kristo bilang isang pangalawa at mas mababang Diyos ay sa huli ay hahatulan na erehe sa mismong doktrina na tinulungan niyang buuin.

IKATLONG CENTURY

Origen (185 - 251 AD)

Philip Schaff kay Origen

Ipinanganak sa isang pamilyang Kristiyano, nakatanggap si Origen ng higit na mataas na edukasyong Griyego na napuno ng mga aral ni Plato. Nagpunta siya upang magturo ng pilosopiya sa Alexandria, Egypt, at kalaunan ay naging nangungunang Kristiyanong intelektwal ng kanyang panahon. Kilala si Origen sa kanyang mistikal na haka-haka tungkol sa banal na kasulatan, kasunod sa tradisyong alohikal na itinatag ni Philo. Nagsusulat si Ilaria LE Ramelli ng koneksyon sa pagitan nina Philo at Origen:

Si Philo ay labis na napaniwala na ang Moises na Banal na Kasulatan at Platonism ay inspirasyon ng parehong mga Logo upang igiit na ang Banal na Kasulatan ay talagang ipinaliwanag ang tanyag na Platonic na doktrina ng mga Ideya. . Ito ay makabuluhan, ngunit hindi nakakagulat, na ang exegesis ni Philo ay agad na kinuha ni Origen. . . .Naintindihan ni Philo ang Hebreong Banal na Kasulatan bilang isang patulad na paglalahad ng mga doktrinang Platonic. At sinundan ni Origen ang yapak niya.

Ilaria LE Ramelli, 'Philo as Origen's Declared Model', p.5

Itinaguyod ni Origen ang kaisipang Platonic na ang lahat ng mga kaluluwa ng tao ay paunang umiiral bilang mga makatuwiran na nilalang na nahulog mula sa langit at pagkatapos ay pumasok sa mga sinapup upang maisilang sa laman. Ang mga kaluluwang ito ay tuloy-tuloy na muling nabuhay mula sa isang katawang tao patungo sa isa pa hanggang sa, sa pamamagitan ng mistisong pagmumuni-muni, sa wakas ay umakyat sila sa langit. Sa modelong ito, ang lahat ng mga kaluluwa (kasama si satanas) ay kalaunan matubos.27

Si Origen ang gumawa ng teorya na kilala bilang Walang Hanggang Pagbuo ng Anak. Ang haligi ng Trinitaryong teolohiya na ito ay gumagawa ng isang napaka-makabuluhang pagbabago sa pananaw ni Justin na si Hesus ay ipinanganak ng Diyos sa paunang tao na anyo noong unang bahagi ng paglikha. Iminungkahi ni Origen na si Jesus hindi kailanman nagkaroon ng simula. Ang salitang "ipinanganak" ay maaaring iunat upang mangahulugan ng isang walang katapusang tagal ng panahon, tulad na si Hesus ay magpakailanman na "ipinanganak" hanggang sa kasalukuyang araw sa isang mistisiko na kahulugan na hindi mawari:

. . . [ito] ay hindi maaaring maisip ng kaisipan o matuklasan ng pang-unawa, upang ang isang pag-iisip ng tao ay maaaring maunawaan kung paano ang walang-hanggang Diyos ay ginawang Ama ng bugtong na Anak, sapagkat Ang kanyang henerasyon ay walang hanggan at walang hanggan. . . 28

Matibay na nakaugat sa mga metapisika ng Platonic, ang ideya ni Origen na ang panganay na Anak ay may isang "simula-mas mababa" na pagsisimula ay naging tanyag sa ilang mga bahagi ng simbahang Hellenized. Ngunit ang konseptong ito ay hindi tinanggap ng lahat, at sa huli ay magiging flashpoint ng kontrobersya sa mga debate sa Christological ng sumunod na siglo.

Si Origen mismo ay maaaring maging anatomatized bilang isang erehe sa Fifth Ecumenical Council para sa iba pang mga doktrina sa loob ng gawaing naglalaman ng kanyang teorya sa Walang Hanggang Pagbuo ng Anak. 29

Tertullian (160 - 225 AD)

Si Quintus Septimius Florens Tertullianus ay ipinanganak sa Carthage, Africa. Kapanahon ni Origen, si Tertullian ay isang bantog na teologo at pantay na may talento sa manunulat. Siya ang kauna-unahang pilosopong Kristiyano sa Latin na nagbigay ng barya sa teolohikong term na "Trinity" at nagkaloob ng isang pormal na doktrina para dito.30 Ang mga ideya ni Tertullian, na itinayo sa Logos Christology ng naunang siglo, ay naglalaman ng maraming mga parirala na matatagpuan sa mga opisyal na kredo.

