Pagpapanumbalik ng 1st Century Apostolic Christian
IntegritySyndicate.com
Apostolic Unitarian

Apostolic Unitarian

Apostolic Unitarian: 

Kasunod sa Doktrina ng Mga Apostol (Mga Gawa 2:38) at paniniwala ng Unitarian sa iisang Diyos, ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo (1Cor 8: 5-6)

Doktrina ng mga Apostol: Pagsisisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at ang kaloob na Banal na Espiritu

Gawa 2: 36-41 (ESV)

“Hayaan nawa ang buong sangbahayan ni Israel tiyak na tiyakin na ang Diyos ay gumawa sa kanya kapwa Panginoon at Cristo, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. " At nang marinig nila ito, ay nasaktan sila, at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, Mga kapatid, ano ang gagawin namin?  At sinabi sa kanila ni Pedro,Magsisi kayo at magpabinyag sa bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, at tatanggap kayo ng regalong Banal na Espiritu. Sapagkat ang pangako ay para sa iyo at sa iyong mga anak at para sa lahat na malayo, bawat isa na tinawag ng Panginoon nating Diyos sa kanyang sarili. " At sa maraming mga salita ay nagpatotoo siya at patuloy na pinayuhan sila, na sinasabi, I-save ang inyong sarili mula sa baluktot na salinlahi na ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay nabinyagan…

Gawa 8: 12-17 (ESV)

Ngunit nang maniwala sila kay Felipe habang nangangaral siya ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang pangalan ni Hesukristo, nabinyagan sila, kapwa kalalakihan at kababaihan. Kahit si Simon mismo ay naniwala, at pagkatapos na mabinyagan ay nagpatuloy siya kasama si Felipe. At nang makita ang mga palatandaan at mga dakilang himala na nagawa, siya ay namangha. At nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na ang Samaria ay tumanggap ng salita ng Dios, pinasugo nila sa kanila si Pedro at Juan, na bumaba at nanalangin para sa kanila na matanggap nila ang Banal na Espiritu, sapagkat hindi pa siya nahuhulog sa alinman sa kanila, ngunit sila ay nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang Banal na Espiritu.

Gawa 10: 44-48 (ESV)

Habang sinasabi pa ni Pedro ang mga bagay na ito, ang Banal na Espiritu ay bumagsak sa lahat na nakarinig ng salita. At ang mga mananampalataya mula sa pagtutuli na sumama kay Pedro ay namangha, sapagka't ang regalong ng Espiritu Santo ay ibinuhos kahit sa mga Gentil. Sapagkat naririnig nila ang mga ito na nagsasalita ng mga dila at nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos ay ipinahayag ni Pedro, "Mayroon bang makakapigil sa tubig para sa pagbinyag sa mga taong ito, na tumanggap ng Banal na Espiritu tulad din sa atin? " At inatasan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo... 

Gawa 19: 2-7 (ESV)

At sinabi niya sa kanila, Natanggap ba ninyo ang Banal na Espiritu noong kayo ay naniwala? At sinabi nila, "Hindi, ni hindi namin narinig na mayroong isang Banal na Espiritu." At sinabi niya, "Sa ano ka nabinyagan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." At sinabi ni Pablo, "Si Juan ay nagpabautismo sa bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na maniwala sa darating na susunod sa kaniya, na si Jesus." Sa pagdinig nito, nabinyagan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang ipinatong sila ni Pablo sa kanila, ang Banal na Espiritu ay dumating sa kanila, at nagsimula silang magsalita ng mga dila at manghula. Mayroong halos labindalawang lalaki sa lahat. 

1 Pedro 3: 18-22 (ESV)

"Sapagkat si Cristo ay naghirap din minsan para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang maihatid niya tayo sa Diyos, na pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu, kung saan siya nagpunta at ipinahayag sa mga espiritu sa bilangguan, sapagkat dati ay hindi sila sumunod, kung ang pasensya ng Diyos ay naghihintay sa mga kaarawan ni Noe, habang inihahanda ang arka, kung saan ang iilan, iyon ay, walong persona, ay ligtas na dinala sa tubig. Ang bautismo, na tumutugma dito, ay nakakatipid sa iyo, hindi bilang pagtanggal ng dumi mula sa katawan ngunit bilang isang pag-apila sa Diyos para sa isang mabuting budhi, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Si Jesucristo, na napunta sa langit at ay sa kanang kamay ng Diyos, na may mga anghel, awtoridad, at kapangyarihan na napasailalim sa kanya. '

Roma 6: 3-4 (ESV)