Gayon pa man si Tertullian ay hindi nagbuntis ng isang co-pantay, co-walang hanggan, co-mahalaga Trinity. Sa halip ay nasa isip niya an hindi pantay Trinity kung saan ang Diyos ay naiiba mula sa at ganap na nakahihigit sa Anak at Banal na Espiritu. Para kay Tertullian, mayroong isang oras kung kailan wala ang Anak: "Hindi Siya maaaring naging Ama na nauna sa Anak, o Hukom na dating nagkakasala. Gayunman, mayroong isang panahon na wala alinmang kasalanan na umiiral kasama Niya, o ng Anak man. ” 31

Nang maglaon ang mga konseho ng simbahan ay nakasimangot sa paglilihi ni Tertullian tungkol sa Trinidad. Ang Bagong Catholic Encyclopedia mga tala: "Sa hindi ilang mga bahagi ng teolohiya, ang mga pananaw ni Tertullian, siyempre, ganap na hindi katanggap-tanggap." 32 Sa gayon ang lalaking nagpakilala ng konsepto ng Trinity sa teolohikong talumpati ay hinusgahan na erehe ayon sa huling bersyon ng kanyang sariling doktrina.

IKAAPAT NA CENTURY

Ang Arian Controversial (318 - 381 AD)

Ang huling yugto ng paglalakbay patungo sa isang opisyal na doktrina ng Trinity ay nagbukas sa loob ng 60 taon sa ika-apat na siglo (318 - 381 AD). Kasama dito ang isang bantog na pagtatalo na kilala bilang Arian Controversial. Kapag ang bahaging ito ng kasaysayan ng simbahan ay tinalakay sa pangunahing Kristiyanismo, si Arius ay itinapon bilang isang lobo sa kasuotan ng tupa, masidhing pagtatangka upang ibagsak ang itinatag na doktrina ng simbahan na may mga erehe na aral. Ngunit ito ay naging isang makabuluhang pagbaluktot ng katotohanan.

Ang estado ng teolohikal na mga gawain sa pagsisimula ng ika-apat na siglo ay kumplikado. Dahil sa pag-uusig kamakailan ng Roman, ang simbahan ay umiiral hindi bilang isang monolithic na katawan na may isang pare-parehong hanay ng mga doktrina, ngunit bilang isang maluwag na network ng halos nagsasariling mga pagpupulong. Sa oras na ito maraming magkakaibang pananaw tungkol sa likas na katangian ni Cristo ang lumabas mula sa palagay na sinasadya ni Jesus na paunang magkaroon ng kanyang pagsilang. Ang bawat sekta ay pantay na kumbinsido na sila ay tama at masiglang tinuligsa ang kanilang mga karibal bilang mga erehe.33

Ang ilan sa mga pinakahulaan na ideya tungkol sa kalikasan ni Cristo ay nagmula sa Alexandria, Egypt, ang sinaunang hub ng intelektwal na pag-iisip kung saan nagturo sina Philo at Origen. Isang obispo na nagngangalang Alexander ang namuno sa simbahan sa sikat na lungsod ng pantalan na ito, at naglilingkod sa ilalim niya ay isang mas matandang pari sa Libya na nagngangalang Arius.

Ang kadahilanan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ni Arius at ng kanyang obispo ay nakalagay sa kung paano nila tinukoy ang salita ipinanganak. Ipinagtalo ni Arius na dahil ang Ama lamang ang walang anak, ang Ama ang nag-iisang mapagkukunan ng lahat ng mayroon pa. Ang Anak ay hindi maaaring maging kapwa walang hanggan sapagkat ito ay nangangahulugang siya na walang anak, paggawa dalawa walang hanggan na mapagkukunan ng lahat kaysa sa isa. 

Nakahanay sa simbahan ng ikalawang siglo, sinabi ni Arius na ang salitang "panganay" ay nangangailangan ng isang simula. Sinabi niya na ang pag-iral ng Anak ay nagsimula nang siya ay ipanganak ng Ama bago pa nilikha ang mundo. Gayunman, tinanggap ni Bishop Alexander ang pag-angkin ni Origen na ang Anak ay maaring ipanganak by Ang Diyos ay maaari ding maging walang hanggan sa Ang Diyos sa pamamagitan ng isang mistiko na "pag-anak" na sumasaklaw sa buong kawalang-hanggan.

Nang matuklasan ni Alexander na pinagtatalunan ng kanyang sariling pari ang puntong ito, nagpadala siya ng isang masakit na liham sa isang kapwa obispo, na hinihimok ang pagpapaalis ng simbahan kay Arius at ng kanyang mga tagasuporta bilang mga tao na walang kapintasan sa masama sa pagtanggi sa teoryang Eternal Generation ni Origen: "Pinukaw ko ang aking sarili upang ipakita sa iyo ang kawalang-pananampalataya ng mga nagsasabing mayroong panahon na wala ang Anak ng Diyos." 34 Mabisang nilagyan nito ng label ang mga dating nag-ambag sa doktrina ng Trinity tulad nina Tertullian at Justin Martyr bilang mga masasama at walang pananampalatayang kalalakihan, sapagkat matagal nila ang pananaw na ito bago ang Arius.

Bilang tugon sa poot na ito, sinubukan ni Arius na makipagkasundo sa kanyang obispo sa pamamagitan ng liham. Magalang niyang inilahad muli ang kanyang posisyon at sinabi na ito ang pananampalatayang natanggap "Mula sa ating mga ninuno," marahil ay tumutukoy sa mga kalalakihan tulad nina Justin at Tertullian. Ngunit tinanggihan ni Alexander ang overture na ito at sa halip ay nagpulong ng isang lokal na konseho noong 318 AD, kung saan kinakailangang pirmahan ng pamumuno ang isang dokumento na inaangkin ang kanyang Origenist Christology. Ang mga tumanggi ay palayasin.35

Gayunpaman sa puntong ito sa kasaysayan ng simbahan, walang “orthodox” na pagtingin sa metapisikong katangian ni Cristo. Itinuro iyon ni Dr. RPC Hanson "Ang pagkahilig ni Alexander kay Origen ay bunga ng kanyang personal na pagpipilian, hindi ang pagpapatuloy ng tradisyon ng kanyang nakikita." 36 Ang pagtutol ay hindi itinatag na orthodoxy ngunit personal na opinyon ng obispo Alexander, tumanggi na pirmahan ni Arius ang dokumento at pagkatapos ay pinatalsik. Ngunit ang kanyang mga tagasuporta ay nagdaos ng kanilang sariling konseho upang maibalik siya sa puwesto. Kaya't nagsimula ang isang serye ng mga mapagtatalunan na konseho na nagbanta na paghiwalayin ang simbahan at ang emperyo.

Constantine at ang Konseho ng Nicaea

Si Constantine the Great ay emperor ng Roma sa oras ng kontrobersya ng Arian. Sa tagal ng kanyang marahas na paghahari pinatay niya ang kanyang biyenan, tatlong bayaw, pamangkin, kanyang panganay na anak, at asawa. Siya rin ay isang taong mapagsamantalahan na nominally na yumakap sa Kristiyanismo pagkatapos ng isang panaginip kung saan nakita niya ang isang krus sa langit at sinabihan na ang simbolong ito ay magbibigay sa kanya ng tagumpay sa militar.37

Una na sinubukan ni Constantine na lutasin ang lumalalang alitan sa pagitan nina Arius at Alexander sa pamamagitan ng sulat. Hindi isinasaalang-alang ng emperador ang hindi pagkakasundo na isang seryosong teolohikal na bagay; sa halip, ang kanyang pangunahing layunin ay upang magkaisa ang isang emperyo na mabilis na nahati sa mga linya ng relihiyon. Sa gayon, kapag nabigo ang kanyang pagtatangka upang makamit ang kapayapaan, pinasimunuan niya ang Konseho ng Nicaea noong 325 AD.

Ang pag-turnout ay medyo payat - halos 300 lamang sa 1800 na naimbitahan sa kumperensya ang talagang dumalo, at karamihan sa mga ito ay mga tagasuporta ni Alexander.38 Sa pagtatapos ng paglilitis, nagbigay ng pahayag si Constantine na hinihimok ang mga dumalo na bumoto para sa Origenist Christology ng obispo. Ginawa niya ang kanyang kaso sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga manunulat tulad ng Virgil, Cicero, at isang paganong pari na nagngangalang Erythraean Sybil. Ngunit ang pinuno niyang ebidensya ay kay Plato Timaeus:

Pinatunayan ng kasaysayan na ang Konseho ng Nicaea ay bumoto para sa pag-endorso na pagtingin ng emperador kay Bishop Alexander. Ngunit ang pananalita ng kredito - na nagtatrabaho sa lubos na kontrobersyal at orihinal na termino ng Gnostic mga homoousio (nangangahulugang "parehong sangkap") - iniwan itong bukas sa iba't ibang mga interpretasyon.39