"Hindi mo ba alam na lahat tayo na dati nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa gayo'y inilibing tayo kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, upang, tulad ng pagkabanhaw ni Cristo sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin ay maaaring lumakad sa bagong buhay. "

Colosas 2: 11-14 (ESV)

Sa kaniya din kayo ay tinuli ng isang pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay, sa pamamagitan ng pag-alis ng katawan ng laman, sa pagtutuli ni Cristo, na inilibing na kasama niya sa bautismo, kung saan kayo rin ay nabuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananalig sa makapangyarihang paggawa ng Diyos, na siyang binuhay mula sa patay. At ikaw, na namatay sa iyong mga paglabag at ang hindi pagtutuli ng iyong laman, ang Diyos ay binuhay na kasama niya, na pinatawad sa amin ang lahat ng aming mga pagkakasala, sa pamamagitan ng pagkansela ng tala ng utang na tumindig laban sa amin kasama ng mga ligal na hinihingi. Itinabi niya ito, ipinako sa krus. "

Juan 3: 5-8 (ESV)

Sumagot si Jesus, "Totoo, totoo, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isa ay ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, 'Dapat kang ipanganak muli. ' Hihipan ng hangin kung saan nito hinahangad, at naririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling o saan ito pupunta. Gayundin sa lahat na ipinanganak ng Espiritu. "

Hebreo 6: 1-8 (Aramaic Peshitta New Testament Translation)

"Dahil dito, dapat nating iwan ang panimulang punto ng salita ni Kristo at dapat tayo ay umabot sa kapanahunan. O maglalagay ka ulit ng iba pundasyon para sa pagsisisi mula sa patay na mga gawa at para sa pananampalataya na nasa Diyos at para sa doktrina ng bautismo at ng pagpapatong ng mga kamay at para sa pagkabuhay na muli mula sa mga patay at para sa walang hanggang paghuhukom? Kung papayag ang PANGINOON, gagawin namin ito. Ngunit hindi nila magawa, ang mga minsan napunta sa bautismo at natikman ang kaloob na mula sa langit at natanggap ang Banal na Espiritu at natikman ang mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng kapanahunang darating, upang magkasala ulit at mabago sa pagsisisi mula pa sa simula at ipako sa krus upang mapahamak ang Anak ng Diyos mula pa nang una. Para sa lupa, na umiinom ng ulan na dumarating dito ng maraming beses at gumagawa ng berdeng halaman na kapaki-pakinabang sa mga dahil kanino ito nalinang, ay tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ngunit kung ito ay magbubunga ng mga tinik at mga tinik, ito ay tatanggihan at hindi malayo mula sa isang sumpa, ngunit sa katapusan ay apoy. ”

Mapa ng Kahulugan ng Unitarian ng Bibliya

Ang mga dilaw na kahon ay mga tao / tao at ang mga puting kahon ay mga aspeto ng Diyos
Biblikal na Unitarian na Mapa ng Kahulugan ng Diagram, integridadsyndicate.com

Unitarian Theology: Mayroong iisang Diyos, Ang Ama, at iisang Panginoon, si Jesucristo

1 Corinto 8: 4-6 (ESV)

"... walang Diyos maliban sa isa." Sapagkat bagaman maaaring may tinatawag na mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming "mga panginoon" - gayon pa man para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral. "

1 Timoteo 2: 5-6 (ESV)

"Para sa mayroong isang Diyos, at mayroong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, ang taong si Cristo Jesus, na nagbigay ng kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat, na siyang patotoo na ibinigay sa tamang oras. "

Juan 17: 1-3 (ESV)

Nang masalita ni Jesus ang mga salitang ito, ay itinaas niya ang kanyang mga mata sa langit, at sinabi,Ama, ang oras ay dumating; luwalhatiin ang iyong Anak upang luwalhati ka ng Anak, mula pa binigyan mo siya ng awtoridad sa lahat ng laman, upang mabigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng iyong ibinigay sa kanya. And ito ang buhay na walang hanggan, na makilala ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo."