Panghuli, si Plato mismo, ang pinakamagiliw at pinong pino sa lahat, na unang nag-aral upang iguhit ang mga saloobin ng kalalakihan mula sa makatuwiran hanggang sa intelektwal at walang hanggang mga bagay, at tinuruan silang hangarin ang mga sublimer na haka-haka, na una nang idineklara, na may katotohanan, isang Diyos na itinaas sa itaas bawat kakanyahan, ngunit sa kanya siya [Plato] ay nagdagdag din ng isang segundo, na nakikilala ang mga ito bilang bilang dalawa, kahit na parehong nagtataglay ng isang pagiging perpekto, at ang pagiging ng pangalawang pagka-Diyos na nagpapatuloy mula sa una. . . Alinsunod, samakatuwid, na may pinakamahusay na dahilan, maaari nating sabihin na mayroong isang Nilalang na ang pangangalaga at pangangalaga ay nasa lahat ng mga bagay, maging ang Diyos na Salita, na nag-order ng lahat ng mga bagay; ngunit ang Salitang pagiging Diyos mismo ay Anak din ng Diyos.

Orasyon ng Constantine sa pagpupulong ng mga santo (Eusebius)

Bilang isang resulta, isang sariwang pag-ikot ng mga masasamang konseho ang nagtipon sa mga sumunod na mga dekada. Kasama dito ang dobleng konseho ng Rimini-Seleucia noong 359 AD, na mas mahusay na kinatawan kaysa kay Nicaea na may halos 500 na mga obispo na pinagsama ang pagdalo, ngunit bumoto na pabor sa Arian tingnan.40 Sa katunayan, ang karamihan ng maraming mga konseho na sumusunod kay Nicaea ay bumoto laban sa Posisyon ni Nicaea. Mismong si Constantine mismo ang nagbago ng kanyang isip nang maraming beses sa isyu at sa huli sa kanyang kamatayan ay pinili na magpabinyag ng isang pari na Arian.41

Athanasius (296 - 373 AD)

Si Athanasius ay isang taga-Alexandrong taga-Egypt na nagsimula ng kanyang karera sa teolohiko bilang isa sa mga diakono ni Bishop Alexander. Tatlong taon pagkatapos ng konseho ng Nicaea, kahalili niya kay Alexander bilang arsobispo ng simbahan ng Alexandria. Masigasig na nakipaglaban si Athanasius para sa kataas-taasang kapangyarihan ng kanyang tagapagturo na Christology at dahil dito ay binigyan ang karamihan ng kredito sa pagkatalo ng Arianism sa pagtatapos ng ika-apat na siglo.42

Sa talambuhay Naglalaban para sa Ating Lahat, Sinabi ni Dr. John Piper na ang Athanasius ay itinuturing na Ama ng Trinitary Orthodoxy.43 Sinabihan tayo na lahat ng limang natapon kay Athanasius - ang resulta ng nahatulan para sa mga krimen tulad ng karahasan, pandaraya, at pagtataksil - ay talagang hindi makatarungang pag-uusig sa isang inosenteng tao. Sinisi siya ni Piper na "Takas ng Diyos,"44 at kinikilala siya sa pamamagitan ng eksklusibong pag-quote ng kanyang masigasig na tagasuporta, tulad ng Gregory ng Nyssa:

Ang nasabing mabibigat na papuri ay nagbibigay ng kakaibang impresyon na si Athanasius ay pinaglaban lamang ng mga apostol mismo sa kanyang kabanalan. Gayunpaman, natuklasan namin ang isa pang panig sa lalaking ito sa isa sa mga binanggit na mapagkukunan ni Piper,46 isang malawak na respetadong pag-aaral sa mga konseho ng simbahan ng ika-apat na siglo na tinawag Ang Maghanap para sa Kristiyanong Doktrina ng Diyos  ni Dr. RPC Hanson:

Ang pang-aabuso ni Athanasius sa kanyang mga kalaban, kahit na pinapayagan ang kung ano ang kanyang pinaghirapan sa kanilang mga kamay, kung minsan ay umabot sa halos punto ng hysteria ... Sa isa sa kanyang susunod na Festal Letters, habang pormal na hinihimok ang kanyang kawan na huwag magpakasawa sa poot, nagpapahayag siya ng isang lason na pagkamuhi ng mga Hudyo at Ariano. Tila malinaw din na ang unang pagsisikap ni Athanasius sa gangsterism sa kanyang diyosesis ay walang kinalaman sa pagkakaiba-iba ng opinyon tungkol sa paksa ng Arian Controversial, ngunit itinuro laban sa mga Melitian. . Sa sandaling siya ay nasa siyahan, siya ay nagpasiya na sugpuin ang mga ito sa isang malakas na kamay, at hindi man masusing mabuti tungkol sa mga pamamaraang ginamit niya. Maaari na nating makita kung bakit, sa loob ng hindi bababa sa dalawampung taon pagkatapos ng 335, walang Sining Obispo ang makikipag-usap kay Athanasius. Makatarungan siyang nahatulan ng nakakahiya na pag-uugali sa kanyang nakikita. Ang kanyang paniniwala ay walang kinalaman sa mga isyu sa doktrina. Walang simbahan na aasahan na tiisin ang pag-uugali tulad nito sa bahagi ng isa sa mga obispo nito.

- RPC Hanson, Maghanap para sa Kristiyanong Doktrina ng Diyos, p. 243, 254-255

Si Hanson ay naglalaan ng isang buong kabanata ng kanyang libro sa nakakagulat na "Pag-uugali ni Athanasius."47 Natuklasan natin dito na madalas na sinisiraan ni Athanasius ang kanyang mga kalaban at maling paglalarawan sa kanilang mga paniniwala. Wala rin siyang pag-aalinlangan tungkol sa paggamit ng pisikal na karahasan upang makamit ang kanyang mga layunin, pag-usig sa isang karibal na sekta na kilala bilang Melitians sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanila at binugbog, at ipinakulong ang isa sa kanilang mga obispo sa isang locker ng karne nang maraming araw.48

Ngunit nang tumira ang alikabok, maging ang Ama ng Trinitary Orthodoxy ay hindi hahatulan nang mabuti sa pamamagitan ng pangwakas na bersyon ng kanyang sariling kredito. Itinuro iyon ni Hanson "Si Athanasius ay walang salita para sa kung ano ang Diyos bilang Tatlong sa pagkakaiba sa kung ano ang Diyos bilang Isa, at pumayag sa isang pagbabalangkas ng Diyos bilang isang solong hypostasis sa Serdica na ayon sa mga pamantayan ng Cappadocian orthodoxy ay erehe." 49

Ang Tatlong Cappadocians

Makalipas ang ilang sandali pagkamatay ni Athanasius noong 373 AD, tatlong mga teologo mula sa rehiyon ng Cappadocia ng Asya Minor ang nagtapos sa doktrina ng Trinitaryo: Si Gregory ng Nazianzus, Basil ng Caesarea, at ang kapatid ni Basil na si Gregory ng Nyssa. Ang mga lalaking ito ay naglalang ng pormula kung saan isinama ang Banal na Espiritu sa Pagkakadiyos, na binibigyan tayo ng konsepto ng Diyos bilang three-in-one.

Ang pagiging bago ng ideyang ito ay maliwanag sa pamamagitan ng pag-amin ni Gregory ng Nazianzus "Sa mga pantas sa gitna ng ating mga sarili, ang ilan ay naglihi sa kanya bilang isang Aktibidad, ang ilan bilang isang nilalang, ang ilan bilang Diyos; " 50

Ang ideya ng isang "triune" na ipinasa ng Diyos ng tatlong mga Cappadocian ay sa katunayan isang bagong panukala na may malaking utang sa pilosopiya ng Greek. Sumulat si Hanson ng mga Cappadocians:

Maaaring walang duda tungkol sa utang ni [Gregory ng Nyssa] sa pilosopiya ng Platonic. . . Si Gregory ay mahigpit na humahawak kasama ang kanyang kapatid na si Basil at ang kanyang pangalan sa Nazianzus, na maaari nating malaman at dapat maniwala na ang Diyos ay isang "ousia" at tatlong "hypostases". . Kahit na sa katunayan ay pinagtagpo ni Gregory ang maraming mga kapanahong ideya ng pilosopiko sa kanyang sistemang doktrinal, nag-iingat siya tungkol sa pagkilala sa kanyang utang sa pilosopiya ng pagano at ginusto na linlangin ang kanyang sarili (tulad ng ginawa ng lahat ng kanyang mga hinalinhan at kapanahon) na maniwala na ang mga pilosopo ay inaasahan sa ang kanilang mga ideya ni Moises at ng mga propeta.