Gawa 3:13, 26 (ESV)  

Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus, na iyong ibinigay at tinanggihan sa harapan ni Pilato, nang magpasya siyang palayain siya…Ang Diyos, na itinaas ang kanyang lingkod, ay isinugo sa iyo una, upang pagpalain ka sa pamamagitan ng pag-iwas sa bawat isa sa iyo mula sa iyong kasamaan. "

Gawa 5:30 (ESV)

"Ang Diyos ng ating mga ninuno ay binuhay si Jesus, na pinatay mo sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya sa isang puno. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang Pinuno at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. "

Gawa 17: 30-31 (ESV)

"Ang mga oras ng kamangmangan Diyos hindi napapansin, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng mga tao saanman na magsisi, sapagkat nagtakda siya ng isang araw na hahatulan niya ang mundo sa katuwiran. ng isang tao na hinirang niya; at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat sa pamamagitan ng pagbuhay sa kaniya mula sa mga patay. "

Hebreo 3: 1-2 (ESV)

“Samakatuwid, mga banal na kapatid, kayong nakikibahagi sa isang makalangit na pagtawag, isaalang-alang Si Jesus, ang apostol at mataas na saserdote ng ating pagtatapat,  na naging matapat sa kanya na nagtalaga sa kanya, tulad ni Moises na naging matapat din sa buong bahay ng Diyos. "

Hebreo 5: 1-5 (ESV)

para bawat mataas na saserdote na napili mula sa mga tao ay hinirang na kumilos sa ngalan ng mga tao na may kaugnayan sa Diyos, upang mag-alay ng mga regalo at sakripisyo para sa mga kasalanan. Mahinahon niyang makitungo sa ignorante at masuwayot, dahil siya mismo ay nababalot ng kahinaan. Dahil dito obligado siyang mag-alay ng sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan tulad ng ginagawa niya para sa mga tao. At walang sinuman ang kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, ngunit kapag tinawag ng Diyos, tulad ni Aaron. Gayon din si Cristo ay hindi itinaas ang kanyang sarili upang gawing mataas na saserdote, ngunit hinirang siya na nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang aking Anak, ngayon ay pinanganak kita."

Hebreo 9: 24 (ESV)

"Sapagkat si Kristo ay pumasok, hindi sa mga banal na lugar na gawa ng kamay, na mga kopya ng mga totoong bagay, ngunit sa langit mismo, ngayon upang lumitaw sa presensya ng Diyos para sa amin. "

Mga Taga Filipos 2: 8-11 (ESV)

"At nang matagpuan sa anyong tao, nagpakumbaba siya sa pamamagitan ng pagiging masunurin hanggang sa punto ng kamatayan, maging ang kamatayan sa krus. Samakatuwid Pinakataas siya ng Diyos at iginawad sa kanya ng pangalan na higit sa bawat pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod ay dapat yumuko, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ang bawat dila ay magtapat na Si Jesucristo ay Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. "

Galacia 1: 3-4 (ESV)

“Biyaya sa iyo at kapayapaan sa iyo mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng kanyang sarili para sa aming mga kasalanan upang iligtas tayo mula sa kasalukuyang masamang panahon, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, kanino ang kaluwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen. "

Apocalipsis 1: 5-6 (ESV)

“… Mula sa Si Jesucristo ang matapat na saksi, ang panganay ng mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa mundo. Sa kanya na nagmamahal sa atin at nagpalaya sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawang isang kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman at magpakailanman. Amen. "

Si Jesus ay maaaring tawaging Diyos batay sa konsepto ng ahensya:

Konsepto ng ahensya na Shaliach

Ang mga ahente ng Diyos ay tinawag na Diyos (kahit na hindi literal):

Tinawag ng mga ahente ng Diyos ang Diyos, integridadsyndicate.com

Unitarian vs. Trinitary Christology

Unitarian vs Trinitaryan Christology integridadndindic.com

Lumang Tipan: Ang iisang Diyos ay kapwa Panginoon at Diyos

Deuteronomio 6: 4 (ESV)

"Makinig, Oh Israel: Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. "

Bagong Pakikipagtipan: Ang Diyos ay mananatiling Diyos ngunit ginawa Si Jesus parehong Panginoon at Cristo

Gawa 2: 36 (ESV)

Kaya't ipaalam sa buong sangbahayan ni Israel na tiyak na iyan Ginawa siya ng Diyos kapwa Lord at Christ, itong Jesus na iyong ipinako sa krus. "

Para sa atin ay may isang Diyos, ang Ama, at isang Panginoon, si Jesucristo

1 Corinto 8: 4-6 (ESV)

"... walang Diyos maliban sa isa. Sapagkat bagaman maaaring may tinatawag na mga diyos sa langit o sa lupa — tulad ng maraming mga "diyos" at maraming mga "panginoon" - gayon pa man para sa atin mayroong isang Diyos, ang Ama, kanino nagmula ang lahat ng mga bagay at kung kanino tayo umiiral, at isang Panginoon, si Hesukristo, sa pamamagitan kanino ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya tayo umiral. "