- RPC Hanson, Maghanap Para sa Kristiyanong Doktrina ng Diyos, p. 719, 721-722

Natuklasan ng naghaharing emperador na si Theodosius ang kaisipang pilosopiko ng isang three-in-one God na nakakaakit. Ginawa niya itong misyon na ipagbawal at pilit na tanggalin ang anumang relihiyosong sistema - kasama ang iba pang mga sektang Kristiyano - na hindi sumasang-ayon sa kanyang bagong teolohiya. Sa gayon, noong Pebrero 27, 380 AD, siya at ang dalawa pang naghaharing mga Romanong emperador ay nagbigay ng magkakasamang utos bago sa Konseho ng Constantinople, na iniiwan ang maliit na pagdududa tungkol sa kung paano bumoto ang kasunod na konseho:

Kasunod sa utos na ito, pinatalsik ni Theodosius ang namumunong obispo mula sa Constantinople at pinalitan siya ng Cappadocian Gregory ng Nazianzus. Ang pagkakaroon ng pag-aayos ng awtoridad sa relihiyon na umayon sa kanyang mga kagustuhan sa teolohiko, pinatawag ni Theodosius ang tanyag na Konseho ng Constantinopal noong 381 AD. Ang hindi maiwasang kinalabasan ay nagsemento sa pangwakas na orthodoxy sa pangwakas na anyo ng Trinitaryism, lalo na dahil isinaayos ito ni Theodosius sa batas ng Roma. Parehong paganism at mga paniniwalang Kristiyano na hindi umaayon sa bagong naiimprinta na Trinitaryo ay ilegal ngayon at ang mga lumalabag ay pinarusahan ng matindi.51

Konklusyon

Para sa mga unang tatlong daang taon ng simbahan - mas mahaba kaysa sa pagkakaroon ng Estados Unidos ng Amerika - walang konsepto ng isang tatluhang Diyos. Ang kasalukuyang anyo ng doktrina ay hindi lamang unti-unting nagbabago, ngunit umunlad ito sa paraang ang mga kalalakihan na nagbigay ng mga bloke ng gusali ay hinuhusgahan ng mga erehe sa huling bersyon ng kredito. Tama na isinasaad ng mananalaysay na si RPC Hanson na ang mga unang konseho ng simbahan ay "hindi ang kwento ng isang pagtatanggol ng orthodoxy, ngunit ng isang paghahanap para sa orthodoxy, isang paghahanap na isinagawa ng pamamaraan ng trial and error.52

Ang pangunahing Kristiyanismo ay naglagay ng napakalaking pananampalataya sa pilosopiko na mga konklusyon ng mga kalalakihan na nabuhay daan-daang taon pagkatapos ni Kristo. Ipinapalagay na ang Banal na Espiritu ang gumabay sa kanila upang mabuo ang doktrina ng Trinidad, gayunpaman habang nagkomento si Joseph Lynch, ang "[C] ouncils ay paminsan-minsang hindi mapigil at maging marahas na pagpupulong na hindi nakamit ang pagkakaisa na naisip na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng Banal na Espiritu." 53 

Itinuro sa atin ni Jesus kung paano makilala ang totoong aral mula sa maling turo nang sinabi niya: "Makikilala mo sila sa kanilang mga prutas." (Matt 7:16). Kasama sa bunga ng Banal na Espiritu ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili (Gal 5: 22-23). Ang karunungan ng Banal na Espiritu ay "payapa, banayad, bukas sa pangangatuwiran, puno ng awa at mabubuting prutas, walang kinikilingan at taos-puso. ” (James 3: 27)Sa kaibahan, ang kalahok na Hilary ng Poitiers ay nagpapakilala sa mga konseho ng simbahan sa gayon:

Habang pinag-aawayan namin ang tungkol sa mga salita, nagtatanong tungkol sa mga bagong bagay, sinasamantala ang mga kalabuan, pinupuna ang mga may-akda, nakikipaglaban sa mga tanong sa partido, nahihirapan sa pagsang-ayon, at naghahanda na i-anathematize ang bawat isa, may mahirap na tao na kabilang kay Cristo. . . Natutukoy namin ang mga kredo sa pamamagitan ng taon o ng buwan, binabago namin ang aming sariling mga pagpapasiya, ipinagbabawal namin ang aming mga pagbabago, isinasa-anatema namin ang aming mga pagbabawal. Sa gayon, kinukundena natin ang iba sa ating sariling mga tao, o ang ating sarili sa halimbawa ng iba, at habang kumakagat tayo at nakakain ng bawat isa, ay tulad ng nasawi sa isa't isa.

Hilary ng Poitiers, Ad Const. ii. 4,5 (~ 360 AD)

Bukod dito, ang doktrina ng Trinity ay isang post-Biblikal na doktrina na nakaugat sa pilosopiyang Griyego. Hindi ito itinuro ng Lumang Tipan, hindi ito itinuro ni Jesus, hindi ito itinuro ng mga apostol, at hindi ito itinuro ng maagang simbahan. Samakatuwid matalino na suriin nating mabuti ang doktrinang ito laban sa buong payo ng banal na kasulatan.

Nai-post nang may pahintulot mula sa https://thetrinityontrial.com/doctrinal-evolution/


 1. Ang tala ng NET Bible Commentary: "Sa sinaunang konteksto ng Israel, ang maramihan ay natural na nauunawaan bilang tumutukoy sa Diyos at sa kanyang korte sa langit (see 1 Kgs 22:19-22; Job 1:6-12; 2:1-6; Isa 6:1-8)”.
  https://net.bible.org/#!bible/Genesis+1:26, Footnote # 47
 2. As Hastings Diksiyonaryo ng Bibliya tala, ang salita elohim Ang (Diyos) sa Lumang Tipan ay inilalapat hindi lamang kay Yahweh, kundi pati na rin sa mga pagano na diyos, mga likas na likas na likas, at tao. Hal Hal 7: 1, Ex 21: 6, Ex 22: 8-9; Ps 82: 1, cp. Jn 10:34.
  https://www.studylight.org/dictionaries/hdb/g/god.html
 3. Ang mga tagasalin ay nahahati sa kung ang Salmo na ito ay pulos propetiko o orihinal na nakatuon sa isang naunang Davidic King at kalaunan ay inilapat kay Cristo. Anuman, ang katotohanan na ang hari na ito ay isang Diyos na nagpapahid at nagpapala sa kanya (kumpara sa 2, 7) ay nagsasabi sa mambabasa na ang pamagat elohim ay tumutukoy sa kanyang katayuan bilang dakilang representante ni Yahweh.
 4. Walter Bruggemann at William H. Bellinger Jr., Mga Awit, p.214.
 5. Na si Hesus ay may Diyos ay malinaw na sinabi sa maraming mga talata, kabilang ang Matt 27:46, Jn 17: 3, Jn 20:17, Rom 15: 6, 2 Cor 1: 3, 2 Co 11:31, Efe 1: 3, Efe 1:17, Heb 1: 9, 1 Pe 1: 3, Apoc 1: 6, Apoc 3: 2, Apoc 3:12. Na ang Diyos ni Hesus ay ang Iisang Diyos ay kinumpirma mismo ni Hesus sa Juan 17: 3 at sa pagkakakilanlan ni Paul ng Ama bilang parehong iisang Diyos at Diyos ni Jesus. Tingnan halimbawa 1 Cor 8: 6, cp. Rom 15: 6.
 6. Plato, Si Timaeusseg. 34a-34c.
 7.  http://en.wikipedia.org/wiki/Metempsychosis
 8. Alfred Plummer, Ebanghelyo Ayon kay Juan, p. 61
 9. Philo, Ang bawat Mabuting Tao ay Libre
  http://www.earlyjewishwritings.com/text/philo/book33.htmlHal. Gen. 15: 1, 1 Hari. 13:18, 1 Ki. 16:12, 1 Hari 17:24, 2 Hari 1:17, 1 Sa 3: 1, Amos 8:12. Ang mga iskolar ng Bibliya ay malawak na sumasang-ayon sa pagmamasid ni Alfred Plummer na "sa Lumang Tipan nakita natin ang Salita o Karunungan ng Diyos na kinatawang-tao," sa halip na ilarawan ang isang pangalawang indibidwal. (St. John, Cambridge School for Bibles, p. 61.)
 10. Philo, Sino ang Tagapagmana ng Banal na Bagay, ch XLVIII, sec 233ff.
 11. Philo, Mga Tanong at Sagot sa Genesis II, Sinabi ni Sec. 62.
 12. Bagaman ang konseptong ito ay masigasig na pinagsama-sama ng mga naunang ama ng simbahan, kitang-kita ang kawalan sa NT.
 13. James DG Dunn, Christology sa Paggawa, p. 216. Minahan ng mga braket.
 14.  HA Kennedy, Kontribusyon ni Philo sa Relihiyon, pp 162-163.
 15. David T. Runia, Philo at ang Mga Simula ng Kaisipang Kristiyano.
 16. James Dunn, Christology sa Paggawa, p. 220. Minahan ng mga braket.
 17. Diksyonaryo ng Mamaya Bagong Tipan at Mga Pag-unlad Nito, eds Martin, Davids, "Kristiyanismo at Hudaismo: Mga Paghiwalay ng Mga Paraan", 3.2. Johannine Christology.
 18. James Dunn, Christology sa Paggawa, P. 212.
 19. Paul VM Flesher at Bruce Chilton, Ang Targums: Isang Kritikal na Panimula, p. 432
 20. Walang katibayan sa kasaysayan na si Plato ay nakipag-ugnay sa Torah. Hindi rin niya nakatagpo ang salita tumawid sa kwento ng tanso na ahas, para sa salitang Hebreo sa Bilang 21: 8-9 ay ibig sabihin banner, signal poste, o ensign. Ang ahas ay hindi inilagay sa krus ngunit a poste
 21. David T. Runia, Philo sa Maagang Panitikang Kristiyano, P. 99.
 22. Sinabi ni James Dunn na sa NT "Ang manunulat sa mga Hebreo ay tinatanggihan ang mungkahi nang may lakas - 'Saang anghel sinabi ng Diyos. . . ' (Heb. 1.5). " James DG Dunn, Christology in the Making, p. 155
 23. Pakikipag-usap kay Trypho, ch. CXXVI
 24. Pakikipag-usap kay Trypho, ch. CXXV
 25. Dialogue sa Trypho, ch. LVI
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_reconciliation
 27. Pinanggalingan, De Principiis, bk I, ch II, sec 4
 28. http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xii.ix.html
 29. http://en.wikipedia.org/wiki/Tertullian
 30. Tertullian, Laban kay Hermogenes, ChIII.
  http://www.earlychristianwritings.com/text/tertullian13.html
 31. http://en.wikipedia.org/wiki/Tertullian
 32. Joseph H. Lynch, Maagang Kristiyanismo: Isang Maikling Kasaysayan, P. 62
 33. Mga Sulat sa Arianism at ang Deposition ng Arius
 34. Nalaman lamang natin ang liham na ito sa pamamagitan ng protege ni Alexander na si Athanasius, na muling ginawa sa kanyang gawain De Synodis at binansagan ito bilang "pagsusuka mula sa kanilang mga heretical na puso." Tingnan mo Athanasius, De Synodis
 35. RPC Hanson, Ang Paghahanap para sa Kristiyanong Doktrina ng Diyos, P. 145
 36. http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great
 37. https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea
 38. In Kasaysayan ng Simbahang Kristiyano, Sinabi ni Philip Schaff na ang salita mga homoousio ay "Hindi hihigit sa isang term na bibliya kaysa sa" trinity "" at sa katunayan ay unang ginamit ng mga sektang Gnostic ng ika-2 siglo tulad ng mga Valentinian. Tingnan mo http://www.bible.ca/history/philip-schaff/3_ch09.htm#_ednref102.
 39. http://orthodoxwiki.org/Council_of_Rimini
 40. Nabinyagan si Constantine bago siya namatay ng Arian na pari na si Eusebius ng Nicomedia.
  http://www.newadvent.org/cathen/05623b.htm
 41. http://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_of_Alexandria
 42. John Piper, Naglalaban para sa aming Lahat, P. 42
 43. Piper, p. 55
 44. Gregory ng Nyssa (binanggit ni John Piper sa Naglalaban para sa aming Lahat, p. 40).
 45. Binanggit ni Piper si Dr. Hanson sa pahina 42.
 46. Hanson, pp. 239-273
 47. Hanson, p. 253
 48. Hanson, p. 870
 49. https://www.newadvent.org/fathers/310231.htm
 50. http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_persecution_of_paganism_under_Theodosius_I
 51. Hanson, pp. Xix-xx / RE Rubenstein, Nang Si Jesus ay Naging Diyos, p. 222-225
 52. Joseph H. Lynch, Maagang Kristiyanismo: Isang Maikling Kasaysayan, P. 147

 


Mga Kaugnay na Mapagkukunan

 

Bibarianarianong Unitarianism mula sa Maagang Simbahan hanggang sa Middle Ages

Mark M. Mattison

Pag-download ng PDF, http://focusonthekingdom.org/Biblical%20Unitarianism.pdf

 

Ang Pag-unlad ng Trinitaryism sa Panahong Patristic

Mark M. Mattison

Pag-download ng PDF, http://focusonthekingdom.org/The%20Development%20of%20Trinitarianism.pdf

 

AD 381: Mga Heretiko, Pagano, at ang Dawn ng Monotheistic State

ni Charles Freeman

Pag-download ng PDF, http://www.focusonthekingdom.org/AD381.pdf

 

Ang Trinity Bago kay Nicea

ni Sean Finnegan (Restitutio.org)

 

Pag-download ng PDF, https://restitutio.org/wp-content/uploads/2019/04/The-Trinity-before-Nicea-TheCon-2019.pdf

 

Ang Trinity bago si Nicea

Sean Finnegan (Restitutio.org)
Ika-28 Theological Conference, Abril 12, 2019, Hampton, GA